ایران صفوی، روابط فرهنگی، ایران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-10 مراد چهارم 22
2-2-11 سلطان ابراهیم 22
2-2-12 محمد چهارم 22
2-3 روابط سیاسی و نظامی ایران صفوی و ترکیه عثمانی 22
2-3-1 از شاه اسماعیل تا شاه عباس اول 24
2-3-2 جنگ چالدران و پیامدهای آن 26
2-3-3 روابط شاه طهماسب اول با عثمانیان 27
2-3-4 جنگ های بیست ساله سلطان سلیمان با طهماسب 27
2-3-5 صلح آماسیه (962 هـ.ق / 1555 م) 28
2-3-6 روابط سلطان محمد خدابنده و عثمانیان 29
2-3-7 سقوط تبریز ( 993 هـ.ق 1585 م ) 29
2-3-8 سیاست و تدبیر شاه عباس اول در روابط خارجی او 30
2-3-9 معاده اول صلح استانبول ( 999 هـ.ق/ 1590 م ) 30
2-3-10 نیروهای جدید شاه عباس. 31
2-3-11 معاهده دوم صلح استانبول ( 1022 هـ.ق /1613 م ) 31
2-3-12 دوران شاه صفی تا شاه طهماسب دوم 32
2-3-13 معاهده صلح قصر شیرین (ذهاب) 33
2-4 روابط فرهنگی و هنری ایران صفویه و ترکیه عثمانی 33
فصل سوم 43
تاریخچه فلز و سلاح در دوران صفوی و عثمانی 43
3-1 هنر فلزكاري در ايران 44
3-1-1 هنر فلزكاري از دوران کهن تا دورة هخامنشي 44
3-1-2 هنر فلزكاري در دوره هخامنشي 48
3-1-3 هنر فلزكاري در دورة سلوكيان 49
3-1-4 هنر فلزكاري در دوره اشكانيان یا پارتیان 49
3-1-5 هنر فلزكاري در دورة ساسانيان 50
3-1-6 هنر فلزكاري در اوايل ظهور اسلام 51
3-1-7 هنر فلزكاري در دورة سلجوقيان 52
3-1-8 هنر فلزكاري در دوره مغول 52
3-1-9 هنر فلزكاري در دوره تيموري 53
3-1-10 هنر فلزكاري دوره صفوي 53
3-2 معادن فلزات در دوران صفویه 55
3-3 برخي از تكنيك‌هاي رايج فلزكاري عصر صفوي 56
3-3-1 هنر ترصيع 57
3-3-2 هنر قلم‌زني 57
3-3-3 هنر ميناكاري 58
3-3-4 هنر مشبك‌سازي فولاد 59
3-3-5 هنر طلاكوبي روي فولاد 59
3-4معرفی فلز فولاد 59
3-5 معرفی انواع فولاد 60
3-6 طرز عمل آوری فولاد 63
3-7 هنر فلزکاری ترکان عثمانی 66
3-8 تاریخچه سلاح 69
3-8-1 تاریخچه سلاح در ایران 69
3-8-2 تاریخچه سلاح در ترکیه 84
فصل چهارم 90
معرفی و توصیف سلاحهای سرد دوران صفوی و عثمانی 90
4-1 توصیف سلاحهای صفوی 91
4-2 توصیف سلاحهای عثمانی 121
فصل پنجم 138
تحلیل تطبیقی طرح و آذین سلاحهای سرد دوران صفوی و عثمانی و معرفی سازندگان سلاح 138
5-1 ویزگیهای سلاح در ایران صفوی 139
5-1-1 نقوش 139
5-1-2خوشنویسی 140
5-1-3 مضمون 140
5-2 ویژگیهای سلاح در ترکیه عثمانی 140
5-2-1 نقوش 141
5-2-2 خوشنویسی 141
5-2-3 مضمون 141
5-3 تطبیق تحلیلها 142
5-4 سازندگان سلاح 143
5-4-1 صفوی 143
5-4-2 عثمانی 144
فصل ششم 145
یافته ها و نتیجه گیری 145
منابع ومأخذ 148

فهرست تصاویر:
شکل 2-1 مشربه برنجی، ترصیع با طلا ونقره، هرات،916/1511، موزه بریتانیا (کنبی، 1386، 26) 41
شکل 2-2 تنگ گردن دراز، اوایل قرن 16، ترصیع باترنجهای طلا و سنگهای قیمتی، موزه توپکاپی استانبول (james, 2003, 208) 42
