منابع پایان نامه ارشد درمورد روایی سازه، تحلیل عاملی، تحلیل عامل، اماکن ورزشی

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………123

فهرست نمودارها
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه 4-3-1: نمودار مرتبط با«سن» مدیران سالنها……………………………………………………………………………………………………82 4-3-2: نمودار «میزان تحصیلات» مدیران اماکن ورزشی…………………………………………………………………………………..83 4-3-3: نمودار «تجربه کاری» مدیران اماکن ورزشی…………………………………………………………………………………………84 4-3-4: نمودار مرتبط با«جنسیت» مدیران سالنهای ورزشی……………………………………………………………………………85 4-3-5: نمودار «رشته تحصیلی» مدیران سالنها………………………………………………………………………………………………..86 4-5-1: نمودار روایی سازه تابلوها و علائم راهنما………………………………………………………………………………………………..89 4-5-2: نمودار روایی سازه درب ورودی و خروجی……………………………………………………………………………………………..90 4-5-3: نمودار روایی سازه دوشها………………………………………………………………………………………………………………………91 4-5-4: نمودار روایی سازه تجهیزات اطفای حریق……………………………………………………………………………………………..92 4-5-5: نمودار روایی سازه جایگاه تماشاگران………………………………………………………………………………………………………93 4-5-6: نمودار روایی سازه کمدها………………………………………………………………………………………………………………………..94 4-5-7: نمودار روایی سازه محل پذیرش و کریدور……………………………………………………………………………………………..95 4-5-8: نمودار روایی سازه مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی………………………………………………………………………….96 4-5-9: نمودار روایی سازه پارکینگ…………………………………………………………………………………………………………………….97 4-5-10: نمودار روایی سازه پلهها………………………………………………………………………………………………………………………..98 4-5-11: نمودار روایی سازه رختکن……………………………………………………………………………………………………………………99 4-5-12: نمودار روایی سازه سرویسهای بهداشتی………………………………………………………………………………………….100 4-5-13: نمودار روایی سازه امکانات ارتباطی…………………………………………………………………………………………………..101 4-5-14: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر تابلوها و علائم راهنما…………………………………………………………..102 4-5-15: نمودار تحلیل عاملی مربوط به درب ورودی و خروجی……………………………………………………………………..103 4-5-16: نمودار تحلیل عاملی مربوط به دوشها………………………………………………………………………………………………104 4-5-17: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر کمدها…………………………………………………………………………………….105 4-5-18: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر محل پذیرش و کریدور…………………………………………………………106 4-5-19: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر مسیرهای منتهی به اماکن ورزشی……………………………………..107 4-5-20: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر پارکینگ…………………………………………………………………………………108 4-5-21: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر جایگاه تماشاگران………………………………………………………………….109 4-5-22: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر پله و رمپ………………………………………………………………………………110 4-5-23: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر رختکن………………………………………………………………………………….111 4-5-24: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر سرویس بهداشتی………………………………………………………………….112 4-5-25: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر امکانات ارتباطی……………………………………………………………………113 4-5-26: نمودار تحلیل عاملی مربوط به متغیر تجهیزات اطفای حریق…………………………………………………………..114

