دانلود پایان نامه ارشد درباره فناوری اطلاعات، مدل پیشنهادی، تحقیق و توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

رسیم گر وضعیت موردانتظار …… 83
3.3.3. فاز طراحی جزئیات …… 88
3.3.3.1. ساختار عامل انطباق دهنده رسالت و چشم انداز 89
3.3.3.2. ساختار عامل مراقب PESTEL 91
3.3.3.3. ساختار عامل تحقیق و توسعه 92
3.3.3.4. ساختار عامل تنظیم کننده منابع انسانی …… 94
3.3.3.5. ساختار عامل تحلیلگر بازار …… 95
3.3.3.6. ساختار عامل مسئول تدارکات …… 97
3.3.3.7. ساختار عامل تحلیلگر ذینفعان …… 98
3.3.3.8. ساختار عامل ناظر محصولات و خدمات …… 100
3.3.3.9. ساختار عامل ناظر مالی 103
3.3.3.10. ساختار عامل ترسیمگر وضعیت موردانتظار 104
3.3. اشاره ای به نحوه پیاده سازی …… 107
3.4. نتیجه گیری 118
4.تجزیه و تحلیل داده ها، نتیجه گیری و پیشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.3. مقدمه .. 120
4.4. روش پژوهش و جمع آوری داده ها 120
4.5. روایی و پایایی پرسشنامه 121
4.5.3. روش آلفای کرونباخ …… 122
4.6. آنالیز و تجزیه و تحلیل داده ها 124
4.7. جمع بندی و نتیجه گیری 137
4.8. پیشنهادات و کارهای آینده 138

فهرست شکلها
شکل ‏11 معماری مبتنی بر عامل های هوشمند برای سیستم های اطلاعاتی استراتژیک ]1[ 6
شکل ‏21 فرایند توسعه معماری محور سیستم های چندعاملی ]65[ 37
شکل ‏31 شمای یک عامل هوشمند در ABMS [60] 43
شکل ‏32 – توپولوژی های مختلف برای ارتباطات میان عاملی در ABMS [61] 44
شکل ‏33 – شمای چارچوب پیشنهادی 46
شکل ‏34 عامل انطباقدهنده رسالت و چشمانداز 59
شکل ‏35 عامل مراقب PESTEL 64
شکل ‏36 عامل تحقیق و توسعه 66
شکل ‏37 عامل تنظیم کننده منابع انسانی 69
شکل ‏38 عوامل مؤثر بر بازار محوری [69] 70
شکل ‏39 عامل تحلیلگر بازار 71
شکل ‏310 عامل مسئول تدارکات 74
شکل ‏311 عامل تحلیلگر ذینفعان 78
شکل ‏312 عامل ناظر محصولات و خدمات 80
شکل ‏313 عامل ناظر مالی 82
شکل ‏314 ترسیم سناریوهای محتمل آینده و رویدادهایی که به آن وقوع هر یک منجر خواهد شد [2] 85
شکل ‏315 آزمودن وضعیت موردانتظار (آینده مرجح) با سناریوهای آینده محتمل [2] 86
شکل ‏316 عامل ترسیمگر وضعیت موردانتظار 87
شکل ‏317 ساختار عامل انطباق دهنده رسالت و چشم انداز 90
شکل ‏318 ساختار عامل مراقب PESTEL 91
شکل ‏319 ساختار عامل تحقیق و توسعه 93
شکل ‏320 ساختار عامل تنظیم کننده منابع انسانی 95
شکل ‏321 ساختار عامل تحلیلگر بازار 96
شکل ‏322 ساختار عامل مسئول تدارکات 98
شکل ‏323 ساختار عامل تحلیلگر ذینفعان 100
شکل ‏324 ساختار عامل ناظر محصولات و خدمات 102
شکل ‏325 ساختار عامل ناظر مالی 103
شکل ‏326 ساختار عامل ترسیمگر وضعیت موردانتظار 105
شکل ‏327 بخش اول از کلاس دیاگرام چارچوب پیشنهادی 108
شکل ‏328 کلاس Intelligent Agent 109
شکل ‏329 کلاس Mission and Vission Adaptor 110
شکل ‏330 کلاس PESTEL Watcher 111
شکل ‏331 کلاس Market Analyzer 112
شکل ‏332 کلاس Product and Services Supervisor 113
شکل ‏333 کلاس Financial Supervisor 113
شکل ‏334 کلاس Stakeholder Analyzer 113
شکل ‏335 کلاس Human Resource Regulator 114
شکل ‏336 کلاس Desired Situation Designer 114
شکل ‏337 کلاس دیاگرام کلی چارچوب پیشنهادی 115
شکل ‏338 کد کلاس IntelligentAgent به زبان جاوا 116
شکل ‏339 کد کلاس DesiredSituationDesigner به زبان جاوا 117

