پایان نامه با کلید واژگان نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، منابع انسانی، سابقه خدمت

دانلود پایان نامه ارشد

4-4-4-1 مقایسه وضعیت كيفيت عملكرد و كاهش ميزان خطا و اشتباه در بین کارکنان پزشكي قانوني
در استان های مورد مطالعه 49
4-4-5 هدف پنجم: تعیین وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشكي قانوني نمونه آماری 50
4-4-5-1 مقایسه وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان پزشكي قانوني در استان های مورد مطالعه 51
4-4-6 تعیین وضعیت بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشكي قانوني نمونه آماری 52
4-4-7 تعیین نقش متغیرهای جمعیت شناختی بر بهره وری نیروی انسانی در بین کارکنان پزشكي قانوني
نمونه آماری 53
فصل پنجم/ بحث و نتیجهگیری
5-1- مقدمه 58
5-2- خلاصه و جمع‌بندی 58
5-3 یافتهها و بحث و تفسیر آنها 59
5-3-1یافته‌های توصیفی 59
5-3-2 یافته‌های استنباطی 60
5-4 محدودیت‌های پژوهش 64
5-5 پیشنهادها 64
5-5-1 پیشنهادهای کاربردی 64
5-5-2 پیشنهادهای پژوهشی 65
فهرست منابع 66

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول(3-1): توزیع نمونه آماری برحسب استان 26
جدول(3-2): توزیع گویه‌ها در ابعاد پرسشنامه بهره وری انسانی 27
جدول(3-3): پایایی پرسشنامه‌ بهره وری نیروی انسانی در تحقیق حاضر 28
جدول(4-1): توزيع فراواني جنسيت كاركنان حاضر در نمونه 31
جدول(4-2): توزيع فراواني رده سني كاركنان حاضر در نمونه 32
جدول(4-3): توزيع فراواني سطح تحصيلات كاركنان حاضر در نمونه 33
جدول(4-4): توزيع فراواني پست سازماني كاركنان حاضر در نمونه 34
جدول(4-5): توزيع فراواني سابقه خدمت كاركنان حاضر در نمونه 35
جدول(4-6): توزیع نرمال بودن متغیر‌های پژوهش 37
جدول(4-7): تعيين وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان 38
جدول(4-8): تعيين وضعیت رضایتمندی شغلی در بین کارکنان در ده استان مورد مطالعه 40
جدول(4-9): تعيين وضعیت تکریم ارباب رجوع در بین کارکنان 41
جدول(4-10): تعيين وضعیت تکریم ارباب رجوع در بین کارکنان در ده استان مورد مطالعه 43
جدول(4-11): تعيين وضعیت آموزش و توانمندسازی منابع انسانی در بین کارکنان 44
جدول(4-12): تعيين وضعیت آموزش و توانمندسازی منابع انسانی در بین کارکنان در ده استان مورد
مطالعه 46
جدول(4-13): تعيين وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه در بین کارکنان 47
جدول(4-14): تعيين وضعیت کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه در بین کارکنان در ده استان مورد
مطالعه 49
جدول(4-15): تعيين وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان 50
جدول(4-16): تعيين وضعیت تکنولوژی در بین کارکنان در ده استان مورد مطالعه 51
جدول(4-17): تعيين وضعیت بهره وری نیروی انسانی 52
جدول(4- 18): مقايسه ميانگين بهره وری براساس فاكتور جنسيت در بين كاركنان حاضر در نمونه 53
جدول(4-19): مقايسه ميانگين متغير بهره وری نیروی انسانی براساس فاكتور سن در بين كاركنان حاضر در
نمونه 54
جدول(4-20): مقايسه ميانگين متغير بهره وری نیروی انسانی براساس فاكتور سطح تحصیلات در بين كاركنان
حاضر در نمونه 55
جدول(4-21): مقايسه ميانگين متغيرهاي پژوهش براساس فاكتور پست سازمانی كاركنان حاضر در نمونه 56
جدول(4-22): مقايسه ميانگين متغي بهره وری نیروی انسانی براساس فاكتور سابقه خدمت كاركنان حاضر
در نمونه 57

