دانلود پایان نامه ارشد درمورد روان درمانی، میزان افسردگی، بیماری روانی

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-6-5 افسردگی پس از زایمان 29
2-2-6-6 افسردگی نوروتیک 29
2-2-6-7 افسردگی عضوی 30
2-2-6-8 افسردگی علاقی 30
2-2-6-9 افسردگی ناشی از موفقیت 30
2-2-6-10 افسردگی ناشی از مصرف دارو 30
2-2-6-11 افسردگی در نتیجه پیری 30
2-2-6-12 افسرگی فصلی 31
2-2-6-13 افسردگی در دانشجویان 31
2-2-6-14 افسردگی در زنان 31
2-2-7 درمان افسردگی براساس نظریه یادگیری 33
2-2-8 انواع درمانهای افسردگی 34
2-2-8-1 شناخت درمانی: 34
2-2-8-2 رفتار درمانی: 35
2-2-8-3 درمان بین فردی 35
2-2-8-4 روان درمانی تحلیل گرا 35
2-2-8-5 روان درمانی حمایتی 35
2-2-8-6 گروه درمانی 35
2-2-8-7 روان درمانی خانواده 36
2-2-9 تعریف کودکان استثنایی 36
2-2-9-1 تعریف آموزش و پرورش استثنایی 37
2-2-10 علل افسردگی معلمان زن : 38
2-2-10-1 معلمی سخت ترین شغل دنیا (مقدمه ای بر استرس معلمان زن) 38
2-2-10-2 نظم دانش آموزان فضا را مناسب تر می کند 39
2-2-10-3 هنر معلم فقط در آموزش نیست 40
2-2-10-4 معلمان زن با استرس های گوناگونی مواجه هستند 40
2-2-10-5 کنترل کلاس 41
2-2-10-6 برقراری ارتباط با دانش آموزان 42
2-2-11 استرس معلمان زن 45
2-2-11-1 نشانه ها و علائم استرس در معلمان زن 45
2-2-11-2 منابع استرس معلمان زن 45
2-2-11-3 ویژگی های شخصیتی و استرس 46
2-2-11-3 -1 مدیریت زمان 46
2-2-11-3-2 خودپی جویی 47
2-2-11-3-3 خودآرام بخشی 47
2-2-11-3-4 مثبت اندیشی 47
2-2-11-3-5 گشودگی 48
2-2-11-3-6 افزایش توانایی ها و مهارت ها 48
2-2-11-4 آثار تخریبی استرس شدید در تدریس 49
2-2-12 منابع شایع استرس 50
2-2-13 رابطه رضایت شغلی با استرس 51
2-2-13-1 مهار استرس با استفاده از رژیم غذایی 51
2-2-13-2 تأثیر خنده بر کاهش استرس 52
2-2-13-3 برخورد عملی با استرس 53
2-2-14 عصبانیت و راه های پیشگیری از آن 54
2-2-14-1 عصبانیت و راه حل آن 55
2-2-15 اضطراب عامل مرگ بیماران قلبی است 57
2-2-16 شخصیت تیپ آ 58
شخصیت نوروتیک 59
مدرسه سالم 61
2-2-17 افزایش روحیه کارکنان 65
2-3 پیشینه های پژوهش 65
2-3-1 پیشینه داخلی 65
2-3-2 پیشینه خارجی 67
2-4 جمع بندی و چهارچوب نظری تحقیق 68
فصل سوم : مراحل اجرای پژوهش
3-1 مقدمه 70
3-2 روش پژوهش 70
3-3 جامعه آماری 70
3-4 نمونه مورد پژوهش 70
3-5-1 روش نمونه گیری 70
3-6 ابزار اندازه گیری 71
3-6-1 معرفی آزمون اضطراب کتل 71
1- تحول هشياري نسبت به خود O3 72
2- نيروي من C 73
3- گرايش پارانويايي L 73
4- گرايش به گنهكاري O 73
5- تنش ارگي O4 73
3-6-2 معرفی آزمون افسردگی بک 74
3-6-2-1 نمره گذاري آزمون افسردگي : 75
3-6-2-2 تخمین میزان افسردگی افراد: 76
3-6-2-3 معیارها و میزان های عددی آزمون افسردگی: 76
3-6-2-4 روش نمره گذاري : 77
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها 77
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل آماری داد های پژوهش
4-1 مقدمه 78
4-2 آمار توصیفی 78
4-3 بررسی فرضیه های پژوهش(آمار استنباطی): 81
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
5-1 مقدمه 95
5-2 یافته های پژوهش 95
5-2-1 نتایج آمار توصیفی 95
5-2-2 نتایج آمار استنباطی 96
5-3 بحث و نتیجه گیری 97
5-4 محدودیت ها و مشکلات پژوهش 100
5-5 پیشنهادات 100
5-5-1 پيشنهادات اين پژوهش: 100
5-6 خلاصه پژوهش 102
منابع و مأخذ 104
پیوست 108