شکل3-1. خنجر زرین مزین به دو کله شیر غران، هنر هخامنشی، 500 سال پیش از میلاد. (احسانی، 1382، 52) 49
شکل 3-2 پیکانهای مسی چکش کاری شده هزاره چهارم پیش از مسیح(وولف، 1372، 2) 71
شکل 3-3 قالبهای سنگی برای ساختن تبرهای جنگی از تپه حسنلو آذربایجان، حدود هزار سال ق.م، موره ایران باستان(وولف، 1372، 9) 71
شکل 3-4 عصر مس خنجرهای مسین 1500 ق.م دامغان (احسانی، 1382، 4) 72
شکل 3-5 قمه طلای مکشوفه در قبرستان کلاردشت مازندران 1300 ق.موزه ایران باستان (احسانی،1382، 45) 72
شکل 3-6 قالب سنگی برای ساختن پیکان شوش 2000 سال ق.م (وولف، 1372، 4) 73
شکل 3-7 تندیس مفرغی جنگآور در لرستان آغاز هزاره اول ق.م (احسانی، 1382، 25) 74
شکل 3-8 خنجری به کمر اسلحهدار باشی خشایار شاه در نقوش سنگی تخت جمشید (احسانی، 1382، 27) 75
شکل 3-9 شاهقلیخان در حال دادن انگشتری منسوب به محمد زمان، اصفهان، 1106 / 1694-1695 ، موسسه مطالعاتی سنپترزبورگ (کنبی، 1386، 134) 83
شکل 3-10 خنجر تشریفات از سنگ چخماق با دسته استخوانی به شکل مار (از طبقه VIA) چاتال هویک(فیروزمندی، 1378، 208) 85
شکل 4-1 زره سر اسب. منسوب به سلیم اول(Mohamad,2008,339) 91
شکل 4-2 زره سر اسب (پوپ و آکرمن، 1387، 1407) 92
شکل 4-3 زره سر اسب (پوپ و آکرمن، 1387، 1407) 93
شکل 4-4 ساعدبند با دسکش زرهی (پوپ و آکرمن، 1387، 1410) 94
شکل 4-5 ساعدبند با دسکش زرهی منسوب به سلطان حسین((Moshtagh khorasani,2006,685 95
شکل 4-6 ساعدبند با دسکش زرهی، منسوب به شاه اسماعیل (Moshtagh khorasani,2006,684) 95
شکل 4-7 ساعدبند با دسکش زرهی (Elgood,1979,13) 96
شکل 4-8 ساعدبند با دسکش زرهی (Elgood,1979,14) 97
شکل 4-9 گرز(Elgood,1979,216) 98
شکل 4-10 کارد، منسوب به دوره سلطان حسین(Moshtagh khorasani,2006,602) 98
شکل 4-11 کارد، منسوب به دوره سلطان حسین (Moshtagh khorasani,2006,604) 99
شکل 4-12 کارد (Moshtagh khorasani,2006,604) 100
شکل 4-13 خنجر( james, 2003, 228) 101
شکل 4-14 خنجر (Elgood,1979,67) 102
شکل 4-15 خنجر (Elgood, 1979, 67) 102
شکل 4-16 خنجر (Elgood, 1979, 67) 103
شکل 4-17 خنجر و غلاف خنجر(Elgood, 1979, 68) 104
شکل 4-18 خنجر و غلاف خنجر (Mohamad, 2008, 181) 105
شکل 4-19 کارد (Moshtagh khorasani, 2006, 619) 105
شکل 4-20 کلاهخود (پوپ و آکرمن، 1387، 1413) 106
شکل 4-21 کلاهخود (Moshtagh khorasani, 2006, 717) 107
شکل4-22 کلاهخود (Elgood,1979,12) 108
شکل 4-23 کلاهخود (Mohamad, 2008, 334) 108
شکل 4-24 سپر با ترکه های بافته شده (پوپ و آکرمن، 1387، 1421) 109
شکل 4-25 سپر (Elgood,1979,17) 110
شکل 4-26 سپر james, 2003, 231 )) 110
شکل 4-27 سپر. منصوب به شاه عباس krome, 1991, 80)) 111
شکل 4-28 شمشیر شاه اسماعیل. (Moshtagh khorasani,2006, 429-430) 112
