منبع پایان نامه ارشد درمورد ایران صفوی، روابط فرهنگی، ایران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

2-3 روابط سیاسی و نظامی ایران صفوی و ترکیه عثمانی 22
2-3-1 از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول 24
2-3-2 جنگ چالدران و پیامدهای آن 26
2-3-3 روابط شاه طهماسب اول با عثمانیان 27
2-3-4 جنگ های بیست ساله سلطان سلیمان با طهماسب 27
2-3-5 صلح آماسیه (962 هـ.ق / 1555 م) 28
2-3-6 روابط سلطان محمد خدابنده و عثمانیان 29
2-3-7 سقوط تبریز ( 993 هـ.ق 1585 م ) 29
2-3-8 سیاست و تدبیر شاه عباس اول در روابط خارجی او 30
2-3-9 معاده اول صلح استانبول ( 999 هـ.ق/ 1590 م ) 30
2-3-10 نیروهای جدید شاه عباس. 31
2-3-11 معاهده دوم صلح استانبول ( 1022 هـ.ق /1613 م ) 31
2-3-12 دوران شاه صفی تا شاه طهماسب دوم 32
2-3-13 معاهده صلح قصر شیرین (ذهاب) 33
2-4 روابط فرهنگی و هنری ایران صفویه و ترکیه عثمانی 33
فصل سوم 43
تاریخچه فلز و سلاح در دوران صفوی و عثمانی 43
3-1 هنر فلزكاري در ايران 44
3-1-1 هنر فلزكاري از دوران کهن تا دورة هخامنشي 44
3-1-2 هنر فلزكاري در دوره هخامنشي 48
3-1-3 هنر فلزكاري در دورة سلوكيان 49
3-1-4 هنر فلزكاري در دوره اشكانيان یا پارتیان 49
3-1-5 هنر فلزكاري در دورة ساسانيان 50
3-1-6 هنر فلزكاري در اوايل ظهور اسلام 51
3-1-7 هنر فلزكاري در دورة سلجوقيان 52
3-1-8 هنر فلزكاري در دوره مغول 52
3-1-9 هنر فلزكاري در دوره تيموري 53
3-1-10 هنر فلزكاري دوره صفوي 53
3-2 معادن فلزات در دوران صفویه 55
3-3 برخي از تكنيك‌هاي رايج فلزكاري عصر صفوي 56
3-3-1 هنر ترصيع 57
3-3-2 هنر قلم‌زني 57
3-3-3 هنر ميناكاري 58
3-3-4 هنر مشبك‌سازي فولاد 59
3-3-5 هنر طلاكوبي روي فولاد 59
3-4معرفی فلز فولاد 59
3-5 معرفی انواع فولاد 60
3-6 طرز عمل آوری فولاد 63
3-7 هنر فلزکاری ترکان عثمانی 66
3-8 تاریخچه سلاح 69
3-8-1 تاریخچه سلاح در ایران 69
3-8-2 تاریخچه سلاح در ترکیه 84
فصل چهارم 90
معرفی و توصیف سلاحهای سرد دوران صفوی و عثمانی 90
4-1 توصیف سلاحهای صفوی 91
4-2 توصیف سلاحهای عثمانی 121
فصل پنجم 138
تحلیل تطبیقی طرح و آذین سلاحهای سرد دوران صفوی و عثمانی و معرفی سازندگان سلاح 138
5-1 ویزگیهای سلاح در ایران صفوی 139
5-1-1 نقوش 139
5-1-2خوشنویسی 140
5-1-3 مضمون 140
5-2 ویژگیهای سلاح در ترکیه عثمانی 140
5-2-1 نقوش 141
5-2-2 خوشنویسی 141
5-2-3 مضمون 141
5-3 تطبیق تحلیلها 142
5-4 سازندگان سلاح 143
5-4-1 صفوی 143
5-4-2 عثمانی 144
فصل ششم 145
یافته ها و نتیجه گیری 145
منابع ومأخذ 148