فهرست جداول

جدول 1-3 توزيع فراواني نمونههاي آماري برحسب رشته تحصيلي 71
جدول 2-3 هنجارگزيني ايرانيها در مقايس افسردگي بك 76
جدول 1-4 توصيف ميزان افسردگي معلمان زن گروه نمونه به تفكيك نوع مدرسه 78
جدول 2-4 توصيف ميزان اضطراب و مؤلفههاي آن در گروه نمونه به تفكيك نوع مدرسه 79
جدول 3-4 نتايج تحليل فرضيه اول 81
جدول 4-4 نتايج تحليل فرضيه دوم 83
جدول 5-4 نتايج تحليل فرضيه سوم 84
جدول 6-4 نتايج تحليل فرضيه چهارم 85
جدول 7-4 نتايج تحليل فرضيه پنجم 87
جدول 8-4 نتايج تحليل فرضيه ششم 88
جدول 9-4 نتايج تحليل فرضيه هفتم 90
جدول 10-4 نتايج فرضيه 91
جدول 11-4 نتايج فرضيه 93

فهرست نمودارها

نمودار 1-4 هيستوگرام نمرات افسردگي 79
نمودار 2-4 هيستوگرام نمرات اضطراب كل معلمان زن 81
نمودار 3-4 توزيع نمرات افسردگي به تفكيك گروه 82
نمودار 4-4 توزيع نمرات اضطراب به نفكيك گروه 83
نمودار 5-4 پراكندگي نمرات اضطراب و افسردگي معلمان زن در مدارس عادي 85
نمودار 6-4 پراكندگي نمرات اضطراب و افسردگي معلمان زن در مدارس استثنايي 86
نمودار 7-4 توزيع نمرات هوشياري خود به تفكيك گروه 88
نمودار 8-4 توزيع نمرات نيروي من به تفكيك گروه 89
نمودار 9-4 توزيع نمرات گرايش پارانويايي به تفكيك گروه 91
نمودار 10-4 توزيع نمرات گرايش احساس گناه به تفكيك گروه 92
نمودار 11-4 توزيع نمرات تنشگرايي گناه به تفكيك گروه 94