فهرست نمودارها
نمودار ‏41 – دسته بندی خبرگان از لحاظ جنسیت 126
نمودار ‏42 – دسته بندی خبرگان از منظر مرتبه علمی 126
نمودار ‏43- دسته بندی خبرگان بر اساس رشته تحصیلی 126
نمودار ‏44 – مقایسه نتایج ارزیابی کلی مدل پیشنهادی 128
نمودار ‏45- ارزیابی میزان مناسب بودن کلی مدل توسط خبرگان 128
نمودار ‏46 – ارزیابی درستی طراحی عامل های هوشمند توسط خبرگان 128
نمودار ‏47 – ارزیابی میزان صحت ارتباط بین عامل ها توسط خبرگان 129
نمودار ‏48 – ارزیابی میزان مناسب بودن روش های بکار گرفته شده در مدل توسط خبرگان 129
نمودار ‏49 – ارزیابی درست و منطقی بودن کلی مدل توسط خبرگان 129
نمودار ‏410 – ضریب آلفای کروباخ هر یک از عامل های هوشمند در چارچوب پیشنهادی 131
نمودار ‏411 – درصد فراوانی آمار خبرگان پیرامون مناسب یا نامناسب بودن عامل ها در مدل پیشنهادی 131
نمودار ‏412 – ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های عامل انطباق دهنده رسالت و چشم انداز 134
نمودار ‏413- ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های عامل مراقب PESTEL 135
نمودار ‏414 – ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های عامل تنظیم کننده منابع انسانی 135
نمودار ‏415 – ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های عامل تحلیلگر بازار 135
نمودار ‏416 – ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های عامل تحلیلگر ذینفعان 136
نمودار ‏417 – ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های عامل ناظر محصولات و خدمات 136
نمودار ‏418 – ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های عامل ناظر مالی 136
نمودار ‏419 – ضریب آلفای کرونباخ مشخصه های عامل ترسیم گر وضعیت موردانتظار 137

فهرست جداول
جدول 1 – فراوانی متغیرهای جمعیت شناختی 125
جدول 2 – ارزیابی بخش اول پرسشنامه چارچوب پیشنهادی 127
جدول 3- ارزیابی بخش دوم پرسشنامه چارچوب پیشنهادی 130
جدول 4- ارزیابی تفکیکی شاخص های هر یک از عاملهای مدل پیشنهادی 131

