دانلود پایان نامه درباره نانولوله، سیلیسیم، CSA

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………. 38

2-3-2-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Pدر لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………………. 42

2-3-2-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-3-3 بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………… 44

2-3-3-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Al در لایه پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………. 44

2-3-3-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتمP در لایه پنجم………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

2-3-3-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه پنجم……………………………………………………………………………………………………………… 47

2-3-4 بررسی پارامترهایNMR نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید در لایه هفتم………………………………………………………………………………………………………………………… 50

2-3-4-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتمAl در لایه هفتم…………………………………………………………………………………………………………………………. 50

2-3-3-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با
اتمP در لایه هفتم…………………………………………………………………………………………………….. 52

2-3-4-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتمAl-P در لایه هفتم…………………………………………………………………………………………………………….. 53

2-4 بررسی پارامترهای NQR نانولوله آرمچیر(4و4) سیلیسیم کاربید…………………………….. 56

2-4-1 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول……………………………. 57

2-4-2 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم………………………….. 58

2-4-3 بررسی پارمترهای NQR نانوله سیلیسم کاربید در لایه پنجم…………………………… 59

2-4-4 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسم کاربید در لایه هفتم……………………………. 60

2-5- بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید……………………………………… 61

2-5-1- بررسی ساختارهای هومو-لومو در لایه اول………………………………………………….. 61

2-5-2- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه سوم…………………………………………………. 65

2-5-3- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه پنجم………………………………………………….. 68

2-5-4- بررسی ساختارهای هوموولومو در لایه هفتم……………………………………………….. 71

2-6 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو-لومو نانولوله سیلیسیم کاربید ………….. 74

2-6-1- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه اول………………….. 77

2-6-2 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو – لومو برای لایه سوم…………………. 79

2-6-2 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو – لومو برای لایه پنجم……………… 81

2-6-2 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو – لومو برای لایه هفتم……………… 83
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………. 85

فصل سوم

3-1-بررسی ساختاری فرایند جایگزینی آلومینیوم و فسفر در ساختار زیگزاگ (0و8) نانولوله سیلیسم کاربید…………………………………………………………………………………………………………. 88

3-2-بررسی طول پیوند و زاویه پیوند نانو لوله سیلیسیم کاربید………………………………….. 89

3-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه اول………………………………………………. 89

3-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه دوم ……………………………………………… 91

3-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه سوم………………………………………………. 93

3-2-1 بررسی طول پیوند وزاویه پیوند برای لایه چهارم…………………………………………. 96

3-3 بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید……………………….. 97

3-3-1 بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید در لایه اول……. 98

3-3-1-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم Alدر لایه اول………………………………………………………………………………………………………………………… 98

3-3-1-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم P در لایه اول………………………………………………………………………………………………………………………. 99

3-3-1-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه اول……………………………………………………………………………………………………………………… 103

3-3-2 بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید در لایه دوم….. 104

3-3-2-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم Al در لایه دوم……………………………………………………………………………………………………………………… 104

3-3-2-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Pدر لایه دوم……………………………………………………………………………………………………………………. 107

3-3-2-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13Cدر جایگزینی با اتم Al-P در لایه دوم……………………………………………………………………………………………………………….. 108

3-3-3 بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید در لایه سوم…. 109

3-3-3-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم Al در لایه سوم………………………………………………………………………………………………………….. 109

3-3-3-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم P در لایه سوم…………………………………………………………………………………………………………. 113

3-3-3-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم Al-P در لایه سوم………………………………………………………………………………………………………. … 114

3-3-4 بررسی پارامترهایNMR نانولوله زیگزاگ (0و8) سیلیسیم کاربید در لایه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………. 115

3-3-4-1 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم Al در لایه چهارم…………………………………………………………………………………………………………………… 115

3-3-4-2 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتم P در لایه چهارم……………………………………………………………………………………………………………………116

3-3-4-3 بررسی پارامترهای CSIو CSA هسته 29Siو 13C در جایگزینی با اتمAl-P در لایه چهارم………………………………………………………………………………………………………. 118

3-4 بررسی پارامترهای NQR نانولوله زیگزاگ(0و8) سیلیسیم کاربید…………………….. 120

3-4-1 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول…………………………121

3-4-2 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم…………………………121

3-4-3 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم……………………… 123

3-4-4 بررسی پارامترهای NQR نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم…………………..123

3-5- بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید………………………………..124

3-5-1 بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه اول………………125

3-5-2 بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه دوم……………..128

3-5-3 بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه سوم……………132

3-5-4 بررسی ساختارهای هومو و لومو نانولوله سیلیسیم کاربید در لایه چهارم…………135

3-6 بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو………………………………………138

3-6-1- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه اول…………….138

3-6-2- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه دوم………….. 140

3-6-3- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه سوم…………..142

3-6-4- بررسی پارامترهای کوانتومی ساختارهای هومو- لومو برای لایه چهارم……… 144
نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………146

منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………………….147

فهرست جداول

جدول 2-1 پارامترهای طول پیوند و زاویه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد درباره محل وقوع جرم، زنان و دختران، ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه ارشد درباره زنان و دختران، قانون مجازات، حقوق بشر