دانلود پایان نامه درمورد حافظه کاری، محافظه کاری، بازده مورد انتظار

دانلود پایان نامه ارشد

تاریخ و امضاء:

سپاس و تقدير:
حمد و سپاس آفريدگاري را سزاست كه در سايه الطاف خداوندياش اين فرصت را يافتم تا گامي ديگر بپيمايم.اميد كه سرآغازي باشد براي فعاليتهاي بعديام.
به پاس حديث من لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، بر خويش ميدانم، قدرداني و احترام را نثار كساني كنم كه در تقرير اين كلام و به ثمر رساندن اين تلاش روشنگر را هم گشتند:
استاد گرامي جناب آقاي دكتر عبدالصمد خلعتبری لیماکی كه در كليه مراحل پژوهش مشعلدار هدايتم بودند. و همچنين از آقايان دكتر سینا خرد یار ودکتر بهنام گیلانی نیا كه مسئوليت داوري اين تحقيق را عهده دار بودهاند بينهايت سپاسگذارم.

تقديم به :
تمام كساني كه داشته هاي خود را مديون آنها هستم:
همسر عزيز و مهربانم: كه در مسير پر پيچ وخم زندگي مشعل اميد را در شب هاي زندگي ام به ارمغان آوردند.
وهمچنين پدر ومادروبرادران وخواهرانم
باشد كه توانسته باشم قطره اي ازدرياي بيكران محبت هايشان را جبران نمايم.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده
فصل اول: كليات تحقیق
مقدمه: 2
1-1 بيان مساله: 2
1-2 ضرورت واهميت تحقیق: 5
1-3سوال تحقیق : 6
1-4 فرضیه تحقيق : 6
1-5 اهداف اساسی تحقیق : 6
1-6 متغیر های تحقیق : 6
1-7 قلمرو تحقیق : 8
1-8 جامعه آماری تحقيق : 9
1-9نمونه آماری تحقيق : 9
1-10تعریف واژه ها واصططلاحات تخصصی : 9
1-11ساختار کلی تحقیق : 10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
مقدمه: 12
2-1 تعریف محافظه کاری حسابداری: 12
2-2 جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري: 14
2-3 تفاوت محافظه كاري و احتياط: 15
2-4 انواع محافظهکاری: 15
2-5 دلایل کاربرد محافظه کاری: 16
2-6 انتقاد از محافظه کاری: 17
2-7 دفاع از محافظه‌کاری : 18
2-8 اقلام تعهدي و محافظه كاري: 19
2-9 معيارهاي ارزيابی محافظه کاري: 20
2-10 هزينه سرمايه: 22
2-10-1 هزینه بدهی: 23
2-10-2 هزینه سهام ممتاز : 23
2-10-3هزینه سهام عادی : 24
2-10-4هزینه سود انباشته : 24
2-10-5 متوسط موزون هزینه سرمایه (WACC): 24
2-11 نظریه های مختلف پیرامون ساختار سرمایه: 25
2-11-1 رویکرد سود خالص: 27
2-11-2 رویکردسود خالص عملیاتی: 28
2-11-3 رویکرد سنتی: 28
2-11-4 رويکرد میلر و مودیلیانی: 29
2-11-4-1 انتقادات وارده بر نظریه MM: 31
2-11-5 تئوری ترجیحی: 32
2-11-6 چارچوب توازی ايستا: 32
2-11-6-1 هزينه تنظيم نسبت بدهي : 33
2- 12 تئوری نمایندگی: 34
2-12-1 تضاد منافع: 34
2-12-2 عدم تقارن اطلاعاتی و «کژ‌گزینی»: 35
2-13 پیشینه پژوهش: 37
2-13-1 پژوهش‌های خارجی : 38
2-13-2 پژوهش‌های داخلی: 42
2-14خلاصه فصل : 51
فصل سوم :روش اجراي تحقيق
مقدمه: .53
3-1 جامعه آماری: 53
3-2 نمونه آماری: 54
3-3 قلمرو تحقیق : 54
3-4 نوع تحقيق: 54
3-5 جمع‌آوری و طبقه بندی داده‌ها: 55
3-6 روش تحقیق : 56
3-7 متغیرهای تحقیق: 57
3-8 فرضیه‌های تحقیق: 59
3-9 مسائل مورد توجه در تخمین مدل: 59
3-10 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها: 64
3-11 مزایای استفاده از داده های تابلویی: 64
3-12 تخمین مدل رگرسیون با داده‬های تابلویی: 65
3-12-1 نحوه عملکرد جمله AR: 66
3-12-2 انتخاب مدل مناسب در داده‬های تلفیقی: 67
3-13خلاصه فصل: 70
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها
مقدمه‏: 72
4-1 مطالعهی توصیفی داده های تحقیق: 72
4-2 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 73
4-3 نتایج آزمون ها و تخمین های انجام شده: 75
4-4 آزمون چاو(chow) یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه ها: 75
4-5 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها : 76
4-6 ناهمسانی واریانس: 77
4-6-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس: 77
4-6-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس: 78
4-7 بررسی وجود هم خطی: 78
4-7-1 راه حل تشخيص هم خطي: 79
4-8 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق : 80
4-9 آزمون فرضيه ها: 81
4-10خلاصه فصل : 82
فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات
مقدمه: 84
5-1خلاصه تحقیق نتایج آزمون فرضیه ها: 84
5-2 فرضیات و نتایج آزمون ها: 87
5-3 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات تحقیق: 88
5-4 پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی: 88
5-5 محدودیت های تحقیق: 88
منابع و ماخذ
منابع فارسي: 89
منابع لاتین: 92
پیوست ها
پیوست الف : جامعه آماري تحقیق: 98
پیوست ب:خروجی های نرم افزار: 100

