سلسله مراتب، جدول داده، رفتار کارکنان

دانلود پایان نامه ارشد

س نرماليزه شده معيارهاي عامل سازماني( کل نمونه)
115
جدول4-23 وزن محاسبه شده معيارهاي عامل سازماني با استفاده از نرم افزار expert choice (کل نمونه)
115
جدول 4-24 ماتريس زوجي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت( کل نمونه)
116
جدول 4-25 ماتريس نرماليزه شده معيارهاي عامل رشد و پيشرفت( کل نمونه)
116
جدول 4-26 وزن محاسبه شده معيارهاي عامل رشد وپيشرفت با استفاده از نرم افزار expert choice (کل نمونه)
116
جدول 4-27 جدول داده هاي محاسبه براي ماتريس عوامل هفت گانه( کل نمونه)
118
جدول 4-28 جدول داده هاي محاسبه براي ماتريس معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي( کل نمونه)
119
جدول 4-29 جدول داده هاي محاسبه براي ماتريس معيارهاي عامل سازماني( کل نمونه)
120
جدول 4-30 جدول داده هاي محاسبه براي ماتريس معيارهاي عامل رشد و پيشرفت ( کل نمونه)
121
جدول 4-31 اولويت عوامل اصلي هفت گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني (شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما براي کل نمونه )
122
جدول 4-32 اولويتهاي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي( کل نمونه)
123
جدول 4-33 اولويتهاي معيارهاي عامل سازماني( کل نمونه)
124
جدول 4-34 اولويتهاي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت( کل نمونه)
125
جدول 4-35 محاسبه وزن کل ، متغيرهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه)
126
جدول 4-36 محاسبه وزن کل، متغيرهاي عامل سازماني براساس عوامل هفت گانه (کل نمونه)
126
جدول4-37 محاسبه وزن کل، متغيرهاي عامل رشد و پيشرفت بر اساس عوامل هفت گانه (کل نمونه)
126
جدول 4-38 امتياز نهايي و اولويت بندي کل متغيرهاي 20 گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني( کل نمونه)
127
جدول 4-39 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات(افسران کليدي)
130
جدول 4-40 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سن(افسران کليدي)
131
جدول 4-41 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب درجه(افسران کليدي)
132
جدول 4-42 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه کار(افسران کليدي)
133
جدول 4-43 جدول توزيع پاسخگويان بر حسب سوابق اجرائي(افسران کليدي)
134
جدول 4-44 ماتريس زوجي عوامل هفت گانه(افسران کليدي)
135
جدول 4-45 وزن عوامل هفت گانه محاسبه شده با استفاده از نرم افزارexpert choice (افسران کليدي)
135
جدول 4-46 ماتريس زوجي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي(افسران کليدي)
136
جدول 4-47 وزن معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي با استفاده از نرم افزار expert choice (افسران کليدي)
136
جدول 4-48 ماتريس زوجي معيارهاي عامل سازماني(افسران کليدي)
137
جدول4-49 وزن معيار عامل سازماني با استفاده از نرم افزارexert choice (افسران کليدي)
137
جدول 4-50 ماتريس زوجي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت(افسران کليدي)
138
جدول 4-51 وزن معيار عامل رشد و پيشرفت با استفاده از نرم افزار exert choice (افسران کليدي)
138
جدول 4-52 اولويت عوامل اصلي هفت گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان (افسران کليدي)
139
جدول 4-53 اولويتهاي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي (افسران کليدي)
140
جدول 4-54 معيارهاي عامل سازماني (افسران کليدي)
141
جدول 4-55 اولويتهاي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت (افسران کليدي)
142
جدول 4-56 محاسبه وزن کل ، متغيرهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کليدي)
143
جدول 4-57 محاسبه وزن کل ، متغيرهاي عامل سازماني بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کليدي)
143
جدول 4-58 محاسبه وزن کل ، متغيرهاي عامل رشد و پيشرفت بر اساس عوامل هفت گانه (افسران کليدي)
143
جدول 4-59 امتياز نهايي و اولويت بندي کل متغيرهاي 20 گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي اقيانوس پيما (نمونه افسران کليدي)
144
جدول 5-1 متغيرهاي نهايي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما
151
جدول 5-2 اولويت بندي کل متغيرها ي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما (کل نمونه)
155
جدول 5-3 اولويت بندي کل متغيرها ي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما (افسران کليدي)
161

