منابع و ماخذ پایان نامه فرار مالیاتی، نظام مالی، نظام مالیاتی

دانلود پایان نامه ارشد

که مسیح وار با صبرش در تمامی لحظات رفیق راه بود.

چکیده.. ۲
فصل اول کلیات تحقیق ۳
1-1 مقدمه: ۴
2-1بیان مسئله : ۵
3-1اهمیت موضوع مالیات: ۶
4-1اهداف تحقیق: ۷
5-1 فرضیه های تحقیق: ۸
6-1- روش تحقیق ۹
۷-1 قلمرو زمانی: ۹
۸-1 جامعه آماری: ۹
۹-1چارچوب نظری موضوع: ۱۱
10-1تعاریف مفاهیم واژه ها و اصطلاحات: ۱۲
11-1. ساختار کلی تحقيق: ۱۳
فصل دوم مروری بر ادبيات تحقيق ۱۴
1-2 مقدمه: ۱۵
2-2 بخش اول- مالیات و ضرایب مالیاتی ۱۵
1-2-2 تعریف واهمیت مالیات ۱۵
2-2-2 نظریه های مالیات ۱۷
1-2-2-2 اصول چهارگانه مالیاتبندی آدام اسمیت ۱۸
3-2-2 ضرایب مالیاتی ۱۹
1-3-2-2 گذری بر کتابچه ضرايب ماليات برعملكرد ۱۹
4-2-2 قرائن مالیاتی ۲۱
5-2-2 نسبت مالیاتی ۲۱
6-2-2 پایه مالیاتی ۲۲
7-2-2 نرخ مالیاتی و انواع آن ۲۲
8-2-2 امتیازات مالیاتی ۲۳
9-2-2 اصول مالیاتها (شرایط برقراری مالیات) ۲۳
10-2-2 سال مالیاتی ۲۶
11-2-2 کارایی و عدالت مالیاتی ۲۷
1-11-2-2 کارایی ۲۷
2-11-2-2 عدالت مالیاتی ۲۷
12-2-2 مالیات بر شرکتها ۲۸
13-2-2 عوامل تشخیص مالیات ۲۹
14-2-2 موارد تشخیص علی الرأس درآمدهای مشمول مالیات ۲۹
۱۵-2-2 اهداف سیاستهای مالیاتی ۲۹
16-2-2 مشکلات و ریشه ها در نظام مالیاتی ۳۱
۳-2 فرار مالیاتی ۳۲
۴-2 تمایز فرار مالیاتی و اجتناب مالیاتی ۳۲
۵-2 زمینه های پیدایش فرار مالیاتی ۳۳
۶-2کارت بازرگانی و کداقتصادی و فرار مالیاتی ۳۵
۷-2 عدم توجه به رضایت مودیان مالیاتی ۴۰
۸-2 منابع انسانی ۴۱
۹-2 کارشناس امور مالیاتی ۴۳
۱۰-2 نیاز به منابع انسانی بیشتر ۴۴
۱۱-2 مودیان مالیاتی ۴۴
۱۲-2 تعاریف رشد و توسعه اقتصادی ۴۸
۱۳-2 عوامل موثر بر توسعه اقتصادی : ۴۹
۱۴-2 چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی ۵۱
۱۵-2 نقش مالیات بر توسعه ۵۲
۱۶-2 مشکلات و مقررات مالیاتی ۵۲
۱۷-2 اصول کلی تامین بهینه مالیات ۵۳
۱۸-2 نحوه اندازه گیر متغیر نحقیق ۵۵
19-2- سوابق تحقیقات ۵۶
1-19-2-تحقیقات انجام شده در داخل کشور: ۵۹
2-19-2-تحقیقات انجام شده در خارج از کشور: ۶۱
فصل سوم روش‌ اجرای تحقیق ۶۶
1-3 مقدمه ۶۷
۲-3 بیان مساله ۶۸
3-3اهداف تحقیق: ۶۹
۱-3-3اهداف اصلی تحقیق: ۶۹
3-3اهداف فرعی تحقیق: ۶۹
4-3 فرضیات تحقیق: ۶۹
5-3 روش تحقیق: ۷۰
۶-3- جامعه آماری ۷۱
۷-3- روایی و پایایی ابزار سنجش ۷۲
۱-۷-3- روایی ۷۳
۲-۷-3- پایایی ۷۳
۸-3مدل تحلیلی تحقیق: ۷۴
9-3 طبقه بندی متغیرهای تحقیق: ۷۵
۱-9-3 تعاریف متغیرها: ۷۶
10-3- روش گردآوری اطلاعات: ۷۶
11-3 روش تجزیه و تحلیل داده : ۷۷
12-3 مدل آماری مورد استفاده در تحقیق ۷۷
1-12-3 مدل رگرسیون ۷۷
2-12-3- معادله رگرسیون چند متغیره ۷۸
1-2-12-3 روشهای ورود متغیرها در رگرسیون ۷۸
3-12-3 ضریب همبستگی و ضریب تشخیص ۷۹
1-3-12-3 روش همبستگی گشتاوری (پیرسون): ۸۱
۴-12-3 بررسی فرض نرمال بودن متغییرها: ۸۲
قصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها ۸۳
1-4 مقدمه‏: ۸۴
2-4 تجزيه و تحليل فرضیه‌های تحقيق: ۸۴
3-4 آزمون نرمال بودن داده هاي تحقیق: ۸۵
۴-4 شاخص های توصیفی کل متغییر ها ۸۶
۵-4 خلاصه تجزیه و تحلیل ها به تفکیک ۸۷
۱-۵-4 فرضیه اول ۹۰
۲-۵-4 فرضیه دوم ۹۲
۳-۵-4 فرضیه سوم ۹۴
۴-۵-4 فرضیه چهارم ۹۷
۵-۵-4 فرضیه پنجم ۹۹
۶-۵-4 فرضیه ششم ۱۰۱
۶-4 آزمون کرونباخ آلفا ۱۰۴
۷-4 آزمون فریدمن ۱۰۶
‏فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۰۷
1-5مقدمه: ۱۰۸
2-5 نتایج آزمون فرضیه ها: ۱۰۸
1-2-5 نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها در رگرسیون: ۱۰۸
3-5 نتیجه گیری: ۱۰۹
۴-5. پيشنهادها: ۱۱۰
1-4-5 پیشنهاد های برخاسته از تحقیق: ۱۱۱
2-۴-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی: ۱۱۳
۵-5 محدودیتهای تحقیق ۱۱۳
پیوستها: ۱۱۵
پرسشنامه: ۱۱۶
نمودار و جداول آماری: ۱۲۴
منابع فارسي: 1۳۰
منابع لاتین: 13۳
چکیده لاتین: ۱۳۵