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 4-1 معرفی وتفکیک نمادهاي استفاده شده براي متغیرهاي مدل: 72
جدول 4-2 آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمالیه 73
جدول 4-3آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمالیه: 75
جدول 4-4 نتایج آزمون چاو مربوط به فرضیه های تحقیق : 76
جدول 4-5 نتایج آزمون هاسمن مربوط به فرضیه ها 76
جدول 4- 6 شناسایی ناهمسانی واریانس در مدل تحقیق: 77
جدول 4-7آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق: 79
جدول 4-8آزمون مانایی متغیر ها در طی دوره پژوهش 81
جدول 4-9 نتایج تخمین بدست آمده از آزمون مدل 82
جدول 5-1 نتایج آزمون فرضیه های تحقیق 87

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 2-1 رویکرد سود خالص 28
نمودار 2-2 رویکرد سود خالص عملیاتی 29
نمودار 2-3 رویکرد سنتی 30
نمودار 2-4 تئوری توازن ایستا ساختارسرمایه 34
نمودار 4-1 آزمون نرمال کردن Johnson Transformation برای متغیر وابسته 74

چکیده تحقیق :
ﻫﺪف ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ اراﺋﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮي اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺎﻟﯽ اﺳﺖ. ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﯽ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎي ﻣﺎﻟﯽ ﯾﺎ ﺳﺎﯾﺮ اﺑﺰارﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل دﻫﻨﺪه ي اﻃﻼﻋﺎت ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد. بسیاری از اطلاعات ارائه شده به وسیله گزارشگری مالی در بر دارنده ی پیش بینی در خصوص عملیات آینده است . روش تحقیق در این پژوهشبه لحاظ هدف ، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی همبستگی می باشد . گرداوری اطلاعات به روش کتابخانه ایی و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک میباشد .قلمرو مکانی تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن دروه 6 ساله بین سالهای 1386 الی 1391 می باشد همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است .نتایج تحقیق نشان داد که بین سیاست کیفیت سود پیش بینی شده و هزینه حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس و معناداری وجود دارد .همچنین بین عدم تقارن اطلاعاتی و هزینه ی حقوق صاحبان سهام رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. شرکتهايي که سود آنها با کيفيت است ريسک پايين تري براي جلب نظر سرمايه گذاران به منظور تامين مالي دارند. از اينرو تامين کنندگان منابع شرکتها به دنبال سرمايه گذاري در شرکتهايي هستند که واجد سودهاي با کيفيت مي باشند. در واقع ورود سرمايه و تامين مالي براي موسسات و شرکتهايي که سودهاي با کيفيتي دارند آسانتر است زيرا يک اطمينان منطقي در سرمايه گذاران براي کسب بازده مورد نظر را به وجود مي آورند. از طرفي شرکتهايي که سودهايي با کيفيت پايين يا بي کيفيت را تجربه مي کنند براي جلب نظر سرمايه گذاران مي بايست نرخ بازده بالاتري را نسبت به ساير شرکتها براي ايشان تامين کنند، از اينرو نرخ بازده از ديد سرمايه گذاران و تامين کنندگان منابع مالي و نرخ هزينه سرمايه از ديد شرکتها و موسسات افزايش مي يابد.نتايج به دست آمده از آزمون دو فرضيه مطرح شده در اين تحقيق توضيحات ارائه شده را تائيد مي کند.
کلمات کلیدی :
افشاء ،پیش بینی مدیریت سود، هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام ،محافظه کاری