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 1-1 فرآيند انجام پژوهش
8
نمودار 1-2 مدل تحليلي تحقيق
10
نمودار 2-1 سلسله مراتب نيازها از نظر مزلو
32
نمودار 2-2 مقايسه عوامل انگيزشي ـ بهداشتي
34
نمودار2-3 مقايسه ديدگاههاي رضايت و نارضايتي
35
نمودار 2-4 مقايسه افرادي که در پي کسب موفقيت هستند با شرايط کار
38
نمودار 2-5 هدفهاي شخصي کارکنان و هدفهاي سازمان
43
نمودار2-6 رابطة پيچيدة موجود بين انگيزش ، رضايت ، و عملکرد
45
نمودار 2-7 مدل اساسي نظريه برابري
46
نمودار 2-8 مقايسه برابري به عنوان متغير مداخله گرميان پاداش، رضايت خاطر و عملکرد
50
نمودار 2-9 ترکيب يا ادغام نظريه هاي انگيزش
52
نمودار 2-10 عوامل دروني مؤثر، بازده و رضايت در كار
58
نمودار 2-11 چارت سازماني در کشتي
76
نمودار 3-1 نمونه كلي از يك درخت سلسله مراتبي
86
نمودار 4-1 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات(پرسشنامه اول)
95
نمودار 4-2 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سن(پرسشنامه اول)
96
نمودار4-3 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سمت درکشتي(پرسشنامه اول)
97
نمودار 4-4 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه کار(پرسشنامه اول)
98
نمودار 4-5 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه اجرا در رابطه با کار دريانوردان به غير از کار در کشتي(پرسشنامه اول)
99
نمودار 4-6 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات(پرسشنامه دوم کل نمونه)
105
نمودار 4-7 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سن(پرسشنامه دوم کل نمونه)
106
نمودار 4-8 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سمت درکشتي(پرسشنامه دوم کل نمونه)
107
نمودار4-9 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب درجه درکشتي(پرسشنامه دوم کل نمونه)
108
نمودار 4-10 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه کار(پرسشنامه دوم کل نمونه)
109

نمودار4-11 نمودار توزيع پاسخگويان برحسب سابقه اجرا در رابطه با کار دريانوردان به غير از کار در کشتي(پرسشنامه دوم کل نمونه)

110
نمودار 4-12 نمودار ميله اي اولويت عوامل اصلي هفت گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردان(کل نمونه)
122
نمودار 4-13 نمودار ميله اي اولويت هاي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي(کل نمونه)
123
نمودار 4-14 نمودار ميله اي اولويت هاي معيارهاي عامل سازماني(کل نمونه)
124
نمودار 4-15 نمودار ميله اي اولويت هاي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت(کل نمونه)
125
نمودار 4- 16 نمودار ميله اي ترتيب متغيرهاي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما(کل نمونه)
128
نمودار4-17 ساختار سلسله مراتب ترتيب تأثير عوامل شناسايي شده انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما(کل نمونه)
129
نمودار 4-18 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب تحصيلات(افسران کليدي)
130
نمودار 4- 19 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سن(افسران کليدي)
131
نمودار 4- 20 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب درجه(افسران کليدي)
132
نمودار 4- 21 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه کار(افسران کليدي)
133
نمودار 4-22 نمودار توزيع پاسخگويان بر حسب سابقه اجرائي(افسران کليدي)
134
نمودار 4-23 نمودار ميله اي اولويت عوامل اصلي هفت گانه مؤثر بر انگيزه شغلي دريانوردي(افسران کليدي)
139
نمودار 4-23 نمودار ميله اي اولويت هاي معيارهاي عامل نيازهاي خاص ماهيت شغلي(افسران کليدي)
140
نمودار 4-24 نمودار ميله اي اولويت هاي معيارهاي عامل سازماني(افسران کليدي)
141
نمودار 4-25 نمودار ميله اي اولويت هاي معيارهاي عامل رشد و پيشرفت(افسران کليدي)
142
نمودار 4-26 نمودار ميله اي ترتيب علمي متغيرهاي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما( نمونه افسران کليدي)
145
نمودار 4-28 ساختار سلسله مراتب ترتيب تأثير عوامل شناسايي شده انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما(افسران کليدي)
146
نمودار 5-1 اولويت بندي کل متغيرها ي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما(کل نمونه)
156
نمودار 5-2 ساختار سلسله مراتبي تأثير عوامل شناسايي شده بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما براي کل نمونه
157
نمودار 5-3 اولويت بندي کل متغيرها ي اثرگذار بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما (افسران کليدي)
162
نمودار 5- 4 ساختار سلسله مراتبي تأثير عوامل شناسايي شده بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما (افسران کليدي)
163

