پایان نامه ارشد رایگان درباره تجسم اعمال

دانلود پایان نامه ارشد

2-4-3-2-2تبييني از سعير 68
2-4-3-2-3 تبييني از جَحيم 68
2-4-3-2-4 تبييني از سقر 69
2-4-3-2-5 تبييني از حطمه 70
2-4-3-2-6 تبييني از لظي 71
2-4-3-2-7 تبييني از جهنم 72
فصل سوم: مکان و زمان بهشت وجهنم 75
3- 1 حقيقت مکان وزمان 76
3-1-1 حقيقت مكان 77
3-1-1-1حقيقت مکان از ديدگاه ملاصدرا 78
3-1-1-2حقيقت مکان از ديدگاه امام خميني 79
3-1-2 حقيقت زمان 79
3-1-2-1حقيقت زمان از ديدگاه ملاصدرا 82
3-1-2-2 حقيقت زمان از ديدگاه امام خميني 85
3-2 مکان وزمان بهشت وجهنم 87
3-2-1 مکان وزمان بهشت وجهنم از ديدگاه ملاصدرا 87
3-2-2 مکان وزمان بهشت وجهنم از ديدگاه امام خميني 89
3-2- 3مناسبات آن با آيات وروايات 92
3-3 وجود کنوني بهشت وجهنم 98
3-3-1 دلائل منکران 99
3-3-1-1 دليل نقلي 100
3-3-1-2 دليل عقلي منکران 102
3-3-2 ديدگاه ملاصدرا در مورد وجود کنوني بهشت وجهنم 102
3-3-3ديدگاه امام خميني در مورد وجود کنوني بهشت وجهنم 104
3-3-4 مناسبات آن با آيات وروايات 105
3-3-4-1 آيات وروايات مربوط به معراج پيامبر(ص) 106
3-3-4-2 آياتي که دلالت بر مهياشدن بهشت وجهنم دارد 107
3-3-4- 3آيات وروايات دال بر رؤيت بهشت وجهنم در دنيا 108
3-3-4-4 احاطه جهنم به کافران 109
3-3-4-5آياتي که مالکيت مؤمنين را بر بهشت ثابت مي کند 111
3-3-4-6 روايات دالّ بر تشکيل کنوني بهشت وجهنم از اعمال انسان ها 111
فصل چهارم: جلوه هاي نعمت هاي بهشت و عذاب هاي جهنم 114
4-1 نعمت هاي بهشتي 115
4-1-1خدمتگزاران بهشتي 115
4-1-2 ظروف بهشتي 118
4-1-3 لباس‏ها و زيورهاي بهشتي 119
4-1-3-1 لباس هايي از سندس واستبرق 119
4-1-3-2 دستبندهايي از طلا، نقره ومرواريد 120
4-1-4 همسران بهشتي 120
4-1-4- 1پاک و پاکيزه 121
4-1-4-2 فراخ چشم 122
4-1-4-3 تنها دلباخته ي همسران خويش و هم سن وسال 122
4-1-4-4 همچون مرواريد در صدف وياقوت ومرجان 124
4-1-5 مشروبات بهشتي 128
4-1-5-1شراب هاي طهور وغير مسکروعاري از تباهي 128
4-1-5-2آب حيات 130
4-1-6 نهرهاي بهشتي 132
4-1-7 خوردني‏هاي بهشتي 134
4-1-7-1 ميوه هاي فراوان 134
4-1-7-2ميوه هاي دائمي 136
4-1-7-3 درخت سدر 137
4-1-7-4گوشت هاي بهشتي 139
4-1-8تخت‏ها و فرش‏ها 140
4-1-8-1 تخت ها ي رو به روي هم 140
4-1-8-2 تخت هايي زربا فت 142
4-1-8-3 تخت ها وفرش هايي بلند مرتبه 142
4-1-9 سلام وامنيت 144
4-1-10 مقام رضوان الهي 148
4-1-11 خلود در نعمت ها ولذت ها 154
4-2 عذابهاي جهنم 155
4-2-1خوردني هاي جهنم 156
4-2-1-1ضريع 156
4-2-1-2غذاي گلوگير 157
4-2-1-3غسلين 157
4-2-1-4حميم و غساق دو نوشايه جهنمي 158
4-2-1-5 درخت زقّوم 160
4-2-2 غل و زنجير دوزخيان 165
4- 2- 3 لباس هاي دوزخيان 168
4-2-3-1 لباس هاي آتشين 168
4-2-3-2پيراهن هاي آتش زا (قطران) 168
4-2-4 گرزهاي آتشين 169
4-2-5 سايه هايي از دود و آتش 170
4-2-6 بادهاي گرم و سوزان 172
4-2-7 تبديل پوست انسان بعد از سوخته شدن آن در آتش دوزخ 174
4-2-8 سوختن درون انسان به وسيله آتش جهنم 177
4-2-9 دشمني وخصومت 180
4-2-10 خلود در عذاب 181
نتيجه گيري 185
فهرست منابع 189
الف- فهرست منابع فارسي: 189
ب- فهرست منابع عربي: 192
ج- فهرست مقالات 197