شکل 4-29 شمشیر، منسوب به اواخر حکومت شاه عباس و اوایل حکومت شاه صفی (Moshtagh khorasani,2006,441-443) 113
شکل 4-30 شمشیر (Moshtagh khorasani,2006,466) 113
شکل 4-31 شمشیر (Moshtagh khorasani,2006, 467) 114
شکل 4-32 شمشیر-دسته در دوره های بعد اضافه گردیده. james, 2003, 224)) 114
شکل 4-33 سابر (Elgood,1979,225) 115
شکل 4-34 تبر (Moshtagh khorasani,2006,662) 115
شکل 4-35 تبرزین (Elgood,1979,118) 116
شکل 4-36 تبرزین (Elgood,1979,120) 116
شکل 4-37 تبر تشرفات (Elgood,1979,229) 117
شکل 4-38 تبرزین (خلیلی،1387،117 ) 118
شکل 4-39 چهار آینه (Moshtagh khorasani,2006,703) 118
شکل 4-40 چهارآینه(Elgood,1979,8) 119
شکل 4-41 زره شاه سلیمان (Elgood,1979,226) 120
شکل 4-42 نقاب اسب (خلیلی،1387، 93 ) 121
شکل 4-43 زره سر اسب. منسوب به سلیم اول (Mohamad, 2008, 339) 122
شکل 4-44 خنجر(Elgood,1979,70) 123
شکل 4-45 خنجر(Elgood,1979,73) 124
شکل 4-46 خنجر سلطان سلیم اول (—–,2005,305) 125
شکل 4-47 خنجر و غلاف (خلیلی،1387، 77 ) 126
شکل 4-48 خنجر و غلاف (Mohamad, 2008, 161) 127
شکل 4-49 کلاهخود (—–,2005,338) 128
شکل 4-50 کلاهخود (Mohamad, 2008, 318) 129
شکل 4-51 کلاهخود (Mohamad, 2008, 319) 129
شکل 4-52 سپر حصیری (خلیلی،1387، 95 ) 130
شکل 4-53 سپر حصیری (Mohamad, 2008, 319) 130
شکل 4-54 سپر (Mohamad, 2008, 365) 131
شکل 4-55 سپر (Mohamad, 2008, 368) 132
شکل 4-56 شمشیر سلطان سلیمان (—–,2005,324) 132
شکل 4-57 سابر (Mohamad, 2008, 52) 133
شکل 4-58 سابر (Mohamad, 2008, 60) 134
شکل 4-59 شمشیر، منسوب به مراد سوم (Mohamad, 2008, 67) 134
شکل 4-60 تیغه سابر (Mohamad, 2008, 73) 135
شکل 4-61 سابر (Mohamad, 2008, 75) 135
شکل 4-62 تبرزین ترکی (بورکهارت ،1365، 125) 136
شکل 4-63 تبرزین (Elgood,1979,158) 136
شکل 4-64 تبر (Mohamad, 2008, 265) 137
شکل 4-65 سرتبر (خلیلی،1387،84 ) 137

مقدمه:

استفاده از طرح و نقش بر روی انواع دستساختههای بشری، از زمانهای گذشته تا کنون به منظور انتقال پیام و ایجاد زیبایی بصری همواره مورد توجه بودهاست. ساخت اشیاء فلزی را میتوان از مهمترین این دستساختهها بشمار آورد. فلزات با توجه به خصوصیات منحصربفرد خود مانند دوام طولانی و عدم آسیبپذیری همواره به عنوان بستری مناسب برای ایجاد طرحها و نقشها انتخاب شدهاند.از جمله اشیای فلزی، سلاحها و جنگافزارهای سرد هستند که از گذشتههای دور حامل این خصوصیات بودهاند.
در دورهای از تاریخ، دو حکومت مقتدر صفوی و عثمانی به علتهای مختلف و گوناگونی از قبیل اشتراکات فرهنگی مشترک، دین یکسان، مذهب متفاوت، داشتن مرز طولانی جغرافیایی، قدرتطلبی و گسترش امپراطوری، ارتباطات متنوعی از صلح و جنگ داشتند. در نتیجه دارا بودن سپاه مقتدر و نیروی جنگی زبده میتوانسته عامل مهمی بشمار بیاید.
