دانلود پایان نامه درمورد پذیرش فناوری، رگرسیون خطی، مدل پذیرش فناوری

دانلود پایان نامه ارشد

۱-۷-۲- اهداف فرعی0۲۸
۱-۸- فرضیات مساله0۳۲
فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ تحقیق0۳۳
۲-۱- وضعیت RFID در گذشته وحال 0۳۴
۲-۲- RFID چگونه کار می‌کند؟0۳۶
۲-۳- RFID، فناوری و روش های دسته بندی کردن RFID 0۳۷
۲-۴- استاندرهای شناسه‌گذاری RFID 0۴۴
۲-۵- مزایای استفاده از RFID 0۴۷
۲-۵-۱- در خرده‌فروشی‌ها0۴۸
۲-۵-۲- در خط تولید0۴۹
۲-۵-۳- در مراکز درمانی 0۵۰
۲-۵-۴- مدیریت انبار0۵۲
۲-۵-۵- کنترل تردد 0۵۲
۲-۵-۶- ردیابی و تشخیص حیوانات0۵۳
۲-۵-۷- سیستم‌های هوشمند0۵۴
۲-۶- موانع در انتشار و پیاده‌سازی فناوری RFID 0۵۵
۲-۶-۱- چالش‌های فناوری0۵۶
۲-۶-۲- هزینه‌ی تگ‌ها و پیاده‌سازی0۵۸
۲-۶-۳- استانداردسازی0۶۰
۲-۶-۴- حریم خصوصی و پذیرش مصرف‌کننده 0۶۲
۲-۶-۴-۱- دستور از بین‌بردن 0۶۵
۲-۶-۴-۲- تگ بلاک شده 0۶۶
۲-۶-۵- پذیرش کارمندان0۶۷
۲-۶-۶- بارکد (کد میله‌ای)0۶۸
۲-۷- پیش‌بینی وضعیت RFID از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱0۶۹
۲-۸- مدل پذیرش فناوری 0۷۲
۲-۹- مدل پذیرش فناوری (TAM) و RFID 0۷۳
۲-۱۰- ویژگی‌های شخصیتی ِ موثر بر پذیرش فناوری0۷۵
۲-۱۰-۱-ارتباط شغلی0۷۶
۲-۱۰-۲- اثبات نتایج 0۷۷
۲-۱۰-۳- سازگاری با فناوری0۷۹
۲-۱۰-۴- جنسیت0۸۱
۲-۱۰-۵- تجربه 0۸۳
۲-۱۰-۶- فرهنگ 0۸۴
۲-۱۱- رضایت‌مندی 0۸۵
۲-۱۲- قصد استفاده از فناوری0۸۶
۲-۱۴- مدل تحقیق0۸۷
فصل سوم: روش تحقیق 0۸۹
۳-۱- روش تحقیق0۹۰
۳-۲- ابزارهای جمع‌آوری اطلاعات0۹۰
۳-۳- طراحی مطالعه0۹۰
۳-۴- طراحی نمونه 0۹۱
۳-۵- گردآوری اطلاعات 0۹۳
۳-۶- طراحی پرسش‌نامه0۹۳
۳-۷- اعتبار داده‌های تحقیق 0۹۵
۳-۸- جامعه‌ی آماری0۹۵
۳-۹- روش نمونه‌گیری و حجم جامعه0۹۵
۳-۱۰- روش کار و تجزیه و تحلیل داده‌ها0۹۶
۳-۱۱- نرم افزارهای مورداستفاده0۹۸
فصل چهارم: محاسبات و یافته‌های تحقیق0۹۹
۴-۱- نمونه‌ی آماری پرسش‌نامه0۱۰۰
۴-۲- مشاهدات توصیفی0۱۰۰
۴-۳- روایی و پایایی0۱۰۲
۴-۳-۱- روایی0۱۰۲
۴-۳-۲- پایایی0۱۰۴
۴-۴- آزمون فرض‌های تحقیق 0۱۰۶
۴-۴-۱- بررسی ِ آزمونِ فرض‌هایی که برروی درک سودمندی تاثیرگذارند0۱۰۶
۴-۴-۲- بررسی ِ آزمون فرض‌هایی که بر روی درک سهولت استفاده از فناوری موثرند 0۱۰۸
۴-۴-۳- بررسی آزمون فرض میانجی بودن سازگاری با فناوری بین جنسیت و درک سودمندی و سهولت استفاده از فناوری0۱۱۰
۴-۴-۴- بررسی آزمون فرض‌های ۷-۱ و ۷-۲0۱۱۱
۴-۵- بررسی گزاره‌های پژوهش0۱۱۲
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و ارائه‌ي پیشنهادات0۱۱۳
۵-۱- مقدمه0۱۱۴
۵-۲- مباحثه0۱۱۴
۵-۲-۱- فناوری‌های جدید0۱۱۴
۵-۲-۲- مدل پذیرش فناوری TAM0۱۱۸
۵-۲-۳- ارتباط شغلی0۱۲۱
۵-۲-۴- قابلیت شرح نتایج 0۱۲۱
۵-۲-۵- نگرانی استفاده از فناوری0۱۲۲
۵-۲-۶- فرهنگ0۱۲۳
۵-۲-۷- جنسیت 0۱۲۳