فصل اول
مقدمه و کلیات پژوهش

1. مقدمه و کلیات پژوهش
1.1. مقدمه
امروزه حوزه کاربرد فناوری اطلاعات تقریبا به تمامی جنبههای زندگی انسان سایه کشیده شده است. سازمانهای تجاری نیز از این قاعده مستثنی نبوده و خصوصا در دو سه دههی اخیر، سازمانهای مختلف از بزرگ و کوچک در جهت نیل به اهداف استراتژیک خود از فناوری اطلاعات بهره کافی بردهاند. سیر تکامل فناوری اطلاعات در سازمانها را تا به امروز میتوان به سه دوره تفکیک نمود: سیستمها پردازش اطلاعات (DP)، سیستمهای مدیریت اطلاعات (MS) و سیستمهای اطلاعاتی راهبردی (SIS) که دو مورد اول در حقیقت زیرمجموعهای از مورد سوم میباشند. سیستمهای اطلاعاتی راهبردی به آن دسته سیستمهایی اطلاق میشود که بر کاربرد سیستمهای اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در فرایند مدیریت راهبردی در سازمانهای تجاری متمرکزند. هدف این سیستمها کمک به سازمانها به منظور تحقق اهداف رقابتی یا سایر هدفهای راهبردی آنها و در کل ارتقا، پیشبرد و بهبود سازمانها میباشد. بنابراین یک سیستم اطلاعاتی در صورتی استراتژیک خواهد بود که در راستای اهداف کلان و استراتژیهای سازمان ایجاد شده باشد[56]. این استراتژیها سازمان سمت و سوی حرکت سازمان را (با توجه به چشمانداز کلی آن) تعیین نموده و سازمان را در راستای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب یاری میکنند [1].
برای حرکت به سمت وضعیت موردنظر و حتی پیش از آن برای برنامهریزی بهمنظور شروع این حرکت، بیش از هر چیز ترسیم وضعیت موردانتظار ضروری به نظر میرسد و برای ترسیم این وضعیت، یکی از روشهای مرسوم، استفاده از طرحریزی سناریو محور1 است، بدین معنا که با ترسیم برخی حالتهای محتمل برای آینده سازمان، ضمن چارهجویی برای مواجهه با هر یک از آن حالات، برترین حالت را به عنوان وضعیت ایدهآل درنظر بگیریم. پژوهشهای بسیاری که در طی سالیان اخیر در این خصوص صورت پذیرفته، ثابت کرده است که میتوان آینده یک سازمان را با توجه به ساختار و نحوه عملکرد هر یک از اجزای آن شکل داد و در واقع به جای موضع واکنشی، از یک موضع سازنده برای مواجهه با چالشهای پیش روی سازمان در مسیر نیل به منظر برازنده بهره جست.
اما ترسیم یک منظر برازنده برای سازمان آنقدرها که شاید در نگاه اول به نظر برسد، ساده نیست. بلکه ترسیم آن نیازمند اجماع طیف وسیعی از دانشها از حوزههای گوناگون اعم از مدیریت استراتژیک، آیندهپژوهی، هدفگذاری، سناریوسازی و غیره است که بایست به منظور طراحی یک آینده مطلوب برای سازمان به صورت همزمان و همروند مدنظر قرار گرفته و در انجام محاسبات و تجزیه تحلیل دادهها جهت تدوین استراتژیهای و تعیین اهداف کلان سازمان به طور مناسب و متناسب با اهمیتشان منظور شوند. شاید انجام چنین محاسبات پیچیده و کلانی که در آن بایست به عوامل بسیار بسیار زیاد، متنوع، متغیر، نامتجانس و از دامنههای گوناگون توجه شود، در اکثر موارد و خصوصا در مورد سازمانهای بزرگ و دارای ساختار و ساز و کار پیچیده از حد توان ذهنی بشر خارج باشد، لذا در دهههای اخیر و با پیدایش و گسترش حوزهی جدیدی در علوم کامپیوتر تحت عنوان هوش مصنوعی، ایدههایی در بهکارگیری این شاخه از دانش در انجام محاسبات فوق الذکر مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفتهاند[55]و]59[.
سیستمهای چندعاملی2 یکی از زیرمجموعههای این حوزه است که هدف اصلی آن حل مسائلی است که به دلایلی از قبیل پیچیدگی مسئله، یا در دسترس نبودن کامل محیط موردنظر، یا عدم قطعیت موجود در سیستم و یا دلایل دیگری از این قبیل، توسط یک عامل منفرد (دست کم به سادگی و در زمان قابل قبول) قابل حل نیستند. عاملها، به عنوان یکی از اجرای اصلی سیستمهای چندعاملی، موجودیتهایی مستقل، خودمختار، هدفمند، با قابلیتهای معمولا قوی در برقراری ارتباط با سایر عاملها و نیز قابلیت تعامل اجتماعی میباشند که دارای یک واحد تصمیمگیر مجزای داخلی هستند که آن عامل را در جهت رسیدن هر چه سریعتر و بهتر به اهداف طراحی مدنظر طراح عامل یاری میکند. همچنین معمولا عاملها از سطحی از هوشمندی برخوردارند که گرچه در مورد هر عامل منفرد ممکن است قابل توجه نباشد، ولی در کل سیستم را به طرز محسوسی در تحقق هدف کلی آن یاری خواهد کرد. مجموع اهداف عاملها به گونهایست که یک هدف کلی و نهایی را برای سیستم تأمین میکند و این اهداف خرد مسلما نبایست با هدف کلی سیستم متناقض باشند.
در این پژوهش قصد داریم به کمک عاملهای هوشمند، راهکاری به منظور ترسیم وضعیت موردانتظار سازمان توسط سیستمهای چندعاملی ارائه کنیم.