با توجه به این مقدمه میتوان دریافت که ساخت سلاح و تزیین آن در این دوره مورد توجه بودهاست. پس از بررسیهای اولیه و مطالعهي تصاویر این سلاحها، مشخص شد که کنکاش و تحلیل نقوش ابزارآلات جنگی این دو دوره میتواند ما را در شناخت بهتر روابط فرهنگی و هنری آنها و میزان تأثیرگزاری و تأثیرپذیری هر یک یاری بخشد. پس از مشورت با جناب دکتر غلامعلی حاتم وجناب دکتر مهران هوشیار عنوان تطبیق طرح و آذین در سلاحهای سرد ایران صفویه و ترکیه عثمانی برای این رساله در نظر گرفتهشد.
با توجه به گذشت زمانی طولانی از آن دوران و پراکندگی این سلاحها در موزهها و مجموعههای شخصی، تهیهي تصاویر معتبر و با کیفیت که قابلیت پژوهشپذیری را داشته باشند کار دشواری بود که در نهایت از طریق مراجعه به کتابهای معتبر لاتین و تخصصی فارسی، و همچنین مراجعه به سفارت ترکیه و بخش فرهنگی آن، آثار شناسایی و تصاویر تهیه شد.
در نهایت برای رسیدن به یک نتیجهي مطلوب و قابل قبول، این پایاننامه در شش فصل به نگارش درآمد. پس از فصل اول که «کلیات تحقیق» نام دارد، فصل دوم با نام «زمینههای تاریخی، فرهنگی و هنری دوران صفوی و عثمانی» به موضوعاتی از قبیل تاریخ سیاسی این حکومتها، حاکمان آنها، تاریخ روابط سیاسی و در آخر تاریخ روابط فرهنگی و هنریشان اشاره شدهاست. در فصل دوم با عنوان «تاریخچه فلز و سلاح» به تاریخچهي فلز و سلاح پرداخته شدهاست. در این فصل به سیر تحول استفاده از فلزات در دورههای تاریخی و انواع سبکها و تکنیکهای رایج و در نهایت به تاریخ سلاح به عنوان زیرمجموعهي هنر فلزکاری اشاره شده است. فصل چهارم «معرفی و توصیف سلاحهای سرد دوران صفوی و عثمانی» نام دارد. این فصل شامل توصیف جامعهي نمونه و انواع سلاحهای انتخابشده است.
در فصل پنجم با عنوان «تحلیل تطبیقی طرح و آذین سلاحهای سرد دوران صفوی و عثمانی و معرفی سازندگان سلاح» به تحلیل نقوش، کتیبههای خطی و شیوهي اجرایی این نقوش پرداخته شدهاست و در فصل پایانی نتایج تحلیلها بیان شده است.

فصل اول
کلیات پژوهش

بیان مسئله:
از زمانی که بشر توانست طریقه بکارگیری و استخراج فلزات را کشف کند استفادههای متنوع و گوناگونی از آن کرد که همواره میتوان کاربرد آن را در گوشه گوشه زندگی انسانها ، تا زمان حال مشاهده کرد. از آن جایی که جنگیدن و دفاع از سرزمین و عقیده در بسیاری از دورهها و دولت ها دارای تقدس بوده ، ساخت ابزار جنگی نیز از اهمیت خاصی برخوردار شده است و انعکاس این مهم را ، از تزئیناتی که روی انواع ابزار ها وجود یافته می توان مشاهده کرد.
ایران عصر صفوی به علتهای گوناگونی در بسیاری از زمینهها دچار تحولاتی اساسی شد و حکومت مقتدر صفویه بسیاری از مبانی بکار رفته در هنرهای پیشین را اعتلا بخشید و در جهت پیشرفت اهداف و بیان جهان بینی خود آنها را بکار گرفت. همزمان با این حکومت، در همسایگی ایران، ترکان عثمانی ، دین اسلام با مذهب سنی را برگزیده بودند. اقوام عثمانی با یک پیشینه تاریخی غنی، از یک طرف با فرهنگ عظیم ایران

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درمورد دینامیکی، روش های خطی، مدل سازی Next Entries روابط سیاسی، آق قویونلو، قدرت سیاسی