پایان نامه با کلید واژه های نیازسنجی، تحلیل اکتشافی، محیط آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

رصتها و امکانات پژوهشی، نیازهای آموزش پژوهش.

فهرست مطالب

عنوان
صفحه

فصل اول: مقدمه پژوهش

1-1) بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………………
2
1-2) اهمیت و ضرورت پژوهش ………………………………………………………………………………………………………..
5
1-3) هدف های پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………….
5
1-4) سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………..
6
1-4-1) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ……………………………………………………………………………
6
1-4-2) تعاریف مفهومی ………………………………………………………………………………………………………………….
6
1-4-3) تعاریف عملیاتی ……………………………………………………………………………………………………………………
7
فصل دوم: پیشینه پژوهش

2-1) پیشینه نظری …………………………………………………………………………………………………………………………….
9
2-1-1) تاریخچه ی توجه به پژوهشگری معلم ……………………………………………………………………………………….
9
2-1-2) اهمیّت و ضرورت توجه به پژوهشگری معلمان ……………………………………………………………………………
10
2-1-2) اهمیت توسعه ی ظرفیت پژوهشی معلمان ……………………………………………………………………………………
13
2-1-3) ظرفیّت پژوهشی و توسعه ی حرفه ای معلمان ………………………………………………………………………………
18
2-1-4) توسعه ی ظرفیت پژوهشی از طریق آموزش پژوهش …………………………………………………………………….
19
2-1-5) نیازسنجی آموزش پژوهش به معلمان ………………………………………………………………………………………..
20
2-1-6) الگوی نیازسنجی مبتنی بر شایستگی ………………………………………………………………………………………….
23
2-2) پیشینه پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………
25
2-3) جمع بندی پیشینه ……………………………………………………………………………………………………………………..
34
فصل سوم: روش پژوهش

3-1) روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………..
37
3-2) جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………..
37
3-3) روش نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………………….
37
3-4) ابزار جمع آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………
39
3-5) شیوه ی اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………………………………….
45
3-6) شیوه ی تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………………………………
45
فصل چهارم: یافته های پژوهش

4-1) یافته های توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………
49
4-2) یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………………………………..
51
4-2-1)ظرفیت پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………
51
4-2-2) نیازسنجی آموزش پژوهش …………………………………………………………………………………………………..
54
4-2-3)هدف گذاری برنامه های پژوهشی معلمان ………………………………………………………………………………..
62

فهرست مطالب

عنوان
صفحه

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1) نتایج مربوط به ظرفیت پژوهشی …………………………………………………………………………………………………………..
65
5-2) نتایج مربوط به نیازسنجی آموزش پژوهش……………………………………………………………………………………………..
67
5-3) نتایج مربوط به هدف گذاری برنامه های پژوهشی ………………………………………………………………………………….
69
5-4) محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………
69
) پیشنهادات ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5-5
70
5-6-1)پیشنهادات کاربردی …………………………………………………………………………………………………………………….
70
5-6-2) پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………………………………………………
71
منابع

منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
73
پیوست

پیوست 1) پرسشنامه ظرفیت پژوهشی معلمان ……………………………………………………………………………………………..
82
پیوست 2) پرسشنامه تعیین نیازهای آموزش پژوهش به معلمان ………………………………………………………………………
84
پیوست 3) چک لیست مصاحبه با متخصصان پژوهش و معلمان خبره ……………………………………………………………..
86

فهرست جدول ها

عنوان
صفحه

جدول3-1 : توزیع فراوانی معلمان زن و مرد مقطع ابتدایی ………………………………………………………………………………
37
جدول3-2 : توزیع فراوانی معلمان زن و مرد نواحی1و2و3 مشهد …………………………………………………………………..
38
جدول3-3 : اطلاعات توصیفی از فعالیتهای پژوهشی معلمان ……………………………………………………………………….
38
جدول 3-4 : آزمون کفایت نمونه برداری برای مؤلفهی انگیزه پژوهشی …………………………………………………………..
39
جدول 3-5 : درصد تبیین واریانس عوامل پرسشنامه انگیزه پژوهش ………………………………………………………………..
40
جدول 3-6 : تحلیل اکتشافی پرسشنامه انگیزش پژوهشی ………………………………………………………………………………
40
جدول 3-7 : عوامل حاصل از تحلیل اکتشافی و تأییدی پرسشنامه محیط آموزشی و پژوهشی ……………………………
41
جدول3-8: آزمون کفایت نمونه برداری برای مؤلفهی فرصت ها و امکانات پژوهشی در محیط آموزشی پژوهشی….
42
جدول 3-9 : درصد تبیین واریانس عوامل پرسشنامه فرصت ها و امکانات پژوهشی ……………………………………………
42
جدول3-10 : تحلیل اکتشافی پرسشنامه فرصت ها و امکانات پژوهشی معلمان در محیط آموزشی ………………………..
43
جدول3-11 : ضرایب همسانی درونی پرسشنامه ظرفیت پژوهشی …………………………………………………………………..
44
جدول3-12: نقطه ی 50 درصدی مربوط به ظرفیت پژوهشی معلمان ………………………………………………………………
46
جدول3- 13: نقطه ی 50 درصدی مربوط به پرسشنامه نیازهای آموزش پژوهش معلمان ……………………………………
47
جدول4-1 : اطلاعات توصیفی برای هر مؤلفه در پرسشنامه ظرفیت پژوهشی …………………………………………………..
49
جدول 4-2 : اطلاعات توصیفی مؤلفههای پرسشنامه نیازهای آموزش پژوهش ………………………………………………..
50
جدول 4-3 : نتایج آزمون t تکنمونهای برای بررسی انگیزهی پژوهش ………………………………………………………….
51
جدول4-4 : نتایج آزمون t تکنمونهای برای بررسی فرصتهای پژوهشی …………………………………………………….
52
جدول4-5 : آزمون اندازهگیری مکرر برای مقایسهی مؤلفههای انگیزه پژوهشی………………………………………………..
52
جدول4-6 : مقایسهی مؤلفه های انگیزه پژوهشی با استفاده از آزمون اندازهگیری مکرر …………………………………….
53
جدول4-7: آزمون اندازهگیری مکرر برای مقایسهی مؤلفههای فرصتهای پژوهشی ………………………………………..
53
جدول4-8: مقایسهی مؤلفه های فرصتهای پژوهشی با استفاده از آزمون اندازهگیری مکرر ……………………………….
53
جدول4-9 : شایستگیهای پژوهشی مورد نیاز برای پژوهشگر شدن با توجه به مبانی نظری ………………………………….
54
جدول4-10: فهرست شایستگی های مورد نیاز پژوهشی معلمان حاصل از مرحله 1و2…………………………………………
56
جدول4-11: آزمون t تکنمونهای برای اعتباریابی شایستگیهای پژوهشی ………………………………………………………
58
جدول 4-12: نتایج

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با موضوع رضایت مشتری، رضایت مشتریان، تلفن همراه Next Entries پایان نامه با کلید واژه های نظام آموزشی، نیازسنجی، تربیت معلم