فصل اول:
کليات

1-1مقدمه
مباحث مربوط به بهشت وجهنم از اصلي ترين مباحث حوزه معادشناسي است.اين پايان نامه متکفل استقراء آراء امام خميني(ره)وملاصدرا در اين زمينه وهمچنين دسته بندي وارائه نظام مند اين آراء به صورتي روش مند مي باشد.يکي ديگراز رسالت هاي اين پايان نامه اين است که در نگاه تطبيقي به اين ارائه مبادرت ورزد تابرخي از نقاط عطف ونوآوري هاي خاص در نظرگاه امام(ره) که ازپيروان مکتب صدرايي است کشف گردد ورسالت مهم ديگراين پايان نامه غني سازي درون مايه ي مباحث وتبيين هاي فلسفي عرفاني آراء ازديدگاههاوتحليل هاي تفسيري حضرت امام وملاصدرا وبيان استشهادها واستدلال هاي مربوط به آيات وروايات در حوزه هاي مورد بحث است.مسائلي نظير:ماهيت بهشت وجهنم وجايگاه آن در عوالم وجود وقيامت ومکان وزمان بهشت وجهنم وساير شاخصه هاي آن وطبقات بهشت وجهنم ومقامات آن وارتباط آنها با اعمال وجسماني وروحاني بون عذابهاو…همه وهمه ازمسائلي است که در يک نظام وساختارروشن وازسويي مبتني برمباني فلسفي عرفاني وازسوي ديگرمدلل به آيات وروايات مي توانند در اين پايان نامه عرضه گردند.
1-2سؤالات تحقيق
1-2-1سؤالات اصليِ تحقيق
-ماهيت وشاخصه ها بهشت وجهنم از ديدگاه امام خميني وملاصدرا چيست و آراء ايشان در اين زمينه چه مناسبتي با آيات و روايات دارد ؟
– طبقات ومراتب بهشت و جهنم و جلوه هاي پاداش وعذاب آن از ديدگاه امام خميني وملاصدرا چيست و چه مناسباتي با اعمال وملکات انسان دارد وشواهد اين آراء در آيات و روايات چيست؟
1-2-2سؤال فرعي تحقيق
– تبيين فلسفي عرفاني آراء ونظرات حضرت امام وملاصدرا در تطابق با ديدگاههاي تفسيري ايشان چگونه انجام پذير است وچه آيات ورواياتي نظرات ايشان را تأييد مي نمايد؟
-ابواب بهشت وجهنم چيست؟
-چرا وچگونه بهشت وجهنم هم اکنون موجودند؟
-آيا زمان ومکان به همين معنا درباره بهشت وجهنم صادق است؟
1-3فرضيه تحقيق
– ماهيت بهشت وجهنم، تجسم اعمال نيک وبد انسان است که متناسب با شاخصه ها و ويژگي هاي نشئات ديگر در آخرت ظهور مي نمايد.و آراء ملاصدرا وامام خميني در اين زمينه مناسبات فراواني با آيات و روايات وارده دارد.
– بهشت وجهنم داراي طبقات ومراتب متعدد نظير جنات نعيم ،عدن ،فردوس و… و جلوه هاي فراواني از پاداش وعذاب نظير حور وقصور وسدر ولباس هاي آتشين وآب هاي جوشان وزقوم مي باشدکه با اعمال وملکات انسان مناسبت دارند و شواهد فراواني از آيات و روايات در تبيين آنها وجود دارد.
1-4پيشينه تحقيق
از آنجا که بيش از سيصدآيه در قرآن به بحث بهشت وجهنم اختصاص دارد مطالب بسيار گسترده ارزشمندي توسط مفسرين ذيل آنها نگاشته شده است و پيشينه قابل توجهي را در اين زمينه به وجود آورده است. ولي پژوهشي که بتواند به نحوجامع واز همه ي ابعاد اين مسئله ي خاص را با انتظام وانسجام ارائه شده آن هم به نحو تطبيقي مورد بررسي قراردهد ومبحث راباآيات وروايات مدلل نمايد وجودندارد.
1-5 ضرورت تحقيق
در بيان ضرورت و اهميت انجام اين پژوهش مي توان به محورهاي زير اشاره نمود:
1-ضرورت تبيين،پردازش،جمع آوري کامل آراء حضرت امام و ملاصدرا وارائه آنها در قالبي نوين و با رويکرد تطبيقي (در زمينه مورد بحث)
2-ضرورت واهميت تبيين فلسفي عرفاني ابعاد مبحث معادشناسي به ويژه بهشت وجهنم باتوجه به تأثيرگذاري هاي اخلاقي آن.
3-ضرورت انجام تحقيقاتي که بتواندبا تعامل دين وفلسفه ،براي آموزه هاي فلسفي از متون ديني شواهدي را استخراج نمايند يا براي آموزه هاي ديني،تبيينات فلسفي و عرفاني ارائه دهند.
1-6روش تحقيق
در اين تحقيق از روش کتابخانه‌اي استفاده شده و با استفاده ازروش توصيفي واستنباطي و تحليلي در راستاي تطبيق و تبيين نظرات هريک از اين دو انديشمند تلاش شده است.

