پایان نامه رایگان درباره شهروندان تهران، ارزش ها و نگرش ها، شهروندان زن

دانلود پایان نامه ارشد

1-5- سؤالات تحقيق 6
فصل دوم: پيشينه تجربي و مباني نظري
2-1-مقدمه 8
2-2-بخش اول: پيشينه تحقيقات تجربي 9
2-2-1- پيشينه تحقيقات داخلي 9
2-2-1-1- رضايت از زندگي يا احساس ذهني بهزيستي 9
2-2-1-2-بررسي رضايت از زندگي وجايگاه احساس امنيت در آن در بين شهروندان تهراني 9
2-2-1-3- بررسي تطبيقي رضايت از زندگي در بين دانشجويان دختر وپسر دانشگاه فردوسي مشهد 13
2-2-1-4- احساس رضايت از زندگي و احساس عدالت توزيعي 18
2-2-1-5-مقايسه نتايج رضايت از زندگي در دو پژوهش سال هاي 1353 و1374در ايران 18
2-2-1-6- موج دوم پيمايش ارزش ها و نگرش هاي ايرانيان 24
2-2-1-7- رضايت از زندگي و مولفه‌هاي آن 31
2-2-1-8- ابعاد رضايت از زندگي 33
2-2-1-9- مفهوم رضايت و ابعاد آن 34
2-2-1-10- هفت عامل همبسته با احساس رضايت از زندگي 35
2-2-1-11- بررسي ميزان رضايت از زندگي 36
2-2-1-12- ابعاد رضايت از زندگي (شوراي علمي پژوهشگران 1381 ) 37
2-2-1-13-وضعيت و نگرش جوانان ايران، گزارش نتايج پژوهشي طرح مشاوره ملي با جوانان 38
2-2-1-14- سنجش توصيفي احساس خوشبختي 40
2-2-1-15-بررسي رضايت از زندگي در ميان شهروندان زن ايراني 41
2-2-2- پيشينه تحقيقات خارجي 42
2-2-2-1- سنجش احساس ميزان رضايت و امنيت 42
2-2-2-2- گزارشي از اعتبار سازه‌هايي از طيف رضايت از زندگي در يك مقطع زماني 43
2-2-2-3- رضايت از زندگي در ميان دانش‌آموزان خارجي 45
2-2-2-4- توانائي ها و محدوديت‌ها براي اندازه‌گيري كيفيت زندگي در نواحي شهري 49
2-2-2-5- كيفيت زندگي و رضايت 53
2-2-2-6- دنيا طلبي و نسبت آن با رضايت از زندگي 55
2-2-2-7- رضايت از زندگي و توسعه 56
2-2-2-8- احساس ميزان رضايت و امنيت 56
2-2-2-9- همبستگي احساس خوشبختي با بيگانگي و بي‌اعتمادي 56
2-2-2-10- همبستگي رضايت از زندگي با توسعه اجتماعي و اقتصادي 56
2-2-2-11- بهروزي در آمريكا 57
2-2-2-12- همبستگي رضايت از زندگي با پايگاه اجتماعي اقتصادي 57
2-2-2-13- تحليلي از شاخص رضايت از زندگي 57
2-2-2-14- بررسي تطبيقي ميزان رضايت از زندگي و احساس سعادت در بين چندين كشور اروپايي 58

2-3-بخش دوم: مباني نظري 70
2-3-1- نظريه هاي روان شناختي 70
2-3-1-1-نظريه سلسله مراتب نيازها 70
2-3-1-2-نظريه نياز به موفقيت 72
2-3-2- نظريه هاي روان شناسي اجتماعي 74
2-3-2-1-نظريه محروميت نسبي 74
2-3-2-2-نظريه تطابق آرزو- وضعيت 76
2-3-2-3-نظريه دلزدگي زيمل 78
2-3-2-4-نظريه دلهره منزلت 83
2-3-2-5-نظريه برابري 84
2-3-2-6-نظريه ارزش منزلت 85
2-3-2-7-نظريه بيگانگي اجتماعي 85
2-3-2-8-نظريه مقايسه اجتماعي 86
2-3-3- نظريه هاي جامعه شناسي 89
2-3-3-1-نظريه آنومي دورکيم 89
2-3-3-2-نظريه رابطه اجتماعي 90
2-3-3-3-نظريه كونيگ 94
2-3-3-4-لوئيس كريزبرگ 95
2-3-3-5-نظريه کارل مارکس 96
2-3-3-6-نظريه ي پارسونز 97
2-3-3-7-نظريه هومنز 99
2-3-3-8-نظريه مبادله پيتر بلاو 99
2-3-3-9-نظريه اينگلهارت 100