چکیده

پژوهش حاضر به مقایسه میزان افسردگی و اضطراب در بین معلمان زن مدارس استثنایی و عادی در شهر کرج میپردازد. جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه معلمان زن دوره ابتدایی شهر کرج که 105 نفر معلم استثنایی و 273 نفر معلم عادی می باشد. روش نمونهگیری تصادفی طبقهای یا نسبی است. برای جمعآوری اطلاعات از پرسشنامه افسردگی بک و اضطراب کتل استفاده شده است که شامل سوالهایی در خصوص اضطراب و افسردگی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و دادهها در بخش توصیفی از جداول توزیع فراوانی و درصد فراوانی و در بخش استنباطی از آزمون t برای تجزیه و تحلیل سوالهای پژوهش استفاده شده است. یافتههای کلی پژوهش عبارتند از: بین افسردگي و اضطراب معلمان زن مدارس عادی رابطه معنیداری وجود دارد. یعنی با افزایش اضطراب، افسردگي معلمان زن عادي نيز افزایش یافته است. و همچنین بین افسردگي و اضطراب معلمان زن مدارس استثنايي رابطه معنیداری وجود. یعنی با افزایش اضطراب، افسردگي معلمان زن استثنايي نيز افزایش یافته است. نتایج بررسی مقیاسهای پرسشنامهی اضطراب نیز حاکی از آن است که: بین ميزان هوشياري نسبت به خود معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین ميزان نيروي من معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد بهطوري كه نيروي من معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است. بین ميزان گرايش به پارانويایی معلمان زن مدارس عادي و معلمان زن مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری مشاهده نشد. بین ميزان گرايش به احساس گناه معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد بهطوري كه گرايش به احساس گناه معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است. بین ميزان تنش ارگي معلمان زن مدارس عادي و مدارس كودكان استثنايي تفاوت معناداری وجود دارد بهطوري كه تنش ارگي معلمان زن مدارس استثنايي بيشتر است.

