منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلامت روان، حمایت اجتماعی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

اضطراب و بي خوابي 59
اختلال در کارکرد اجتماعی 60
افسردگی………. 61
3-9-4 ميزان تحصيلات 61
3-9-5 ميزان درآمد ماهيانه 62
3-9-6 جنس 62
3-9-7 وضعیت تاهل 62
4 فصل چهارم:تجزیه وتحلیل اطلاعات 65
4-1 مقدمه 65
4-2 آمار توصیفی 66
4-2-1 توزیع فراوانی جنسیت 66
4-2-2 توزیع فراوانی سن 67
4-2-3 توزیع فراوانی تحصیلات 68
4-2-4 توزیع فراوانی وضعیت تاهل 69
4-2-5 توزیع فراوانی درآمد 70
4-2-6 توزیع فراوانی وضعیت استخدامی 71
4-2-7 توزیع فراوانی سمت شغلی 72
4-2-8 توزیع فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی 73
4-2-9 توزیع فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران 74
4-2-10 توزیع فراوانی وابستگی………………………………. 75
4-2-11 توزیع فراوانی راهنمایی و اطلاعات………………… 76
4-2-12 توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش 77
4-2-13 توزیع فراوانی انسجام اجتماعی…………………….. 78
4-2-14 توزیع فراوانی اطمینان از ارزشمندی……………….. 79
4-2-15 توزیع فراوانی حمایت اجتماعی…………………….. 80
4-2-16 توزیع فراوانی نشانه های جسمانی…………………. 81
4-2-17 توزیع فراوانی اضطراب و بی خوابی……………… 82
4-2-18 توزیع فراوانی اختلال در کارکرد………………….. 83
4-2-19 توزیع فراوانی افسردگی………………………………….. 84
4-2-20 توزیع فراوانی سلامت روان…………………………… 85
4-3 آمار استنباطی 86
4-3-1 بررسی فرضیه شماره یک 86
4-3-2 بررسی فرضیه شماره دو 102
4-3-3 بررسی فرضیه شماره سه 104
4-3-4 بررسی فرضیه شماره چهار 106
4-3-5 بررسی فرضیه شماره پنج 108
4-3-6 بررسی فرضیه شماره شش 111
4-3-7 بررسی فرضیه شماره هفت 113
4-3-8 بررسی فرضیه شماره هشت 115
5 فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات 119
5-1 مقدمه: 119
5-2 نتایج پژوهش 119
5-2-1 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره یک 119
5-2-2 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره دو 120
5-2-3 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره سه 121
5-2-4 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره چهار 121
5-2-5 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره پنج 122
5-2-6 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره شش 122
5-2-7 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هفت 123
5-2-8 نتایج به دست آمده از فرضیه شماره هشت 123
3-5 پیشنهادات پژوهش 124
5-3-1 پیشنهادات کاربردی 124
5-3-2 پیشنهادات پژوهشی 125
5-4 محدودیتهای پژوهش 125
پیوست های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….127
منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………..128
منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..130
پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………………………………………………..131
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………..136

فهرست اشکال:
شکل ‏21 طیف شکل گیری و گسترش رابطه لوینگر و اسنوک 15
شکل ‏22 مراحل رشد رابطه آلتمن و تیلور 15
شکل ‏23 مدل کمبود 19
شکل ‏24مدل تأثیر مستقیم 20
شکل ‏25 مدل هم چینی مناسب استرس و حمایت اجتماعی کاترونا 22
شکل ‏26 مدل انسجام اجتماعی دورکیم 23
شکل‏27 تیپولوژی مبادلاتی پیوندهای قوی و ضعیف اسپینوزا (1999) 29
شکل ‏28 ابعاد سلامت 29
شکل 2-9 مدل نظري اثر گذاري متغيرهاي مستقل (ابعاد حمايت اجتماعي ، تأهل و پايگاه اقتصادي – اجتماعي) بر متغير وابسته (سلامت روان)………………………………………………………………………………………43

