پایان نامه با واژه های کلیدی مدل سازی، دینامیکی، مقاوم سازی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
شماره و عنوان
صفحه
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- بیان مسئله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3- پیشینه تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-4- ضرورت، اهمّیت و هدف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………8
1-5- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………………9
فصل دوم: آشنایی با مصالح کامپوزیتی FRP
2-1- معرفی ورق های FRP …………………………………………………………………………………………………………………………………11
2-1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..12
2-1-2- انواع ورق های کامپوزیت FRP ……………………………………………………………………………………………………..12
2-1-3- رزین های تشكيل دهندهFRP ………………………………………………………………………………………………………12
2-1-4- انواع فيبرهاي تشكيل دهنده FRP ……………………………………………………………………………………………….12
2-1-5- خصوصيات الياف………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-1-6- ویژگی های مکانیکی کامپوزیت های FRP …………………………………………………………………………………..14
2-1-7- مقایسه عملکرد انواع کامپوزیت های FRP در مقاوم سازی سازه ها ………………………………………….. 15
2-1-8- ضریب ایمنی ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-9- روش های مقاوم سازی ……………………………………………………………………………………………………………………16
2-1-10- ملاحظات اجرایی …………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-1-11- اصلاح شکل مقطع ………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-1-12- ضوابط طراحی و بهسازی ستون ها با FRP ………………………………………………………………………………..21
فصل سوم: روش های مدل سازی و تحلیل لرزه ای پل ها
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29
3-2- روش بدست آوردن تغییر مکان هدف در FEMA-356 …………………………………………………………………………….29
3-3- روش بدست آوردن جابجایی تقاضا در ATC-40 ……………………………………………………………………………………….33
3-3-1- روش طیف ظرفیت برای بدست آوردن نقطه عملکرد سازه بر اساس آیین نامه ی ATC-40…….36
3-4- رفتار اعضای سازه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-5- مقاومت مصالح ………………………………………………………………………………………………………………………………………………51
3-5-1- روش بدست آوردن کرانه ی پایین مقاومت مصالح و مقاومت مورد انتظار مصالح در طراحی……….52
3-6- ضریب آگاهی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………54
3-7- کاربرد ضریب آگاهی در بهسازی و طراحی بر اساس عملکرد ……………………………………………………………………..56
3-8- معیارهای پذیرش برای روش های غیر خطی ………………………………………………………………………………………………56
3-9- معیارهای پذیرش برای سازه های بتن آرمه بر اساس دستورالعمل بهسازی و FEMA-356 …………………..58
3-9-1- مقاومت مورد انتظار در اعضای بتن مسلح بر اساس FEMA-356 ………………………………………………58
3-9-2- مقاومت مورد انتظار در اعضای بتن مسلح بر اساس دستورالعمل بهسازی ……………………………………58
فصل چهارم: معرفی سازه مورد مطالعه و تحلیل آن
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………64
4-2- معرفی سازه مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………………………………………..64
4-2-1- مشخصات مصالح و پل مورد مطالعه ……………………………………………………………………………………………….64
4-3- بارگذاری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
4-3-1- بار زنده …………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
4-3-2- اثر جریان آب …………………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-3-3- فشار جانبی خاک …………………………………………………………………………………………………………………………….72
4-3-4- اثر باد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72
4-3-5- اهداف عملکردی ……………………………………………………………………………………………………………………………..73
4-3-6- بارهای جانبی …………………………………………………………………………………………………………………………………..75
4-3-7- اثر P-∆ …………………………………………………………………………………………………………………………………………..76
4-4- روش تحلیل دینامیکی پل ها ……………………………………………………………………………………………………………………….81
4-4-1- روش تحلیل دینامیکی طیفی (با استفاده از تحلیل مدها) …………………………………………………………….82
4-4-2- روش تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی …………………………………………………………………………………………..84
فصل پنجم: آنالیز مدل و بررسی نتایج
5-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………93
5-2- مدل سازی در نرم افزار اجزای محدود ABAQUS ………………………………………………………………………………….93
5-2-1- مدل سازی بتن در نرم افزار ABAQUS ………………………………………………………………………………………93
5-2-2- مدل سازی FRP در ABAQUS …………………………………………………………………………………………………97
5-2-3- مدل سازی آرماتور در ABAQUS …………………………………………………………………………………………….100
5-3- ارزیابی صحت مدل تحلیلی ………………………………………………………………………………………………………………………..100
5-4- تحلیل دینامیکی غیر خطی ………………………………………………………………………………………………………………………102
5-4-1- اثر CFRP بر جابجایی و برش پایه …………………………………………………………………………………………….102
5-4-2- نمودارهای تاریخچه زمانی جابجایی پایه ها …………………………………………………………………………………108
5-4-3- اثر CFRP بر انرژی ……………………………………………………………………………………………………………………..138
5-5- نتایج حاصل از اثر باد بر روی پل ها ………………………………………………………………………………………………………..155
فصل ششم: جمع بندی و نتیجه گیری
6-1- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………157
6-2- خلاصه تحقیق و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………..157
6-3- پیشنهادات برای تحقیقات آینده ……………………………………………………………………………………………………………….158
مراجع

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع اندازه اثر، پردازش اطلاعات، رفتار انسان Next Entries منابع پایان نامه با موضوع پردازش اطلاعات، كاهش اضطراب