منبع مقاله درمورد شهرداری تهران، فناوری اطلاعات، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

……………………………………………..6
1-9 قلمرو مکانی(جامعه آماری)،قلمرو زمانی وقلمرو موضوعی تحقیق………………………………………7
1-10 بر آورد حجم نمونه و روش نمونه گیری …………………………………………………………………………7
1-11 روش گرد آوری اطلاعات ……………………………………………………………………………………………..7
1-12 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 8
1-13 واژه های كليدی و مفاهیم عملیاتی آن ها………………………………………………………………………..8
1-14 جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………….9
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….11
2-1-1 آشنایی با شهرداری تهران و حسابرسی آن………………………………………………………………12
2-2 گفتاراول:حسابرسی………………………………………………………………………………………………………14
2-2-1 تعریف حسابرسی………………………………………………………………………………………………14
2-2-2 انواع حسابرسی براساس اهداف آنها……………………………………………………………………..14
2-2-3 انواع حسابرسی براساس مجریان آن………………………………………………………………………15
2- 3 گفتار دوم : حسابرسی سیستم های کامپیوتری………………………………………………………………….22
2-3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………..22
2-3-2 تعریف حسابرسی کامپیوتری………………………………………………………………………………..24
2-3-3 انواع حسابرسی در محیط سیستم های اطلاعاتی………………………………………………………25
2-3-4 حسابرسی سیستم های کامپیوتری………………………………………………………………………….26
2-3-4-1 کنترل های عمومی………………………………………………………………………………………29
2-3-4-1-1کنترلهای سازمان و وظایف……………………………………………………………………….29
2-3-4-1-2کنترلهای ایجاد،نگهداشت،توسعه و مستند سازی سیستمهای کاربردی……………..30
2-3-4-1-3 کنترلهای سخت افزار و نرم افزار کامپیوتری………………………………………………..31
2-3-4-1-4 کنترل های دسترسی به کامپیوتر، برنامه های کامپیوتری و بانکهای اطلاعاتی…….31
2-3-4-1-5 کنترل های اطلاعات و روش های اجرایی…………………………………………………..32
2-3-4-2 کنترل های کاربردی…………………………………………………………………………………….32
2-3-4-2-1 کنترل های اطلاعات ورودی…………………………………………………………………….33
2-3-4-2-2 کنترل های مرحله پردازش……………………………………………………………………….34
2-3-4-2-3 کنترل های اطلاعات و گزارش های خروجی………………………………………………34
2-3-5 حسابرسی سیستم های کاربردی…………………………………………………………………………….34
2-3-5-1 حسابرسی پیرامونی کامپیوتر…………………………………………………………………………35
2-3-5-2 حسابرسی درونی کامپیوتر…………………………………………………………………………..36
2-3-5-2-1 پردازش اطلاعات آزمایشی………………………………………………………………………37
2-3-5-2-2 پردازش اطلاعات واقعی………………………………………………………………………….38
2-3-5-2-2-1 پردازش کنترل شده……………………………………………………………………………..38
2-3-5-2-2-2 پردازش مجدد……………………………………………………………………………………38
2-3-5-2-2-3 پردازش موازی…………………………………………………………………………………..39
2-3-6 استفاده از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی (حسابرسی با کامپیوتر)……………………..39
2-3-6-1 نرم افزار های حسابرسی کامپیوتری……………………………………………………………….41
2-3-7خطرهای استفاده از فناوری اطلاعات…………………………………………………………………….. 44
2-3-7-1 خطرهای ذاتی فناوری اطلاعات………………………………………………………………….. 44
2-3-7-2 سایر ملاحظات و خطرها…………………………………………………………………………….44
2-3-7-3 جامعیت اطلاعات…………………………………………………………………………………….. 45
2-3-8 حسابرسی مستمر………………………………………………………………………………………………..45
2-4 گفتار سوم:حسابرسی درمحیط شهرداری تهران وضرورت وجود آن……………………………………..47
2-4-1 مسئولیت پاسخگویی…………………………………………………………………………………………..47
2-4-2 حسابرسی داخلی در شهرداری تهران……………………………………………………………………..51
2-4-3 گروههای اصلاح حساب در شهرداری تهران……………………………………………………………52
2-4-4 حسابرسی شورای شهر (حسابرسی مستقل در شهرداری تهران)……………………………….. 52
2-4-5 روش انجام حسابرسی در شهرداری تهران……………………………………………………………….53
2-5 گفتار چهارم- پیشینه ی تحقیق……………………………………………………………………………………….55
2-6 جمع بندی فصل………………………………………………………………………………………………………….63
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….66
3-2 روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………………66
3-3 روش جمع‌آوری داده…………………………………………………………………………………………………..67
3-3-1 آزمون اولیه پرسشنامه………………………………………………………………………………………… 69
3-3-2 روایی(اعتبار)و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………….. 69
3-4 جامعه آماری و تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………… 72
3-5 تکنیک‌های تحليل داده‌ها…………………………………………………………………………………………….. 72
3-5-1 آزمون نرمال بودن توزیع داده های تحقیق……………………………………………………………… 72
3-5-2 آزمون خی- دو(2χ)…………………………………………………………………………………………. 73
3-5-3 آزمون دو جمله ای ( Binominal Test)………………………………………………………….. 74
3-5-4 آزمون t ………………………………………………………………………………………………………….. 74
3-5-5 آزمون رتبه ای فریدمن………………………………………………………………………………………. 75
3-6 جمع بندی فصل …………………………………………………………………………………………………………76
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش
4-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-2 توصیف داده های پژوهشی مربوط به ویژگیهای جمعیت شناختی………………………………………..78
4-3 توصیف آماری داده های جمع آوری شده برای هر یک از سوالات با توجه به فرضیات تحقیق…81
4 -4 آزمون نرمال بودن توزیع داده ها………………………………………………………………………………..94 4-5 آزمون فرضیه های آماری………………………………………………………………………………………………95
4-5-1 فرضیه اول………………………………………………………………………………………………………….95
4-5-1-1 آزمون خی – دو…………………………………………………………………………………………95
4-5 -1-2 آزمون دو جمله ای…………………………………………………………………………………….98
4-5-1-3 آزمون t…………………………………………………………………………………………………….99
4-5-2 آزمون فرضیه دوم……………………………………………………………………………………………..100
4-5-2-1 آزمون خی – دو……………………………………………………………………………………….100
4-5-2-2 آزمون دو جمله ای……………………………………………………………………………………103
4-5-2-3 آزمون

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد شورای شهر، آزمون فریدمن، رتبه بندی Next Entries منبع مقاله درمورد حسابرسی مستقل، صورتهای مالی، آزمون فرضیه