پایان نامه با کلید واژگان وضعیت تأهل، جذابیت فیزیکی، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

ش ………………………………………………………………… 77

فصل چهارم : یافتههای تحقیق
مقدمه ….…………………………………………………………………………… 79
توصیف آماری دادهها …………………………………………………………………. 79
استنباط آماری دادهها ….………………………..…………………………………… 88
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
مقدمه …………………………………………………………………………… 125
خلاصه پژوهش ………..…………………………………………………………… 125
خلاصه یافتههای پژوهش ……………………………………………………………… 126
بحث و نتیجه گیری ………….……………………………………………………… 129
نتیجه گیری کلی …………………………………………………………………… 133
محدودیتهای پژوهش ……….………………….…………………………………… 134
پیشنهادات برخاسته از پژوهش …..…………………………………………………… 134
پیشنهادات برای سایر پژوهشگران ………………….……………………….………… 136
منابع و مأخذ ……………………………………………………………………… 139
پیوست ………………………………………………………………………….. 152
فهرست جداول
جدول2-1: دلایل اهمیت برند ………………………………………………………… 40
جدول 3-1: متغیرهای پژوهش و محدوده سوالات مربوط به هریک ………….……………………74
جدول3-2: نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه 1 ………………………………………….…… 75
جدول 3-2: نتایج تحلیل عاملی پرسشنامه 2…………..…….………………………………. 76
جدول4-1: شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر جایگاه اخلاقی برند در بین ورزشکاران……… 79
جدول4-2: شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر جایگاه اخلاقی برند در بین مربیان….……… 79
جدول4-3: شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر جایگاه اخلاقی برند در بین اساتید ………… 80
جدول4-4 شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای ویژگی برند در بین ورزشکاران …..……… 80
جدول4-5: شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای ویژگی برند در بین مربیان….………… 81
جدول4-6: شاخصهای گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای ویژگی برند در بین اساتید…..………….82
جدول4-7: فراوانی و درصد فراوانی متغیر جنسیت بر حسب گروههای مورد پژوهش ………………… 83
جدول4-8: فراوانی و درصد فراوانی متغیر رشته ورزشی بر حسب گروههای مورد پژوهش…………… 83
جدول4-9: فراوانی و درصد فراوانی متغیر رشته ورزشی بر حسب گروههای مورد پژوهش ………..…… 84
جدول4-10: فراوانی و درصد فراوانی متغیر سن بر حسب گروههای مورد پژوهش…………………… 84
جدول4-11: فراوانی و درصد فراوانی متغیر تحصیلات بر حسب گروههای مورد پژوهش……….……… 85
جدول4-12: فراوانی و درصد فراوانی متغیر وضعیت تأهل بر حسب گروههای مورد پژوهش….………… 86
جدول4-13: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیر جایگاه اخلاقی برند انسانی …………..………87
جدول4-14: نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف متغیر ویژگیهای برند انسانی…………..………… 87
جدول4-15: نتايج آزمون تحليل واريانس یک طرفه متغیر جایگاه اخلاقی ………………………… 88
جدول4-16: میانگین محاسبه شده متغیر جایگاه اخلاقی……………………………………… 89
جدول4-17: نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر جایگاه اخلاقی…………………………………… 89
جدول4-18: میانگین رتبههای متغیر اهداف برند انسانی…………..…………………………… 90
جدول4-19: نتايج آزمون کروسکال والیس مربوط به متغیر اهداف برند انسانی…..…………..……… 90
جدول4-20: نتايج آزمون تحليل واريانس یک طرفه متغیر ویژگیهای برند انسانی…………………… 91
جدول4-21: نتايج آزمون تحليل واريانس یک طرفه متغیر ویژگیهای برند انسانی…………………… 92
جدول4-22: میانگین محاسبه شده متغیر روحیه ورزشکاری ………………..………………… 93
جدول4-23: نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر روحیه ورزشکاری …………………………………94
جدول4-24: میانگین محاسبه شده متغیر جذابیت فیزیکی …………………………………… 95
جدول4-25: نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر جذابیت فیزیکی …………………….…………… 95
جدول4-26: میانگین محاسبه شده متغیر سمبل …………..………….…………………… 96
جدول4-27: نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر سمبل…………….………….………………… 96
جدول4-28: نتايج آزمون کروسکال والیس در دو متغیر رقابت و تناسب اندام…………….………… 97
جدول4-29: نتايج آزمون t-test دو گروه مستقل زنان و مردان ……………………………… 98
جدول4-30: نتايج آزمون من ویتنی دو گروه زنان ومردان ………..………………………… 100
جدول4-31: آزمون t-test دو گروه رشته ورزشی ….…….………………………………… 100
جدول4-32: نتايج آزمون یو من ویتنی دو گروه انفرادی و تیمی ………………..………………102
جدول4-33: نتايج آزمون تحليل واريانس یک طرفه در سه گروه وضعیت تأهل ………….……… 103
جدول4-34: میانگینهای محاسبه شده متغیر جذابیت فیزیکی در سه گروه وضعیت تأهل …………… 104
جدول4-35: نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر جذابیت فیزیکی در سه گروه وضعیت تأهل….………… 105
جدول4-36: میانگینهای محاسبه شده متغیر داستان زندگی در سه گروه وضعیت تأهل………………106
جدول4-37: نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر داستان زندگی در سه گروه وضعیت تأهل ……..……… 106
جدول4-38: میانگینهای محاسبه شده متغیر مدل نقش در سه گروه وضعیت تأهل………………… 107
جدول4-39: نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر مدل نقش در سه گروه وضعیت تأهل …………………107
جدول4-40: میانگینهای محاسبه شده متغیر سبک زندگی در سه گروه وضعیت تأهل……………… 108
جدول4-41: نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر سبک زندگی در سه گروه وضعیت تأهل……….………109
جدول4-42: نتايج آزمون کروسکال والیس در سه گروه وضعیت تأهل …………..……………… 110
جدول4-43: نتايج آزمون تحليل واريانس یک طرفه بین گروههای سنی مختلف …………………… 110
جدول4-44: میانگین محاسبه شده متغیر تخصص ورزشکار بین گروههای سنی مختلف….…………… 112
جدول4-45: نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر تخصص ورزشکار بین گروههای سنی مختلف…………… 112
جدول4-46: میانگین محاسبه شده متغیر جذابیت فیزیکی بین گروههای سنی مختلف …….……… 114
جدول4-47: نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر جذابیت فیزیکی بین گروههای سنی مختلف ………… 114
جدول4-48: میانگین محاسبه شده متغیر سمبل بین گروههای سنی مختلف……………………… 116
جدول4-49: نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر سمبل بین گروههای سنی مختلف……….…………… 116
جدول4-50: میانگین محاسبه شده متغیر جذابیت ظاهری بین گروههای سنی مختلف ….……………118
جدول4-51:نتايج آزمون تعقيبی شفه متغیر جذابیت ظاهری بین گروههای سنی مختلف… ………… 118
جدول 4-52: نتايج آزمون تحليل واريانس یک طرفه دو متغیر رقابت و تناسب اندام بین گروههای سنی مختلف………120
جدول4-53: نتايج آزمون تحليل واريانس یک طرفه بین گروه های مختلف تحصیلی …….………… 121
جدول4-54: نتايج آزمون کروسکال والیس بین گروههای مختلف تحصیلی …………………..… 122