۵-۲-۸ تجربه0۱۲۵
۵-۳- نتیجه‌گیری0۱۲۷
۵-۴- محدودیت‌ها0۱۳۱
۵-۵- پیشنهادات برای مطالعات آتی 0۱۳۳
منابع و مآخذ0۱۳۵
پیوست‌ها0۱۴۰
پیوست ۱: پرسش‌نامه0۱۴۰
پیوست ۲: فروشگاه‌های جامعه‌ي آماری0۱۴۴
چکیده‌ی انگلیسی0۱۴۹

فهرست اشکال، جداول و نمودارها

فصل اول: مقدمات و کلیات0۱۳
شکل ۱-۱. سیستم همراه خرید شرکت IBM0۲۰
شکل ۱-۲: آینه هوشمند گروه ایسپ برای کالای وابسته به چشم 0۲۴
فصل دوم : ادبیات و پیشینه‌ تحقیق0۳۳
شکل ۲-۱: نحوه‌ی کار RFID0۳۷
شکل ۲-۲: نمونه‌ای از تگ RFID0۳۸
شکل ۲-۳: نمونه‌ای از تگ‌خوان با برد ۱۰۰ متر0۳۹
جدول ۲-۱: فرکانس‌های متداول RFID و مشخصات معمول آن‌ها0۴۴
شکل۲-۴: ساختار کلی استاندارد EPC0۴۶
شکل ۲-۵: مدل پذیرش فناوری اولیه دیویس 0۷۳
شکل ۲-۶: نمودار مدل مفهومی TAM0۸۸
فصل سوم: روش تحقیق 0۸۹
جدول ۳-۱: راهنمای پرسش‌نامه0۹۴
فصل چهارم: محاسبات و یافته‌های تحقیق0۹۹
جدول ۴-۱: اطلاعاتی توصیفی مربوط به جنسیت شرکت‌کنندگان0۱۰۰
جدول ۴-۲: اطلاعاتی توصیفی مربوط به سن شرکت‌کنندکان0۱۰۱
نمودار۴-۱: هیستوگرام سن شرکت‌کنندگان0۱۰۱
جدول ۴-۳: روایی سوالات پرسش‌نامه توسط ماتریس چرخشی در تجزیه و تحلیل فاکتور0۱۰۳
جدول ۴-۴: نتایج پایایی آیتم‌های مورد آزمون 0۱۰۵
جدول ۴-۵ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای SEX، JRTot ، RDTot، TATot، CULTot و EXPTot بر روی متغیر پاسخ PUTot0۱۰۸
جدول ۴-۶ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای SEX، JRTot ، RDTot، TATot، CULTot و EXPTot بر روی متغیر پاسخ PEUTot0۱۰۹
جدول ۴-۷ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیر SEX بر روی متغیر پاسخ TA0۱۱۰
جدول ۴-۸ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای PEUTot و PUTot بر روی متغیر پاسخ SAT0۱۱۱
جدول ۴-۹ : نتایج مربوط به برازش رگرسیون خطی بین متغیرهای PEUTot و PUTot بر روی متغیر پاسخ INTTot0۱۱۲

فصل اول
مقدمه و کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه
از دیدگاه بازاریابی پارامترهای زیادی مانند قیمت، ترفیع‌،1 مدیریت برند2، خدمات، تبلیغات، برنامه‌های وفاداری مشتریان، رفتار مصرف کننده، کانال‌های توزیع و… برای موفقیت یک کسب و کار باید به موازات یکدیگر مطالعه ‌شوند. لذا در بازار کسب و کار امروز، با توجه به سطح رقابت بالا بین بنگاه‌های اقتصادی، مشتری در محور عملیات قرار داشته و برآورده کردن نیازهای او از مهمترین ارکان بقا برای یک کسب و کار است. با آگاهی از این موضوع، در سال‌های اخیر اهمیتِ تجربه خرید لذت‌بخش در بین مشتریان در حال افزایش است. بدین معنی که فضای خرید، محیط جذابی را برای مشتری فراهم آورد. در نتیجه بسیاری از محققان با تاکید بر بهبود تجربه خرید لذت‌بخش مشتریان و بررسی ماهیت خرید ایشان، سعی در حفظ مشتریان موجود و جذب مشتریان جدید در نقاط فروش