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار(4-1): نمودار میله ای درصد فراوانی جنسیت در بین کارکنان 31
نمودار(4-2): نمودار میله ای درصد فراوانی رده سنی در بین کارکنان 32
نمودار(4-3): نمودار میله ای درصد فراوانی سطح تحصیلات در بین کارکنان 33
نمودار(4-4): نمودار میله ای درصد فراوانی پست سازمانی در بین کارکنان 34
نمودار(4-5): نمودار میله ای درصد فراوانی سابقه خدمت در بین کارکنان 35
نمودار(4-6): نمودار میله ای توزیع فراوانی بعد رضایتمندی شغلی در بین کارکنان 39
نمودار(4-7): نمودار میله ای توزیع فراوانی بعد تکریم ارباب رجوع در بین کارکنان 42
نمودار(4-8): نمودار میله ای توزیع فراوانی بعد آموزش و توانمندسازی منابع انسانی در بین کارکنان 45
نمودار(4-9): نمودار میله ای توزیع فراوانی بعد كيفيت عملكرد و كاهش ميزان خطا و اشتباه در بین کارکنان
48
نمودار(4-10): نمودار میله ای توزیع فراوانی بعد تکنولوژی نیروی انسانی 51
نمودار(4-11): نمودار خطی میانگین متغیر بهره وری نیروی انسانی بر حسب جنسیت 53
نمودار(4-12): نمودار خطی میانگین متغیر بهره وری نیروی انسانی بر حسب رده سنی 54
نمودار(4-13): نمودار خطی میانگین متغیر بهره وری نیروی انسانی بر حسب سطح تحصیلات 55
نمودار(4-14): نمودار خطی میانگین متغیر بهره وری نیروی انسانی بر حسب پست سازمانی 56
نمودار(4-15): نمودار خطی میانگین متغیر بهره وری نیروی انسانی برحسب سابقه خدمت 57

چکیده فارسي
از آنجایی که تعدد و ترکیب عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی در سازمان های مختلف به دلیل اختلاف در ویژگی های داخلی و خارجی متفاوت می باشد، لذا این پژوهش با هدف بررسی وضعیت بهروری نیروی انسانی در ادارات کل پزشکی قانونی کشور بین سالهای 1380 لغایت 1390 اجرا گردید، تا ضمن فراهم نمودن مبنایی برای تصمیمات مدیران منابع انسانی در زمینه برنامه ریزی و نگهداری نیروی انسانی، موجب افزایش بهره وری نیروی انسانی و بازده سازمانی گردد.
روش تحقيق از نوع توصیفی- تحلیلی بود. جامعه آماري مطالعه حاضر كليه كاركنان پزشکی قانونی کل کشور مشغول به خدمت سی سال های 1380 تا 1390 برابر با 2750 نفر بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه كوكران، تعداد 337 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین و به روش تصادفی ساده دو مرحله ای انتخاب شدند. جهت جمع آوري داده ها از طریق پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی محقق ساخته متناسب با شرایط سازمان مورد نظر استفاده شد. روايي صوري پرسشنامه توسط تني چند از كاركنان پزشکی قانونی در يك اجراي مقدماتي بررسي و تأييد شد؛ همچنین روایی محتوای پرسشنامه نیز توسط آلفای کرونباخ بیش از 7/0 محاسبه شد. داده های جمع آوري شده از اجراي پرسشنامه با بسته آماري در علوم اجتماعي در سطوح آمار توصيفي و استنباطي شامل، آزمون هاي تي مستقل، آناليز واريانس تحليل شد و نتايج نشان داد كه؛ بعد كيفيت عملكرد و كاهش ميزان خطا و اشتباه با میانگین 72/0±84/3 بیشترین مقدار و بعد آموزش و توانمندسازی کارکنان با میانگین 58/0±59/3 کمترین مقدار را داشته اند و به طور کلی میزان بهره وری نیروی انسانی در کل کشور با میانگین 91/0±69/3 در حدمطلوب می باشد(05/0P-Value). از طرفی عواملی نظیر سطح تحصیلات، پست سازمانی و سابقه خدمت نقش قابل ملاحظه ای بر بهره وری نیروی انسانی داشته اند به طوری که با افزایش سطح تحصیلات، ارتقا پست سازمانی و یا افزایش سابقه خدمت میزان بهره وری نیروی انسانی افزایش معناداری داشته است(05/0P-Value).