1-7شرح مفاهيم پايه
بهشت: بهشت معادل واژه ي جنت به معناي باغ و بستان پوشيده از درخت مي باشد.اين تعبيرونامگذاري براي تشبيه به جنات دنياست که تفهيم آن آسان شود وگرنه جنات آخرت را نميتوان با غايات دنيا مقايسه کرد.
جهنم: جهنم در لغت به معناي عميق وگود است وجهنم را چون قعر آن بسيار بعيد است به آن جهنم مي گويند. جايي است که گناهکاران جزاي خود را مي بينند،مملوء از انواع عذاب ها وکانون قهر وغضب الهي.
ابواب بهشت وجهنم: روح و حقيقت معناي ” درب ” که موضوع له واقعي آن است ، عبارت است از مطلق چيزي که راه وصول به مقصدي است و بدون آن نمي توان به مطلوب دست يافت. مراد از دربهاي بهشت ، مطلق اموري است که راه را براي انجام کارهاي شايسته و نيک هموار کرده ومقصود از دربهاي جهنم مطلق اموري است که راه را براي ارتکاب اعمال ناشايست و زشت باز مي کنند و آنها عبارتند از حواس پنج گانه ظاهري ( لامسه ، باصره ، سامعه ، ذائقه ، شامه ) و حواس دو گانه باطني ( متخيله ، واهمه ).
تجسم اعمال: در لغت به معناي تناور گرديدن و زمخت شدن اعمال است. و در اصطلاح به معناي صيرورت اعمال به صورت قائم به ذات و استقلال در وجود است به نحوي که در قوام خود بي‌نياز از غير باشد. مراد از تجسم اعمال آن است که جزاى اعمال انسانها، صورت باطنى و ملکوتى همان اعمال است و جزا با عمل اتحاد و عينيت دارد.
مکان وزمان: مکان وزمان دو بعد از ابعاد موجودات مادي است و از شؤون وجود جوهرهاى مادى به حساب مي آيد،بنابراين بهشت وجهنم که عالمي وراي اين عالم هستند عاري از زمان ومکان به اين معنا ميباشند. عالم آخرت، عالم تام و تمامي است که هيچ چيز از جوهره آن از آن خارج نيست؛ و چيزي که حالش و کيفيتش اينچنين است در مکان نخواهد بود. اگر اين زمان را به آنجا ببريم ازل مى‏شود و اگر به عالم تجرد ببريم دهر مى‏شود؛ چنانكه اگربخواهيم ازل و دهر را تنزل بدهيم، اين زمانى كه محدود به حدود است مى‏شود.

