منبع تحقیق درمورد آسیب پذیری، مدل سازی، دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد

قدم که در تمام مراحل پایان نامه مرا راهنمایی کردند

فهرست مطالب
عنوان صفحه

فصل اول: مقدمه
1-1 مقدمه 3
1-2 مرور کارهای گذشته 4
1-3 لرزه خیزی ایران 7
1-4 گزارش برخی از زلزله های چند دهه اخیر 10
1-4-1 زلزله 31 خردادماه 1369 رودبار و منجیل 10
1-4-2 گزارش تصویری از زلزله بم 13
1-4-3 اثرات زلزله اول تیر 1381 چنگوره- آوج بر ساختمان های بنایی و مختلط 15
1-4-3-1 خسارت وارده به ساختمان ها در اثر زلزله چنگوره- آوج 16
1-4-3-2 گونه های ساختمانی منطقه آوج 16
1-4-3-3 ساختمان های بنایی آوج با سقف طاق ضربی 17
1-4-3-4 ساختمان های مختلط منطقه آوج 17
1-4-3-5 بررسی آسیب های وارده به ساختمان های منطقه آوج 17
1-4-3-6 بررسی علل خرابی ساختمان های مختلط و بنایی منطقه آوج 19
1-4-4 رفتار و عملکرد ساختمان ها در زلزله داهوییه (زرند) 19
1-5 گستردگی ساختمان های بنایی 21
1-6 مقاوم سازی ساختمان های بنایی 24
1-7روند انجام پایان نامه 25
فصل دوم: تئوری های حکم بر رفتار ساختمان های بنایی
2-1 خواص سازه ای و دینامیکی ساختمان های بنایی 28
2-2- توزیع نیروی زلزله در ساختمان های بنایی 28
2-3 حالت های شکست 29
2-3-1 شکست دیوارهای برشی 30
2-3-2 شکست دیوارهای عرضی 32
2-4 روش های ارزیابی کمی آسیب پذیری ساختمان های بنایی غیرمسلح 32
2-4-1 روش ارزیابی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود 33
2-4-2 روش ارزیابی فصل هفتم دستورالعمل FEMA273, FEMA356 34
2-4-3 روش ارزیابی لانگ- باخمن 35
2-5 استفاده از روش قاب معادل در ارزیابی ساختمان های مصالح بنایی 38
2-6 دلیل بنیادی ناپایداری لرزه ای ساختمان های آجری غیرمسلح در برابر زلزله 40
2-7 ماهیت نیروهای زلزله 41
2-8 عملکرد ساختمان های آجری غیرمسلح در برابر زلزله 42
2-9 مقاومت جانبی دیوار برشی غیرمسلح 43
2-10 تقویت لرزه ای ساختمان های بنایی 45
2-10-1 روش تسلیح دیواری های آجری 45
2-10-2 روش کلاف بندی دیوار آجری 46
فصل سوم: معرفی آیین نامه ها
3-1 مقدمه 49
3-2 معرفی آیین نامه ها 49
3-2-1 آیین نامه FEMA-154 ایالات متحده آمریکا 49
3-2-2 دستورالعمل ATC-20 (Applied Technology Council) 55
3-2-2-1 ارزیابی ساختمان ها بعد از زلزله 57
3-2-2-2 روش ارزیابی ساختمان ها 58
3-2-3 مجموعه FEMA 306-307-308 60
3-2-3-1 ارزیابی ساختمان طبق دستورالعمل FEMA 306-307-308 60
3-2-3-2 ترمیم المان های آسیب دیده از زلزله طبق دستور FEMA (306-307-308) 63
3-2-3-3 روش ترمیمی ارائه شده در دستورالعمل FEMA 308 63
3-3 جمع بندی 64
3-4 دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود 66
3-4-1 بررسی کلی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود 66
3-4-2-بخش ساختمان های مصالح بنایی دستورالعمل 70
3-4-3 انواع ساختمان های مصالح بنایی مشمول دستورالعمل بهسازی لرزه ای برای ساختمان 71
3-4-4 محدوده کاربرد 72
3-4-5 مراحل روش بهسازی 72
3-5 ساختمان های مصالح بنایی سنتی 73
3-5-1 نواقص مربوط به مصالح ساختمان 73
3-5-2 نواقص مربوط به سیستم سازه ای 74
3-5-3 نواقص مربوط به دال های 74
3-5-4 نواقص مربوط به اتصالات اعضا 75
3-5-5 نواقص مربوط به اجزای غیرسازه ای 75
3-5-6 نواقص مربوط به سیستم کلاف بندی 75
3-6 پیش نویس دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی 76
3-6-1 مراحل ارزیابی آسیب پذیری 76
3-6-2 راهکارهای بهسازی 77
3-6-2-1 بهسازی کلی 78
3-6-2-2 بهسازی موضعی 78
3-7 دستورالعمل تحلیل آسیب پذیری و بهسازی لرزه ای ساختمان های بنایی غیرمسلح موجود 79
3-7-1 فرآیند تحلیل و ارزیابی آسیب پذیری 80
3-7-2 تحلیل آسیب پذیری ساختمان 81
3-7-2-1 ارزیابی اولیه آسیب پذیری 81
3-7-2-2 ارزیابی تفضیلی آسیب پذیری 83
3-7-2 بهسازی ساختمان 83

