منابع پایان نامه ارشد درباره ایالات متحده، سیستم دوگانه، مدل سازی

دانلود پایان نامه ارشد

چکیده 1
فصل اول « طرح مسأله »
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسأله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 9
1-4- اهداف تحقیق 9
1-4-1-اهداف کلی 9
1-4-2- اهداف فرعی 10
1-5- فرضیههای تحقیق 10
1-6- تعریف واژه ها، مفاهیم و متغیرها (نظری و عملیاتی) 10
فصل دوم « مروری بر ادبیات موضوع (کلیات یا بررسی منابع یا مباحث نظری تحقیق»
2-1- بررسی نظریه های پیرامون موضوع تحقیق 13
2-2- بررسی تحقیق های انجام شده 14
2-2-1- بررسی تحقیقات تحلیلی انجام شده 14
2-2-2- بررسی تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده 17
2-3- چارچوب نظری تحقیق 24
2-3-1- مقدمهای بر دیوارهای برشی فولادی و سیستمهای مهاربندی شده ی واگرا 24
2-3-2- مقدمه ای بر انواع دیوارهای برشی فولادی 24
2-3-3- مزایا و معایب دیوارهای برشی فولادی 26
2-3-4- نمونههایی از کاربردهای دیوارهای برشی فولادی 27
2-3-5-کاربرد دیوارهای برشی فولادی در ایران 31
2-3-6- بررسی مفاهیم طراحی در دیوارهای برشی فولادی 32
2-3-7- انواع روشهای مدلسازی دیوارهای برشی فولادی 36
2-3-7-1- مدل نواری 36
2-3-7-2- مدل خرپای معادل 37
2-3-7-3- مدلسازی بر اساس روش پروفسور آستانه اصل 40
2-3-7-4- مدلسازی با استفاده از المانهای پوستهای 41
2-3-7-5- پارهای نکات درخصوص مدلسازی دیوارهای برشی فولادی 42
2-3-8-آسیب پذیری سیستم قائم در دیوار برشی فولادی 44
2-3-9- نوع اتصالات قابی در دیوارهای برشی فولادی 45
2-3-10- بررسی موارد طراحی دیوار برشی فولادی 45
2-3-11- بررسی روشهای طراحی دیوارهای برشی فولادی 49
2-3-12- روابطی که میتوان برای تعیین ظرفیت دیوار برشی فولادی به کاربرد(اقتباس از ای .آی.
اس.سی) 49
2-3-13- تحلیل پلاستیک مدلهای مختلف دیوار برشی 52
2-3-13-1- ضوابط آییننامه کانادا سی.آ.ان/سی.اس.آ-516 54
2-3-13-2- ضوابط آیین نامه ایالات متحده ا.ان.اس.آی/اِ.ای.اس.سی-05 55
2-3-13-3- ضوابط دیوار برشی فولادی ویژه در آییننامه اِ. آی.اس.سی-341 57
2-3-14- مقدمهای بر مهاربندهای واگرا 61
2-3-15- انواع تیرهای پیوند 61
2-3-16- نکاتی درخصوص تیرهای پیوند و سایر قسمتهای سیستمهای واگرا 66
2-3-17- طراحی تیر پیوند و خارج از ناحیه پیوند و اعضای قطری 70
2-3-18- مقدمهای بر تاریخچه و روند شکلگیری دستورالعملهای طراحی لرزه ای 72
2-3-19- انواع روشهای تحلیل 73
2-3-19-1- روشهای تحلیل خطی 73
2-3-19-2- تحلیلهای غیرخطی 74
2-3-19-2-1-گامهای تحلیل بار افزون (پوشآور) 80
2-3-19-2-2- دقت روش پوشآور 82
2-3-20- مقدمهای بر ضریب رفتار سازه ها (R) 84
2-3-21- محاسبه ضریب رفتار بر اساس دستورالعمل ا.تی.سی-19 86
2-3-22- روش پروفسور یوانگ جهت محاسبهی ضریب رفتار(R) 90
2-4- مدل تحلیلی تحقیق 93
فصل سوم « روش تحقیق »
3-1- روش و طرح تحقیق 96
3-2- فرایند تحقیق 98
3-3- جامعه آماری 98
3-4- نمونه- روش نمونهگیری و حجم نمونهها 99
3-5- ابزار گردآوری دادهها (اطلاعات) 103
3-5-1- روایی ابزار جمعآوری دادهها 103
3-5-2- پایایی ابزار جمعآوری دادهها 104
3-6- روش گردآوری دادهها (اطلاعات) 104
3-7- روش تجزیه و تحلیل دادهها 105
3-7-1- تعیین و مشخصکردن ضریب اصلاح پاسخ رفتـار سیستم (R) و ضریب تشدید تغییر مکـان (Cd) وضریب اضافه مقاومت سیستم(Ω0) 105
3-7-2- تعیین و مشخص کردن شتاب مبنای طرح A و ضریب اهمیت سازه ها (I) 105
3-7-3- محاسبه زمان تناوب سازهها 106
3-7-4- محاسبه ضریب بازتاب ساختمانها (B) 106
3-7-5- ضریب تبدیل از حالت حدی نهایی به حالت تنشهای مجاز (y) 107
3-7-6- اصلاح ضریب رفتار (R) 108
3-7-7- تعیین ضریب برش پایه C در روش استاتیکی معادل 108
3-7-8- تعیین بارگذاریها 109
3-7-9- تعیین مشخصات مصالح به کار رفته در ساختمانها 110
3-7-10- مقادیر بار اعمالی سقف در نرم افزار ایتبس 112
3-7-11- تعیین دستور العمل های به کار رفته 113
3-7-12- طیف تعریفی 113
3-7-13- مدها 115
3-7-14- پیچش تصادفی 115
3-7-15- ترکیب بارهای زلزله تشدید یافته 115
3-7-16- تقسیم بار جانبی 115
3-7-17-کنترلهای لازم جهت قاب خمشی 116
3-7-18-کنترل جهت اعضاء خارج از پیوند 117
3-7-19- مقاطع اعضاء و مهاربندها 117
3-7-20- طراحی دیوارهای برشی فولادی 121
3-7-21- مشخصات مفاصل 128
3-7-22- محاسبه تغییر مکان هدف سازه 129
3-7-23- نکاتی درخصوص تحلیل پوشآور 130
3-7-24- مروری بر روابط تعیین پارامترهای لرزهای 145
3-7-25- تعیین مقاومت نهایی دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 150
3-7-26- تعیین سختی دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 151
3-7-27- تعیین شکل پذیری دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 151
3-7-28- تعیین ضرایب رفتار دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 152
3-7-29- تعیین میرایی مؤثر دو سیستم مهاربند واگرا و دیوار برشی فولادی 154
3-7-30- نرم افزار آباکوس 154
3-7-31- صحت سنجی نرم افزار آباکوس 156
3-7-32- بررسی نتایج حاصل از آنالیز اجزاء محدود 159
فصل چهارم « تجزیه و تحلیل نتایج »
4-1- توصیف متغیرها 170
4-2- بررسی فرضیههای تحقیق و ارائه نتایج 171
4-3- محدودیتهای خارج از اختیار پژوهشگر 172
4-4- محدودیتهای در اختیار پژوهشگر 172
فصل پنجم « بحث و نتیجهگیری »
5-1- تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق 174
5-2- بحث و نتیجهگیری 175
5-3- پیشنهادهای برگرفته از یافتههای پژوهش 176
5-4- پیشنهادهای برای پژوهش های بعدی  177
منابع 179

