توزیع فراوانی، استاد شهریار، تحلیل محتوا

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1ـ1ـ مقدمه 2
1ـ2ـ طرح مسأله 4
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1ـ4ـ اهداف تحقیق 7
1ـ4ـ1ـ هدف کلی 7
1ـ4ـ2ـ اهداف اختصاصی 7
1ـ5ـ زندگی‌نامه استاد شهریار 7
1ـ6ـ ویژگی‌های شعر شهریار 8
1ـ7ـ شهریار در دیدگاه صاحب‌نظران و دوستان 10
1ـ7ـ1ـ ملک‌الشعرای بهار 10
1ـ7ـ2ـ سید محمدعلی جمالزاده 10
1ـ7ـ3ـ لطف‌اله زاهدی 10
1ـ7ـ4ـ علی اصغر شعر دوست 10
1ـ7ـ5ـ مقام معظم رهبری 11
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2ـ1ـ مقدمه 12
2ـ2ـ پیشینه تجربی تحقیق در زمینه‌ی جامعه‌شناسی ادبیات 12
2ـ2ـ1ـ در خارج 12
2ـ2ـ2ـ در ایران 13
2ـ3ـ پیشینه تجربی تحقیق درباره استاد شهریار 14
2ـ4ـ نقش دین در اجتماع از دیدگاه اسلام 15
2ـ5ـ نظریه‌های جامعه‌شناسان در حوزه دین 18
2ـ5ـ1ـ نظریه امیل دورکیم 18
2ـ5ـ2ـ نظريه ماکس وبر 19
2ـ5ـ3ـ نظریه کلود هانری سن سیمون 20
2ـ5ـ4ـ نظريه کارل مارکس 21
2ـ5ـ5ـ نظریه یوآخیم واخ 21
2ـ5ـ6ـ نظریه میلتون یينگر 22
2ـ5ـ7ـ نظریه هربرت اسپنسر 23
2ـ6ـ چهارچوب نظری تحقیق 23
2ـ7ـ سؤال‌های تحقیق 26

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل سوم: روش پژوهش
3ـ1ـ نوع و روش تحقیق 27
3ـ2ـ واحدهای تحلیل محتوا 28
3ـ3ـ مراحل گزینش مقوله‌ها و کدگذاری آن‌ها 28
3ـ4ـ جامعه آماری تحقیق 30
3ـ5ـ نمونه آماری 30
3ـ6ـ حجم نمونه 30
3ـ7ـ اعتبار تحقیق 30
3ـ8ـ روش کار (چگونگی جمع‌آوری داده‌ها) 30
3ـ9ـ روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 31
3ـ10ـ تعریف متغیرهای تحقیق 31
3ـ10ـ1ـ تعریف نظری مفهوم دین از منظر جامعه‌شناسی 31
3ـ10ـ2ـ تعریف عملیاتی دین از منظر جامعه‌شناسی 32
3ـ11ـ داده‌های پژوهش 33
3ـ11ـ1ـ داده‌های مربوط به ابعاد اجتماعی دین در دیوان اشعار فارسی استاد شهریار 33
3ـ11ـ2ـ داده‌های نامشخص پژوهش 42
فصل چهارم: یافته‌های پژوهش
4ـ1ـ مقدمه 47
4ـ2ـ تحلیل توصیفی داده‌ها 48
4ـ3ـ توزیع فراوانی نسبی داده‌ها براساس سه مقوله 5
4ـ3ـ1ـ مقوله اول (انسجام و همبستگی) 51
4ـ3ـ2ـ مقوله دوم (فضیلت‌ها و ارزش‌های اخلاقی) 52
4ـ3ـ3ـ مقوله سوم (ظلم‌ستیزی) 52
4ـ4ـ تحلیل تبیینی داده‌ها 53
4ـ4ـ1ـ روش تحلیل ارزشیابی برای تحلیل تبیینی داده‌ها 53
4ـ4ـ2ـ تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون «آماری X^2» یا مجذور خی به‌کمک نرم‌افزار SPSS19 69
4ـ4ـ3ـ آمار اجمالی توزیع فراوانی داده‌ها براساس سه مقوله 82
4ـ4ـ3ـ1ـ مقوله‌های سه‌گانه (انسجام و همبستگی، فضائل و ارزش‌های اخلاقی و ظلم‌ستیزی) 83
4ـ4ـ3ـ2ـ مقوله اول (انسجام و همبستگی) 84
4ـ4ـ3ـ3ـ مقوله دوم (فضائل و ارزش‌های اخلاقی) 85
4ـ4ـ3ـ4ـ مقوله سوم (ظلم‌ستیزی) 86
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5ـ1ـ مقدمه 87
5ـ2ـ نتایج توصیفی تحقیق 87
فهرست مطالب
عنوان صفحه
5ـ2ـ1ـ سوال اصلی تحقیق 88
5ـ2ـ2ـ سوالات فرعی تحقیق 89
5ـ2ـ2ـ1ـ سوال اول تحقیق 89
5ـ2ـ2ـ2ـ سوال دوم تحقیق 89
5ـ2ـ2ـ3ـ سوال سوم تحقیق 89
5ـ2ـ2ـ4ـ سوال چهارم تحقیق 90
5ـ2ـ2ـ5ـ سوال پنجم تحقیق 90
5ـ2ـ2ـ6ـ سوال ششم تحقیق 90
5ـ2ـ2ـ7ـ سوال هفتم تحقیق 91
5ـ2ـ2ـ8ـ سوال هشتم تحقیق 91
5ـ2ـ2ـ9ـ سوال نهم تحقیق 91
5ـ2ـ2ـ10ـ سوال دهم تحقیق 92
5ـ2ـ2ـ11ـ سوال یازدهم تحقیق 92
5ـ2ـ2ـ12ـ سوال دوازدهم تحقیق 92
5ـ2ـ2ـ13ـ سوال سیزدهم تحقیق 93
5ـ3ـ بررسی شدت نظر شهریار نسبت به مقوله‌ها و کدهای تحلیلی 93
5ـ4ـ نتیجه‌گیری کلی 94
5ـ5ـ پیشنهادهای پژوهشی 95
5ـ6ـ محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق 95
منابع و مآخذ 96