3-7-4 جزییات اجرایی طرح 84
3-7-5 بررسی اقتصادی و اجتماعی برای بهسازی لرزه ای ساختمان 84
3-8 آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (آیین نامه 2800) 86
فصل چهارم: ویژگی های مهندسی دیوارهای با مصالح بنایی
4-1 ویژگی های مهندسی دیوارهای با مصالح بنایی 89
4-2 انواع دیوارهای بنایی 90
4-2-1 دیوارهای بنایی موجود 91
4-2-2 دیوارهای بنایی جدید 91
4-2-3 دیوارهای تقویت شده 91
4-3 روش های تحلیل سازه 91
4-3-1 تحلیل استاتیکی خطی 92
4-3-1-1 تعیین زمان تناوب اصلی نوسان سازه 92
4-3-1-2 برآورد نیروها و تغییر شکل ها 92
4-3-1-3 توزیع نیروی جانبی در ارتفاع 93
4-3-2 تحلیل دینامیکی خطی 93
4-3-3 تحلیل استاتیکی غیرخطی 94
4-4 رفتار درون صفحه ای دیوارها و پایه های مصالح بنایی 94
4-4-1 سختی 95
4-4-2 مقاومت 96
4-4-2-1 مقاومت جانبی موردانتظار پایه ها و دیوارهای با مصالح بنایی غیرمسلح 96
4-4-2-2 کرانه پایین مقاومت جانبی پایه ها و دیوارهای با مصالح بنایی غیرمسلح 97
4-4-3 کرانه پایین مقاومت فشاری قائم پایه ها و دیوارهای مصالح بنایی غیرمسلح 97
4-5 معیارهای پذیرش 98
4-5-1 روش های خطی 98
4-5-2 روش استاتیکی غیرخطی 99
4-6 رفتار خارج از صفحه دیوار 100
فصل پنجم: استفاده از روش قاب معادل در ارزیابی ساختمان های مصالح بنایی
5-1 استفاده از روش قاب معادل در ارزیابی ساختمان های مصالح بنایی آسیب دیده در زلزله های اخیر ایران 103
5-2 مدل قاب G.MAGENES 105
5-2-1 -روش قاب معادل با استفاده از نمودار M-θ: روش (G.Penelis) 106
5-2-2 مدل قاب معادل با استفاده از نشریه 376 107
5-2-3 چگونگی مدلسازی ارتفاع دیوارها 108
5-3 استفاده از ارتفاع کامل دیوارها 108
5-3-1 استفاده از ارتفاع متفاوت بین بازشوها 109
5-3-2 استفاده از ارتفاع موثر دیوارها 110
5-4 مشخصات مصالح دیوارهای آجری غیرمسلح 110
5-4-1 مشخصات مصالح 110
5-4-2 مقاومت فشاری مصالح بنایی (fme) 111
5-4-3 مدول الاستیسیته مصالح بنایی در فشار (Eme) 112
5-4-4 مقاومت برشی مصالح بنایی (vme) 113
فصل ششم: اثر دیوار برشی بر ساختمان های بنایی
6-1 مراحل مدل سازی دیوار مصالح بنایی روش قاب معادل و بررسی نتایج یک نمونه دیوار 117
6-2 مراحل مدل سازی یک دیوار مصالح بنایی در برنامه SAP 2000 117
6-3 مدل سازی دیوار مصالح بنایی زیر و بررسی نتایج 119
6-3-1 ارتفاع دیوارهای قائم (ستون های معادل) 120
6-3-2 ارتفاع دیوارهای افقی (تیرهای معادل) 120
6-3-3 طول دیوارها 121
6-3-4 ممان اینرسی هر یک از دیوارها (I) 121
6-3-5 سختی هر یک از دیوارها 121
6-3-6 سطح بارگیری 122
6-3-7 مقاومت برشی موردانتظار (Vme) 122
6-3-8 مقاومت لغزش درز ملات QCE 122
6-3-9 کرانه پایین مقاومت جانبی دیوارها مصالح بنایی غیرمسلح 123
6-3-10 محاسبه و چگونگی به دست آوردن مفاصل برشی 123
6-4 بررسی نتایج همراه با تغییرات پارامتری و هندسی بر روی دیوار مصالح 125
6-4-1 تغییرات پارامتری بر روی دیوار مصالح بنایی با ارتفاع موثر 126
6-5 بررسی نتایج تغییرات برروی دیوار مصالح بنایی 128
6-6 تغییرات هندسی بر روی دیوار مصالح بنایی 148
6-6-1 تغییرات بر روی ارتفاع دیوارها 148
6-6-2 تغییرات بر روی ضخامت دیوارهای مصالح بنایی 153
6-6-3 تغییرات بر روی طول هر قطعه 155
6-7 اثر دیوار برشی بر روی ساختمان با دیوار مصالح بنایی 156
6-8 چگونگی مدل سازی دیوار برشی در ساختمان های مصالح بنایی 157
6-8-1 مقاومت دیوار برشی 158
6-9 معیارهای پذیرش برای دیوارهای برشی در حالت انالیز غیرخطی استاتیکی 159
6-10مشخصات دیواربرشی بتن مسلح 161
6-10-1 ارائه حالتهای مختلف قراردادن دیوار برشی 162
6-11 نتیجه گیری 168
منابع و ماخذ
منابع و ماخذ 159