فهرست تصاویر:
شکل 2-1 مشربه برنجی، ترصیع با طلا ونقره، هرات،916/1511، موزه بریتانیا (کنبی، 1386، 26) 41
شکل 2-2 تنگ گردن دراز، اوایل قرن 16، ترصیع باترنجهای طلا و سنگهای قیمتی، موزه توپکاپی استانبول (james, 2003, 208) 42
شکل3-1. خنجر زرین مزین به دو کله شیر غران، هنر هخامنشی، 500 سال پیش از میلاد. (احسانی، 1382، 52) 49
شکل 3-2 پیکانهای مسی چکش کاری شده هزاره چهارم پیش از مسیح(وولف، 1372، 2) 71
شکل 3-3 قالبهای سنگی برای ساختن تبرهای جنگی از تپه حسنلو آذربایجان، حدود هزار سال ق.م، موره ایران باستان(وولف، 1372، 9) 71
شکل 3-4 عصر مس خنجرهای مسین 1500 ق.م دامغان (احسانی، 1382، 4) 72
شکل 3-5 قمه طلای مکشوفه در قبرستان کلاردشت مازندران 1300 ق.موزه ایران باستان (احسانی،1382، 45) 72
شکل 3-6 قالب سنگی برای ساختن پیکان شوش 2000 سال ق.م (وولف، 1372، 4) 73
شکل 3-7 تندیس مفرغی جنگآور در لرستان آغاز هزاره اول ق.م (احسانی، 1382، 25) 74
شکل 3-8 خنجری به کمر اسلحهدار باشی خشایار شاه در نقوش سنگی تخت جمشید (احسانی، 1382، 27) 75
شکل 3-9 شاهقلیخان در حال دادن انگشتری منسوب به محمد زمان، اصفهان، 1106 / 1694-1695 ، موسسه مطالعاتی سنپترزبورگ (کنبی، 1386، 134) 83
شکل 3-10 خنجر تشریفات از سنگ چخماق با دسته استخوانی به شکل مار (از طبقه VIA) چاتال هویک(فیروزمندی، 1378، 208) 85
شکل 4-1 زره سر اسب. منسوب به سلیم اول(Mohamad,2008,339) 91
شکل 4-2 زره سر اسب (پوپ و آکرمن، 1387، 1407) 92
شکل 4-3 زره سر اسب (پوپ و آکرمن، 1387، 1407) 93
شکل 4-4 ساعدبند با دسکش زرهی (پوپ و آکرمن، 1387، 1410) 94
شکل 4-5 ساعدبند با دسکش زرهی منسوب به سلطان حسین((Moshtagh khorasani,2006,685 95
شکل 4-6 ساعدبند با دسکش زرهی، منسوب به شاه اسماعیل (Moshtagh khorasani,2006,684) 95
شکل 4-7 ساعدبند با دسکش زرهی (Elgood,1979,13) 96
شکل 4-8 ساعدبند با دسکش زرهی (Elgood,1979,14) 97
شکل 4-9 گرز(Elgood,1979,216) 98
شکل 4-10 کارد، منسوب به دوره سلطان حسین(Moshtagh khorasani,2006,602) 98
شکل 4-11 کارد، منسوب به دوره سلطان حسین (Moshtagh khorasani,2006,604) 99
شکل 4-12 کارد (Moshtagh khorasani,2006,604) 100
شکل 4-13 خنجر( james, 2003, 228) 101
شکل 4-14 خنجر (Elgood,1979,67) 102
شکل 4-15 خنجر (Elgood, 1979, 67) 102
شکل 4-16 خنجر (Elgood, 1979, 67) 103
شکل 4-17 خنجر و غلاف خنجر(Elgood, 1979, 68) 104
شکل 4-18 خنجر و غلاف خنجر (Mohamad, 2008, 181) 105