چكيده:
اين پژوهش به گونه تجربي به تحليلگران مالي مالیاتی، سرمايه گذاران ، مديران و ساير استفاده كنندگان اطلاعات حسابداري و مالی نشان می دهد كه بين فرار مالياتي در نظام الكترونيكي با شاخصه هاي ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ،توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي رابطه مثبت و معني داري حاكم مي باشد و با تغييرات در سطح متغير مستقل ،متغير وابسته تحقيق نيز تغيیر مي كند.
با استفاده از اطلاعات پرسشنامه ای طي دوره زماني 13۹۰ تا 139۲ و با بهره گيري از روش تجزيه و تحليل رگرسيون خطي چند متغيره، به كمك نرم افزار SPSS ، نتايج تحقيق مورد بررسی قرار گرفت.
واژه های کلیدی :فرار مالیاتی، ثبت معاملات در دفاتر ،عدم افشا به موقع عمليات مالي ،قوانين مقررات و معافيت ها ،توافقات در خود اظهاري و بخشودگي جرايم مالياتي

فصل اول
كليات تحقیق

1-1 مقدمه:
ماليات از منابع مهم درآمد دولت ها است. ثبات و تداوم وصول ماليات موجب ثبات در برنامه ريزي دولت براي ارائه خدمات مورد نيازكشوردر زمينه هاي گوناگون مي شود. دريافت ماليات از جامعه در کشورهاى جهان امرى طبيعى و براساس سياست مالى است و در برخى از کشورهاى صنعتى جهان90 تا 98 درصد بودجه عمومى از طريق ماليات ها تامين مى شود و مردم نيز هيچگونه واکنش منفى در برابر آن بروز نمىدهند.
تغيير و تحول در اقتصاد كشور و در نتيجه تغيير در نحوه توليد و توزيع ثروت و درآمد، مستلزم بازنگري و تجديد نظر در انواع ماليات ها و نحوه وصول آنهاست. اجراي ماليات بر ارزش افزوده در بيش از 120 كشور جهان نشان دهنده مقبوليت و كارايي اين نظام در فراهم كردن يك منبع درآمد قابل اتكا و مطمئن براي دولت هاست. اجراي اين ماليات با نرخ ثابت و يكسان از يكسو پيش بيني ميزان درآمد دولت و در نتيجه امكان برنامه ريزي بهتر را فراهم مي نمايد و از سوي ديگر، دوره هاي كوتاه مدت وصول آن، تداوم تأمين نقدينگي خزانه دولت را تضمين مي كند.
قانون ماليات اگر با هوشمندي و بسترسازي کامل اجرا شود، ميتواند هزينه تمام شده طرح بزرگ تحول اقتصادي را کاهش دهد و از طرف ديگر کاربريهاي اقتصادي، اجتماعي و توسعهاي نظام مالياتي را به شدت افزايش خواهد داد.یکی از موارد مهم برای سهولت اجرای این نظام مالیاتی، آموزش مستمرمؤدیان مالیاتی است که با توجه به جدید بودن وموضوعات ویژه و زوایای گوناگون این نظام مالیاتی ، می تواند نقش بسیار مهمی را در رسیدن به اهداف قانون مالیات بر ارزش افزوده که از نیمه دوم سال 1387 اجرای مرحله ای آن آغاز گردیده است، داشته باشد.