فصل اول
طرح تحقیق
فصل اول: طرح تحقی

1-1 : مقدمه
تربیت بدنی فرآیندی آموزشی است که در آن از فعالیت جسمانی به عنوان راهی برای کمک به آحاد جامعه به منظور کسب مهارت، آمادگی، دانش و نگرش مثبت در راستای رشد مطلوب، کسب سلامت عمومی و به حداکثر رساندن فرصتها برای اجرای فعالیتهای بدنی استفاده میشود(Wuest,2003 ).
بدون شک بهبود کمی و کیفی تربیت بدنی و مدیریت مطلوب آن میتواند پشتوانه ورزشی کشور را غنیتر نموده و استحکام بیشتری ببخشد. در صورت برنامهریزی صحیح، امکانات ورزشی مناسب و برخورداری از کادر آگاه، تربیتبدنی میتواند نقش مؤثری در رشد و تکامل افراد جامعه داشته باشد. اجرای مطلوب برنامههای تربیت بدنی مستلزم فراهم آوردن مجموعهای از شرایط و امکانات است که از مهمترین این شرایط، استفاده از فضاها و وسایلی است که باید بر اساس نرمهای استاندارد تهیه شود تا نیازمندیهای استفاده کنندگان را رفع نماید و هم چنین متناسب با تعداد آنها باشد تا از بروز خطر و آسیب دیدگی پیشگیری و جلوگیری نماید (خلیلی جم، 1385 و نظام، 1387).
اماکن ورزشی، فرصتهای مناسبی را برای رشد عاطفی، شناختی، ادراکی و اجتماعی گروههای مختلف جامعه ایجاد میکنند. ایجاد مکانی امن برای کاربران اماکن ورزشی، یکی از مهمترین وظایف مدیران این اماکن میباشد (www.playground safety.org).
در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، سال 1981 به عنوان سال جهانی برای معلولين اعلام شد؛ و در خصوص موضوع مشارکت و برابری کامل حقوق معلولين تصميم گرفته شد؛ تا توانبخشی حدود 450 ميليون نفر از جمعيت جهان که به نوعی اختلال جسمی- حرکتی و روانی دارند تقويت شود و همچنين در پيوست شماره 5 آن آمده است که تمامی کشورها، به ويژه کشورهای در حال توسعه بايد جنبههای مختلف محيط بدون مانع را برای افراد دارای معلوليت بررسی و فراهم آورند و يا در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مورخ سوم دسامبر 1982 در برنامه اقدام جهانی برای معلولين در بند 12، چنين آمده است: برابری فرصتها در کشورهای در حال توسعه « به فرايندی اطلاق می شود که از طريق آن نظام کلی جامعه، نظير محيط فيزيکی و فرهنگی، مسکن، حمل و نقل، خدمات اجتماعی و بهداشتی، فرصتهای شغلی و آموزشی، زندگی اجتماعی و فرهنگی، از جمله تسهيلات ورزشی و تفريحی در دسترس همه افراد جامعه خصوصاً افراد کم توان قرار گيرد»(برجیان، جغتایی، 1385).
1ـ2 : بیان مسأله
براساس تعریف انجمن بینالمللی توانبخشی، معلولیت عبارت است از: عارضهای که در نتیجه یک نقص به وجود میآید و انجام فعالیتهای طبیعی فرد را به طریقی محدود مینماید، یا با مانع مواجه میسازد(رجالی، 1385، ص2). طبق آمار سازمان بهداشت جهانی 10درصد افراد جوامع مختلف به نحوی دچار معلولیت هستند (جلالی فراهانی،1390،ص90). این افراد با وسایل کمکی مانند: ویلچر، عصا، واکر، کراچ، عینک‌های ذره‌بینی، سمک و… یا بدون علایم ظاهری در جامعه زندگی میکنند، که به آنها معلول گفته می‌شود. نام دیگر آنان افراد با نیازهای ویژه است. زیرا نیازهای آنان متفاوت با نیازهای افراد دیگر می‌باشد. بدین لحاظ این افراد سخت‌تر از افراد عادی جایگاه خود را در جامعه می‌یابند. معلولیت آنان ناشی از عواملی مانند: جنگ، سالمندی، کار، مسائل اجتماعی و مسائل ژنتیکی والدین می‌باشد(قربانی، 1389،ص1). جدا از این عوامل، به دنبال جنگ تحمیلی، کشور ما نیز با گروه عظیمی از معلولان جنگی مواجه شد. گروهی که تا پیش از جنگ فعالانه در جریان روزمره زندگی شرکت داشته، ولی امروزه دیگر قادر به انجام بسیاري از فعالیتهاي گذشته خویش نمیباشند(نقی زاده طاهریان، 1385،ص1). جامعه شناسان ثابت کردهاند که مشکلات روانی یک فرد معلول که زائیده عدم آمیختگی او با محیط اطراف میباشد سبب انزواطلبی و گوشه گیري آن فرد میشود که میتواند اثرات جبران ناپذیري بر جامعه و مناسبات حاکم بر آن داشته باشد(حمیدی، 1385،ص3). بی تردید ورزش عاملی است که معلولان را به سطح جامعه میکشاند و آنان را در انجام فعالیتها مستقل میسازد(فخرپور،1385ص2). به همین دلیل در کشورهای مختلف دنيا از دهه1970 میلادی به بعد مناسبسازی اماکن عمومی و انطباق آن با نيازهای افراد دارای معلوليت، خصوصاً معلولين جسمی- حرکتی در دستور کار قرار گرفت و تجارب کسب شده در اين مورد سبب گرديده است تا پرداختن به اين مسأله به گونهای بين المللی مطرح و در دستور کار سازمان ملل متحد قرار گيرد. بطوريکه در قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره حقوق افراد دارای معلولیت در مورخ 9دسامبر1975 چنین آمده است: «معلولين حق دارند از امکاناتی برخوردار باشند که بتوانند به طور مستقل در جامعه حضور و زندگی کنند» (برجیان و جغتایی،1385).
تحقیقات و مقالات مختلفی در زمینه وضعیت امکانات و تاسیسات ورزشی جانبازان و معلولین انجام گرفته است. همچنین اکثر تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته است؛ به بررسی میزان مناسبسازی فضاهای مختلف ورزشی و شهری برای استفاده جانبازان و معلولین به عنوان قشر مهم و خاصی از جامعه پرداخته است. نتایج پژوهشها نشان دادهاند، که معیار طراحی اماکن و مجموعههای ورزشی برای جانبازان و معلولین ضعیفتر از استانداردها میباشد(جوادی پور، 1391). در طراحي اماكن و مجموعههای ورزشي استانداردهاي جانبازان و معلولین رعایت نشده است(سهرابی و دیگران،1390). اماکن و فضاهای ورزشی شهر تهران به نسبت زیادی برای استفاده افراد معلول مناسب نبوده و از دسترسی خوبی بویژه برای افراد معلول برخوردار نیستند (محمودی،2010). در شرایط کنونی بحث برابری فرصتها، مشارکت و قادرسازی در ابتدای راه خود است(رجالی، 1385). توجه و برنامهریزیهای اصولی از سوی کلیه مسئولینی که به نوعی با سازمانهای ورزشی و شهرسازی در ارتباط میباشند، به سیستمهای جدید شهرسازی و امکانات و تجهیزات ترددی برای افراد با معلولیت پراهمیت میباشد(لیموچی، 1385). همچنین نتایج پژوهشها نشان داد که معلولانی که درجه معلولیت آنان ملایم بوده است و ارتباط با آنان بیشتر بوده، افراد بطور معناداری از رفتار آنان رضایت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی ورشکستگی، حقوق تجارت، اصل انتقال Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد شهر تبریز، اماکن ورزشی، فضاهای شهری، تماشاگران