فهرست جداول:
‏31تعداد شاغلین در مناطق شهرداری تهران و درصد جوانی جمعیت به تفکیک مناطق 47
‏32پایایی مقیاس کاترونا و راسل در نژادها و کشورهای گوناگون(زکی ،1387) 50
‏33 پایایی به دست آمده در پژوهش 51
‏34ضرایب همبستگی ابعاد شش گانه حمایت اجتماعی 51
‏35 پایایی به دست آمده در پژوهش 52
‏11 ضرایب همبستگی خرده مقیاس های سلامت روان…………………………………………………………………..53
‏4 1 توزیع درصد فراوانی جنسیت 66
‏42 توزیع درصد فراوانی سن 67
‏43 توزیع درصد فراوانی تحصیلات 68
‏44 توزیع درصد فراوانی وضعیت تاهل 69
‏45 توزیع فراوانی درآمد ……………………………………………………………………………………………………………..70
‏46 توزیع درصد فراوانی وضعیت استخدامی 71
‏47 توزیع درصد فراوانی سمت شغلی 72
48 توزیع درصد فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی 73
‏49 توزیع درصد فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران 74
‏410 توزیع درصد فراوانی وابستگی 75
‏411 توزیع درصد فراوانی راهنمایی و اطلاعات 76
‏412 توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش 77
‏ 413 توزیع درصد فراوانی انسجام اجتماعی 78
‏414 توزیع درصد فراوانی اطمینان از ارزشمندی 79
‏ 415 توزیع درصد فراوانی حمایت اجتماعی 80
‏416 توزیع درصد فراوانی نشانه های جسمانی 81
‏417توزیع درصد فراوانی اضطراب و بی خوابی 82
‏418 توزیع درصد فراوانی اختلال در کارکرد 83
‏ 419 توزیع فراوانی افسردگی 84
‏ 420 توزیع درصد فراوانی سلامت روان 85
‏421 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان سلامت روان 86
‏422 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی (سهم میزان حمایت اجتماعی در سلامت روان) 86
‏423 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی و میزان سلامت روان 87
‏424ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان وابستگی با میزان سلامت روان 88
‏425 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی (سهم میزان وابستگی در سلامت روان) 89
‏426 رابطه بین میزان وابستگی و سلامت روان 90
‏427ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان راهنمایی و اطلاعات با میزان سلامت روان 91
‏428 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان راهنمایی و اطلاعات در سلامت روان) 91
‏429 رابطه بین میزان راهنمایی و اطلاعات و میزان سلامت روان 92
‏430 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان فرصت برای رشد و پرورش با میزان سلامت روان 93
‏431 رابطه بین میزان فرصت برای رشد و پرورش با میزان سلامت روان 94
‏432 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان انسجام اجتماعي با میزان سلامت روان 95
‏433 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان انسجام اجتماعی در سلامت روان) 95
‏434 رابطه بین میزان انسجام اجتماعي با میزان سلامت روان 96
‏435 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان اطمینان از ارزشمندی با میزان سلامت روان 97
‏436 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان اطمینان از ارزشمندی در سلامت روان) 98
‏437 رابطه بین میزان اطمینان از ارزشمندی با میزان سلامت روان 99
‏438 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان پیوند قابل اطمینان با دیگران با میزان سلامت روان 100
‏439 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی(سهم میزان پیوند قابل اطمینان با دیگران در میزان سلامت روان)…………………………………. 100
‏440رابطه بین میزان پیوند قابل اطمینان با دیگران با میزان سلامت روان 101
‏441 ميانگين میزان سلامت روان پایگاههای اقتصادی – اجتماعی 102
‏442 مقایسه پایگاههای اقتصادی و اجتماعی از نظر میزان سلامت روان 103
‏443 رابطه بین پایگاههای اقتصادی – اجتماعی با میزان سلامت روان 103
‏444 ميانگين میزان سلامت روان وضعیتهای تاهل 104
‏445 مقایسه وضعیت های تأهل از نظر میزان سلامت روان 105
‏446 رابطه بین وضعیتهای تاهل و میزان سلامت روان 105
‏447 ميانگين میزان حمایت اجتماعی وضعیتهای تاهل 106
‏448 مقایسه وضعیت های تأهل از نظر میزان حمایت اجتماعی 107
‏449 رابطه بین وضعیتهای تاهل و میزان حمایت اجتماعی 107
‏450 ضرایب همبستگی و تبیین برای ارتباط بین میزان حمایت اجتماعی با میزان افسردگی 108
‏451 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان حمایت اجتماعی در افسردگی) 109
‏452 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان افسردگی 110
‏453 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اختلال کارکرد اجتماعی 111
‏454 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان حمایت اجتماعی در اختلال کارکرد اجتماعی) 111
‏455 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اختلال کارکرد اجتماعی 112
‏456 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان نشانه های جسمانی 113
‏457 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان نشانه های جسمانی 114
‏458 ضرایب همبستگی و تبیین برای رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اضطراب و بی خوابی 115
‏459 آماره رگرسیونی و برازش مدل رگرسیونی( سهم میزان حمایت اجتماعی در اضطراب و بی خوابی) 115
4-60رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اضطراب و بی خوابی…………………………………………….116

