پایان نامه رایگان درباره عملکرد کارکنان، ارزیابی عملکرد، بی تفاوتی سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

تقدیم به

ماحصل آموخته هایم را تقدیم می کنم به آنان که مهر آسمانی شان آرام بخش آلام زمینی ام است.
تقدیم به مهربان فرشتگانی که:
لحظات ناب باور بودن، لذت و غرور دانستن، جسارت خواستن، عظمت رسیدن و تمام تجربه های یکتا و زیبای زندگیم، مدیون حضور سبز آنهاست.
تقدیم به خانواده و دوست عزیزم

تقدیر و تشکر

اکنون که این پایان نامه به پایان نامه به پایان رسیده است. سزاوار است که از زحمات بی پایان اساتید گران قدری که این نگارش مقرون دانش آنهاست سپاسگذاری نمایم.
در ابتدا از آقای دکتر احمد رضا سنجری به دلیل یاریها و راهنماییهای بی چشمداشتشان که بسیاری از سختیها را برایم آسانتر نمودند تشکر میکنم.
همچنین از جناب آقای دکتر وجه الله قربانی زاده ، استاد مشاور ارجمندم که شاگردی ایشان مایه مباهات من بود و مشورت های ایشان پشتیبان بنده در این راه بود، سپاسگذارم.
در نهایت از جناب آقای دکتر سعید زرندی که داوری این پایان نامه را بر عهده داشتند و با تیزبینی های خود ریزه کاری های تحقیق را به من آموختند قدردانی می نمایم.

چکیده
سرمایه انسانی و توسعه منابع انسانی از موضوعات کلیدی عصر حاضر تلقی میشوند. در راه حفظ و نگهداری بلند مدت این سرمایه لازم است که مطالعات عمیق و تلاش های موثری صورت پذیرد. پس از مطالعات گسترده صورت گرفته، مدیران به این نتیجه دست یافتند که دستیابی به اهداف سازمانی زمانی امکان پذیر خواهد بود که نیروی انسانی دارای انگیزه بالایی باشند، عوامل بسیاری بر کاهش انگیزه کارکنان تاثیرگذارند که از جمله آن می توان به استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی اشاره نمود. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان می پردازد. در این پژوهش، که یک پژوهش توصیفی_پیمایشی است؛ جامعه آماری شامل کارکنان کلیه شعب بانک سپه خراسان شمالی بوده که از میان آنان به روش نمونه گیری تصادفی ساده 104 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری دادهها از روش کتابخانهای و از پرسشنامه در گردآوری داده ها استفاده و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل عاملی تاییدی و مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. همچنین ، برای سهولت توصیف و تجزیه و تحلیل داده ها ، نرم افزار pls مورد استفاده قرار گرفت.یافته ها و نتایج مبین آن است استرس شغلی بر عملکرد کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد، بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان تاثیر منفی و معناداری دارد، استرس شغلی بر بی تفاوتی سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد و بی تفاوتی سازمانی تاثیر، استرس شغلی بر عملکرد کارکنان را تعدیل می کند.