2-1بیان مسئله :
به موجب بررسى هاى انجام گرفته، اجراى قانون مالیات ،راهى مناسب براى افزایش درآمد دولت ها و مدرنیزه کردن سیستم مالیاتى کشورهاست، ولی این امر تنها با طراحى دقیق و اجراى صحیح سیستم مزبوربه ویژه طراحی واجرای سیستم آموزشی مناسب برای آموزش مؤدیان مالیاتی، قابل حصول است. شاید بتوان پیدایش مالیات را مهم ترین رویداد اقتصادى دهه هاى پایانى قرن بیستم ذکرکرد که هرروز بر اهمیت آن نیز افزوده مى شود. ماهيت مدرن، دوره هاي كوتاه مدت، رويه خوداظهاري، مكانيسم استرداد و كثرت تعداد مؤديان اين نظام مالياتي در مقايسه با نظام سنتي ماليات ستاني، آموزش همه عوامل درگير در اجراي آن را از كاركنان و ماموران مالياتي گرفته تا مؤديان، مصرف كنندگان، مشاغل حرفه ای مرتبط با آن (مثل حسابداران و حسابرسان) و كاركنان ذيربط بنگاه ها و موسسات اقتصادي (كاركنان بخش فروش، ماموران خريد و تداركات و حسابداري) الزامي مي سازد. مواد 27 و 28 قانون ماليات بر ارزش افزوده، استفاده از خدمات سازمان حسابرسي، حسابداران و حسابرسان رسمي عضو جامعه حسابداران و «مشاوران مالياتي» را در مساعدت به مؤديان و سازمان امور مالياتي پيش بيني كرده است.
تا چهل سال پیش بحث مالیات بحثی غیرنظرى و صرفاً کاربردى تصورمى شد، اما امروزه بحث سیستم مالیاتى یکى ازمحورهاى مهم بحث سیستم اقتصادى درجهان به شمار می رود.مالیات بر ارزش افزوده اکنون در بیش از 120 کشورجهان کم و بیش اعمال مى شود و بیش از یک چهارم عواید مالیاتى جهان به کمک این روش جمع آورى مى شود.یکی از موارد پر اهمیت در اجرای موثر این طرح در کشورمان،آموزش مؤدیان مالیاتی می باشد.
بنابراين مجامع و انجمن هاي صنفي ونیز سایر ارگان های ذیربط مانند صدا وسیما مطبوعات وغیره نيز علاوه بر سازمان امور مالياتي، لازم است فعال شده و تمهيدات و آمادگي لازم را براي مشاركت در امر اجراي ماليات بر ارزش افزوده از طريق آموزش نيروهاي خود و سپس آموزش مؤديان فراهم كنند. بديهي است با وسعت كار اجراي اين نظام مالياتي، سازمان امور مالياتي كشور (كه خود مطمئناً با كمبود نيروي انساني آموزش ديده در اين نظام مالياتي مواجه است) به تنهايي قدرت و توان انجام كار گسترده آموزش مؤديان و مصرف كنندگان را حداقل در كوتاه مدت ندارد،اكنون با توجه به وصول بيش از حد انتظار اين ماليات (به رغم همه مشكلات پديدآمده) به نظر مي رسد دولت با اطمينان بيشتري مي تواند بودجه و منابع پيش بيني شده در ماده 35 قانون را به سازمان امور مالياتي كشور براي تدوين و اجراي طرح هاي آموزشي اجراي اين ماليات تخصيص دهد. سازمان امور مالياتي كشور نيز بايد به منظور تسريع در آموزش مؤديان، مصرف كنندگان و مشاغل حرفه اي مرتبط با اجراي اين نظام مالياتي، شرايط مشاركت و فعاليت اشخاص حقيقي و حقوقي ذي صلاح و واجد شرايط را براي مشاركت در امر آموزش هاي حرفه ای و همگاني مورد نياز فراهم كند، تا در این صورت بتوان به اهداف این نظام مالیاتی دست یافت.
