پایان نامه با کلید واژه های مراکز فرهنگی، پرورش خلاقیت، روابط اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

کلید واژهها : مرکز فرهنگی، جوان، اوقات فراغت، هویت، خلاقیت
فهرست مطالب صفحات

فصل اول- موضوع طرح…………………………………………………………………………………………………………………..1
1-1- بیان مساله…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2-پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………3
1-3-اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3-1-اهداف اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-3-2-اهداف فرعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………4
1-3-3-فرضیه یا سوالات کلیدی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..4
1-4-روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

فصل دوم:مفاد بنیادین……………………………………………………………………………………………………………………………………………….6
2-1- جوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………7
2-1-1-تعریف جوان……………………………………………………………………………………………………………………………………………….7
2-1-2-جوان و رهیافتهای آن……………………………………………………………………………………………………………………………….8
2-1-3-ویژگیهای جوان……………………………………………………………………………………………………………………………………….10
2-1-3-1- استقلالطلبی………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-1-3-2- پرخاشگری……………………………………………………………………………………………………………………………10
2-1-3-3- برتریجویی………………………………………………………………………………………………………………………..11
2-1-3-4- احساس خلا……………………………………………………………………………………………………………………….11
2-1-4-بحرانهای جوان………………………………………………………………………………………………………………………………………12
2-1-4-1-بحران شخصیت یا هویت……………………………………………………………………………………………………………12
2-1-4-2- بحران روابط اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………….13
2-1-4-3-بحران خانواده…………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-1-4-4- بحران جنسی……………………………………………………………………………………………………………………………13
2-1-4-5- بحران کار…………………………………………………………………………………………………………………………………13
2-1-4-6- بحران شناسایی………………………………………………………………………………………………………………………..13
2-1-4-7- بحران الگوگریزی و الگوپذیری…………………………………………………………………………………………………14
2-1-5- راهکارهای ارتباط با جوان…………………………………………………………………………………………………………………..15
2-1-5-1- درک موقعیت جوان……………………………………………………………………………………………………………….15
2-2-5-2-شناخت نیازهای جوان و برآوردن آن……………………………………………………………………………………15
2-2-5-3-سخن گفتن با جوان…………………………………………………………………………………………………………………16
2-2-5-3-1-سخن گفتن آمرانه و خشن……………………………………………………………………………………16
2-2-5-3-2-سخن گقتن اخلاق گرایانه…………………………………………………………………………………….16
2-2-5-3-3-سخن گفتن از موضع همه چیزدان و علامه………………………………………………………….17
2-2-5-3-4-سخن گفتن انتقادگرایانه………………………………………………………………………………………17
2-2-5-4-شنیدن سخن جوان…………………………………………………………………………………………………………………17
2-1-6-تاثیر محیط و معماری بر رفتار و اخلاق جوان………………………………………………………………………………………….19
2-2-قرارگاه های رفتاری………………………………………………………………………………………………………………………………………….23
2-2-1-تعریف قرارگاه های رفتاری……………………………………………………………………………………………………………………23
2-2-2-عناصر تشکیل دهنده یک قرارگاه رفتاری…………………………………………………………………………………………….25
2-2-3-حریم قرارگاه یا مکانهای رفتاری……………………………………………………………………………………………………………26
2-2-4-اثر قرارگاه های رفتاری بر رفتار افراد……………………………………………………………………………………………………26
2-3-هویت فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….27
2-3-1-تعریف فرهنگ………………………………………………………………………………………………………………………………………..27
2-3-2-تعریف هویت…………………………………………………………………………………………………………………………………………..28
2-3-3-رابطه فرهنگ و هویت…………………………………………………………………………………………………………………………….30
2-4- مرکز فرهنگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32
2-4-1-پیشینه مراکز فرهنگی…………………………………………………………………………………………………………………………..32
2-4-1-1- فرهنگسرا در یونان و روم………………………………………………………………………………………………………..32
2-4-1-2- فرهنگسرا در اروپا……………………………………………………………………………………………………………………33
2-4-1-3- مراکز فرهنگی در ایران………………………………………………………………………………………………………….34
2-5-خلاقیت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………36
2-5-1-تعریف خلاقیت……………………………………………………………………………………………………………………………………….36
2-5-2-روانشناسی خلاقیت…………………………………………………………………………………………………………………………………38
2-5-3-روشهای فردی برای برانگیختن خلاقیت………………………………………………………………………………………………..39
2-5-4-شیوه های گروهی برای پرورش خلاقیت……………………………………………………………………………………………….40
2-5-4-1-روش طوفان فکری(یا بارش مغزی)…………………………………………………………………………………………40
2-5-4-2-روش گوردن……………………………………………………………………………………………………………………………40
2-5-5-عوامل موثر در رشد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع ضریب همبستگی، متغیر مستقل، فرار مالیاتی Next Entries پایان نامه با کلید واژه های زیست محیطی، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی