پایان نامه با موضوع تلفن همراه، تحلیل عاملی، رضایت مشتری

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………..13
2-9-1 قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..13
3-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………13
فصل دوم : ادبیات تحقیق، پیشینه تحقیق
1-2 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-2 ادبیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….15
1-2-2 بازاریابی…………………………………………………………………………………………………………………………….16
2-2-2 استراتژی های بازاریابی برای سازمان های خدماتی…………………………………………………………………..16
3-2-2 کیفیت خدمات…………………………………………………………………………………………………………………….17
1-3-2-2 مفهوم کیفیت خدمات………………………………………………………………………………………………………17
2-3-2-2 ابعادکیفیت در حوزه خدمات…………………………………………………………………………………………….18
4-2-2 رضایت مشتری……………………………………………………………………………………………………………………20
1-4-2-2 تعریف رضایت مشتری…………………………………………………………………………………………………….21
3-2 ادبیات وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………..22
1-3-2 تاریخچه وفاداری…………………………………………………………………………………………………………………22
2-3-2 تعریف وفاداری……………………………………………………………………………………………………………………23
3-3-2 انواع وفاداری………………………………………………………………………………………………………………………25
4-3-2 تفاوت وفاداری مشتری و نگه داشتن مشتری ………………………………………………………………………….26
1-4-3-2 مفهوم مشتری………………………………………………………………………………………………………………….27
2-4-3-2 انواع مشتری……………………………………………………………………………………………………………………27
3-4-3-2 نیازها و انتظارات مشتری………………………………………………………………………………………………….27
5-3-2 رضایت مشتری و رابطه آن با وفاداری مشتری…………………………………………………………………………28
4-2 تاریخچه تلفن همراه…………………………………………………………………………………………………………………31
1-4-2 تاریخچه تلفن همراه در جهان……………………………………………………………………………………………….32
2-4-2 نسل های مختلف تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………….34
1-2-4-2 نسل اول تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………….34
2-2-4-2 نسل دوم تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………….34
3-2-4-2 نسل دونیم تلفن همراه……………………………………………………………………………………………………..34
4-2-4-2 نسل سوم تلفن همراه ………………………………………………………………………………………………………35
5-2-4-2 نسل چهارم تلفن همراه ……………………………………………………………………………………………………36
3-4-2 تاریخچه تلفن همراه در ایران……………………………………………………………………………………………….36
1-3-4-2 خصوصی سازی در شرکت مخابرات ……………………………………………………………………………….37
2-3-4-2 اپراتور دوم (ایرانسل) …………………………………………………………………………………………………….38
3-3-4-2 اپراتور سوم (رایتل) ……………………………………………………………………………………………………….39
5-2 مروری بر تحقیقات انجام شده …………………………………………………………………………………………………39
1-5-2 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….39
2-5-2 مروری بر تحقیقات انجام شده در ایران…………………………………………………………………………………40
3-5-2 مروری بر تحقیقات انجام شده درسایر کشورها………………………………………………………………………43
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
1-3 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..50
2-3 روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….50
3-3 جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………….51
4-3 روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه ……………………………………………………………………………………51
5-3 روش و ابزار گرد آوری داده ها و اطلاعات تحقیق ……………………………………………………………………..53
6-3 اعتبار یا روایی و پایایی یا قابلیت اطمینان ………………………………………………………………………………….54
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات ……………………………………………………………………………………56
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادها و یافتههای تحقیق
1-4 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………58
2-4 ویژگی جمعیت شناختی نمونه آماری…………………………………………………………………………………………58
1-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر نوع تلفن همراه……………………………………………………………………58
2-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر جنسیت……………………………………………………………………………….59
3-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سن……………………………………………………………………………………..60
4-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تحصیلات……………………………………………………………………………61
5-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر تعداد سالهای بکارگیری شبکه………………………………………………..62
6-2-4 وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر شغل……………………………………………………………………………………63
3-4چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی، پراکندگی…………………………………….64
4-4 بررسی نرمال بودن متغیرها……………………………………………………………………………………………………….66
5-4 روایی و پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………………………………….67
1-5-4 تحلیل عاملی اکتشافی………………………………………………………………………………………………………….67
2-5-4 تحلیل عاملی تاییدی……………………………………………………………………………………………………………70
3-5-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………….70
4-5-4 روایی همگرا………………………………………………………………………………………………………………………72
5-5-4 روایی تشخیصی………………………………………………………………………………………………………………….73
6-4 آزمون فرض ها ……………………………………………………………………………………………………………………..73
1-6-4 برازش مدل مفهومی…………………………………………………………………………………………………………….74
2-6-4 مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………………74
3-6-4 آزمون برازش الگوی مفهومی……………………………………………………………………………………………….75
4-6-4 نیکویی برازش مدل ……………………………………………………………………………………………………………77
7-4 رتبهبندی متغیرهای پژوهش………………………………………………………………………………………………………81
1-7-4 کیفیت خدمات……………………………………………………………………………………………………………………81
2-7-4 تعرفه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان تحلیل اطلاعات، مدل رگرسیون، ریسک سیستماتیک Next Entries پایان نامه با موضوع رضایت مشتری، وفاداری مشتری، توزیع فراوانی