را دارند. برای درک جذابیت محل‌های فروش، در بازاریابی، متدهای مختلفی در دیدگاه‌های سنتی، نوین و الکترونیک وجود دارد که از مهم‌ترین متدهای نوین ایجاد محرک‌های حسی برای برانگیختن هیجان مصرف کننده و استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای بقا در بازار رقابتی است. مساله دیگري که نشان از ضرورت و اهمیت توجه به این موضوع دارد، این است که در عصر فناوري اطلاعات و ارتباطات، تعامل سازنده، اثربخش و پایدار با اقتصاد جهانی ایجاب می کند که، نه تنها کالاها و خدمات با کیفیت بالا و قیمت پایین مورد مبادله و و داد و ستد قرار گیرد، بلکه استانداردها و موازین پیشرفته جهانی نیز توسط کشورهاي مختلف و سازمان هاي بین المللی به کار گرفته شود. یکی از این موازین و استانداردهاي موضوع، توجه، التزام و رعایت به‌کارگیري فناوري‌هاي روز و نوین در کسب و کار است که روز به روز از اهمیت و ضرورت بیشتري برخوردار می‌شود. خرده فروشان که در صدد برجسته کردن خودشان در يک بازار رقابتي پر ازدحام هستند، بايد بطور فزاينده فناوري را جهت بهينه کردن تصميم‌گيري، فراهم ساختن خدمات شخصي بيشتر، بالابردن کارايي زنجيره عرضه واصلاح فرايندهاي تجارت خود بکار گيرند. مشتريان خودشان خواستار توجه ويژه به محصولات خوب با قيمت هاي مناسب، پاداش براي وفاداريشان وتجربه خريد لذت بخش وبدون دردسر هستند . با ضرورت رقابت، امروزه خرده‌فروشي ازجمله بخش‌هايي است که به لحاظ تکنولوژيکي بسيار توانمند شده است. آهنگ تغيير، خرده فروشان را به جستجوي ابزاري ترغيب مي‌کند که به آنها امتيازي در برابر رقبايشان بدهد، اعم از اينکه در بخش فروش باشد و يا در انبار. خرده فروشان، اغلب به دليل مواجهه با مزاياي اندک و سودهاي نازل، بين المللي شدن فزاينده بازارها، پيچيده تر شدن فزاينده بازارها، پيچيده تر شدن خريداران متقاضي معتقدند که مي بايستي بطور دائم توانايي خودشان را براي بر طرف کردن نياز هاي مصرف کنندگان بيشتر کنند. بکارگيري فنآوري براي حل اين چالش ها ضروري به نظر مي‌رسد. خرده فروشان در دفاتر مرکزي ودر مراکز تصميم گيري خود براي گردآوري اطلاعاتي در مورد مشتريان، محصولات، روند فروش، حمل ونقل تدارکات واطلاعات مربوط به بازاريابي وابسته به فناوري هستند.
فناوري به اندازه خرده‌فروشي هايي چون خواربارفروشي ها فراگير شده است. صندوق هاي خود پرداز، کيوسک ها وتجهيزات مراکز فروشي … ، انبارگرداني، رايانه هاي کيفي وسيستم هاي مديريت، شبکه هاي قيمت گذاري الکترونيکي، سيستم کنترل کننده صندوق، دستگاههاي سطح سنج، مديريت نيروي کار وابزارهاي محاسبه قدرت فروش، شبکه هاي مديريت امنيت براي سرعت دادن به معاملات، برچسب زني الکترونيکي وابزارهاي زنجيره عرضه جهاني ، در ميان برخي از کاربردهاي تکنولوژيکي که اکنون در بسياري از عمليات‌هاي خرده فروشي جديد رايج است .