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (3ـ1): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ1 (مذمت تفرقه) 34
جدول (3ـ2): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ2 (نوع‌دوستی) 34
جدول (3ـ3): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ3 (اتحاد) 35
جدول (3ـ4): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ4 (انفاق) 36
جدول (3ـ5): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ5 (محبت) 36
جدول (3ـ6): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ1 (عفو و بخشش) 37
جدول (3ـ7): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ2 (وفای به عهد و وفاداری) 37
جدول (3ـ8): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ3 (اخلاق مداری) 38
جدول (3ـ9): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ4 (عدل و عدالت) 38
جدول (3ـ10): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ1 (مبارزه با ظلم) 39
جدول (3ـ11): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ2 (جهاد) 39
جدول (3ـ12): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ3 (ایثار و شهادت) 40
جدول (3ـ13): داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ4 (آزادی) 41
جدول (3ـ14): داده‌های نامشخص مربوط به مقوله اول (انسجام و همبستگی) 42
جدول (3ـ15): داده‌های نامشخص مربوط به مقوله دوم (فضائل و ارزش‌های اخلاقی) 44
جدول (3ـ16): داده‌های نامشخص مربوط به مقوله سوم (ظلم‌ستیزی) 45
جدول (4ـ1): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 1ـ1 48
جدول (4ـ2): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 1ـ2 48
جدول (4ـ3): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 1ـ3 48
جدول (4ـ4 ): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 1ـ4 49
جدول (4ـ5): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 1ـ5 49
جدول (4ـ6): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 2ـ1 49
جدول (4ـ7): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 2ـ2 49
جدول (4ـ8): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 2ـ3 50
جدول (4ـ9): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 2ـ4 50
جدول (4ـ10): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 3ـ1 50
جدول (4ـ11): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 3ـ2 51
جدول (4ـ12): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 3ـ3 51
جدول (4ـ13): کلمات و مضامین تکرار شده در دیوان استاد شهریار برای کد تحلیلی 3ـ4 51
جدول (4ـ14): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ1 54
جدول (4ـ15): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ2 55
جدول (4ـ16): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ3 57
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (4ـ17): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ4 ( انفاق) 58
جدول (4ـ18): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 1ـ5 (محبت) 59
جدول (4ـ19): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ1 (عفو و بخشش) 60
جدول (4ـ20): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ2 (وفای به عهد و وفاداری) 60
جدول (4ـ21): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ3 (اخلاق‌مداری) 62
جدول (4ـ22): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 2ـ4 (عدل و عدالت) 63
جدول (4ـ23): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ1 (مبارزه با ظلم) 63
جدول (4ـ24): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ2 (جهاد) 65
جدول (4ـ25): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ3 (ایثار و شهادت) 66
جدول (4ـ26): تحلیل ارزشیابی داده‌های مربوط به کد تحلیلی 3ـ4 (آزادی) 68
جدول (4ـ27): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 1ـ1 (مذمت تفرقه) 69
جدول (4ـ28): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 1ـ2 (نوع‌دوستی) 70
جدول (4ـ29): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 1ـ3 ( اتحاد) 71
جدول (4ـ30): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 1ـ4 (انفاق) 72
جدول (4ـ31): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 1ـ5 (محبت) 73
جدول (4ـ32): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 2ـ1 (عفو و بخشش) 74
جدول (4ـ33): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 2ـ2 (وفای به عهد و وفاداری) 75
جدول (4ـ34): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 2ـ3 (اخلاق‌مداری) 76
جدول (4ـ35): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 2ـ4 (عدل و عدالت) 77
جدول (4ـ36): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 3ـ1 (مبارزه با ظلم) 78
جدول (4ـ37): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 3ـ2 (جهاد) 79
جدول (4ـ38): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 3ـ3 (ایثار و شهادت) 80
جدول (4ـ39): توزیع فراوانی کلمات و مضامین کد تحلیلی 3ـ4 (آزادی) 81
جدول (4ـ40): توزیع فراوانی نسبی مقوله‌های سه‌گانه 83
جدول (4ـ41): توزیع فراوانی داده‌های مقوله‌ی اول تحقیق (انسجام و همبستگی) 84
جدول (4ـ42): توزیع فراوانی داده‌های مقوله‌ی دوم تحقیق (فضائل و ارزش‌های اخلاقی) 85
جدول (4ـ43): توزیع فراوانی داده‌های مقوله‌ی سوم تحقیق (ظلم‌ستیزی) 86