واژگان کلیدی: بی تفاوتی سازمانی ، استرس شغلی و ارزیابی عملکرد کارکنان

فهرست
عنوان شماره
فهرست جدول ها ح‌
فهرست اشکال خ‌
فصل اول کلیات پژوهش 1
مقدمه 2
1-1 بیان مسئله: 2
2-1 اهمیت و ضرورت موضوع: 4
3-1 اهداف پژوهش 5
1-3-1 هداف اصلی 5
2-3-1 اهداف فرعی 5
4-1 گزاره های تحقیق 6
1-4-1 فرضیه های تحقیق 6
2-4-1 سوالات پژوهش 6
5-1 چارچوب کلان نظری تحقیق: 6
6-1 قلمرو پژوهش 7
7-1 شرح واژه ها و اصطلاحات پژوهش 8
خلاصه فصل اول 9
فصل دوم ادبیات و پیشینه تحقیق 10
مقدمه 11
1-2 ارزیابی عملکرد 12
1-1-2 مفهوم عملکرد 12
2-1-2 عملکرد کارکنان و عوامل موثر بر آن 13
3-1-2 تعریف ارزیابی عملکرد کارکنان 14
4-1-2 سیرتکاملی ارزیابی عملکرد 17
5-1-2 ضرورت ارزیابی عملکرد کارکنان 18
6-1-2 اهداف اصلی ارزیابی عملکرد کارکنان 19
7-1-2 تعریف شاخصهای ارزیابی عملکرد کارکنان 20
8-1-2 فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان 21
9-1-2 مزایای ارزیابی عملکرد کارکنان 22
10-1-2 سطوح ارزیابی عملکرد 23
11-1-2 دیدگاه های مختلف اندازه گیری عملکرد 23
12-1-2 مدل های ارزیابی عملکرد 24
1-12-1-2 روش درجه بندی ترتیبی 24
2-12-1-2 روش مقایسه فرد به فرد 24
3-12-1-2 روش مقیاسی 25
4-12-1-2 روش چک لیست 25
5-12-1-2 روش وقایع حساس 26
6-12-1-2 روش مدیریت برمبنای هدف MBO 26
7-12-1-2 روش بررسی داخلی 26
8-12-1-2 روش ارزیابی 360 درجه 27
13-1-2 روش های ارزیابی عملکرد کارکنان 27
2-2 استرس 30
1-2-2 مفهوم استرس 30
2-2-2 تعریف استرس 30
3-2-2 اهمیت بررسی استرس 31
4-2-2 تاریخچه 31
5-2-2 نقش پاداش در ایجاد انگیزه 33
6-2-2 انواع پاداش 34
1-6-2-2 پاداش های درونی 34
2-6-2-2 پاداش بیرونی 34
7-2-2 تئوری دو عاملی هرزبرگ 34
8-2-2 نظریات استرس 35
1-8-2-2 نظریه بریف ـ شولر و نسلی 35
2-8-2-2 نظریه آلپورت 36
3-8-2-2 نظریه مزلو 36
4-8-2-2 نظریه فرتیس پرلز 36
5-8-2-2 نظریه کانن 36
6-8-2-2 نظریه پاستور 37
7-8-2-2 نظریه لوتانز 37
8-8-2-2 نظریه راجرز 37
9-2-2 عوامل بالقوه استرس شغلی 37
10-2-2 مدل های استرس 38
1-10-2-2 مدل هانس سلیه 38
2-10-2-2 مدل استرس روانی لازاروس و همکاران 40
3-10-2-2 مدل هولفر و راهه 40
4-10-2-2 مدل ضعف بدنی 41
5-10-2-2 مدل پاسخ 41
6-10-2-2 مدل شرطی سازی 41
7-10-2-2 مدل محرک محیطی 41
8-10-2-2 مدل شخصیت 42
9-10-2-2 مدل تاثیر متقابلInteraction model 43
10-10-2-2 مدل خبر پردازی 44
3-2 بی تفاوتی 45
1-3-2 مفهوم پدیده بی تفاوتی 45
2-3-2 تعریف بی تفاوتی 47
3-3-2 مشخصه های بی تفاوتی از دیدگاه کورمن 48
4-3-2 نمادها ، مظاهر و نشانه های بی تفاوتی سازمانی 49
5-3-2 عوامل و دلایل بی تفاوتی سازمانی 50
6-3-2 راهکارهای برخورد با بی تفاوتی در کارکنان 50
7-3-2 بوروکراسی سازمانی و بروز حالت بی تفاوتی در سازمان 52
8-3-2 عکس العمل ها نسبت به بی تفاوتی سازمانی 53
9-3-2 مهارت های مدیریتی که لازمه مدیریت بی تفاوتی سازمان است 54
10-3-2 تئوری های انگیزش 55
1-10-3-2 نظریه های مکتب سنتی انگیزش 55
2-10-3-2 نظریه های مکتب معاصر انگیزش 55
3-10-3-2 نظریه های کلان انگیزش 56
2-4-1پیشینه پژوهش در داخل کشور 58
2-4-2پیشینه پژوهش درسایر کشورها 60
2-4-3پیشینه بانک سپه 62
5-2 جمع بندی ادبیات تحقیق و ارائه الگوی مفهومی 66
خلاصه فصل دوم 67
فصل سوم روش شناسی تحقیق 68
مقدمه 69
1-3روش تحقيق 69
2-3جامعه آماري 70
3-3 روش نمونه گیری 70
1-3-3 حجم نمونه 70
4-3 ابزار سنجش 71
1-4-3 روش جمع آوری داده ها 71
2-4-3 پرسشنامه 71
5-3 روایی و پایایی پرسشنامه 72
1-5-3 روایی پرسشنامه 72
2-5-3 پایایی پرسشنامه 73
3-5-3 مقیاسهای مورد استفاده 74
6-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 74
خلاصه فصل سوم 75
فصل چهارم تجزیه و تحلیل دادهها 77
مقدمه 78
1-4 توصیف ویژگی های جمعیت شناختی اعضای نمونه 78
1-1-4 جنسیت 79
2-1-4 سطح تحصيلات 80
3-1- 4 سابقه خدمت 81
2-4 آمار توصیفی متغیرها و ابعاد تحقیق 82
3-4 آمار استنباطی 83
1-3-4 ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش 83
2-3-4 تحلیل مدل اندازه گیری 84
3-3-4 روش حداقل مربعات جزئی 88
4-4 فرضیات تحقیق 90
تحلیل تکمیلی 94
خلاصه فصل چهارم 97
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها 98
مقدمه 99
1-5 خلاصه مبانی پژوهش 99
2-5 نتایج پژوهش 100
3-5 بحث و نتیجه گیری 101
4-5 محدودیت های پژوهش 102
5-5 پیشنهادها بر اساس ادبیات ، مشاهدات محقق و نتایج پژوهش 102
6-5 توصیه هایی برای پژوهش های آتی 104
خلاصه فصل پنجم 104
منابع I
پیوست VIII

