پایان نامه با کلید واژه های دوره ابتدایی، برنامه درسی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

سی صلحمحور، آموزش ابتدایی، کارشناسان، معلمان

فهـرست مطالـب

فصل اول……………………………………………………………………………………………………………………………….1
طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………….1
مقدمه ……………….2
بیان مسئله 3
اهمیت و ضرورت پژوهش 6
اهداف تحقیق 8
الف) هدف کلی 8
ب) اهداف جزیی 8
سؤالات تحقیق 9
الف) سؤال کلی 9
ب) سؤالات جزیی 9
متغیر های تحقیق 9
تعاریف نظري 9
تعاریف عملیاتی 10
فصل دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..12
مبانی نظری و پیشینهی پژوهش…………………………………………………………………………………………………12
مقدمه 13
تعاریف و مفاهیم صلح 14
تعیین چهارچوبی برای صلح 14
مفهوم صلح با توجه به معلومات بی واسطه 14
مفهوم برنامهی درسی 16
طراحی برنامهی درسی 18
ماهیت برنامهی درسی صلح از نظر کانت 19
تعریف برنامهی درسی صلح 20
پیشینهی آموزش صلح 22
جایگاه آموزش صلح در جهان معاصر 24
نقش آموزش و پرورش در اشاعه فرهنگ صلح 25
نقش مدرسه در آموزش صلح 27
آموزش صلح و دستاوردهای آن 28
اهمیت آموزش صلح 29
اهداف آموزش صلح 31
برنامههای آموزش صلح 33
آموزش صلح در برنامههای درسی 36
آموزش صلح به عنوان یک اصل فراگیر 37
الف) دورهی خلع سلاح اتمی: 39
ب) دورهی آموزش خلع سلاح: 40
ج) دورهی وابستگی متقابل جهانی و سیارهای 40
اقدامات یونسکو در زمینه فرهنگ صلح در سطوح ملی، منطقهای و بینالمللی 40
برخی از اقدامات یونسکو در سطوح ملی و منطقهای 41
یونسکو و فرهنگ صلح 41
اهمیت آموزش و پرورش دوره ابتدایی 42
برنامه درسی دوره ابتدایی 43
اصول آموزش و پرورش ابتدایی 43
اهداف دوره ابتدایی (مصوب ششصدوچهل و هفتمین جلسه شورای عالی آموزش و پرورش) 44
تحقیقات پیشین 49
تحقیقات داخلی 49
تحقیقات خارجی 51
بحث و جمع بندی 54
مدل نظری تحقیق 56
فصل سوم…………………………………………………………………………………………………………………………….60
روش و مراحل اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………60
مقدمه 61
روش تحقیق 61
جامعهی آماری 62
نمونه و روش نمونه گیری 62
ابزار گردآوری دادهها 62
روايي پرسشنامهها 63
پايايي پرسشنامهها 64
روش‌هاي تجزیه و تحلیل دادهها 65
فصل چهارم………………………………………………………………………………………………………………………….66
تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش………………………………………………………………………………………………66
مقدمه 67
اطلاعات جمعیتشناختی 68
بررسی سؤالات تحقیق 69
سؤال اول تحقیق: میزان توجه به مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟ 69
سؤال دوم تحقیق: میزان توجه به مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟ 73
سؤال سوم تحقیق: میزان توجه به مؤلفهی مسئولیت پذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟ 77
سؤال چهارم تحقیق: میزان توجه به مؤلفهی حل مسالمت آمیز تعارضات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟ 80
سؤال پنجم تحقیق: میزان توجه به مؤلفهی احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟ 84
سؤال ششم تحقیق: میزان توجه به مؤلفهی احساس همدردی با دیگران در سطوح مختلف در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان و کارشناسان چقدر است؟ 87
سؤال هفتم تحقیق: دیدگاه های معلمان و کارشناسان در محور ویژگیهای آموزش صلح چه تشابه و تفاوتی با یکدیگر دارند؟ 91
فصل پنجم……………………………………………………………………………………………………………………………93
بحث و نتیجهگیری………………………………………………………………………………………………………………..93
مقدمه 94
نتایج پژوهش 95
خلاصهی توصیفی نتایج پژوهش 95
بررسی نتایج سؤالات پژوهش 95
پیشنهادها 103
پیشنهادهای کاربردی 103
پیشنهادهای پژوهشی 104
محدودیتهای پژوهشی 105
محدودیتهای در اختیار 105
محدودیت های خارج از اختیار 105
بحث و جمع بندی نهایی 105
فهرست منابع 109
پیوستها 117
چکیدهلاتین…………………………………………………………………………………………………..120