فهرست شكل ها
عنوان صفحه

شکل 1-1 نقشه صفحات زمین ساخت خاورمیانه و حرکات نسبی آن ها 9
شکل 1-2 گسل های مهم ایران 9
شکل 1-3 تصاویری از زلزله رودبار و منجیل در سال 1369 13
شکل (1-4) تصاویری از زلزله ویرانگر بم 15
شکل (1-5) نمونه ای از ساختمان های منطقه اوج و آسیب های وارده به این منطقه 18
شکل 1-6 تصاویر آسیب های وارده از زلزله زرند 21
شکل 2-1 (الف) شکست خمشی (پایه های باریک) 30
شکل 2-1 (ب) شکست برشی (پایه های پهن) 30
شکل 2-2 ساختار ارزیابی کمی فصل هفتم دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود
34
شکل 2-3 ساختار ارزیابی ارزیابی در فصل هفتم FEMA273-FEMA356 35
شکل 2-5 ساختار ارزیابی کمی در روش لانگ-باخمن 36
شکل 2-4 درجات آسیب پذیری در روش لانگ باخمن 36
شکل 2-6 منحتی ظرفیت ساختمان در روش لانگ- باخمن 36
شکل 2-7 پلان سازه ای ساختمان مدرسه 37
شکل 2-8 مدلسازی نمای یک ساختمان بنایی توسط قاب معادل 39
شکل (2-9) دیاگرام آزاد دیوار مقاومت خمشی دیوار 44
شکل 2-10 برخی روش های اجرایی دیوارهای آجری مسطح 46
شکل 2-11 نحوه عملکرد دیوارهای آجری مسطح 46
شکل 3-1 فرم های جمع آوری اطلاعات برای سه منطقه با لرزه خیزی کم، متوسط و زیاد 52
شکل 3-2 نمونه ای از چک لیست های ارزیابی سریع دستورالعمل ATC-20 59
شکل 3-3آزمایش مقاومت برشی ملات 73
شکل 4-1 نمودار رابطه بین نسبت نیرو و تغییر مکان المان ها برای المان های مصالح بنایی 90
شکل6-1 نمای یک دیوار مصالح بنایی 119
شکل6-2 نمای یک دیوار مصالح بنایی 120
شکل6-3 نمای یک دیوار مصالح بنایی 126
شکل6-4 ایجاد مدل با توجه به میانگین ارتفاع آزاد 127
شکل6-5 ایجاد مدل با توجه به میانگین ارتفاع موثر 129
شکل 6-6 چگونگی تعریف مفصل در نرم افزاز SAP2000 132
شکل 6-7 نمودار بار –تغییر مکان بعد از تحلیل 134
شکل6-8 ایجاد مدل با توجه به میانگین ارتفاع موثر 149
شکل6-9 دیوار مصالح بنایی با دیوار میانی از جنس دیوار بری بتن مسلح 157
شکل 6-10 دیوار مصالح بنایی با دیوار میانی از جنس دیوار بری بتن مسلح 161
شکل6-11 ایجاد مدل با توجه به میانگین ارتفاع موثر 163
شکل6-12 چگونگی تعریف مفصل برشی در نرم افزار 164
شکل 6-13نمایش ایجاد مفاصل در میانه پایه های دیوار 165
شکل6-14 نمودار بار – تغییر شکل بعد از انجام عملیات تحلیل 166