کلید واژگان: بهره وری، پزشکی قانونی، کارکنان

فصل اول
کلیات پژوهش

1-1 مقدمه
بهرهوری واژهای است که از اواسط قرن هجدهم میلادی مطرح گردیده است. در دنیای پر رقابت کنونی، بهرهوری به عنوان یک فلسفه و دیدگاه مبتنی بر استراتژی بهبود، مهمترین هدف هر سازمانی را تشکیل میدهد و میتواند همچون زنجیرهای فعالیتهای کلیه بخشهای جامعه را در بر گیرد (اللهوردی، 1389). از آنجا که افزایش و رشد بهرهوری یکی از اساسیترین راههای دستیابی به تولید بیشتر و به دنبال آن رفاه و بهزیستی افراد در جوامع است، شناخت عوامل مؤثر بر افزایش بهرهوری از آرمانهای اصلی محققان و پژوهشگران در این زمینه بوده است (اعتمادی، 1379).
وجود ساختار سازمانی مناسب، روشهای اجرایی کارآمد، تجهیزات و ابزار کار سالم، فضای کار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صلاحیت و شایسته از ضروریاتی میباشند که برای نیل به بهرهوری مطلوب باید مورد توجه مدیران قرار گیرند. آنچه در ارتقاء بهرهوری هر سیستم و سازمانی میتواند تأثیرات بنیادینی داشته باشد منابع انسانی آن سازمان است. مشارکت کارکنان در امور و تلاشهای هوشیارانه و آگاهانه آنان همراه با انضباط کاری میتواند بر میزان بهرهوری تأثیر بگذارد.
به عبارت دیگر شالوده ارتقاء بهرهوری، تکیه بر نیروی انسانی است و توجه به این منبع عظیم و بالقوه موجب شکوفایی و بالندگی جامعه میشود. علت این امر آن است که تنها انسان میتواند کمیت و کیفیت کار خود را ارتقا بخشد، طرحها و اندیشههای نو ارائه دهد و با خلاقیت خود مشکلات و مسائل را از پیش پای خود بردارد. از سوی دیگر باید توجه داشت که انسان نه تنها عامل بلکه هدف بهرهوری نیز میباشد و از این جهت توجه به انسان دو چندان میگردد. تجربه سازمانهای بزرگ نشان میدهد که بهرهوری متعلق به شرکتهایی است که باور کردهاند سرمایههای انسانی بزرگترین سرمایه آنهاست و در نتیجه روی آن سرمایهگذاری کرده و انگیزه لازم را در آنها به وجود آوردهاند.
با توجه به مطالب فوق و اهمیت نقش نیروی انسانی در افزایش بهرهوری سازمانها، در این مطالعه به بررسی وضعیت بهرهوری منابع انسانی در ادارات پزشکی قانونی کل کشور پرداخته شده است.
در ادامه مطالب این فصل، به ترتیب ابتدا به بیان مسئله، سپس اهمیت و ضرورت تحقیق، فرضیهها و سوالات، اهداف و تعریف اصلاحات و واژگان پژوهش (نظری و عملیاتی) پرداخته شده است.

1-2 بیان مسئله
تلاش برای بهبود و استفاده مؤثر و کارآمد از منابع گوناگون همچون نیروی کار، سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات، هدف تمامی مدیران سازمانهای اقتصادی و واحدهای تولیدی صنعتی و مؤسسات خدماتی است.
در واقع یکی از هدفهای مهم هر سازمان بالا بردن کیفیت است که در شرایط رقابتی امروز، سازمانها باید آن را با افزایش بهرهوری مد نظر قرار دهند (طاهری، 1386).
افزایش قابل توجه بهرهوری در کشورهای متعددی در دهههای اخیر موجب شده است که ارتقاء سطح بهرهوری ملی به عنوان یک اولویت در سطح کشور مطرح باشد.بهرهوری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن با بهرهگیری و استفاده بهینه از نیروی کار، تونا، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، زمان، مکان و … به منظور ارتقای رفاه جامعه، بهرهوری در سطح فرد، سازمان و ملی تقسیم میشود و دارای منابع و فوایدی از جمله صرفهجویی در هزینهها، ارتقای شغلی کارکنان، ایجاد محیط کاری جذاب، آموزش عمومی کارکنان، امنیت شغلی کارکنان، افزایش حقوق، رفاه و انگیزهکاری میباشد (خاکی، 1386).
از سوی دیگر، نیروی انسانی ارزشمندترین دارایی سازمانها میباشد. این نیرو مهمترین اهرم اصلی در افزایش یا کاهش بهرهوری سازمان میباشد و از دیرباز تاکنون عامل اصلی پیشرفت ممالک مختلف بوده است، لذا از جایگاه ویژهای برخوردار بوده و باید توجه خاصی به ان مبذول داشت (مالکی و همکاران، 2005). اگر انسان با انگیزه و توانمند و بهرهور باشد، میتواند سایر منابع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و نهایتاً سازمان را بهرهور کند.
توجه به نیروی انسانی، آموزش و رشد کارکنان سازمان، کوشش در ایجاد روحیه و انگیزه، برانگیختن قوهی خلاقیت و ابتکار، کسب مشارکت افراد به منظور دستیابی به اهداف و مأموریتهای سازمان باعث رشد کارائی و افزایش بهرهوری در سازمان میشود. بنابراین بهرهوری در سازمان نیازمند توجه به خواستهها و نیازهای کارکنان و همسویی این نیازها با اهداف سازمانی است.
در تعیین عوامل مؤثر بر بهرهوری نظرات متفاوتی وجود دارد. هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کردهاند و به طور اجمال، عواملی همچون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقای انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق و وجدان کاری در بهرهوری مؤثر میباشند، با این حال محققان در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهرهوری تنها یک علت خاصی را نمیتوان ارائه نمود، بلکه ارتقای بهرهوری را باید معلول ترکیبی از عوامل گونان دانست (امیران، 1372).
تکریم ارباب رجوع، رضایت شغلی، آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، کیفیت عملکرد و کاهش خطا و اشتباه و تکنولوژی، عوامل موثر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، حقوق و تکالیف، شورهای اسلامی، سازمان ملل Next Entries پایان نامه با کلید واژگان ارباب رجوع، رضایت شغل، رضایت شغلی، نیروی انسانی