فهرست جدول ها

جدول 2-1 طبقه بندی روش های ارزیابی عملکرد کارکنان 29
جدول 2ـ2 :تیپ شخصیتیA,B بر اساس نظریه سبک رفتاری فراید من و روزنمن 42
جدول3-2جمع بندی پیشینه بی تفاوتی سازمانی 63
جدول 4-2 جمع بندی پیشینه عملکرد کارکنان 63
جدول 5-2 جمع بندی پیشینه استرس شغلی 65
جدول 1-3 شاخص های مورد استفاده 72
جدول2-3 ضرایب آلفای کرونباخ، پایایی کل و میانگین واریانس استخراجی 74
جدول1-4 توزيع فراواني مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 79
جدول2-4 توزيع فراواني مربوط به سطح تحصیلات پاسخ دهندگان 80
جدول3-4 توزيع فراواني مربوط به سابقه خدمت پاسخ دهندگان 81
جدول 4-4 شاخص های توصیفی متغیرهای تحقیق 82
جدول 5-4 ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق 83
جدول 6-4 نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر بی تفاوتی سازمانی 84
جدول 7-4 نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر عملکرد کارکنان 86
جدول 8-4 نتایج تحلیل عاملی تائیدی متغیر استرس شغلی 87
جدول 9-4ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: عملکرد کارکنان) 90
جدول 10-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: عملکرد کارکنان) 92
جدول 11-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: بی تفاوتی سازمانی) 93
جدول 12-4 ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین (متغیر وابسته: عملکرد کارکنان) 93
جدول 13-4 آزمون ANOVA سابقه خدمت 94
جدول 14-4 آزمون ANOVA مقطع تحصیلی 95
جدول15-4 نتایج آزمون توکی مقطع تحصیلی 95
جدول16-4 آزمون ANOVA جنسیت 96
جدول 17-4 خلاصه یافته های فرضیات پژوهش 97

