منابع پایان نامه درمورد کتابداران، دانشجویان، رضایتمندی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

3-8. روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات: 62
3-8-1. روایی: 62
3-8-2.پایایی: 63
3-9. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات : 64
فصل 4: یافته های پژوهش
4-1.مقدمه: 66
4-2.بخش اول-آمار توصیفی 66
4-2-1. توصیف آماری کتابداران مورد مطالعه: 66
4-2-2. توصیف آماری دانشجویان موردمطالعه 69
4-2-3. آمار توصیفی پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان: 74
4-2-4.توصیف آماری پرسشنامه‌های مهارت‌های ارتباطی کتابداران و عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی 78
4-3. بخش دوم-آمار استنباطی 85
4-3-1. سوال های پژوهش: 85
سوال1: از دیدگاه کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار، مهم ترین عوامل مؤثر در میزان آشنایی و بکارگیری مهارت‌های ارتباطی مناسب هنگام تعامل با دانشجویان کدام است؟ 85
سوال2: مهم ترین عوامل رضایتمندی دانشجویان از برقراری ارتباط با کتابداران کدامند؟وضعیت رضایت دانشجویان چگونه است؟ 86
سوال3: وضعیت مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار چگونه است؟ 90
4-3-2. فرضیه ها: 92
فرضیه 1: بین مهارت‌های ارتباطی کتابداران و رضایت دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی سبزوار رابطه معناداری وجود دارد. 92
فرضیه 2: بین دانشجویان دانشگاه های مختلف و رضایت آنان از مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی سبزوار تفاوت معناداری وجود دارد. 93
فرضیه 3: بین جنسیت دانشجویان و رضایت آنان از مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی سبزوار اختلاف معناداری وجود ندارد. 95
فرضیه 4: بین مقطع تحصیلی دانشجویان و رضایت آنان از مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی سبزوار رابطه معناداری وجود دارد. 96
فرضیه 5: بین میزان تحصیلات کتابداران ومیزان برخورداري آنها ازمهارتهاي ارتباطی مناسب ارتباط معناداری وجود دارد. 98
فرضیه 6: بین میزان تجربه کتابداران ومیزان برخورداري آنها ازمهارتهاي ارتباطی مناسب رابطه معناداری وجود دارد. 99
فصل 5: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1. مقدمه: 101
5-2. تحلیل نتایج و یافته های پژوهش: 101
5-2-1. پرسش های پژوهش: 101
5-2-3.فرضیه ها: 105
فرضیه 1: 105
فرضیه 2: 107
فرضیه 3: 108
فرضیه4: 108
فرضیه 5: 109
فرضیه 6: 110
5-3. نتیجه گیری نهایی 110
5-4. یشنهادهای کاربردی: 112
5-5. پیشنهادهایی برای پژوهش های آینده: 113
5-6. فهرست منابع: 114
منابع فارسی: 114
منابع انگلیسی: 120
پیوستها
پیوست1. پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی کتابداران ….ب
پیوست2. پرسشنامه عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار ……ز
پیوست3. پرسشنامه رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران …..ل
پیوست4. جدول عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی …..ق
پیوست5. ضرایب آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………ث
چکیده انگلیسی ‌ض
صفحه عنوان انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………….غ