شکل 4-19 کارد (Moshtagh khorasani, 2006, 619) 105
شکل 4-20 کلاهخود (پوپ و آکرمن، 1387، 1413) 106
شکل 4-21 کلاهخود (Moshtagh khorasani, 2006, 717) 107
شکل4-22 کلاهخود (Elgood,1979,12) 108
شکل 4-23 کلاهخود (Mohamad, 2008, 334) 108
شکل 4-24 سپر با ترکه های بافته شده (پوپ و آکرمن، 1387، 1421) 109
شکل 4-25 سپر (Elgood,1979,17) 110
شکل 4-26 سپر james, 2003, 231 )) 110
شکل 4-27 سپر. منصوب به شاه عباس krome, 1991, 80)) 111
شکل 4-28 شمشیر شاه اسماعیل. (Moshtagh khorasani,2006, 429-430) 112
شکل 4-29 شمشیر، منسوب به اواخر حکومت شاه عباس و اوایل حکومت شاه صفی (Moshtagh khorasani,2006,441-443) 113
شکل 4-30 شمشیر (Moshtagh khorasani,2006,466) 113
شکل 4-31 شمشیر (Moshtagh khorasani,2006, 467) 114
شکل 4-32 شمشیر-دسته در دوره های بعد اضافه گردیده. james, 2003, 224)) 114
شکل 4-33 سابر (Elgood,1979,225) 115
شکل 4-34 تبر (Moshtagh khorasani,2006,662) 115
شکل 4-35 تبرزین (Elgood,1979,118) 116
شکل 4-36 تبرزین (Elgood,1979,120) 116
شکل 4-37 تبر تشرفات (Elgood,1979,229) 117
شکل 4-38 تبرزین (خلیلی،1387،117 ) 118
شکل 4-39 چهار آینه (Moshtagh khorasani,2006,703) 118
شکل 4-40 چهارآینه(Elgood,1979,8) 119
شکل 4-41 زره شاه سلیمان (Elgood,1979,226) 120
شکل 4-42 نقاب اسب (خلیلی،1387، 93 ) 121
شکل 4-43 زره سر اسب. منسوب به سلیم اول (Mohamad, 2008, 339) 122
شکل 4-44 خنجر(Elgood,1979,70) 123
شکل 4-45 خنجر(Elgood,1979,73) 124
شکل 4-46 خنجر سلطان سلیم اول (—–,2005,305) 125
شکل 4-47 خنجر و غلاف (خلیلی،1387، 77 ) 126
شکل 4-48 خنجر و غلاف (Mohamad, 2008, 161) 127
شکل 4-49 کلاهخود (—–,2005,338) 128
شکل 4-50 کلاهخود (Mohamad, 2008, 318) 129
شکل 4-51 کلاهخود (Mohamad, 2008, 319) 129
شکل 4-52 سپر حصیری (خلیلی،1387، 95 ) 130
شکل 4-53 سپر حصیری (Mohamad, 2008, 319) 130
شکل 4-54 سپر (Mohamad, 2008, 365) 131
شکل 4-55 سپر (Mohamad, 2008, 368) 132
شکل 4-56 شمشیر سلطان سلیمان (—–,2005,324) 132
شکل 4-57 سابر (Mohamad, 2008, 52) 133
شکل 4-58 سابر (Mohamad, 2008, 60) 134
شکل 4-59 شمشیر، منسوب به مراد سوم (Mohamad, 2008, 67) 134
شکل 4-60 تیغه سابر (Mohamad, 2008, 73) 135
شکل 4-61 سابر (Mohamad, 2008, 75) 135
شکل 4-62 تبرزین ترکی (بورکهارت ،1365، 125) 136
شکل 4-63 تبرزین (Elgood,1979,158) 136
شکل 4-64 تبر (Mohamad, 2008, 265) 137
شکل 4-65 سرتبر (خلیلی،1387،84 ) 137