1.2. تعریف مسئله
از دههی 1980 در علم مدیریت، نگرش مبتنی بر ویژگیهای فردی و رفتاری رهبر، جای خود را به تعیین یک چشمانداز جامع و دقیق از سوی رهبران رده بالای سازمان داد. این جایگزینی به خصوص برای سازمانهایی که مکررا دستخوش تغییر هستند، بسیار حائز اهمیت بود. بنابراین چشمانداز سازمان که تا آن زمان بیشتر جنبهی تشریفاتی و شعارگونه داشت، به تدریج در علم رهبری3 از اهمیت و جایگاه ویژهای برخوردار شد که میتوانست به عنوان ابزار تأثیرگذاری در دست رهبر سازمان مورد استفاده قرار گیرد. علاوه بر آن وجود یک چشمانداز مشترک4 در میان اعضای سازمان، میتواند به هماهنگی بهتر اعضا در راستای تحقق اهداف سازمان و ایجاد یک مزیت رقابتی در مقایسه با سازمانهای فاقد اینگونه چشماندازها، منجر شود. بسیاری از محققین در حوزه رهبری، داشتن چشمانداز مناسب را برای رهبری اثربخش بسیار ضروری دانسته و آن را لازمهی پیادهسازی استراتژیها در سازمان و از ابزار مدیریت استراتژیک میدانند. چشمانداز در حقیقت منظر برازندهی5 سازمان را در یک افق معمولا درازمدت ترسیم میکند و سازمان را در گذر زمان به سوی این آینده پیشرو رهنمون میشود. چشمانداز خود میتواند دارای سطوح و مراحل متفاوتی باشد که هر مرحله بیانگر یک وضعیت ایدهآل برای سازمان در یک برهه زمانی مشخص است. اما چگونگی طراحی این وضعیتها نیازمند داشتن دانشی وسیع در حوزههایی متفاوت و متنوع است که شاید از حیطه تواناییهای یک فرد یا حتی یک گروه از مدیران خارج باشد، لذا نیاز به ایجاد ابزار و راهکارهای منسجمی به منظور انجام این مهم در سازمانها امروزه و با توجه به حرکت سازمانها به سوی استفاده راهبردی از اطلاعات، بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
مفهوم سیستمهای چندعاملی که در یکی دو دههی گذشته به طرز چشمگیری گسترش یافته و در شاخههای مختلف علوم و فنون رسوخ کرده است، به عنوان ابزار مناسب و قدرتمندی در مدلسازی سیستمهای اجتماعی به کار گرفته شده و کارایی خود را

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد رگرسیون خطی، درک سهولت استفاده، فناوری ارتباطی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره سیستمهای اطلاعاتی، عاملهای هوشمند، سیستم اطلاعاتی