2-3-3-10-ولع ارتقاء در ايران و عوامل مؤثر بر آن 101
2-3-4-چهارچوب تئوريک 102
2-3-5-فرضيات تحقيق 105
2-1 مدل نظري تحقيق 106
فصل سوم: روش‌شناسي تحقيق
3-1- مقدمه 108
3-2-متغير هاي پژوهش 110
3-2-1-متغيرهاي زمينه اي: سن، جنس، تحصيلات، تاهل 110
3-3-تعريف مفاهيم(تعاريف مفهومي وعملياتي متغيرها) 110
3-3-1-رضايت از زندگي 110
3-3-2-تعريف عملياتي 111
3-3-3-روايي معيار(ابزار سنجش) متغير وابسته 112
3-4-محروميت نسبي 112
3-4-1-تعريف عملياتي 112
3-5-آنومي (بي‌هنجاري) 113
3-5-1-تعريف عملياتي 114
3-6- دينداري(بعد احساسي) 116
3-6-1-تعريف عملياتي 116
3-7- احساس بيگانگي اجتماعي(بعد بي قدرتي) 117
3-7-1-تعريف عملياتي 117
3-8-مثبت نگري 118
3-8-1-تعريف عملياتي 118
3-9-رضايت از خود 119
3-9-1-تعريف عملياتي 119
3-10- رضايت زناشوئي 120
3-10-1-تعريف عملياتي 120
3-11- سن 121
3-12- وضعيت تاهل 121
3-13-جنسيت 122
3-14-تحصيلات 122
3-15-ميزان درآمد 122
3-16-روش تحقيق 122
3-17-واحد تحليل و واحد مشاهده 122
3-18-روش نمونه گيري 123
3-19-جامعه آماري 122
3-20-حجم نمونه 123
3-21-مراحل تهيه پرسشنامه 123
3-22-محاسبه روايي لازم 124
3-23-تكنيك‌هاي مورد استفاده در تجزيه و تحليل داده‌ها 124
3-24-اعتبار و پايايي 124
3-25-بررسي روايي معيار ابزار سنجش 125
فصل چهارم: يافته هاي تحقيق
4-1-مقدمه 128
4-2- بخش اول: آمار توصيفي 128
4-2-1-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس دسته هاي سني 128
4-2-2-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس جنس 130
4-2-3-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس مقاطع تحصيلي 131
4-2-4-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت تاُهل 132
4-2-5-توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان درآمد خانواده 133
4-2-6-توصيف متغير وابسته: رضايت از زندگي 135
4-2-7-توصيف متغير هاي مستقل 139
4-2-7-1-محروميت نسبي 139
4-2-7-2-آنومي اجتماعي 143
4-2-7-3-دينداري(بعد احساسي) 148
4-2-7-4-احساس بيگانگي اجتماعي(بعد بيقدرتي) 151
4-2-7-5-مثبت نگري 154
4-2-7-6-رضايت از خود 157
4-2-7-7-رضايت زناشويي 160
4-3-بخش دوم: آمار استنباطي 165
4-3-1-تحليل يافته هاي پژوهش (آزمون فرضيات) 165
4-3-2-بررسي پيش فرض هاي تحليل رگرسيون و ارائة معادلة آن 165
4-3-2-1-بررسي نرمال بودن و فاصله اي بودن سطح سنجش متغيرهاي تحقيق 165
4-3-2-2- بررسي استقلال متغيرهاي مستقل از يكديگر يا عدم هم خطي آنها 166
4-3-2-3- بررسي استقلال خطاها 166
4-3-3-آزمون فرضيه يكم : احساس محروميت نسبي برکاهش رضايت از زندگي موثر است . 167
4-3-4-آزمون فرضيه دوم: آنومي اجتماعي بر کاهش رضايت از زندگي موثر است. 169
4-3-5-آزمون فرضيه سوم: بعد احساسي دينداري بر افزايش رضايت از زندگي موثر است. 171
4-3-6-آزمون فرضيه چهارم: احساس بيگانگي اجتماعي(بعد بي قدرتي) بر کاهش رضايت از زندگي موثر است. 173
4-3-7-آزمون فرضيه پنجم : مثبت نگري بر افزايش رضايت از زندگي موثر است. 175