فصل دوم:
حقيقت وچيستي بهشت وجهنم

2-1- معناي لغوي واصطلاحي بهشت وجهنم
2-1-1- معناي لغوي واصطلاحي جنت
لغت شناسان واژه “الجن”را از ريشه جن به معني “پوشيده شدن”و”مستور بودن”مي دانند.حالا يا بخاطر اينکه به واسطه درختان انبوه پوشيده مي شود ويا به خاطر اينکه در اين دنيا از چشمان پوشيده ومستور مانده است.
جنة از ماده جنن است و ذيل اين ماده بررسي مي شود. جنّ در اصل به معناي پوشش (و پنهان شدن چيزي از درک توسط حواس) ومستور کردن است.1
راغب در مفردات گويد: أصل الجِنِّ، ستر الشي‏ء عن الحاسة.2
ابن منظور هم در لسان العرب همين معنا را به بياني ديگر آورده است:
جنن: جَنَّ الشي‏ءَ يَجُنُّه جَنّاً: سَتَره و كلُّ شي‏ء سُتر عنك فقد جُنَّ عنك‏.3
‏ در “مقاييس اللغة” مي خوانيم:
“جن به معن ستر وپوشش است وهمان ثوابي است که در اين دنيااز چشمان ما پوشيده است. ونيز جنه به بوستان مي گويندچون درختان با برگهايشان بستان را مي پوشانند.”4
صاحب “التحقيق في کلمات القران”مي گويد:کلمه جن معني اصلي آن پوشاندن است که به مناسبت اين معنا، در موارد مختلف استعمال شده است. مثلا”جنين”مي گويند به خاطر اينکه در شکم مادر پوشيده است وقلب را “جنان” ميگويند چون در ميان بدن انسان پوشانده شده است و بهشت را نيز جنة گفتهاند چون باغي است که به وسيله درختان پوشيده شدهاست.5 عرب لفظ جنة را براي هر باغ و بستاني كه داراي درختان انبوه است و زمين را مي ‏پوشاند استعمال ميکند.6
البته ابن منظور معناي جنت راخاص تر ميکند:
“جنة به معناي باغي است که در آن درختاني وجود داشته باشد مانند درخت خرما… وي در ادامه از يکي از بزرگان نحوي نقل ميکند که گفته است: جنة در زبان عربي درباره باغي استعمال ميشود که در آن درخت خرما و انگور وجود داشته باشد اما اگر اين دو درخت در باغي وجود نداشته باشد، عرب لفظ حديقة را براي آن استعمال مي کند. “7
از محل زندگي متقين در قيامت به لفظ جنت وجنات تعبير آمده است.بنظرمي آيداين تعبيرونامگذاري براي تشبيه به جنات دنياست که تفهيم آن آسان شود وگرنه جنات آخرت را نميتوان با غايات دنيا مقايسه کرد.8
يا به خاطر پوشيده بودن نعمت‌هايش از ساکنين دنياست چون در بهشت از خير و سعادت چيزهايي هست که بر قلب هيچ بشري خطور نمي‌کند . همانطور که آيه 17 سوره سجده به آن اشاره دارد: فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما

پایان نامه
Previous Entries وجهنم، اليقين، همين Next Entries رسول خدا (ص)، امام صادق