منبع تحقیق درباره خودپنداره، فعالیت بدنی، دختران نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

4-4 تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودپنداره ظاهر بدنی 56
4-4-1 آمارههای توصیفی 56
4-4-2 بررسی پیش فرضها 58
4-4-3 نتایج آزمونهای اثرات بین شرکت کنندگان 59
4-4-4 بررسی فرضیههای اول، دوم و سوم 62
4-5 تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودپنداره توانایی بدنی 64
4-5-1 آمارههای توصیفی 64
4-5-2 بررسی پیش فرضها 65
4-5-3 نتایج آزمونهای اثرات بین شرکت کنندگان 66
4-5-4 بررسی فرضیههای چهارم، پنجم و ششم 70
4-6 تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودتوصیفی جسمانی 71
4-6-1 آمارههای توصیفی 72
4-6-2 بررسی پیش فرضها 73
4-6-3 نتایج آزمونهای اثرات بین آزمودنیها 74
4-6-4 بررسی فرضیههای هفتم، هشتم ونهم 77
فصل پنجم: بحث و نتیجهگیری
5-1 مقدمه 80
5-2 خلاصه تحقیق 80
5-2-1 خلاصه یافتههای تحقیق 80
5-3 بحث 81
5-3-1 بحث فرضیه اول 81
5-3-2 بحث فرضیه دوم 81
5-3-3 بحث فرضیه سوم 82
5-3-4 بحث فرضیه چهارم 84
5-3-5 بحث فرضیه پنجم 84
5-3-6 بحث فرضیه ششم 85
5-3-7 بحث فرضیه هفتم 86
5-3-8 بحث فرضیه هشتم 86
5-3-9 بحث فرضیه نهم 87
5-4 نتیجه گیری 89
5-5 پیشنهادها 90
فهرست منابع 91
پیوستها 98

فهرست جدولها
جدول 4-1: میانگین و انحراف استاندارد سنی، قدی، وزنی و … شرکت کنندگان 52
جدول 4-2: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد پیش آزمون سه متغیر وابسته 53
جدول 4-3: توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد پس آزمون سه متغیر وابسته 54
جدول 4-4: بررسی توزی طبیعی بودن نمونهها 55
جدول 4-5: آمارههای تحلیل واریانس یکراهه نمرههای خودپندتاره ظاهر بدنی 56
جدول 4-6: آمارههای توصیفی گروههای چهارگانه در نمرههای پس آزمون خودپنداره ظاهر بدنی 57
جدول 4-7: آمارههای مربوط به آزمون لون (خودپنداره ظاهر بدنی) 58
جدول 4-8: نتایج آزمون همگونی شیب رگرسیونی(خودپنداره ظاهر بدنی) 58
جدول 4-9: نتایج آزمون خطی بودن همبستگی متغیر همراش و مستقل (خودپنداره ظاهر بدنی) 59
جدول 4-10: تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودپنداره ظاهر بدنی 59
جدول 4-11: تحلیل کواریانس تاثیر بالیدگی بر خودپنداره ظاهر بدنی 60
جدول 4-12: تحلیل کواریانس متغیر همراش 60
جد.ول 4-13: تحلیل کواریانس تعامل برنامه و میزان بالیدگی 61
جدول 14-4: میانگینهای اصلاح شده خودپنداره ظاهر بدنی 61
جدول 4-15: آمارههای تحلیل واریانس یکراهه نمرههای خودپنداره ظاهر بدنی 64
جدول 4-16: آمارههای توصیفی گروههای چهارگانه در نمرههای پس آزمون خودپنداره توانایی بدنی 64
جدول 4-17: آمارههای مربوط به آزمون لون (خودپنداره توانایی بدنی) 66
جدول 4-18: نتایج آزمون همگونی شیب رگرسیونی(خودپنداره توانایی بدنی) 66
جدول 4-19: نتایج آزمون خطی بودن همبستگی متغیر
همراش و مستقل (خودپنداره توانایی بدنی) 66
جدول 4-20: تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودپنداره توانایی بدنی 67
جدول 4-21: تحلیل کواریانس تاثیر بالیدگی بر خودپنداره توانایی بدنی 67
جدول 4-22: تحلیل کواریانس متغیر همراش 68
جد.ول 4-23: تحلیل کواریانس تعامل برنامه و میزان بالیدگی 68
جدول 14-24: میانگینهای اصلاح شده خودپنداره ظاهر بدنی 69
جدول 4-25: آمارههای تحلیل واریانس یکراهه نمرههای خودتوصیفی جسمانی 71
جدول 4-26: آمارههای توصیفی گروههای چهارگانه در نمرههای پس آزمون خودتوصیفی جسمانی 72
جدول 4-27: آمارههای مربوط به آزمون لون (خودتوصیفی جسمانی) 73
جدول 4-28: نتایج آزمون همگونی شیب رگرسیونی(خودتوصیفی جسمانی) 73
جدول 4-29: نتایج آزمون خطی بودن همبستگی متغیر همراش و مستقل (خودتوصیفی جسمانی) 74
جدول 4-30: تحلیل کواریانس مربوط به متغیر خودتوصیفی جسمانی 74
جدول 4-31: تحلیل کواریانس تاثیر بالیدگی بر خودتوصیفی جسمانی 74
جدول 4-32: تحلیل کواریانس متغیر همراش 75
جد.ول 4-33: تحلیل کواریانس تعامل برنامه و میزان بالیدگی 75
جدول 14-34: میانگینهای اصلاح شده خودتوصیفی جسمانی 76

فهرست شکلها
شکل 2-1: مدل روانشناختی شرکت در فعالیتهای بدنی 28
شکل 2-2: مدل تمرینات بدنی و عزت نفس 29
شکل 3-2: راه حل بهنجار یک مدل گسترش یافته 30
شکل 4-1: نمودار ستونی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون خودپنداره ظاهر بدنی در گروههای
تجربی و کنترل دیررس و زودرس 57
شکل 4-2: نمودار میانگینهای اصلاح شده خودپنداره ظاهر بدنی 62
شکل 4-3: نمودار ستونی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون خودپنداره توانایی بدنی در گروههای
تجربی و کنترل دیررس و زودرس 63
شکل 4-4: نمودار میانگینهای اصلاح شده خودپنداره توانایی بدنی 69
شکل 4-5: نمودار ستونی میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون خودتوصیفی جسمانی در گروههای
تجربی و کنترل دیررس و زودرس 72
شکل 4-6: نمودار میانگینهای اصلاح شده خودتوصیفی جسمانی 76

فصل اول:
طرح پژوهش

1-1 مقدمه
امروزه تحرک و فعالیت ورزشی نوجوانان نسبت به دوران گذشته رو به افول گذاشته است به طوریکه فقر حرکتی و اضافه وزن از مشکلات عمده دانش آموزان است. شرکت افراد جوان در فعالیتهای ورزشی، علاوه بر تقویت قوای جسمانی، در افزایش اعتماد بهنفس و ارتقای سایر جنبههای سلامت روانی نیز موثر است. شناسایی عوامل بیولوژیکی، محیطی، اجتماعی و روانی اثرگذار بر فعالیت بدنی، ایده اساسی برای ترویج فعالیت بدنی در نوجوانان است (40).
اخیراً در کشور ما نوجوانان به شیوع بیماریهای ناشی از فقر حرکتی، بیشتر گرفتار میشوند. فقر حرکتی عامل بسیاری از بیماریهای جانفرسا مانند چاقی، ضعف دستگاههای قلبی عروقی و تنفسی است و سلامتی روانی را نیز به طور مستقیم و غیر مستقیم به خطر میاندازد. یکی از مشکلات عمده نوجوانان وابستگی و اعتیاد به تلویزیون و تکنولوژیهای مشابه آن است که باعث کم تحرکی بیشتری میشود اما در نظر گرفتن برنامههای فعالیت بدنی میتواند راهبرد موثری برای مبارزه با این مشکلات باشد. زیرا ورزش و فعالیت بدنی بخش مهمی از برنامه آموزشی مدرسه و فرایند تربیت و پرورش کودکان، نوجوانان و جوانان را تشکیل میدهد (10 و 15).
نوجوانی یک دوره مهم از زندگی است که ادراک از خود به طور عمیق تغییر میکند. مطالعات نشاندادهاست که این دوره یک دوره مهم برای «خود» و ساختارهای عصبی حمایت کنندهاش است (35). یکی از ابعاد «خود»، خودپنداره1 میباشد، خودپنداره، آگاهی شخصی از محدودیتها، ویژگیها و خصوصیات شخصی و خصوصیاتی که ممکن است شخص در آنها با بقیه مشابه یا متفاوت باشد. در واقع خودپنداره ادراکی است که شخص از خودش بدون قضاوت یا مقایسه شخصی زودگذر با دیگران دارد (51).
بر اساس نظر وینبرگ و گولد (1999) نباید خودپنداره را تنها به عنوان یک واژه کلی تلقی کرد بلکه باید آن را به عناصری مانند خودپنداره اجتماعی، خودپنداره تحصیلی و خودپنداره جسمانی تفکیک کرد (51). خودپنداره جسمانی هم شامل نحوه نگرش فرد نسبت به خود است و هم شامل شیوهای است که فرد توسط آن بدن خود را ادراک میکند و نگرش فرد را نسبت به ابعاد بدنی، تواناییها و مهارتهای بدنیاش نشان میدهد (78). از طرفی بالیدگی در شکلدهی خودپنداره فرد نقش بسزایی دارد (51). افراد نوجوان در سنین متنوعی به مرحله نوجوانی وارد میشوند و به وضعیت بالیدگی میرسند. بالیدگی به عنوان فرایندی از بالیده شدن یا پیشروی به طرف وضعیت بالیده تعریف میشود. لذا در یک گروه از کودکان با جنس و سن تقویمی همانند، در سن زیستی یا سطح بالیدگی زیست شناختی کسب شده، پراکندگی وجود دارد (65). رشد خودپنداره، یک جنبه مسلط در کودکی و نوجوانی است و اغلب تحت تاثیر سطح بالیدگی قرار میگیرد (مثلا تاخیر یا پیشرفت در بالیدگی). در این سنین از یک طرف رشد اجتماعی، شخصی و عاطفی و از طرف دیگر نیز جابجایی زمانی بالیدگی (تاخیر یا پیشرفت) وجود دارد که این جابجایی میتواند بر رشد خودپنداره فرد اثر بگذارد (51).
همچنین شرکت افراد جوان در فعالیتهای ورزشی، علاوه بر تقویت قوای جسمانی در افزایش اعتماد بهنفس و ارتقای سایر جنبههای سلامت روانی نیز موثر است و یکی از ابعادی که فعالیت بدنی و بهخصوص آمادگی جسمانی میتواند تاثیر بسیار زیادی روی آن داشته باشد خودپنداره است (51).
در این راستا این تحقیق در نظر دارد اثر یک دوره تمرین آمادگی جسمانی را بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان دیررس و زودرس کم تحرک بررسی و مقایسه کند.
1-2 بیان مسئله
سلامتی انسان ابعاد مختلفی اعم از بدنی، روانی، عاطفی و اجتماعی دارد که لازم است به همه آنها توجه شود. یکی از موضوعات مهمی که درباره سلامت روانی مطرح میشود عزت نفس و ادراک فرد از خودش است. ادراک فرد از خود تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار میگیرد که فعالیت بدنی و شرکت در ورزش سازمان یافته یکی ازین عوامل است (34).