4-3-8-آزمون فرضيه ششم : رضايت از خود بر افزايش رضايت از زندگي موثر است. 177
4-3-9-آزمون فرضيه هفتم : رضايت زناشويي بر افزايش رضايت از زندگي موثر است. 179
4-3-10-آزمون فرضيه هشتم: ميزان درآمد بر افزايش رضايت از زندگي موثر است. 181
4-3-11-آزمون فرضيه نهم:ميزان تحصيلات بر دينداري موثر است. 186
4-3-12-آزمون فرضيه دهم: بين جنس و رضايت از زندگي رابطه معناداري وجود دارد. 187
4-3-13-آزمون فرضيه يازدهم: بين تاهل ورضايت از زندگي رابطه معناداري وجود دارد 188
4-3-14-آزمون فرضيهدوازدهم: بين سن و رضايت از زندگي رابطه معناداري وجود دارد. 190
4-3-15-آزمون فرضيه سيزدهم: ميزان تحصيلات بر دينداري موثر است. 190
4-3-16-آزمون فرضيه چهاردهم: مثبت نگري بر رضايت از خود موثر است. 192
4-4- معادلة رگرسيوني خطي چند متغيره (Multiple linear Regression) 194
4-5-اثرات مستقيم و غيرمستقيم متغيرهاي مستقل موثر بر رضايت از زندگي 200
فصل پنجم: نتيجه گيري وپيشنهادات
5-1-مقدمه 202
5-2- جمع بندي يافته ها و نتايج پژوهش 203
5-3- پاسخ به سوالات اصلي پژوهش 210
5-4- پيشنهادها و محدوديت هاي تحقيق 211
فهرست منابع 213
پيوست ها 216

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1 بررسي درصد فراواني هر يك از شاخص‌هاي تحقيق در بين پاسخگويان 10
جدول 2-2بررسي ميزان همبستگي دو متغير “امنيت و رضايت” با ساير متغيرهاي تحقيق 11
جدول 2-3 ارائة نتايج كلي متغيرهاي پژوهش 14
جدول2-4 رابطه بين رضايت از دانشگاه و متغيرهاي زمينه اي 15
جدول2-5 رابطه بين رضايت از آزاديهاي سياسي- اجتماعي و متغيرهاي زمينه اي 17
جدول2-6 مقايسه رضايت از زندگي سال‌هاي 1353 و 1374به تفكيك جنس (براساس عوامل مشترك) 23
جدول 2-7 مقايسه رضايت از زندگي سال‌هاي 1353 و 1374به تفكيك جنس (براساس عوامل مشترك) 24
جدول2-8 تحليل عامل گويه هاي رضايت از زندگي 25
جدول2-9 مقايسة ميزان رضايت از وضع سلامتي در سال هاي 1382- 1353 26
جدول2-10مقايسة ميزان رضايت از وضع مالي در سال هاي 1382- 1353 26
جدول2-11مقايسة ميزان رضايت از وضع شغلي در سال هاي 1353، 1379 و 1382 26
جدول2-12ميزان رضايت از اوضاع اقتصادي 27
جدول2-13ميزان رضايت از اوضاع سياسي در سال 1382 27
جدول2-14 سطوح رضايت مالي بر حسب گروه هاي نسلي ( پيمايش 1382) 28
جدول2-15سطوح رضايت فردي بر حسب گروه هاي تحصيلي( پيمايش 1382) 29
جدول2-16رضايت از زندگي به تفکيک ابعاد اجتماعي 35
جدول 2-17نتايج آزمون فرضيات 41
جدول2-18کيفيت زندگي و رضايت 54
جدول 2-19خلاصه مهمترين نتايج پيشينه تجربي 64
جدول2-20کارکرد گرائي ساختاري تالکوت پارسونز 98
جدول2-21کارکرد گرائي ساختاري تالکوت پارسونز 104
جدول 3-1خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير رضايت از زندگي 111
جدول 3-2 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير ميزان احساس محروميت نسبي 113
جدول شماره 3-3 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي متغير آنومي 115
جدول 3-4 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي دينداري 116
