منابع و ماخذ پایان نامه زیست محیطی، توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان

دانلود پایان نامه ارشد

94
5-3- بخش دوم: تحلیل داده ها 100
5-3-1- آزمون فرضیات 101
5-3-1-1-پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار بازیافت (فرضیه اول) 101
5-3-1-2- رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت (فرضیه دوم) 102
5-3-1-3- رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی با نگرش نسبت به بازیافت 102
5-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با رفتار بازیافت (فرضیه چهارم) 103
5-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی بانگرش نسبت به بازیافت (فرضیه پنجم) 105
5-3-2- بخش سوم: تحلیل رگرسیونی چندمتغیره 106
5-3-2-1 تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر رفتار بازیافت 107
5-3-2-2- تأثیر متغیرهای مستقل بر نگرش نسبت به بازیافت 109
5-3-3- تحلیل مسیر و بررسی مدل نظری تحقیق 111
5-3-3-1- اثرات مستقیم و غیر مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته 112
5-3-3-2- بررسی کلی تاثیرات متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر متغیر وابسته 113
فصل ششم )بحث و نتیجه گیری(
6-1- مقدمه 115
6-2- نتیجه گیری 116
6-3- پیشنهادات 122
6-4- محدودیت‌ها 123

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 1-4: تعربف عملیاتی متغیرهای زمینه ای تحقیق 74
جدول(2-4): گویه‌های مربوط به نگرش نسبت به بازیافت زباله‌ 76
جدول(3-4): گویه‌های مربوط به پارادایم نوین اکولوژیکی 77
جدول (4-4): گویه‌های مربوط به رفتار بازیافت 78
جدول شماره(6-4): ضریب آلفای متغیرهای تحقیق 72
جدول شماره(5-4): نام خوشه ها و مناطق نمونه 69
جدول شماره (1-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سن 81
جدول شماره (2-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب جنسیت 82
جدول شماره (3-5): توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب وضعیت تأهل 83
جدول شماره (4-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 84
جدول شماره (5-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال 85
جدول شماره (6-5): توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب میزان درآمد ماهیانه خانوار 86
5-2-2- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق 87
جدول شماره (7-5): شاخص‌های آماری متغیرهای اصلی تحقیق 87
جدول شماره (8-5): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت 88
جدول شماره (9-5): توزیع فراوانی متغیر نگرش نسبت به بازیافت 92
جدول شماره (10-5): توزیع فراوانی متغیر پارادايم نوين اكولوژيكي (NEP) 95
جدول شماره (11-5): ضریب اسپرمن بین پارادايم نوين اكولوژيكي (NEP) با رفتار بازیافت 101
جدول شماره (12-5): ضریب همبستگی اسپرمن بین نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت 102
جدول شماره (13- 5 ): ضریب اسپرمن بین پارادايم نوين اكولوژيكي با نگرش نسبت به بازیافت 102
جدول شماره (14-5): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با رفتار بازیافت 103
جدول شماره (15-5): ضرایب مربوط به ارتباط متغیرهای زمینه ای با نگرش نسبت به بازیافت 105
جدول(16-5): نتیجه کلی معناداری رگرسیون 107
جدول (17-5): تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل با رفتار بازیافت 107
جدول(18-5)ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر رفتار بازیافت 108
جدول(19-5): نتیجه کلی معناداری رگرسیون 109
جدول (20-5): تحلیل رگرسیون چندگانه بین متغیرهای مستقل با نگرش نسبت به بازیافت 109
جدول(21-5)ضرایب آزمون تحلیل رگرسیون درباره عوامل موثر بر نگرش نسبت به بازیافت 110
جدول شماره (22-5): محاسبه اثرات نگرش نسبت به بازیافت (X1) بر رفتار بازیافت 112
جدول شماره (23-5): محاسبه پارادایم نوین محیط زیستی (X2) بر رفتار بازیافت 112
جدول شماره (24-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم درآمد (X3) بر رفتار بازیافت 112
جدول شماره (25-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم سن (X4) بر رفتار بازیافت 112
جدول شماره (26-5): محاسبه اثرات مستقیم و غیر مستقیم تحصیلات (X5) بر رفتار بازیافت 112
جدول شماره (27-5): مجموع تاثیرات مستقیم و غیر ستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته 113

• فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه
تولید زباله که خود ناشی از فعالیت انسان شهرنشین و مصرف کننده است و هر روز نیز او را به مصرف بیشتر ترغیب می‌کند، جزء لاینفک زندگی است. امروزه توليد زباله به يكي از معضلات اساسي محيط‌زيستی تبديل شده است. چنانچه دفع این حجم فزاینده زباله به صورت مناسب انجام نشود معضلات جبران ناپذیر محيط‌زيستی را بدنبال خواهد داشت. اجرای طرح بازیافت زباله و تفکیک از مبداء یکی از راهکارهای موثر در بهبود وضعیت بازیافت زباله در کشورهایی است که معمولا کمبود امکانات ذخیره زباله در آنها وجود دارد [چانگ و پون1، 2001: به نقل از صالحی، 1391)].
مواد زاید جامد شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیتهایی است که انسان انجام می دهد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی با هم متفاوتند. بخشهای خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی بهداشتی و خدمات، هر کدام مواد زیادی با خصوصیات ویژه ای تولید می کنند: (عبدلی،1372، به نقل از؛ احرامپوش و همکاران، 1390). افزایش نرخ رشد شهر نشینی، رشد جمعیت و تغییر در شیوه زندگی در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش سرانه تولید مواد زاند جامد می شود (ابراهیمی و همکاران، 1388)
فرآيند بازيافت، علاوه بر رفع مشكلات مذكور مي تواند موجب كاهش ميزان زباله توليدي، كاهش مصرف منابع طبيعي و در نهايت موجب كاهش فضاي مورد نياز جهت دفن زباله شود. عمليات بازيافت به علت دارا بودن فوايد بهداشتي و اقتصادي به عنوان يك استراتژي خاص در مديريت مواد زايد جامد به حساب مي آيد كه در تنظيم برنامه هاي زيست محيطي از اهميت ويژه اي برخورداراست (اردبيليان و همکاران،1386: ص3). از آنجايي كه كاغذ، فلزات، پلاستيك و شيشه از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار مي باشند، لذا اصول و موازين بهداشتي و اقتصادي ايجاب مي كند كه اين مواد با ارزش بدون مديريت صحيح وارد مراكز دفن نشده و قبل از دفن، سوزاندن و حتي كمپوست كردن مورد بازيافت قرار گيرند. يكي از مهمترين عوامل موثر در مديريت مواد زائد، ميزان مشاركت مردمي است از طرفي مشاركت مردم لازمه توفيق هر برنامه بهداشتي است و بدون اين مشاركت برنامه ريزيهاي بهداشتي از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نخواهد بود (محسنی،1382: ص23). راه اصلي بررسي علاقه مندي عمومي و مشاركت مردم در برنامه هاي بازيافت بررسي نگرش و عقايد عمومي به موضوع مديريت مواد زائد و بازيافت مي باشد (پیرصاحب و همکاران،1386: ص2) موفقيت كامل در امر بازيافت غير از موارد فني نياز به همكاري مردم و مسئولين داشته و به شرايط فرهنگي جامعه بستگي دارد، چرا كه اولين و مهمترين قدم در امر بازيافت، جداسازي مواد زايد قابل بازيافت در محل توليد مي باشد. بنابراين، افزايش آگاهي مردم و تشويق آنان در زمينه جداسازي مواد زايد جامد، هم هزينه بازيافت مواد را كاهش مي دهد و هم باعث افزايش كيفيت برخي از مواد قابل بازيافت از جمله كاغذ مي گردد(همان: ص25).