واژگان کلیدی : افسردگی، اضطراب، کودکان استثنایی، مدارس عادی، مدارس استثنایی

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1 مقدمه
در دنیای امروزه هیجانات، تنشها، عصبیتها و عوامل متعددی از این قبیل بر زندگی روزمره مردم تأثیرات سوء دارند. هر کدام از افراد جامعه امروزی در معرض مواجهه با انواع استرسها و شرایط عصبی قرار دارند. محیط زندگی اجتماعی، خانواده و هر آنچه فرد با آن در ارتباط است می تواند به عنوان عامل تنشزا جریان زندگی او را به سمت بحرانها و نگرانیها سوق دهد.
اضطراب، دلشوره، تشویش، نگرانی، دلهره، دلواپسی، بیقراری، دلآشوبه و نابسامانی حالاتی هستند که هر انسانی در طول زندگی خود، خواه و ناخواه آنرا تجربه کرده است. میتوان با اطمینان گفت که امکان ندارد انسان در این جهان زیسته باشد و تجربه اضطراب را نداشته باشد (معانی،1370،ص61).
ممکن است اضطراب را یک نوع درد داخلی دانست که سبب ایجاد هیجان و به هم ریختن تعادل موجود میگردد و چون بشر دائماً به منظور برقراری تعادل کوشش میکند، بنابراین میتوان گفت که اضطراب یک محرک قوی است. امکان دارد این محرک مضر باشد و این خود بستگی دارد به درجه ترس و مقدار و خطراتی که متوجه فرد است (شاملو،1369،ص56).
افسردگی نیز بیماری بسیار شایعی است که با وجود تحقیقات دامنهدار در مورد علل، علائم و طرق درمان آن متأسفانه در بیشتر جوامع امروزی و از جمله جامعه خودمان توجه زیادی به آن مبذول نشده است. در گذشته علائم افسردگی را تا مدتها به عوامل دیگری چون ضعف اعصاب، عصبانیت هیپوکندریاک و غیره نسبت میدادند به همین سبب تشخیص صحیح و درمان آن به تعویق میانجامید (امانت،1338).
افسردگی بیماریای است که مهمترین خصوصیت آن تغییر خلق است و در واقع احساس غمگینی است که درجه ابتلا به آن میتواند از یک ناامیدی خفیف تا احساس یأس شدید ممکن است نوسان داشته باشد. این تغییر خلق نسبتآً ثابت و برای روزها، هفتهها، ماهها یا سالها ادامه دارد. افسردگی بر روی کل ارگانیسم اثر میگذارد و تمام حوزههای زندگی یک فرد را تحت تأثیر قرار میدهد. این اثر در احساسات، نیرو، کشش، فکر و کیفیت علاقه فرد نمایان میشود.
در روانپزشکی، افسردگی را تغییر خلق به سمت غمگینی میدانند، بارزترین علامت بیماری افسردگی همان خلق افسردهای است که به درجات مختلف ممکن است پدید آید. در پارهای از موارد خلق افسرده ممکن است تنها علامت بیماری باقی بماند. به هر حال در این بیماری کلیه اعمال حیاتی متناسب با خلق افسرده تغییر میکند (طاهری،1388،ص29).
همانطور که میدانیم افسردگی تنها دارای علائم عاطفی نیست و میتواند همراه با بیخوابی و بی اشتهایی، خودکشی، احساس بیارزش و فراوان باشد. حدود افسردگی گاهی با موقعیت موجود متناسب نیست و گاهی حتی خود فرد از آن آگاهی ندارد (پورافکاری،1364،ص105).
امروزه تجارب تنش زا ناخواسته عکسالعمل افراد را تعیین میکند. بدین ترتیب که وقتی فردی یک تجربه ناخوشایند و استرس همراه با آن را دریافت میکند واکنش منفی بهصورت اضطراب، خود کمبینی، افسردگی و غیره را از خود بروز میدهد. زیرا در اغلب موارد قدرت برخورد مقابله طبیعی با مشکلات را درنیافته و شاید نمیتواند که دریافت صحیحی از موقعیت خود داشته باشد.
با توجه به مطالب فوق و زمینههای مشابه که در جامعه مشاهده میشود، هدف پژوهشگر بررسی میزان افسردگی و اضطراب در معلمان زن مدارس کرج است.
1-2 بیان مسأله
سه انقلاب در بهداشت روانی رخ داده است. انقلاب اول به رهبری پینل بود که توجهات بشر را به بیماری روانی جلب کرده، فروید با وارد نمودن توجهات شهوانی در زندگی درونی روانی انسان دومین انقلاب را ایجاد کرد، سومین انقلاب که هم اکنون در جریان است تحت نامهای مختلفی همچون روان شناسی جامعه (روانپزشکی جامعه) و (سلامت روانی جامعه) نام برده میشود (قراچه داغی،1382،ص44).
اگر چه تعاریف این اصطلاحات متفاوت است، اما هر یک از آنها بازتابی از تغییر فاحش در مفهوم سازی بیماری روانی و درمان آن است. دیگر مثل گذشته تأکید مطالعات بر فرد بیمار نیست، بلکه بیشتر بر جامعه بزرگ تأکید میشود.
از جمله اهداف نظام آموزش عالی کشور پرورش در زمینههای مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه به منظور پاسخ دادن به تقاضای روز افزون و افزایش سطح علمی آحاد ملت است. بدیهی است رسیدن به این هدف مستلزم سرمایهگذاریهای عظیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص است. نظر به افزایش تعداد داوطلب معلمی در سالهای اخیر، ایجاد زمینههای مناسب و کمک به آنان در پیشرفت تحصیلی و حرفهای و استفاده بهینه جامعه از تجارب علمی آنها، انجام پژوهشهای بنیادی و کاربردی در زمینه مسائل و مشکلات اجتماعی معلمان زن و تلاش در رفع آنها از جمله مواردی است که می تواند زمینه دستیابی به اهداف آموزش عالی را سریعتر فراهم آورد. جای ذکر است برای اکثر معلمان زن تدریس در مدارس و مراکز علمی به دلایل عدم آشنایی با محیط تدریس، بیعلاقگی به رشته تدریس، کافی نبودن امکانات رفاهی و اقتصادی دارای مشکلاتی است که در صورت شدت آن و عدم آشنایی معلمان زن با شیوه مقابله با آنها چه بسا زمینه ساز مشکلات

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های شاه طهماسب Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد میزان افسردگی، کودکان استثنایی، اختلال افسردگی