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار (4ـ1): نمودار کد تحلیلی مذمت تفرقه 70
نمودار (4ـ2): نمودار کد تحلیلی نوع‌دوستی 71
نمودار (4ـ3): نمودار کد تحلیلی اتحاد 72
نمودار (4ـ4): نمودار کد تحلیلی انفاق 73
نمودار (4ـ5): نمودار کد تحلیلی محبت 74
نمودار (4ـ6): نمودار کد تحلیلی عفو و بخشش 75
نمودار (4ـ7): نمودار کد تحلیلی وفای به عهد و وفاداری 76
نمودار (4ـ8): نمودار کد تحلیلی اخلاق‌مداری 77
نمودار (4ـ9): نمودار کد تحلیلی عدل و عدالت 78
نمودار (4ـ10): نمودار کد تحلیلی مبارزه با ظلم 79
نمودار (4ـ11): نمودار کد تحلیلی جهاد 80
نمودار (4ـ12): نمودار کد تحلیلی ایثار و شهادت 81
نمودار (4ـ13): نمودار کد تحلیلی آزادی 82
نمودار (4ـ14): نمودار فراوانی نسبی ابیات به تفکیک مقوله‌های سه‌گانه 83
نمودار (4ـ15): نمودار ستونی مقوله اول 84
نمودار (4ـ 16): نمودار ستونی مقوله دوم 85
نمودار (4ـ17): نمودار ستونی مقوله سوم 86

چکیده
موضوع پژوهش حاضر «تحلیل محتوای دیوان اشعار فارسی استاد شهریار از حیث توجه به ابعاد اجتماعی دین» می‌باشد. چهارچوب نظری تحقیق را نظریه‌های دورکیم، کارل مارکس، ماکس وبر، اسپنسر و یینگر درمورد دین تشکیل می‌دهند. به عقيده دورکيم دین عامل همبستگی و ثبات اجتماعی و پایداری جامعه و مظهر قدرت جامعه است و نقش مثبت دین در حل و فصل مشکلات اجتماعی، در ایجاد یگانگی و در معنویتی که در جامعه به‌وجود می‌آید نیز سخت اهمیّت دارد. کارل ماركس معتقد است كه، انسان دين را مي‌آفريند و دين، هم ابزار ستمگري به طبقه زيردست جامعه و هم بيانگر اعتراض عليه ستمگري مي‌باشد. طبق نظر یینگر، دين از طريق تأكيد بر ارزش‌هاي كلي و دسترسي‌پذير يعني ارزش‌هايي چون رستگاري و يا توجيه رنج، ناكامي و محروميت و نظاير آن، موجب حفظ سازمان اخلاقي جامعه می‌شود. با توجه به این‌که اديان الهى و آسمانى در ترويج فضايل، آرمان‌ها، آداب مثبت و خصلت‌هاى نيكو، نقش مؤثرى داشته‌اند، اسپنسر در اين باره معتقد است: «بيان آداب و فضايل جوامع كه پايه‌ى تمدن آن‌هاست، ناشى از دين است». بر این اساس سه مقوله‌ی انسجام و همبستگی اجتماعی، فضائل و ارزش‌های اخلاقی و ظلم‌ستیزی تعیین شد و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سلسله مراتب Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی پرسش نامه