فهرست اشکال

نمودار 1-1 مدل مفهومی پژوهش 7
نمودار 1-2 سیستم ارزیابی عملکرد موناهارون و همکاران، 2009 28
نمودار 2-2 مدل انگیزشی تئوری انتظار(قلی پور،1386) 33
نمودار 3-2 تئوری دو عاملی هرزبرگ (قلیپور، 75؛1391) 35
نمودار4-2 سندرو سازگاری عمومی (افروز ،1387 ؛21) 39
نمودار 5-2 تحمل فشار روانی (افروز ،1387 ؛21) 39
نمودار 6-2 مدل محرک محیطی(Lazarus,1978) 42
نمودار 7-2 مدل تاثیر متقابل (Lazarus,1978) 43
نمودار 8-2 مدل خبرپردازی 44
نمودار 9-2 اثرات بی تفاوتی بر عملکرد شخص (کورمن 1370 ،229) 49
نمودار10-2 مدل مفهومی پژوهش 66
نمودار1-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني جنسیت پاسخ دهندگان 79
نمودار2-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني سطح تحصيلات پاسخ دهندگان 80
نمودار3-4 نمودارميله اي مربوط به فراواني سابقه خدمت پاسخ دهندگان 81
شکل1-4 مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر 89
شکل 2-4 مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ضرایب(t-value) 90
شکل 3-4 مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین ضرایب مسیر 91
شکل 4-4 مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ضرایب(t-value) 92

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه
تغییرات ساختاری و چالشهایی که جوامع به دلیل تحولات جهانی با آن مواجه هستند، مدیریت منابع انسانی را ناگریز به یافتن روشهای جدیدی برای مدیریت این تغییرات مینماید. لذا سازمانها به طور دائم باید کارکرد و کیفیت کارشان را ارزیابی و تعدیل نمایند. بنابراین یکی از اهداف مستمر هر سازمان بهبود بهره وری است و این امر تابعی از بهسازی عملکرد کارکنان است، در این رابطه ارزیابی عملکرد کارکنان نقش برجستهای پیدا میکند زیرا اگر نظام ارزیابی به گونهای اثربخش ، طراحی گردد باعث میشود که ارزیابی برای اهداف و مقاصد ارزیابی موثر واقع شود.
در ارزیابیهای متعدد بعمل آمده مشخص شده است که بسیاری از کارکنان تحت تاثیر عوامل شغلی و تنشهای شغلی (استرس شغلی) قرار می گیرند، که خود باعث کاهش عملکرد و بهره وری در سازمان میگردد. همچنین یکی دیگر از مسائلی که امروزه در سازمان ها فراوان به چشم میخورد، شکل گیری حالت بیتفاوتی در کارکنان سازمانهاست. بی تفاوتی به تدریج در افراد ظاهر میشود، کارکنان بیتفاوت نسبت به موفقیتهای سازمان بیتوجه هستند و سطح کاری آنها در حدی است که مانع از اخراج آنها از سازمان شود. بروز این پدیده در سازمان، اثر مستقیمی بر دستیابی به اهداف سازمان برجای خواهد گذاشت.
در فصل اول به کلیات موضوع و نحوه شکلگیری طرح مسئله در باب تاثیر استرس شغلی و بی تفاوتی سازمانی بر عملکرد کارکنان پرداخته شده است. پس از بیان مسئله و تشریح ابعاد موضوع به بیان اهداف تحقیق و فرضیه ها پرداخته شده است و در انتها نیز با

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره جهان بینی، نظریه های روایت، امام حسین (ع) Next Entries پایان نامه رایگان درباره عملکرد کارکنان، استرس شغلی، بی تفاوتی سازمانی