1-2- بیان مسأله و اهمیت آن
افزايش روز افزون جمعيت و رشد و توسعه جوامع شهري و گسترش كلانشهرها، موجب شده است تا ميزان تولید مواد زاید جامد رو به فزوني نهاده و اين مسأله، به صورت يكي از معضلات و مشكلات بشر درآيد كه هم سلامت و هم محيط زيست او را در معرض خطر قرار دهد. علاوه بر اين، خطرات دفن بهداشتي زباله كه امروزه يكي از معضلات اساسي كشور به حساب مي آيد، به نوبه خود مي تواند سلامت جوامع بشري را تهديد نمايد. لذا داشتن برنامه هاي مدون بهداشتي و تدوين سياستي پايدار در زمينه جمع آوري، حمل و نقل، دفع و نيز جداسازي و بازيافت مواد زايد جامد و وضع قوانين قابل اجرا در اين خصوص، مي تواند جوامع بشري را از مشكلات ناشي از دفن غیر بهداشتی مواد زاید جامد رهايي بخشد.
در قرن حاضر، رفتارهای زیست محیط انسان، به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عامل بر محیط زیست، مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان محیط زیستی قرار گرفته است. کنش ها و رفتارهای زیست محیطی ضمن اینکه بر بیشتر مسائل و تهدیدات زیست محیطی تأثیر می گذارند خود نیز از عواملی تأثیر می پذیرند. محققان جامعه شناسی زیست محیطی، از جمله ذکاوت (1977)، دانلپ و ون لیر (1978)، دانلپ و کاتون (1979)، باتل (1979)، شان و هولز (1990)، استرن و همکاران (1993)، فیالو و جکوبسن (1994)، گرافتون و نولوز (2003)، پری زنگنه و لاکان (2005) و صالحی (2010)، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای زیست محیطی از جمله متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و سن فرزندان)، گرایش سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، عملکرد زیست محیطی ملت ها، آگاهی زیست محیطی و عقیده دینی پرداخته اند.
اهميت پژوهش در باب رفتارهای زيست محيطي طي دهه هاي گذشته افزايش يافته است (صالحی، 2010). اين موضوع همچنين نظر دانشمندان فعال در مجموعه وسيعي از رشته هاي دانشگاهي را به خود جلب كرده است. حوزه هايي مثل آموزش، تجارت، جنگل داري، جغرافي، مهندسي، ارتباطات (بوردن،1977)، روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي. در واقع، همان طور كه ردکلیف2 و بنتون3 مطرح كردند: «فاز جديد دغدغه زيست محيطي موجب شده كه دانشمندان اجتماعي، نقش وسيع تر، متفاوت تر و خلاقانه تري را براي علوم اجتماعي در مباحث زيست محيطي قائل شوند» (ردکلیف و بنتون، 1994، ص1).
برای ساماندهی و مدیریت مواد زاید جامد به منظور ایجاد توسعه پایدار، نقش عوامل انسانی به خصوص در زمینه افزایش دانش و آگاهی آنها در زمینه تفکیک و بازیافت مواد زاید جامد، حائز اهمیت اساسی است. با توجه به اینکه شهر مریوان، شهری توریستی است و هر ساله گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور به آنجا مسافرت می کنند طبیعتا در افزایش زباله در این شهر نقش زیادی دارند. همچنین با توجه به نقش مهم مشارکت مردمی در امر بازیافت و مدیریت زباله لازم است تا نگرش و رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله را بررسی کنیم. بنابراین، مساله اصلی تحقیق حاضر این است که نگرش و رفتار مردم نسبت به مدیریت مواد زاید جامد چگونه است و چه رابطه ای بين نگرش و رفتار نسبت به بازيافت و عوامل جامعه شناختی وجود دارد؟

1-3- اهداف تحقیق
هدف اصلی این مطالعه، شناخت رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد. برای تحقق این هدف کلی، اهداف ویژه زیر مورد توجه قرار می گیرند:
1) شناخت رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله؛
2) شناخت نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله؛
3) شناسایی رابطه پارادایم نوین زیست محیطی (4NEP) با رفتار بازيافت زباله؛
4) شناسایی رابطه پارادایم نوین زیست محیطی (5NEP) با نگرش نسبت به بازيافت زباله؛
5) شناسایی رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت زباله؛
6) شناسایی رابطه رفتار بازیافت زباله با متغیرهای زمینه ای فردی و خانوادگی (سن، تحصیلات، بُعد خانوار، وضعیت تأهل و درآمد).
7) شناسایی رابطه نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله با متغیرهای زمینه ای فردی و خانوادگی (سن، تحصیلات، بُعد خانوار، وضعیت تأهل و درآمد).

1-3- سؤالات تحقیق
1) رفتارهای بازیافت مردم در محدوده شهری شهر مریوان چگونه است؟
2) نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله در محدوده شهری شهر مریوان چگونه است؟
3) رفتار بازیافت مردم برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تأهل، تحصیلات، …) چگونه است؟
4) نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تأهل، تحصیلات، …) چگونه است؟
5) چه رابطه ای بین پاردایم زیست محیطی و رفتار بازیافت وجود دارد؟
6) چه رابطه ای بین پاردایم زیست محیطی و نگرش نسبت به بازیافت وجود دارد؟
7) چه رابطه ای بین نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله و رفتار بازیافت وجود دارد؟

• فصل دوم
پیشینه تجربی

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه ارتباط معنی دار، سطح معنادار، وضعیت تأهل Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه هنجارهای اجتماعی، بلایای طبیعی، رگرسیون لجستیک