جدول 3-5 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي احساس بيگانگي اجتماعي 117
جدول 3-6 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي مثبت نگري 118
جدول 3-7 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي رضايت از خود 119
جدول3-8 خروجي آزمون آلفاي كرونباخ براي محاسبه هماهنگي دروني گويه‌هاي رضامندي زناشوئي 121
جدول 3-9بررسي روايي معيار متغير وابسته 126
جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس دسته هاي سني 128
جدول4-2شاخص هاي مرکزي پاسخگويان به تفکيک سن 129
جدول 4-3 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس جنس 130
جدول 4-4توزيع فراواني پاسخگويان به تفکيک مقطع تحصيلي 131
جدول 4-5 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس وضعيت تاُهل 132
جدول 4-6 توزيع فراواني پاسخگويان بر اساس ميزان درآمد(ميليون ريال) 133
جدول4-7شاخص هاي مرکزي پاسخگويان به تفکيک ميزان درآمد(ميليون ريال) 134
جدول 4-8توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضايت از زندگي 135
جدول 4-9 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از زندگي 137
جدول 4-10شاخص هاي مركزي در متغير رضايت از زندگي 138
جدول 4-11توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير محروميت نسبي 140
جدول4-12 توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير احساس محروميت نسبي 141
جدول 4-13شاخص هاي مركزي در متغير محروميت نسبي 141
جدول 4-14توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير آنومي اجتماعي 143
جدول4-15توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير آنومي اجتماعي 146
جدول 4-16شاخص هاي مركزي در متغير آنومي اجتماعي 146
جدول 4-17توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير دينداري(بعد احساسي) 148
جدول 4-18توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير دينداري(بعد احساسي) 149
جدول 4-19 شاخص هاي مركزي در متغير دينداري(بعد احساسي) 149
جدول 4-20 توزيع درصدي پاسخهاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير احساس بيگانگي اجتماعي(بعد بي قدرتي) 151
جدول 4-21توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير بيگانگي اجتماعي(بي قدرتي) 152
جدول 4-22 شاخص هاي مركزي در متغير بيگانگي اجتماعي(بعد بي قدرتي) 152
جدول 4-23 توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير مثبت نگري 154
جدول 4-24توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير مثبت نگري 155
جدول4-25شاخص هاي مركزي در متغير مثبت نگري 155
جدول 4-26 توزيع درصدي پاسخ هاي نمونه تحقيق به گويه هاي متغير رضايت از خود 157
جدول 4-27توزيع فراواني پاسخگويان نسبت به متغير رضايت از خود 158
جدول 4-28شاخص هاي مركزي در متغير رضايت از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع ، Cumin، Black Next Entries پایان نامه رایگان درباره اعتماد متقابل، اوقات فراغت