فهرست جداول

جدول 3-1 : مؤلفه های پرسشنامه آموزش صلح………………………………………………………………………… 63
جدول 3-2: ارزش عددی سؤالات …………………………………………………………………………………………..63
جدول 3-2. نتایج مربوط به آزمون آلفای کرونباخ ………………………………………………………..64
جدول 4-1 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس جنسیت…………………………………………………………….68
جدول 4-2 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس مدرک تحصیلی………………………………………………… 68
جدول 4-3 : توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت …………………………………………………….69
جدول 4-4 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول تحقیق از دیدگاه معلمان………………………………………. .70
جدول 4-5 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال اول تحقیق از دیدگاه کارشناسان…………………………………. .71
جدول 4-6 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر گرفتن جنسیت آنها……………………………………………………………………………………………. 72
جدول 4-7 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها………………………………………………………………………………………… 73
جدول 4-8 : مقایسهی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه آگاهی از صلح و روشهای حصول به آن، با در نظر گرفتن سابقهی آنها………………………………………………………………………………………………………………. 73
جدول 4-9 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم تحقیق از دیدگاه معلمان ………………………………………..74
جدول 4-10 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال دوم تحقیق از دیدگاه کارشناسان……………………………….. 74
جدول 4-11 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن جنسیت آنها………………………………………………………………………………………………….. 75
جدول 4-12 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها……………………………………………………………………………………………… 76
جدول 4-13 : مقایسهی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه مشارکت، همکاری و تشریک مساعی، با در نظر گرفتن سابقهی آنها………………………………………………………………………………………………………………. 76
جدول 4-14 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال سوم تحقیق از دیدگاه معلمان…………………………………….. 77
جدول 4-15 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال سوم تحقیق از دیدگاه کارشناسان……………………………….. 78
جدول 4-16 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مسئولیتپذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی، با در نظر گرفتن جنسیت آنها……………………………………………………………………………………..78
جدول 4-17 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه مسئولیتپذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها …………………………………………………………………………………79
جدول 4-18 : مقایسهی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه مسئولیتپذیری برای اعمال شخصی و اجتماعی، با در نظر گرفتن سابقهی آنها………………………………………………………………………………………………………80
جدول 4-19 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال چهارم تحقیق از دیدگاه معلمان………………………………….. 81
جدول 4-20 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال چهارم تحقیق از دیدگاه کارشناسان…………………………….. 81
جدول 4-21 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه حل مسالمت آمیز تعارضات، با در نظر گرفتن جنسیت آنها………………………………………………………………………………………………………………. 82
جدول 4-22 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه حل مسالمت آمیز تعارضات، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها………………………………………………………………………………………………………….. .83
جدول 4-23 : مقایسهی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه حل مسالمت آمیز تعارضات، با در نظر گرفتن سابقهی آنها………………………………………………………………………………………………………………………… 83
جدول 4-24 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال پنجم تحقیق از دیدگاه معلمان……………………………………. 84
جدول 4-25 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال پنجم تحقیق از دیدگاه کارشناسان………………………………. 85
جدول 4-26 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، با در نظر گرفتن جنسیت آنها ………………………………………………………………………….85
جدول 4-27 : مقایسهی دیدگاه معلمان و کارشناسان در مورد مؤلفه احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، با در نظر گرفتن تحصیلات آنها………………………………………………………………………. 86
جدول 4-28 : مقایسهی دیدگاه معلمان در مورد مؤلفه احترام قائل شدن به تمامی اشکال زندگی و حیات، با در نظر گرفتن سابقهی آنها …………………………………………………………………………………………………..87
جدول 4-29 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال ششم تحقیق از دیدگاه معلمان……………………………………. 87
جدول 4-30 : نتایج توصیفی مربوط به سؤال ششم تحقیق از دیدگاه کارشناسان……………………………….

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع علوم ارتباطات، منابع محدود Next Entries پایان نامه با کلید واژه های برنامه درسی، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان