پایان نامه درمورد هنر و معماری، تحلیل اطلاعات، هنرمندان ایرانی

دانلود پایان نامه ارشد

تعهدنامه اصالت پایان نامه کارشناسی ارشد
اینجانب بهاره ارجمندی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته به شماره دانشجوی 900753967 در رشته نقاشی که در تاریخ 16/11/92
از پایان نامه خود تحت عنوان: بررسی زندگی و آثار بهمن محصص،هنرمند معاصر ایرانی
دفاع نمودم.
بدینوسیله متعهد می شوم:
1- این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه های موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست ذکر و درج کرده ام.
2- این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی هم سطح، پایین تر یا بالاتر در سایر دانشگاهها و موسسات اموزش عالی ارائه نشده است.
3- چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4- چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را بپذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدارک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی:بهاره ارجمندی
تاریخ و امضا

بسمه تعالي

در تاريخ :16/11/92
دانشجو كارشناسي ارشد آقاي / خانم بهاره ارجمندی از پايان نامه خود دفاع نموده و با نمره 5/19 بهحروف نوزده و نیم با درجه عالی مورد تصويب قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما

بسمه تعالي
دانشكده …هنر و معماری………….
( اين چكيده به منظور چاپ در پژوهش نامه دانشگاه تهيه شده است )
نام واحد دانشگاهي : تهران مركزي كد واحد: 101
كد شناسايي پايان نامه :10160111912038
عنوان پايان نامه :بررسی زندگی و آثار بهمن محصص، هنرمند معاصر ایرانی
نام و نام خانوادگي دانشجو: بهاره ارجمندی
شماره دانشجوئي: 900753967
رشته تحصيلي: نقاشی
تاريخ شروع پايان نامه: 20/9/91
تاريخ اتمام پايان نامه: 16/11/92
استاد / استادان راهنما: دکتر همایون سلیمی
استاد / استادان مشاور: محمد رضا فیروزه ای
آدرس و شماره تلفن: شریعتی، روبهروی دولت، خیابان امامزاده، خیابان رودکی جنوبی، کوچه مریم، پلاک 14، واحد 4
تلفن: 22621326

چكيده پاياننامه (شامل خلاصه، اهداف، روش هاي اجرا و نتايج به دست آمده) :
هنر ایران نیز مانند هنر سایر نقاط جهان نسبت به موج نوگرایی واکنش نشان داد و این زبان جدید در آثار هنرمندان ایرانی به اشکال مختلف بروز و ظهور پیدا کرد. بهمن محصص، از جمله هنرمندان برجستهای است که عمیقاً مدرنیسم را درک کرد، و در کاربست اندیشه و دستاوردهای مدرنیستی، از مظاهر سطحی و نمایشی بسی فراتر رفت، و هویتی منحصر بهفرد به هنرش بخشید. این هنرمند چنانکه شایستۀ اوست، به عالم هنر معرفی نشده، و آثار یگانه و نوآورانهاش، چه در حوزۀ نقاشی و چه در عرصۀ مجسمهسازی، مورد بررسی و تحلیلی بسنده و در خور قرار نگرفته است. از آنجا که محصص از پیشگامان هنر نوگرای ایرانی بهشمار میرود، پرداختن به زندگی و آثار وی ناگزیر مستلزم بررسی و درک فضای فرهنگی-هنری ایران در دوران ورود مدرنیسم، و آشنایی با نهادهای هنری و نخستین تجلیات نوگرایی در هنر این سرزمین است. هدف این پژوهش معرفی بهمن محصص و نشان دادن جایگاه وی در هنر معاصر ایران است. در این راستا با تحلیل ویژگیهای بنیادین برخی از آثار محصص، بر وجوه خلاقۀ هنر وی و اندیشۀ ژرف و درک عمیق او از سرشت راستین هنر مدرن تأکید میشود.

نظر استاد راهنما براي چاپ در پژوهشنامه دانشگاه مناسب است
تاریخ و امضا: مناسب نيست

فهرست

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1

• فصل اول : کلیات طرح
1-1) بیان مسئله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 4
1-2) هدفهاي تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………… 4
1-3) اهمیت موضوع تحقیق و دلایل انتخاب آن…………………………………………………………………………………. 5
1-4) سوألات يا فرضيه هاي تحقيق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه(…………………………………………… 5
1-5)چهارچوب نظری تحقيق……………………………………………………………………………………………………………. 6
1-6)روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………. 7
1-7) پیشینۀ تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….. 7
1-8)روش تحقیق (گردآوری اطلاعات)……………………………………………………………………………………………… 7
1-9)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………………………………………….. 8
1-10) محدودیتها و مشکلات تحقیق …………………………………………………………………………………………….. 8

• فصل دوم : ایران و مدرنیسم
2-1) آغاز جنبش نوگرایی در ایران…………………………………………………………………………………………………… 11
2-2) دوران شکوفایی نقاشی نوگرای ایران در دهههای 40 و 50 شمسی………………………………………………. 17
2-3) گذری کوتاه بر زبان هنری برخی از نقاشان برجستۀ نوگرا…………………………………………………………… 20
2-4) مدرنیسم یا نوآوری……………………………………………………………………………………………………………….. 32

• فصل سوم: زندگی و آثار بهمن محصص
3-1) زندگینامۀ بهمن محصص (1310-1389)…………………………………………………………………………………. 37
3-2) گذری بر اندیشه و آثار بهمن محصص ………………………………………………………………………………….. 47

3-3) چندنمونه از آثار بهمن محصص…………………………………………………………………………………………. 61
– نقاشیها
– مجسمهها

• فصل چهارم: بهمن محصص، در مقالات و مصاحبهها
4-1) مقالات……………………………………………… ………………………………………………………………………………… 84
4-2) مصاحبهها ……………………………………………………………………………………………………………………………. 94
4-3) نگاهی به فیلم «فیفی از خوشحالی زوزه می کشد» …………………………………………………………………. 131

• فصل پنجم: نتیجهگیری
نتیجهگیری ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 135

• فهرست منابع و مآخذ ……………………………………………………………………………………………………… 138

• چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….140


• فهرست تصاویر

تصویر 1- مهدی ویشکایی، تک چهره، 80 ×60، رنگ و روغن……………………………………………………… 12
تصویر 2- مهدی ویشکایی، طبیعت بیجان، 130 ×120، رنگ و روغن ………………………………………….. 12
تصویر 3- عبدالله عامری، 23 × 18، گواش، 1342 ………………………………………………………………………. 13
تصویر 4- عبدالله عامری، 23 × 17، گواش، 1357………………………………………………………………………… 13
تصویر 5- احمد اسفندیاری، منظرهپردازی، رنگ و روغن ……………………………………………………………… 14
تصویر 6- احمد اسفندیاری، رنگ و روغن ………………………………………………………………………………….. 14
تصویر 7- منوچهر یکتایی، رنگ و روغن ……………………………………………………………………………………. 15
تصویر 8- منوچهر یکتایی، رنگ و روغن ……………………………………………………………………………………. 15
تصویر 9- حسین کاظمی، رنگ و روغن روی بوم ………………………………………………………………………. 16
تصویر 10- حسین کاظمی، رنگ و روغن روی بوم ……………………………………………………………………… 16
تصویر 11- ابوالقاسم سعیدی، رنگ و روغن روی بوم …………………………………………………………………. 25
تصویر 12- ابوالقاسم سعیدی، رنگ و روغن روی بوم …………………………………………………………………. 25
تصویر 13- بهجت صدر،بدون عنوان،95 × 55، میکس میدیا،1960 ………………………………………………… 26
تصویر 14- بهمن محصص، طبیعت بی‌جان، 5/99 × 65، رنگ و روغن روی بوم، 1969 ………………….. 26
تصویر15- بهمن محصص، عقاب، رنگ و روغن بر بوم، 1966 ……………………………………………………. 27
تصویر 16- بهمن محصص، مینوتور، 5/70 × 50، رنگ و روغن روی بوم، 1966…………………………….. 27

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد نیما یوشیج، هنر معاصر، ابراهیم گلستان Next Entries پایان نامه درمورد سهراب سپهری، سیر تکاملی، روابط جنسی