فهرست جدولها
عنوان صفحه

جدول 2-1-ضرایب اضافه مقاومت به دست آمده از مدل های آزمایشگاهی 46
جدول 2-2-ضرایب رفتار به دست آمده از مدل های آزمایشگاهی 46
جدول 2-3-ثابت ها و ضرایب طراحی دیوارهای برشی فولادی 47
جدول 2-4-ضرایب رفتار سازه های دیوار برشی فولادی در آیین نامه کانادا سی.سی.بی.اف.سی-
1995 47
جدول 2-5- ضرایب رفتار به دست آمده از مدل های تحلیلی 48
جدول 2-6- ثابت ها و ضرایب طراحی دیوارهای برشی فولادی ویژه ا.ان.اس.آی- ا.آی.اس.سی-
341-05 48
جدول 3-1- تعیین Ω0,Cd,R ازآیین نامه ا.اس.سی.ای/اس.ای.آی-7-05 105
جدول 3-2- زمان تناوب ساختمان های مورد بررسی 106
جدول 3-3- محاسبه B برحسب T جهت طیف طرح استاندارد 2800 114
جدول 3-4- مقاطع اعضاء و مهاربندها در سیستم دوگانه 120
جدول 3-5- تعیین ضخامت اولیه دیوارهای برشی فولادی 122
جدول 3-6- تعیین زاویه میدان کششی برای دیوارهای برشی فولادی 124
جدول 3-7- مشخصات دیوارهای برشی فولادی در ساختمان ها 125
جدول 3-8- کنترل ستون های اطراف دیوارهای فولادی در قاب ها 126
جدول 3-9- کنترل تیرهای اطراف دیوارهای فولادی در قاب ها 127
جدول 3-10- مشخصات نوارها جهت مدل سازی دیوارهای برشی 127
جدول 3-11- پارامترهای مدل سازی و معیارهای پذیرش در روشهای غیر خطی – اجزای سازه
فولادی 128
جدول 3-12- تغییر مکان ساختمان های تحقیق 129
جدول 3-13- مقایسه مقـاومت نهایی دو سیستم دوگانه مهاربندی واگرا و دیوار برشی فــولادی با هم‌دیگر 150
جدول 3-14- مقایسه سختی مؤثر دو سیستم مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی 151
جدول 3-15- مقایسه شکل پذیری دو سیستم مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی 151
جدول 3-16-تعیین ومقایسه ضرایب رفتار دو سیستم دوگانه مهاربندی واگرا ودیوار برشی فولادی
153
جدول 3-17- مقایسه میرایی موثر دو سیستم دوگانه مهاربندی واگرا و دیوار برشی فولادی 154
جدول 4-1- نتایج حاصل از تحقیق 172