فصل اول
کلیات پژوهش

مقدمه:
اهميت دسترسي به اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم به حدي است كه درجوامع دموكراتيك، شفافيت اطلاعات و امكان دسترسي به آن را در شمار حقوق سرمايه گذار در نظر مي گيرند. بانك جهاني نيز در ارزيابي محيط كسب و كار كشورها، به افشاي اطلاعات به عنوان يكي از شاخص هاي مهم توجه دارد.تقاضا براي گزارشگري مالي و افشا برخواسته از عدم تقارن اطلاعاتي و وجود تضاد منافع نمايندگي بين مديران و سرمايه گذاران برون سازماني است.و افشاي اطلاعات نقش با اهميتي در كاهش اين مسائل دارد. بنابراين دولت ها بر بازار اوراق بهادار به منظور اهداف متنوعي نظارت مي كنند. جريان اطلاعاتي كه با دقت، كارا و بيطرفانه باشد، به عملكرد خوب بازار سرمايه كمك مي كند، نياز همه استفاده كنندگان را برطرف كرده و باعث افزايش رشد اقتصادي و ثبات در جامعه مي شود. افشا اجباري در سطح ملي يا منطقه اي از سوي مقام هاي دولتي و سازمان هاي حرفه اي وضع مي گردد و همه شركت ها صرف نظر از اندازه و سيستم حسابداري مالي و منابع مالي و ساير عوامل مؤثر در افشا، ملزم به رعايت آن مي باشند. هدف از افشاي اجباري، تأمين نياز اطلاعاتي استفاده كنندگان و تضمين كيفيت اطلاعات از طريق رعايت استاندارد ها و قوانين است.در ماده 2 قانون بازار اوراق بهادار نيز توسعه بازار شفاف، منصفانه و كاراي اوراق بهادار در راستاي حمايت از حقوق سرمايهگذاران مورد تأكيد قرار گرفته است. هزينه ها و منافع افشاي اجباري كاملاً مشخص نيست. يكي از ويژگي هاي بالقوه افشاي اجباري، الزام آور بودن آن است.چنانچه شركت متعهد به افشا نباشد، در شرايطي داراي انگيزه براي عدم ارائه اطلاعات و يا دستكاري اطلاعات مي شود.
1-1 بیان مسئله
هدف گزارشگري مالی ارائه اطلاعات مناسب براي تصمیم گیري استفاده کنندگان اطلاعات مالی است. گزارشگري مالی ممکن است در قالب صورتهاي مالی یا سایر ابزارهاي انتقال دهنده ي اطلاعات صورت پذیرد. بسیاري از اطلاعات ارائه شده بوسیله ي گزارشگري مالی در بردارنده ي پیش بینی در خصوص عملیات آینده است. اطلاعات خارج از صورتهاي مالی عمدتاً به همین منظور ارائه می گردند. علاوه بر اطلاعات افشا شده خارج از صورتهاي مالی، اطلاعات صورتهاي مالی که در اقلام صورتهاي مالی منعکس میگردند به صورت گسترده اي بر پایه ي پیش بینی ها و برآوردهاي مدیریت قرار دارند. بنابراین انتظار میرود که بدلیل برآوردهاي ناقص مدیران از آینده تجاري شرکتها، اطلاعات افشا شده از طریق صورتهاي مالی و خارج از آن در بردارنده خطاهاي مشترکی باشند.(اعتمادی و همکاران، 1391؛ کردستانی و علوی، 1390)
در حقیقت افشا، مطلع کردن تحلیل گران و سرمایه گذاران درباره مبلغ و زمان بندی جریان های نقدی آتی است، که این افشا به تحلیل گران و سرمایه گذاران در پیش بینی سودهای آتی کمک می کند. بنابراین شفافیت و افشای بهتر برای سهامداران اطلاع دهندگی بهتری ایجاد می کند. تحقیقاتی که صورت گرفته است نشان می دهد که یک افشای خوب، دقت پیش بینی تحلیل گران از سودهای سال های بعدی را بهبود می بخشد.(جاسپر و پانبرگ1، 2008)
از طرف دیگر سرمایه گذاران با هدف کسب بازده معقول در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. طبق منطق اقتصادی و رفتار عقلائی، سرمایه گذاران در جایی سرمایه گذاری می کنند که میزان بازده آن با میزان بازده مورد انتظارشان برابر باشد. از طرف دیگر بازده مورد انتظار سرمایه گذاران به خطرپذیری اطلاعات آینده شرکت بستگی دارد. خطر پذیری اطلاعات نیز متاثر از میزان اطلاعات محرمانه شرکت و عدم دقت اطلاعات عمومی گزارش شده است. بنابراین هر چه میزان اطلاعات محرمانه شرکت بیشتر، و یا دقت اطلاعات ارائه شده کمتر باشد، خطرپذیری شرکت افزایش می یابد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز بیشتر خواهد بود. از بُعد دیگر مدیران واحدهای تجاری به عنوان مسئول تهیه صورت های مالی با آگاهی بیشتر از اطلاعات عمومی و محرمانه شرکت نسبت به استفاده کنندگان صورت های مالی به شکل بالقوه سعی در ارائه مطلوبتر اوضاع واحد تجاری دارند.(فرانسیس و همکاران2،2004).
انقلاب صنعتی در اروپا باعث بوجود آمدن شرکت ها و کارخانه های بزرگی گردید که این شرکت ها

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد قانون مجازات، رفتار انسان، جبران خسارت Next Entries دانلود پایان نامه درمورد صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، عدم تقارن اطلاعات