فهرست جدول ها
عنوان صفحه

جدول 1-1 خسارات وارد بر روستا در زلزله چنگوره- آوج 16
جدول 1-2 زلزله های بابزرگی بیش از 5/6 در فاصله های 1284تا 1384 23
جدول 2-1 مقایسه نتایج حاصل از ارزیابی ساختمان یک مدرسه 38
جدول 3-1 تعاریف نتیجه ارزیابی 56
جدول 3-3 آزمایشات ارزیابی بر اساس آیین نامه FEMA 306 62
جدول 3-4 روش های ترمیم و محدوده کاربرد 64
جدول 3-5 نواقص مربوط به مصالح 73
جدول 4-1 ضریب m برای تحلیل خطی 99
جدول 4-2 پارامترهای تغییرشکل غیرخطی و معیارهای پذیرش در شیوه آنالیز غیرخطی 100
جدول 4-3 محدودیت نسبت h/t برای دیوارها 101
جدول (5-1) ضرایب تبدیل کرانه پایین مشخصات به مشخصات موردانتظار 111
جدول 6-1 مشخصات دیوار مصالح بنایی 125
جدول 6-2 محاسبات دیوار مصالح بنایی 125
جدول 6-3 مشخصات دیوار مصالح بنایی یک 130
جدول 6-4 محاسبات مقاومت لغزش درز ملات برای دیوار مصالح بنایی یک 130
جدول 6-5 مشخصات مفاصل باتوجه به معیارهای پذیرش 131
جدول 6-6 نتایج آنالیز غیر خطی برای دیوار مصالح بنایی 133
جدول 6-7 مشخصات حالت دوم دیوار مصالح بنایی 135
جدول6-8 مشخصات مفاصل برای حالت دوم دیوار مصالح بنایی 136
جدول6-9 مشخصات حالت سوم دیوار مصالح بنایی 137
جدول6-10 مشخصات مفاصل برای حالت سوم 138
جدول6-11 مشخصات حالت چهارم 139
جدول 6-12محاسبات حالت چهارم 139
جدول6-13 مشخصات مفاصل برای حالت چهارم 140
جدول 6-14مشخصات حالت پنجم 141
جدول6-15 محاسبات حالت پنجم 141
جدول6-16 مشخصات مفاصل برای حالت پنجم 141
جدول6-17 مشخصات

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد زندگی کاری، ابزار پژوهش، تحلیل داده Next Entries منبع تحقیق درمورد آسیب پذیری، مقاوم سازی، تاریخ ایران