3-1اهمیت موضوع مالیات :
هر چند تامین مخارج دولت از منابع دیگر مانند نفت ، استقراض از بانک مرکزی و غیره می تواند صورت گیرد ، اما تجربه سالهای گذشته کشورمان نشان می دهد که تکیه بر درآمدهای غیر مالیاتی نامعقول و ناپایدار است و اتکاء بر درآمدهای مالیاتی یکی از سالم ترین روشهای تامین مالی مخارج دولتها می باشد . از آنجایی که در سالهای اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و مالیاتی در کشور خودمان مشکلاتی در اقتصاد بخش عمومی ایجاد شده به طوری که دولت مجبور بوده است که کسری بودجه خود را از طریق سیستم بانکی و ایجاد تورم تامین مالی نماید ، لذا معرفی یک نظام مالیاتی با مبنای وسیع تر مانند مالیات می تواند در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و کاهش مشکلات ناشی از مالیاتهای تورمی نقش مهمی ایفا نماید .
پس از مالیاتهای سنتی که از گذشته در بین کشورها عمومیت یافت ، هیچ مباحثی به اندازه مالیات در سالهای اخیر مورد استقبال کشورها قرار نگرفته است . به طوری که تقریباً در کلیه اصلاحات نظام مالیاتی انجام شده در کشورهای مختلف جهان ، معرفی روش های نوین اخذ مالیات مشاهده می شود .
دلايلي كه انگيزه ي اصلاح روش اخذ مالیاتی و روشهای جلوگیری از فرار مالیاتی را در كشورهاي گوناگون ايجاد كرد مسائل مختلفي بوده كه به رغم در برداشتن طيف وسيعي از موارد مختلف مي توان آنها را در چهار مورد زير دسته بندي كرد:
1)رفع نارسايي هاي مالياتي سنتي
2)ايجاد منبع درآمد براي پاسخگويي به هزينه هاي روزافزون دولت.
3)ايجاد سيستم مالياتي متناسب با عملكرد پيمان هاي منطقه اي
4)ايجاد تحول در ساختار مالياتي به دليل هماهنگ نبودن آن با روند توسعه اقتصادي
به رغم اين كه به دليل ناشناخته بودن انواع مالياتهای دریافتی برخي از كشورها نسبت به پذيرش آن ابراز نگراني كرده اند، اما با گذشت زمان شمار كشورهاي استفاده كننده از روش نوین اخذ ماليات به طور قابل توجهي افزايش يافته است.
به طور كلي در بررسي هاي گوناگون در خصوص تئوري ماليات صاحب نظران اقتصادي اين ماليات را از سه جنبه ي مختلف مورد بررسي قرار داده اند. اين سه جنبه عبارتند از:
الف) مسائل ساختاري-اقتصادي-اجتماعي مالياتي مشكلات مرتبط با آن ها و راههاي مقابله با اين مشكلات
ب)اثرات مخلتف ماليات بر متغيرهاي اقتصادي از ديدگاه خرد و كلان.
ج) فرق مختلف اجراي ماليات در كشورهاي مختلف و استفاده از

پایان نامه
Previous Entries استاد شهریار، نوع دوستی، همبستگی اجتماعی Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه فرار مالیاتی، نظام مالی، نظام مالیاتی