فهرست جداول:
جدول3-1 نمونه آماری جامعه پژوهش در گروه دانشجویان……………………………………………………………… 58
جدول3-2 مهم‌ترین عوامل رضایتمندی دانشجویان در پرسشنامه 59
جدول3-3 مؤلفه‌های پرسشنامه مهارت‌های ارتباطی کتابداران 60
جدول3-4 عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی در پرسشنامه کتابداران 60
جدول3-5 نمره‌گذاری سوا لات مثبت پرسشنامه‌ها 61
جدول3-6 نمره‌گذاری سؤالات منفی پرسشنامه‌ها 61
جدول3-7 ضرایب آلفای کرونباخ پرسشنامه‌ها 63
جدول4-1 توزیع فراوانی کتابداران برحسب جنسیت 66
جدول4-2 توزیع فراوانی کتابداران برحسب دانشگاه محل اشتغال 67
جدول4-3توزیع فراوانی کتابداران برحسب رشته تحصیلی 67
جدول 4- 4توزیع فراوانی مدرک تحصیلی کتابداران 67
جدول4-5توزیع فراوانی کتابداران برحسب سن و سابقه کار 68
جدول 4- 6توزیع فراوانی کتابداران بر اساس سابقه خدمت 68
جدول4-7توزیع فراوانی دانشجویان برحسب جنسیت 69
جدول4-8توزیع فراوانی دانشجویان برحسب دانشگاه محل تحصیل 69
جدول4- 9 توزیع فراوانی دانشجویان برحسب مقطع تحصیلی 70
جدول 4-10توصیف آماری سن دانشجویان 70
جدول4-11 توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان 74
جدول4-12 توصیف آماری عوامل رضایتمندی دانشجویان 75
جدول4-13 توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان به تفکیک دانشگاههای محل تحصیل 77
جدول4-14توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان به تفکیک جنسیت 77
جدول4-15توصیف آماری رضایت‌مندی دانشجویان به تفکیک مقطع تحصیلی 78
جدول4-16آمار توصیفی پرسشنامه مهارتهای کتابداران: 78
جدول4-17توصیف آماری مهارت‌های ارتباطی کتابداران به تفکیک جنسیت 79
جدول4-18توصیف آماری مهارت‌های ارتباطی کتابداران به تفکیک دانشگاه محل خدمت 79
جدول4-19توصیف آماری مهارت‌های ارتباطی کتابداران به تفکیک رشته 80
جدول4-20توصیف آماری مهارت‌های ارتباطی کتابداران به تفکیک مدرک تحصیلی 81
جدول4-21 توصیف آماری عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی کاربر و کتابدار 81
جدول4-22 توصیف آماری عوامل فردی مؤثر بر تعامل بین فردی 83
جدول4-23 توصیف آماری عوامل سازمانی مؤثر بر تعامل بین فردی 83
جدول4-24 توصیف آماری عوامل محیطی مؤثر بر تعامل بین فردی 84
جدول4-25 توصیف آماری عوامل فرهنگی مؤثر بر تعامل بین فردی 84
جدول4-26 نتایج آزمون فریدمن براي اولویت‌بندی مهم‌ترین عوامل مؤثردربه كارگيري مهارتهاي ارتباطي………………………………………………………………………………………………………………………………………….85
جدول4-27ميانگين رتبه هابراي اولویت‌بندی مهم‌ترین عوامل مؤثر بر به‌کارگیری مهارت‌های ارتباطی 86
جدول 4-28 نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای اثبات نرمال بودن متغیرهای پژوهش در عوامل رضایتمندی دانشجویان…………………….. 87
جدول 4-29 آزمون علامت براي متغير عوامل رضايتمندي دانشجويان از برقراري ارتباط با كتابداران 88
جدول4-30 ميزان رضايتمندي دانشجويان از برقراري ارتباط با كتابداران در كتابخانه‌هاي دانشگاهی شهرستان سبزوار…………………………………… 89
جدول 4-31 آزمون علامت برای مهارت‌های ارتباطی کتابداران 91
جدول 4-32 میانگین گویه های مهارت‌های ارتباطی کتابداران 91
جدول4-33نتيجه آزمون همبستگي پيرسون جهت بررسي رابطه دو متغير ميزان رضايت دانشجويان و ميزان برخورداري كتابداران از مهارتهاي ارتباطي مناسب 92
جدول 4-34 آزمون کولموگروف-اسمیرنف در اثبات نرمال بودن متغیرهای رضایت دانشجویان دانشگاه‌های مختلف………………………………….. 93
جدول4- 35آزمون کروسکال والیس برای تعیین تفاوت ميزان رضايت دانشجويان از تعامل با كتابداران در دانشگاه‌های مختلف 93
جدول4-36 آزمون من ویتنی برای تعیین تفاوت میان دانشگاه‌های مختلف 94
جدول 4-37 آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای اثبات نرمال بودن رضایتمندی برحسب جنسیت 95
جدول4-38آزمون تی نمونه‌های مستقل برای تعیین تفاوت ميزان رضايت دانشجويان مرد وزن از تعامل با كتابداران 95
جدول 4-39 آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای اثبات نرمال بودن رضایتمندی دانشجویان در مقاطع مختلف………………………………………………………………………………………. ……………………………………………….96
جدول 4-40 آزمون لون برای همگن بودن واریانس‌ها 96
جدول 4-41 آزمون ولچ و براون فورسیت برای مقایسه رضایت‌مندی در مقاطع مختلف 97
جدول 4- 42 آزمون تعقیبی دانت تی3در مقایسه رضایتمندی دانشجویان مقاطع مختلف 97
جدول 4-43آزمون کروسکال والیس برای معناداري تفاوت بین مهارتهای ارتباطی کتابداران با مدارک تحصیلی مختلف………………………………….. 98
جدول4- 44نتایج آزمون همبستگی پیرسون در تعیین ارتباط تجربه و مهارت‌های ارتباطی .کتابداران………..99
فهرست نمودارها

نمودار4-1 هدف مراجعه به کتابخانه 71
نمودار4-2علت مراجعه به کتابدار 72
نمودار4-3 میزان نیاز به کتابدار…………………………………………………………………………………………………………73

