دانلود پایان نامه درباره ابزار پژوهش، نقشه راه

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………….9
1-5-2-قلمرو مكاني تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..9
1-5-3-قلمرو زماني تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-اهداف مشخص تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-1-اهداف آرماني……………………………………………………………………………………………………………………………..9
1-6-2-اهداف كلي…………………………………………………………………………………………………………………………………9
1-6-3-اهداف فرعي……………………………………………………………………………………………………………………………….9
1-6-4-اهداف كاربردي………………………………………………………………………………………………………………………..10
1-7-مدل مفهومي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………11
1-8-مدل عملياتي تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………..12
1-9-فرضيههاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………………………….13
1-10-متغيرهاي تحقيق………………………………………………………………………………………………………………………14
1-10-1-متغير مستقل………………………………………………………………………………………………………………………..14
1-10-2-متغير وابسته…………………………………………………………………………………………………………………………14
1-11-تعريف عملياتي واژگان،متغيرها و اصطلاحات…………………………………………………………………………..15
1-11-1-كيفيت زندگي كاري…………………………………………………………………………………………………………….15
1-11-2-طرح جامع مالياتي……………………………………………………………………………………………………………….17
فصل دوم:مباني نظري و پيشينه پژوهش……………………………………………………………………..18
2-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-بررسي نظريهها پيرامون كيفيت زندگي كاري……………………………………………………………………………19
2-2-1-مفهوم و تعاريف كيفيت زندگي كاري…………………………………………………………………………………….19
2-2-2-تاريخچه كيفيت زندگي كاري…………………………………………………………………………………………………23
2-2-3-رويكردهاي كيفيت زندگي كاري……………………………………………………………………………………………24
2-2-4-اهداف كيفيت زندگي كاري……………………………………………………………………………………………………33
2-2-5-نسلهاي سه گانه برنامههاي كيفيت زندگي كاري………………………………………………………………..33
2-2-6-تعابير نوين كيفيت زندگي كاري……………………………………………………………………………………………36
2-2-6-1-مديريت كيفيت فراگير……………………………………………………………………………………………………….36
2-2-6-2-توانمند سازي كاركنان……………………………………………………………………………………………………….36
2-2-6-3-مهندسي مجدد سازمان………………………………………………………………………………………………………37
2-2-7-شاخصهاي كيفيت زندگي كاري…………………………………………………………………………………………..38
2-2-8-مؤلفههاي كيفيت زندگي كاري والتون…………………………………………………………………………………..45
2-21-8-1-پرداخت منصفانه و كافي………………………………………………………………………………………………….46
2-2-8-2-محيط كار ايمن و بهداشتي………………………………………………………………………………………………..47
2-2-8-3-تآمين فرصت رشد و امنيت مداوم……………………………………………………………………………………..48
2-2-8-4-وابستگي اجتماعي زندگي كاري…………………………………………………………………………………………48
2-2-8-5-فضاي كلي زندگي كاري…………………………………………………………………………………………………….49
2-2-8-6-يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان………………………………………………………………………….49
2-2-8-7-قانون گرايي در سازمان………………………………………………………………………………………………………50
2-2-8-8-توسعه قابليتهاي انساني……………………………………………………………………………………………………50
2-2-9-راهبردهاي بهبود كيفيت زندگي كاري…………………………………………………………………………………..51
2-2-9-1-انسانيتر كردن كار……………………………………………………………………………………………………………..51
2-2-9-2-طراحي شغل……………………………………………………………………………………………………………………….51
2-3-ماليات و سير تاريخي آن……………………………………………………………………………………………………………..55
2-3-1-طرح جامع مالياتي…………………………………………………………………………………………………………………..63
2-3-1-1-پيشنويس لايحه طرح جامع مالياتي…………………………………………………………………………………64
2-3-1-2-اهميت اجراي طرح جامع مالياتي………………………………………………………………………………………65
2-3-1-3-روند شكلگيري طرح جامع مالياتي…………………………………………………………………………………..67
2-3-1-4-اهداف طرح جامع مالياتي…………………………………………………………………………………………………..68
2-3-1-5-راهكارهاي دستيابي به اهداف طرح جامع مالياتي…………………………………………………………….70
2-3-1-6-نقشه راه طرح جامع مالياتي……………………………………………………………………………………………….70
2-3-1-7-پروژههاي طرح به تفكيك اولويت اجرايي………………………………………………………………………….76
2-3-1-7-1-پروژههاي زيربنايي…………………………………………………………………………………………………………76
2-3-1-7-2-پروژههاي محوري…………………………………………………………………………………………………………..77
2-3-1-7-3-پروژههاي تكميلي…………………………………………………………………………………………………………..78
2-4-پيشينه تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………….80
2-4-1بررسي تحقيقات انجام شده در ايران……………………………………………………………………………………….80
2-4-2-بررسي تحقيقات انجام شده در ساير كشورهاي جهان…………………………………………………………..83
فصل سوم:روش شناسي تحقيق…………………………………………………………………………………85
3-1-مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..86
3-2-روش تحقيق…………………………………………………………………………………………………………………………………86
3-3-جامعه و نمونه آماري……………………………………………………………………………………………………………………65
3-4-ابزارهاي گردآوري دادهها واطلاعات و تجزيه و تحليل آنها………………………………………………………..87
3-4-1-گردآوري دادهها………………………………………………………………………………………………………………………89
3-4-2-مقياس اندازهگيري………………………………………………………………………………………………………………….89
3-5-روايي و پايايي ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………………90
3-5-1-روايي يا اعتبار ابزار پژوهش…………………………………………………………………………………………………….91
3-5-2-قابليت اعتماد يا پايايي ابزار پژوهش………………………………………………………………………………………91
2-6-روش تجزيه و تحليل دادهها و اطلاعات………………………………………………………………………………………92
فصل چهارم:تجزيه و تحليل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره فرهنگ سازمانی، عدالت سازمانی، نوع دوستی Next Entries دانلود پایان نامه درباره فرضيه، فرعي، نتايج