منابع و ماخذ پایان نامه منابع فارسی

دانلود پایان نامه ارشد

وزني ريشه در عمق 30-0 سانتيمتري مشاهده شد.
کلیدواژه: انگور دیم، آبیاری تکمیلی، تبخير- تعرق، تبخیر از سطح خاک، تراکم طولی ریشه.

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول
1-مقدمه 2
1-1-ضرورت آبياري تکميلي 2
1-2-انگور و اهمیت آن در ایران 3
1-3-تبخير-تعرق 4
1-4-رشد ريشه در شرايط ديمکاري 5
1-5-هدف 6

فصل دوم
2-مروری بر تحقیقات گذشته 9
2-1-آبياري تکميلي 9
2-2-پژوهش‌های انجام شده بر روي انگور ديم 11
2-3-دماي سطح برگ و تبخير-تعرق 13
2-4-ميکرولايسيمترها 14
2-5-اثر آبياري تکميلي بر روي ريشه و تراکم طولي آن 15

فصل سوم
3-مواد و روش‏ها 19
3-1-محل آزمايش 19
3-2-طرح آزمايش 19
3-3-انتخاب زمين 20
3-4-نوع محصول 20
3-5-دما و بارندگي 21
3-6-نوع آبياري 22
3-7-تيمارهاي آبياري 22
3-8-شماي کلي زمين مورد نظر 23
3-9-معرفي پارامترهاي مورد اندازهگيري 24
3-9-1-مقدار آب خاک 24
3-9-2-تبخير-تعرق واقعي گياه (ETa) 24
3-9-3-تبخير از سطح خاک 25
3-9-4-دماي پوشش سبز (Canopy Temperature) 26
3-9-5-عملکرد گياه 27
3-9-6-وزن خشک سر‌برگ‌ها (Dry matter) 27
3-9-7-تراکم طولي ريشه 28
3-9-8-اندازه‌گيري چگالي وزني ريشه 29
3-9-9-محاسبات آماري 29

فصل چهارم
4-نتایج و بحث 31
4-1-مقدار آب موجود در نيمرخ 90 سانتي‌متري خاک 31
4-2-تخمين تبخير-تعرق واقعي گياه (ETa) 58
4-2-1-معادله بيلان رطوبتي آب خاک 58
4-2-2-تعيين تبخير-تعرق واقعي گياه در فصل رشد 70
4-3-تعيين تبخير از سطح خاک 86
4-4-دماي پوشش سبز (Canopy Temperature) 91
4-5-عملکرد گياه 101
4-6-عملکرد – مقدار آب آبياري 104
4-7-رابطه تعرق با ميزان عملکرد و ماده خشک 112
4-8-مقدار ماده خشک (Dry matter) برگ 113
4-9-تعيين رابطه بين مقدار کل ماده خشک توليدي با ميزان تبخير-تعرق واقعي گياه 117
4-10-ماده خشک– مقدار آب آبياري 118
4-11مطالعات ريشه 126
4-11-1-اندازه‌گيري تراکم طولي ريشه 126
4-11-2-اندازه‌گيري چگالي وزني ريشه 132
فصل پنجم
5-نتیجه‏گیری 139

فهرست منابع
منابع فارسی 141
منابع لاتین 144

پیوست 148

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 1-3- ميزان بارندگي، حداکثر و حداقل ماهانه دماي هوا در سالهاي زراعي 90-89 و 91-90 21
جدول 1-4-درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار شاهد سال 1391 و 1392 ( ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………………………………………34
جدول 2-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
جدول 3-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
جدول 4-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………………………………………35
جدول 5-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..35
جدول 6-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………………………………………35
جدول7-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک(سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..36
جدول 8-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار دو بار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 ( ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)……………………………………………………………………………………………………………………………………….36
جدول 9-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار دوبار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 ( ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………36
جدول 10-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار دوبار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………………………………………37
جدول 11-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک(سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………………………………………37
جدول 12-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک(سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………………………………………37
جدول 13-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)……………………………………………………………………………………………………………………………………..38
جدول 14-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………………………………………38
جدول 15-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………………………………………38
جدول 16-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………………………………………39
جدول17-4- مقايسه ميانگينهاي ميزان تغييرات آب خاک (mm) تا عمق 90 سانتيمتري در سال 91 و 92 …………………………………………………………………………………………………………………………..58
جدول 18-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار شاهد سال زراعي 91-90 …………………………………………………………59
جدول 19-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبیاری تکمیلی فروردین ماه به مقدار 65 میلی‌متر در سال زراعي 91-90 …………………………………………………………………………………………………………………………………………….60
جدول20-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90……………………………………………………………………………………………………………………………………………..60
جدول 21-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90……………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
جدول 22-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90……………………………………………………………………………………………………………………………………………..61
جدول23-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90……………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
جدول 24-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال زراعي 91-90……………………………………………………………………………………………………………………………………………..62
جدول 25-4- اجزاي معادله بيلان آب خاک در فواصل زماني مختلف بعد از اندازه‌گيري اولين رطوبت آب در خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين – ارديبهشت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال زراعي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارتباط معنی دار، سطح معنادار، وضعیت تأهل Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه آبياري، تکميلي، زماني