فهرست نمودارها:
‏4 1 توزیع درصد فراوانی جنسیت 66
‏42 توزیع درصد فراوانی سن 67
‏43 توزیع درصد فراوانی تحصیلات 68
‏44 توزیع درصد فراوانی وضعیت تاهل 69
‏45 توزیع فراوانی درآمد…… 70
‏46 توزیع درصد فراوانی وضعیت استخدامی 71
‏47 توزیع درصد فراوانی سمت شغلی 72
‏48 توزیع درصد فراوانی پایگاه اقتصادی و اجتماعی 73
‏49 توزیع درصد فراوانی پیوند قابل اطمینان با دیگران 74
‏410 توزیع درصد فراوانی وابستگی 75
‏411 توزیع درصد فراوانی راهنمایی و اطلاعات 76
‏412 توزیع فراوانی فرصت برای رشد و پرورش 77
‏413 توزیع درصد فراوانی انسجام اجتماعی 78
‏414 توزیع درصد فراوانی اطمینان از ارزشمندی 79
‏415 توزیع درصد فراوانی حمایت اجتماعی 80
‏416 توزیع درصد فراوانی نشانه های جسمانی 81
‏417توزیع درصد فراوانی اضطراب و بی خوابی 82
‏418 توزیع درصد فراوانی اختلال در کارکرد 83
‏419 توزیع فراوانی افسردگی 84
‏ 420 توزیع درصد فراوانی سلامت روان 85
‏421رابطه بین میزان حمایت اجتماعی و میزان سلامت روان 88
‏422رابطه بین میزان وابستگی و سلامت روان 90
‏423 رابطه بین میزان راهنمایی و اطلاعات و میزان سلامت روان 93
‏424 رابطه بین میزان فرصت برای رشد و پرورش با میزان سلامت روان 94
‏425 رابطه بین میزان انسجام اجتماعي با میزان سلامت روان 97
‏426 رابطه بین میزان اطمینان از ارزشمندی با میزان سلامت روان 99
‏427 رابطه بین میزان پیوند قابل اطمینان با دیگران با میزان سلامت روان 102
‏428 رابطه بین پایگاههای اقتصادی – اجتماعی با میزان سلامت روان 104
‏429 رابطه بین وضعیتهای تاهل و میزان سلامت روان 106
‏430 رابطه بین وضعیتهای تاهل و میزان حمایت اجتماعی 108
‏431 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان افسردگی 110
‏432 رابطه بین حمایت اجتماعی با میزان اختلال کارکرد اجتماعی 113
‏433 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان نشانه های جسمانی 114
‏434 رابطه بین میزان حمایت اجتماعی با میزان اضطراب و بی خوابی 117

فصل اول:کلیات تحقیق
مقدمه :
پیشرفت و اعتلای هر سیستم و نهادی در گرو کارآمدی عناصر و اعضای آن است .کار آمدی و کارایی اعضا نیز در نتیجه سلامت جسمانی و روانی مناسب و متعادل آنها تحقق می یابد.بنابراین

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درباره توزیع فراوانی، درصد تجمعی، پایگاه اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حمایت اجتماعی، سلامت روان، حمایت های اجتماعی