چکيده :
نيروي انساني شاغل در سازمانها اصلي ترين سرمايه در اختيار مديران است و مديريت منابع انساني مهمترين و شايد اصلي ترين وظيفه مديران مي باشد. رفتار و فعاليت انسانها ناشي از انگيزه هاي آنان است. از آنجائيکه تقويت انگيزه ها ميتواند منجر به بهبود و موفقيت بيشتر هر سازماني گردد، لذا شناسايي عوامل موثر بر انگيزه مي تواند به مديران و سرپرستان کمک نمايد تا از منشا انگيزه کارکنان خود واقف گرديده و رفتار کارکنان را به سمت اهداف مطلوب سازماني هدايت نمايند. به همين دليل در اين تحقيق سعي نموديم مهمترين عوامل موثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما (مطالعه موردي شرکت ملي نفتکش)را شناسايي کرده و در گام بعد به اولويت بندي اين عوامل بپردازيم. اين تحقيق از حيث هدف کاربردي و از حيث روش توصيفي – پيمايشي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق را 540 نفر از دريانوردان خبره شرکت ملي نفتکش که شامل: 1- افسران کليدي با حداقل10 سال سابقه کار 2- کليه افسران جز با درجه آخرين سمت افسري در رده مربوطه با حداقل 5 سال سابقه کاري 3- ملوانان با حداقل مدرک ديپلم و10 سال سابقه کار تشکيل مي دهند. که حجم نمونه آماري بر اساس جدول کرجنسي – مورگان 224 نفر مي باشد و روش نمونه گيري به صورت تصادفي طبقه اي ساده است و روش جمع آوري اطلاعات بصورت کتابخانه اي و ميداني بوده است. در پي مطالعه متون و تحقيقات موجود در زمينه انگيزش و تکنيک هاي تصميم گيري و همچنين مصاحبه با متخصصين و اساتيد که همگي فرمانده و سر مهندس کشتي هاي اقيانوس پيما بودند در قالب روش دلفي پرسشنامه اي بصورت مقياس پنج درجه اي ليکرت تنظيم گرديد و در بين نمونه آماري توزيع شد.پس از تجزيه و تحليل پرسشنامه اول با استفاده از روشهاي آماري و نرم افزار SPSS ، بيست متغير اثر گذار و عوامل نهايي شناسايي شدند و پرسشنامه دوم تهيه وتوزيع گرديد که شامل ماتريس جداول مقايسات زوجي معيارها بوده و داده هاي حاصل از آن به منظور رتبه بندي معيارها در روش AHP از روش ميانگين حسابي و نرم افزار expert choice استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان ميدهد که عوامل اصلي موثر بر انگيزش شغلي دريانوردان به ترتيب عبارتند از:1- شرايط محيط کار2- ميزان حقوق و دستمزد-3-نيازهاي خاص ماهيت شغلي-4-فراهم نمودن امکانات رفاهي5-عوامل سازماني 6- عوامل رشد و پيشرفت 7-نحوه سرپرستي و سبک رهبري. مي باشد و در ادامه رتبه بندي متغيرهاي 20گانه موثر بر انگيزه شغلي دريانوردان ايراني شاغل بر کشتيهاي تجاري اقيانوس پيما صورت پذيرفت و در نهايت براي هر متغير اثرگذار پيشنهاداتي در جهت ايجاد و يا افزايش انگيزش دريانوردان ارائه شد
واژگان کليدي : انگيزه شغلي ، دريانوردان ،کشتيهاي اقيانوس پيما ، AHP

فصل اول :
کليات تحقيق

1-1 مقدمه :
چشم انداز عرصه سازمان و مديريت نشان مي دهد كه مديريت بر منابع انساني، كليد موفقيت هر سازمان به شمار مي رود. سازمانها بدون وجود انسان، تنها اداره نمي شوند، بلكه مفهوم خود را از دست مي

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع کیفیت خدمات، توزیع فراوانی، انتظارات مشتریان Next Entries رفتار انسان