پیوست ها
پیوست شماره 1 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 152
پیوست شماره 2 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………156
پیوست شماره 3 …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 159
پیوست شماره 4 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………162

چکیده
برند انسانی موضوعی نوین در حیطه بازاریابی به خصوص برند میباشد که چند سالی است در دیگر کشورها قوت گرفته است و پژوهشهایی در این زمینه ارائه شده است. برندهای انسانی به افراد معروف یا نوظهوری اشاره می کند که موضوع ارتباطات بازاریابی، میان فردی یا میان سازمانی هستند . پژوهش حاضر به بررسی جایگاه برند انسانی و ویژگیهای آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی شهر تهران پرداخته است. روش این پژوهش کاربردی ، از نظر استراتژی توصیفی و از نوع مقایسه ای و از نظر چگونگی جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و دلفی به شمار میآید که به شکل میدانی انجام گرفته است. در این پژوهش به منظور بررسی جایگاه برند انسانی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. روایی محتوایی ابزارپژوهش توسط تعداد 10 نفر از متخصصین مدیریت ورزشی مورد تأیید قرار گرفت و در نهایت روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی پرسشنامه صورت گرفت. ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ 0.781 به دست آمد. نتایج بیانگر این بود که هر سه گروه، استفاده از برند انسانی را در اقدامات ترویجی را اقدامی غیر اخلاقی میدانند. همچنین آنان موافق این نظر بودند که برند انسانی باعث افزایش فروش محصولات و خدمات میباشد. . و بالاخره اینکه افراد در گروههای مختلف ویژگی های مختلفی را برای یک برند انسانی ورزشی مورد تأکید قرار میدهند اما به طور کلی، آن دسته از ویژگیهایی که بیشتر مربوط به جذابیتهای فیزیکی میباشند مورد تأکید قرار میگیرند.