خرده فروشان بين المللي، بدون استثناء ، بايد بتوانند مقادير بسيار زيادي از کالاها را در شبکه هاي جهاني فروشگاههاي موجود خود توزيع کنند. آنها براي مواجهه با چالش هاي ناگزير مربوط به اين امر، سيستم‌هاي پيشرفته مديريت انبارداري وتدارکات را که هدف اصلي شان افزايش بهره وري وظرفيت عملي است بکارگرفته‌اند. براي چنين خرده فروشان ، فنآوري بابت کاهش هزينه ها در زنجيره عرضه، بهينه سازي ظرفيت حمل ونقل وايجاد ساختارهاي تدارکاتي بين المللي مناسب ضروري است. وقتي اين مشاغل در سطح بين المللي توسعه مي‌يابند ومقياس عملکرد خود را بالا مي‌برند، در مي‌يابند که بايد فرايندهايي را براي اتوماسيون ومديريت تهيه وتوزيع ايجاد کنند و آن‌ها را در سيستم‌هاي انبارداري خودشان ادغام نمايند. براي پشتيباني ساختارهاي پيچيده حاصل، سيتم هاي مديريت اطلاعات قوي براي تسهيل در ارتباطات ميان شبکه عمليات درون کشوري، فروشگاه‌ها و مراکز تصميم گيري، کارمندان فروشگاه‌ها و مشتريان، مشتريان وپرسنل خدمات مشتريان، حرفه‌هاي بازاريابي ومديريت فروشگاهي بکار گرفته مي‌شوند .
در سال‌های اخیر، اهمیت تجربه‌ی خرید لذت‌بخش در محیط فروشگاه برای مشتریان نیز افزایش یافته است. در واقع، نویسندگان زیادی به این نتیجه رسیدند، مصرف‌کنندگانی که از محیط خرید لذت می‌برند بیشتر از کسانی که این لذت را تجربه نمی‌کنند،اقدام به خرید می‌کنند. لذا با جذاب‌کردن محیط خرید می‌توان تجربه خرید را در میان مصرف‌کنندگان افزایش داد. به طور خاص، این تجربه نقش مهمی را در روند رضایت مصرف‌کنندگان بازی خواهد کرد. در واقع جذاب کردن محیط خرید می‌تواند ارزش افزوده‌ای به کالاها و خدمات ارائه شده در فروشگاه بیفزاید[1].
بسیاری از فروشگاه‌ها تمرکز خود را بر روی انتخاب بهترین المان لذت‌بخش بر روی پایانه فروش برای مشغول نگه‌‌داشتن مشتریان بیشتر، خرید لذت بخش و نحوه ارتباط مشتریان با برند قرار داده اند. برای رسیدن به این امر، المان‌های مختلفی مانند سالن ورزشی، میکده و رستوران برای سرگرم کردن مشتریان فعلی و جذب مشتریان جدید به‌کار برده‌اند. برای مثال برند معروف آرمانی3 رستوران معروف خود به نام نوبو4 را در یکی از مهمترین شعبات خود در میلان ِ ایتالیا افتتاح کرد. برند رلف‌رولن5 نیز رستوران خود را در آمریکا به گو‌نه‌ای ساخت که هر یک از المان‌های رستوران و محیط‌‌، یادآوری از برند بود. بنابراین روز به روز متوجه این مساله می‌شویم که مراکز و فروشگا‌ه‌های خرید تبدیل به مراکز سرگرم‌کننده و تفریحی نیز می‌شوند[1]. فناوری‌های روز دنیا ابزاری مفید برای رسیدن به این امر برای هر فروشگاهی محسوب می‌شوند.
۱-۲-تعریف مسئله
ایران به عنوان یک بازار خرده فروشی بزرگ و بکر محسوب می شود. با ورود

پایان نامه
Previous Entries اضطراب کودکان، وضعیت اقتصادی، گروه کنترل Next Entries دانلود پایان نامه درمورد خرده فروشی، تلفن همراه، پذیرش فناوری