در جامعهای که اهمیت زیادی برای موفقیت در فعالیتهای ورزشی قائل هستند، طبیعی است که تصور شود خودپنداره به میزان زیادی افزایش خواهدیافت. یک خود پنداره منفی میتواند آثار مخربی بر تمام جنبههای زندگی فرد داشته باشد. مربیان و والدین باید نحوه بهکارگیری فعالیتهای حرکتی کودکان و نوجوانان را که باعث تشکیل خودپندارههای مثبت و باثبات میشوند، مشخص کنند (51).
خودپنداره جسمانی شامل نحوه نگرش فرد نسبت به خود است و هم شامل شیوهای است که فرد توسط آن بدن خود را ادراک میکند و نگرش فرد را نسبت به ابعاد بدنی، تواناییها و مهارتهای بدنیاش نشان میدهد. از طرفی بالیدگی در شکلدهی خودپنداره فرد نقش بسزایی دارد (51 و 78). افراد نوجوان در سنین متنوعی به مرحله نوجوانی وارد می شوند و به وضعیت بالیدگی میرسند. بالیدگی به عنوان فرایندی از بالیده شدن یا پیشروی به طرف وضعیت بالیده تعریف میشود. لذا در یک گروه از کودکان با جنس و سن تقویمی همانند، در سن زیستی یا سطح بالیدگی زیست شناختی کسب شده، پراکندگی وجود دارد (65). رشد خودپنداره، یک جنبه مسلط در کودکی و نوجوانی است و اغلب تحت تاثیر سطح بالیدگی قرار میگیرد (مثلا تاخیر یا پیشرفت در بالیدگی). در این سنین از یک طرف رشد اجتماعی، شخصی و عاطفی و از طرف دیگر نیز جابجایی زمانی بالیدگی (تاخیر یا پیشرفت) وجود دارد که این جابجایی میتواند بر رشد خودپنداره کودک اثر بگذارد (51).
تغییرات جسمانی که در طی بلوغ در دختران رخ میدهد (22% افزایش توده چربی) با افزایش توده عضلانی یا بافت اسکلتی همراه نیست (78)، از این رو با توجه به تغییرات در اندازه، شکل و ترکیب بدنی، شرکت در فعالیت بدنی کاهش مییابد. بنابراین تغییرات جسمانی زمان بلوغ و بالیدگی زودرس دختران نوجوان ممکن است به طور مستقیم روی توانایی دختران برای شرکت در فعالیت جسمانی تاثیر داشته باشد. به عنوان مثال، رشد سینه ممکن است به طور مستقیم، شرکت در فعالیت جسمانی خودانگیخته را به دلیل نیاز به لباس مناسب کاهش دهد (28).
از طرفی نوجوانی به عنوان دوره خطر کاهش فعالیت بدنی به ویژه بین دختران نوجوان زودرس2 شناخته شده است و این کاهش فعالیت کاهش خودارزشمندی جسمانی را نیز در پی دارد (54). تغییر در انگیزه، نگرش نسبت به عملکرد و تغییر در تصویر بدنی در خلال دوره نوجوانی ممکن است از عوامل تاثیرگذار بر کاهش فعالیت باشد (78).
منابع زیادی این کاهش را در دختران نوجوان مشخص کردهاند و نشان دادهاند که درصد شرکت در فعالیت بدنی از %58 در سن 11-12 سالگی، به %41 در سن 13-15 سالگی کاهش مییابد، این افت در فعالیت بدنی همزمان با بلوغ است که معمولا در سن 12-13 سالگی اتفاق میافتد (26).
مطالعات انجام شده نشان می دهد که ورزش هم در درازمدت و هم در کوتاه مدت، تقویت روانی و بهبود تغییرات نورولوژیک در قشرکودکان، نوجوانان، بزرگسالان و حتی سالخوردگان را به همراه دارد. از طرفی آمادگی جسمانی وسیله ای ساده، کم هزینه و قابل دسترس برای همگان ازجمله نوجوانان است (34).
یکی از این مداخلات

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان درباره ضمن عقد، شرط ضمن عقد، عقد نکاح Next Entries منبع تحقیق درباره خودپنداره، آمادگی جسمانی، دختران نوجوان