1-1.مقدمه:
تمامی سازمان‌ها برای انجام امور و تحقق اهداف خویش نیازمند ارتباطات و تعامل با دیگران میباشند و به‌کارگیری مهارت‌های ارتباطی در جهت پیشبرد و انجام بهتر امور برای افراد شاغل در سازمان‌ها نیازی ضروری است. بی‌شک به‌کارگیری مهارتهای ارتباطی در انتقال دانش و اطلاعات و همچنين تحقق اهداف و رسالت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی، نقشي حياتی ایفا می‌کند.
کتابخانه های دانشگاهی نیز برای زنده ماندن در رقابت های جهانی عصر حاضر و ایجاد تاثیری ماندگار در کاربرانشان و حوزه دانشگاهی، نیاز به کارکنانی دارند که دارای مهارت های ارتباطی ضروری و اثربخش باشند. برای تحویل دقیق تر و حداکثری خدمات در کتابخانه ها و هر سازمان پویایی، ارتباطات موثر یک عامل ضروری است، که در کتابخانه ها بیشتر از هر سازمانی مورد نیاز است. از این رو ارتباطات موثر یک پیش شرط برای کار در کتابخانه های دانشگاهی و برای دستیابی به اهداف سازمان است(آی فیدون و اوان یی1،2013).
کتابداران دانشگاهی که به فعالیت‌های آموزشی مشغول‌اند و به‌واسطه شغل خود، در موقعیت‌های برقراری ارتباط میان فردی قرار می‌گیرند، مسئولیت مهمی بر دوش دارند و می‌توانند نقش کلیدی، در تحت تأثیر قرار دادن مخاطب خود و انتقال پیام به وی ایفا نمایند. بدون شک این اثرگذاری، از طریق برقراری ارتباطی مؤثر و مثبت، تحقق پیدا خواهد کرد.
این کتابخانه‌ها نیاز به کارکنانی دارند که از مهارت‌ها و توانایی‌های لازم برخوردار باشند تا بتوانند هدف غایی کتابخانه که همان تأمین رضایت کاربران می‌باشد را تحقق بخشند. به‌کارگیری مهارت‌های ارتباطی در جهت برقراری ارتباط مؤثر با کاربر و درک نیاز اطلاعاتی وی تأثیر بسزایی در افزایش رضایت کاربران خواهد داشت، ازاین‌رو ارتباطات مؤثر یک پیش‌شرط برای کار در کتابخانه‌های دانشگاهی است، که به‌طور گسترده‌ای با کاربران در تماس هستند.
رفتار و مهارت‌های ارتباطي کتابداران – خصوصاً کتابداران بخش‌های امانت و مرجع که دارای ارتباطات رودررو با کاربران هستند ‐با افزایش رضايتمندي استفاده‌کنندگان و کاهش شکایات ارتباط مثبت دارد(امینی،1389). كتابخانه‌هاي دانشگاهي با توجه به نقش مهم و سرنوشت‌سازي كه در امر آموزش و پژوهش دارند، مورد مراجعه دانشجويان، اعضاي هیئت‌علمی و كاركنان قرارگرفته و كتابداران شاغل در اين نوع كتابخانه‌ها با برقراري ارتباط مناسب، سعي در رفع نيازهاي اطلاعاتي كاربر و تأمين رضايت وي دارند. در اين رابطه، بسياري از دانشمندان(موكهرجي2، باد3 … فتاحي، 1388) بيان مي‌كنند، فلسفۀ وجودي و همۀ كاركردهاي تخصصي كتابخانه براي آن است كه بتواند خدمات موردنیاز افراد جامعه را به آنها ارائه دهد. به همين دليل، مهم‌ترين معيار قضاوت جامعه دربارۀ كتابخانه، نه در تعداد كتابهاي آن بلكه در ميزان و چگونگي خدمت شكل مي‌گيرد. از سوي ديگر، بسياري از انواع خدماتي كه كتابخانه ارائه مي‌دهد، مستلزم ارتباط كتابدار با افراد است. اين ارتباط ارزشمند و لذت‌بخش است، به‌ویژه وقتي كتابدار احساس كند خدمات وي نتيجه داده و اثربخش است(فتاحی، دیانی و رهنما،1392). کتابداری که توانایی‌های لازم برای برقراری ارتباط مناسب با مراجعین را داشته باشد خدمات را به‌گونه‌ای عرضه می‌کند که موجب رضایتمندی بیشتر از سوی مراجعین شود. کتابداران با مهارتهای ارتباطی بالا همچنین، در برآوردن نیازهای مراجعین توانا هستند و می‌توانند خواسته‌های آنان را درک کنند و پاسخگوی نیازهای آن‌ها باشند(اشرفی ریزی، امرایی، پاپی، بهرامی و سموعی، 1391). حتی رفتار مثبت یا منفی کتابدار (بر اساس آنچه توسط کاربر

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد اماکن ورزشی، شهر تبریز Next Entries منابع پایان نامه درمورد کتابداران، دانشجویان، کتابداران دانشگاهی، مهارتهای ارتباطی