کلمات کلیدی:
برند انسانی، صحه گذاری، فروش محصولات، جایگاه اخلاقی

1-1) مقدمه
هر كسي كه درگير ورزش است، بايد خودش را به عنوان بخشي از بازاريابي ورزشي ببيند و تلاش قابل توجهي در جهت ايجاد جاذبه ورزشي داشته باشد .بزرگترين وظيفه در حوزه بازاريابي اين است كه هر كس كه داراي نقشي در حيطه بازاريابي است مجاب شده و كساني را كه در جهت موفقيت و بازاريابي واقعي ورزش تلاش ميكنند گرد هم آورند (رهبری، شکرالهی و طاهری، 1389).
در دنیاي رقابتی امروز، مشتریان در کانون اصلی توجه سازمانها قرار دارند. لازمه جلب رضایت مشتریان، تأمین کامل نیازها و شناسایی دقیق خواستهها، انتظارات، تمایلات، تواناییها و محدودیتهاي آنهاست. با دستیابی به چنین اطلاعاتی میتوان عوامل تأثیرگذار بر رفتار مصرف کنندگان را به خوبی تشخیص داد و در اتخاذ تصمیمات بازاریابی سازمانها از آن بهره برد.
برند در سالهای اخير به یکي از داغ ترین موضوعات بازاریابي تبدیل شده است. در تصميمهای ادغام و خرید موضوع ارزش گذاری برند شرکت، بسيار اهميت ميیابد. گاهي اوقات ارزش تخميني برند یک شرکت سهم قابل توجهي از ارزش دارایيهای فيزیکي شرکت را تشکيل ميدهد. برند بر طرز فکر و نگرش مصرف کننده در مورد یک برند تأثير ميگذارد و برند مناسب سبب تقویت رشد سازمان ميشود(عزیزی، درویشی و نمامیان، 1390)
درادبیات علمی برند، از دو بعد میتوان نگریست: “چه چیز برند را قدرتمند میسازد” و “چگونه میتوان یک برند قدرتمند ایجاد کرد”. بُعد اول ، اشاره به منابع ارزش آفرینی برند برای سازمان یا مشتری دارد. در اصل در این بخش ، بیان میشود که چه چیز در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل شکل میگیرد که سبب با ارزش شدن سازمان خاص با یک برند، نسبت به برند دیگر و یا سازمان بدون برند میگردد و یا چه چیز برند را برای سازمان با ارزش میکند و چگونه سبب پیشبرد اهداف میشود. بُعد دوم از درون سازمان می نگرد و بیان میکند که سازمان، چگونه فعالیتهای بازاریابی خود را برای ایجاد برند قدرتمند، منسجم می سازد) ایلیسس و وبستر1، 2009).
امروزه سرعت تحولات به آساني اصول موفقيت ديروز را از روال انداخته و منسوخ نموده است. سازمانها باید چالشها و رویدادهای جدید را شناسایی کرده و به آنها به چشم یک فرصت نگاه کنند و از آنها برای رشد و پیشرفت سازمان استفاده نمایند. برند انسانی نیز یکی از موضوعات تازه و فرصتی برای سازمانهای امروزی است (فراند و پیجز2، 1996). با بررسی و شناسایی ویژگیهای برند انسانی و با يك چشم انداز مناسب میتوانیم، جهت مشخصي را که در زمينه كمك به يك سازمان در مسير دستيابي به اهداف بلند مدت استراتژيك و اهداف رشد مالي بازي ميكند نشان دهیم .چشمانداز برند بايد در راستاي ماموريتها، ارزشها و بيانيه سازمان باشد.

1-1) بیان مسأله
بيشتر برندها اغلب جزء ارزشمندترين

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی جبران خسارت، اشخاص ثالث، عقد اجاره Next Entries پایان نامه با واژه های کلیدی دادگاه صالح، جبران خسارت