مقدمه:

استفاده از طرح و نقش بر روی انواع دستساختههای بشری، از زمانهای گذشته تا کنون به منظور انتقال پیام و ایجاد زیبایی بصری همواره مورد توجه بودهاست. ساخت اشیاء فلزی را میتوان از مهمترین این دستساختهها بشمار آورد. فلزات با توجه به خصوصیات منحصربفرد خود مانند دوام طولانی و عدم آسیبپذیری همواره به عنوان بستری مناسب برای ایجاد طرحها و نقشها انتخاب شدهاند.از جمله اشیای فلزی، سلاحها و جنگافزارهای سرد هستند که از گذشتههای دور حامل این خصوصیات بودهاند.
در دورهای از تاریخ، دو حکومت مقتدر صفوی و عثمانی به علتهای مختلف و گوناگونی از قبیل اشتراکات فرهنگی مشترک، دین یکسان، مذهب متفاوت، داشتن مرز طولانی جغرافیایی، قدرتطلبی و گسترش امپراطوری، ارتباطات متنوعی از صلح و جنگ داشتند. در نتیجه دارا بودن سپاه مقتدر و نیروی جنگی زبده میتوانسته عامل مهمی بشمار بیاید.
با توجه به این مقدمه میتوان دریافت که ساخت سلاح و تزیین آن در این دوره مورد توجه بودهاست. پس از بررسیهای اولیه و مطالعهي تصاویر این سلاحها، مشخص شد که کنکاش و تحلیل نقوش ابزارآلات جنگی این دو دوره میتواند ما را در شناخت بهتر روابط فرهنگی و هنری آنها و میزان تأثیرگزاری و تأثیرپذیری هر یک یاری بخشد. پس از مشورت با جناب دکتر غلامعلی حاتم وجناب دکتر مهران هوشیار عنوان تطبیق طرح و آذین در سلاحهای سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی برای این رساله در نظر گرفتهشد.
با توجه به گذشت زمانی طولانی از آن دوران و پراکندگی این سلاحها در موزهها و مجموعههای شخصی، تهیهي تصاویر معتبر و با کیفیت که قابلیت پژوهشپذیری را داشته باشند کار دشواری بود که در نهایت از طریق مراجعه به کتابهای معتبر لاتین و تخصصی فارسی، و همچنین مراجعه به سفارت ترکیه و بخش فرهنگی آن، آثار شناسایی و تصاویر تهیه شد.
در نهایت برای رسیدن به یک نتیجهي مطلوب و قابل قبول، این پایاننامه در شش فصل به نگارش درآمد. پس از فصل اول که «کلیات تحقیق» نام دارد، فصل دوم با نام «زمینههای تاریخی، فرهنگی و هنری دوران صفوی و عثمانی» به موضوعاتی از قبیل تاریخ سیاسی این حکومتها، حاکمان آنها، تاریخ روابط سیاسی و در آخر تاریخ روابط فرهنگی و هنریشان اشاره شدهاست. در فصل دوم با عنوان «تاریخچه فلز و سلاح» به تاریخچهي فلز و سلاح پرداخته شدهاست. در این فصل به سیر تحول استفاده از فلزات در دورههای تاریخی و انواع سبکها و تکنیکهای رایج و در نهایت به تاریخ سلاح به عنوان زیرمجموعهي هنر فلزکاری اشاره شده است. فصل چهارم «معرفی و توصیف سلاحهای سرد دوران صفوی و عثمانی» نام دارد. این فصل شامل توصیف جامعهي نمونه و انواع سلاحهای انتخابشده است.
در فصل پنجم با عنوان «تحلیل تطبیقی طرح و آذین سلاحهای سرد دوران صفوی و عثمانی و معرفی سازندگان سلاح» به تحلیل نقوش، کتیبههای خطی و شیوهي اجرایی این نقوش پرداخته شدهاست و در فصل پایانی نتایج تحلیلها بیان شده است.

فصل اول
کلیات پژوهش

بیان مسئله:
از زمانی که بشر توانست طریقه بکارگیری و استخراج فلزات را کشف کند استفادههای متنوع و گوناگونی از آن کرد که همواره میتوان کاربرد آن را در گوشه گوشه زندگی انسانها ، تا زمان حال مشاهده کرد. از آن جایی که جنگیدن و دفاع از سرزمین و عقیده در بسیاری از دورهها و دولت ها دارای تقدس بوده ، ساخت ابزار جنگی نیز از اهمیت خاصی برخوردار شده است و انعکاس این مهم را ، از تزئیناتی که روی انواع ابزار ها وجود یافته می توان مشاهده کرد.
ایران عصر صفوی به علتهای گوناگونی در بسیاری از زمینهها دچار تحولاتی اساسی شد و حکومت مقتدر صفویه بسیاری از مبانی بکار رفته در هنرهای پیشین را اعتلا بخشید و در جهت پیشرفت اهداف و بیان جهان بینی خود آنها را بکار گرفت. همزمان با این حکومت، در همسایگی ایران، ترکان عثمانی ، دین اسلام با مذهب سنی را برگزیده بودند. اقوام عثمانی با یک پیشینه تاریخی غنی، از یک طرف با فرهنگ عظیم ایران و از طرف دیگر با هنر بیزانس و غرب همسایه بود.
روابط موجود میان

پایان نامه
Previous Entries دوره صفوی، نقوش حیوانی، نقوش هندسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درمورد روابط سیاسی، آق قویونلو، قدرت سیاسی