فهرست نمودارها
عنوان صفحه

3-1- منحنی تنش-کرنش مصالح مورد استفاده در تحقیق 112
3-2- منحنی پوش آور مدل یک طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 140
3-3- منحنی پوشآور مدل دو طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 140
3-4- منحنی پوشآور مدل سه طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 141
3-5- منحنی پوشآور مدل چهار طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 141
3-6- منحنی پوشآور مدل پنج طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار سپ 2000 142
3-7- منحنی پوشآور مدل یک طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 142
3-8- منحنی پوشآور مدل دو طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 143
3-9- منحنی پوشآور مدل سه طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 143
3-10- منحنی پوش آور مدل چهار طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 144
3-11- منحنی پوشآور مدل پنج طبقه دیوار برشی حالت نواری در نرم افزار سپ 2000 144
3-12- منحنی پوشآور مدل برمن و همکاران در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 159
3-13- منحنی پوشآور مدل یک طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 165
3-14- منحنی پوشآور مدل دو طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 165
3-15- منحنی پوشآور مدل سه طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 165
3-16- منحنی پوشآور مدل چهار طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 166
3-17- منحنی پوش آور مدل پنج طبقه دیوار برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 166
3-18- منحنی پوشآور مدل یک طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 166
3-19- منحنی پوشآور مدل دو طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 167
3-20- منحنی پوشآور مدل سه طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 167
3-21- منحنی پوشآور مدل چهار طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 167
3-22- منحنی پوشآور مدل پنج طبقه مهاربندی شدهی واگرا در نرم افزار اجزا محدود آباکوس
168

فهرست شکلها
عنوان صفحه

شکل 1-1- ساختمان در حال احداث با سیستم باربر جانبی دیوار برشی فولادی در ایالات متحده
(راست) و کانادا (چپ) 4
شکل 1-2- استفاده از دیوارهای برشی فولادی در ساختمانهای کوتاه در ایالات متحده 8
شکل 2-1- مدلهای مورد بررسی توسط دکتر صبوری قمی 14
شکل 2-2- مدلهای مورد بررسی توسط دکتر مویدیان و مهندس یمینی 14
شکل 2-3- نمونه آزمایش شده توسط BRUNEAU 18
شکل 2-4- نمونه آزمایش شده توسط لوبل 18
شکل 2-5- نمونه آزمایش شده توسط درایور 19
شکل 2-6- نمونه آزمایش شده توسط آستانه اصل 20
شکل 2-7- نمونه آزمایش شده توسط آستانه اصل بعد از آزمایش 21
شکل 2-8- نمونه آزمایش شده توسط آستانه اصل بعد از آزمایش از نمایی دیگر 22
شکل 2-9- جزییات ناپایداریها در نمونه مورد آزمایش توسط آستانه اصل 23
شکل 2-10- انواعی از دیوارهای برشی فولادی 25
شکل 2-11- پلان و نما ساختمان اداری 35 طبقه در کوبه ژاپن 28
شکل 2-12- ساختمان اداری 35 طبقه در کوبه ژاپن 29
شکل 2-13- ساختمان دادگستری 22 طبقه در سیاتل واشنگتن ایالات متحده 31
شکل 2-14- شباهت دیوار برشی فولادی و تیر ورق جهت مدل سازی 34
شکل 2-15- مشابهت دیوار برشی فولادی و تیرورق در تشکیل میدان کششی در آنها 36
شکل 2-16- مدلسازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ایتبس به صورت نواری 37
شکل 2-17- مدلسازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار ایتبس به صورت خرپای معادل 38
شکل2-18- مدلسازی دیوار برشی فولادی در نرم افزار سکشن دیزاینر نرم افزار ایتبس به صورت تیر ورق (روش آستانه اصل) 41
شکل2-19- مدلسازی دیوار برشی فولادی در نرمافزار ایتبس با المانهای پوستهای اورتروپیک و
تغییر زاویه محورهای المانهای پوستهای متناسب با زاویه میدان کششی 42
شکل2-20- منطبق کردن ابتدا و انتهای نوارها در طبقات در مدلسازی نواری دیوار برشی فولادی
در نرمافزار ایتبس 44
شکل 2-21- مدلسازی دیوارهای برشی فولادی در نرم افزار اجزا محدود آباکوس 44
شکل 2-22- انواع سیستمهای مهاربندی شدهی واگرا 61
شکل 2-23- تیر پیوند در سیستم مهاربندی واگرا 62
شکل 2-24- طول تیرهای پیوند در سیستمهای مهاربندی واگرا 63
شکل 2-25- منحنی نیروهای داخلی در تیرهای پیوند برشی 63
شکل 2-26- منحنی هیسترزیس مهاربند واگرا 64
شکل 2-27- تأثیر طول تیر پیوند بر سختی سیستم

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق درمورد دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی، تعیین مجازات Next Entries منابع پایان نامه ارشد درباره سیستم دوگانه، مشکلات رفتاری، توجیه اقتصادی