پایان نامه ارشد درباره زنان و دختران، سازمان ملل، اعمال مجرمانه

دانلود پایان نامه ارشد

فصل دوم:قاچاق انسان در اسناد ملي
1-قاچاق انسان در قوانين قبل از انقلاب
2-قاچاق انسان در قوانين بعد از انقلاب
3-قوانين مرتبط با قاچاق انسان در نظام حقوقي ايران
فصل سوم:قاچاق انسان در اسناد منطقه اي و بين المللي
1-اسناد و اقدامات قاره آسيا
2-اسناد و اقدامات قاره آمريکا
3-اسناد و اقدامات قاره اروپا
4-ميثاق جامعه ملل
5-کنوانسيون سرکوب قاچاق اشخاص و بهره کشي از روسپيگري ديگران
6-کنوانسيون سازمان ملل عليه جرائم سازمان يافته فراملي و پروتکل پيشگيري،سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان
بخش چهارم:نگاه اجمالي به مصاديق و کشورها و گروه هاي درگير قاچاق انسان
فصل اول:مصاديق و کشورها و گروه هاي درگير قاچاق انسان
1-مصاديق قاچاق انسان
2-کشورها و گروه هاي درگير قاچاق انسان
فصل دوم:اقدامات پيشگيرانه در مورد قاچاق انسان
1-اقدامات پيشگيرانه در سطح ملي-داخلي
2-اقدامات پيشگيرانه در سطح منطقه اي-بين المللي
فصل سوم:مشکلات مقابله با قاچاق انسان
1-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح ملي
2-مشکلات مقابله با قاچاق انسان در سطح بين المللي
فصل چهارم:مقابله با قاچاق انسان
1-مقابله با قاچاق انسان در سطح ملي
2-مقابله با قاچاق انسان در سطح بين المللي
نتيجه گيري
راهکارها و پيشنهادها
منابع
پيوست
چکيده انگليسي

چکيده :
قاچاق انسان داراي سابقه طولاني است و ليکن به استناد بعضي از شواهد قاچاق انسان از قديم الايام وجود داشته و تاريخچه آن به دوران باستان باز مي گردد.قاچاق انسان در دوران گذشته به بردگي انسانها مشهور بوده است و يکي از پديده هاي خطرناک به شمار مي رفت.در جهان کنوني تمامي دولتها در سطح جهان کم و بيش در گير اين پديده شوم و هراس انگيز شده اند.قاچاق انسان عبارت است از حرکت دادن غير قانوني و مخفيانه اشخاص در مرزهاي ملي،عمدتاً از کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذر،با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به وضعيت بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي به منظور سود به کار گيرندگان،قاچاقچيان و سنديکاهاي جنايتکار و ديگر گروه هاي مرتبط با قاچاق همچون کارخانگي،ازدواج دروغين،استخدام مخفيانه و فرزند خواندگي دروغين است.از جمله اقدامات غير انساني که در اين زمان گريبانگير جامعه مي باشد مسئله قاچاق انسان است که امروزه نيز نظاره گر افزايش آن مي باشيم که توسط سازمانهاي جنايتکار بين الملل صورت مي گيرد.به موازات پيشرفت جوامع و توسعه تکنولوژي که در چند قرن اخير صورت گرفته،ارتباطات اجتماعي و روابط انساني نيز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پديده هاي ضد اجتماعي هم رشد روز افزوني يافته اند.قاچاق انسان را مي توان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومين منبع درآمد به وسيله سازمانهاي جنايي فراملي دانست.آنچه که بعنوان يک واقعيت در خصوص قاچاق انسان بايد بيان کرد اين است که در دهه گذشته قاچاق انسان به درجه اي عالمگير رسيده تا جايي که هيچ کشوري از آن در امان نمي باشد.قاچاق انسان يک مسئله فزاينده و آن شامل بهره برداري جنسي و بهره کشي کاري قربانيان است که در همه مناطق جهان وجود دارد.مردان و زنان هر دو ممکن است که قرباني قاچاق شوند اما قرباني اصلي در جهان زنان و دختران و کودکان هستند که اکثريت براي اهداف جنسي قاچاق مي شوند.مقابله ملي و بين المللي با چنين جرائمي نيازمند چارچوب حقوق خاصي است که همکاري گسترده اعضاي جامعه ملي و بين المللي را طلب مي کند.
کليد واژه:قاچاق انسان-بردگي-سازمانهاي جنايتکار-مقابله ملي و بين المللي-همکاري گسترده-
1-مقدمه:
قاچاق انسان داراي سابقه طولاني است و ليکن به استناد بعضي از شواهد قاچاق انسان از قديم الايام وجود داشته و تاريخچه آن به دوران باستان باز ميگردد. به موازات پيشرفت جوامع و توسعه تکنولوژي که در چند قرن اخير صورت گرفته، ارتباطات اجتماعي و روابط انساني نيز گسترده تر شده و به تبع آن اعمال مجرمانه و پديدههاي ضد اجتماعي هم رشد روزافزوني يافتهاند. اين جرايم و فعاليتهاي مجرمانه که معمولاً داراي پيچيدگي خاصي بوده و با برنامهريزي و سازماندهي صورت ميپذيرد بعضاً پا را از عرصه مرزهاي داخلي کشورها فراتر نهاده و به صورت يک پديده فراملي در عرصه بينالمللي مطرح ميشوندو اين جرايم که با خصوصيت فراملي و سازمان يافتگي شناخته شدهاند داراي ويژگي هاي خاصي ميباشند که مبارزه با آنها جز از طريق اقدامات هماهنگ و در چار چوب يک همکاري بينالمللي ميسر نيست که از جمله اين پديدهها ميتوان به قاچاق انسان اشاره کرد که در سال 1990 به عنوان معضل مطرح گرديد . قاچاق انسان امري است که مطرح شدن آن به عنوان معضل جدي به ابتداي قرن بيستم بر ميگردد .هر چند که از لحاظ شکلي در ادوار مختلف تغيير يافته است مثلاً زماني خريد و فروش زنان قاچاق محسوب ميشد و زماني ديگر انتقال بردگان و سياهپوستان براي به کارگيري در مزارع و معادن و يا استفاده در جنگلها .
در اين سال بود که مقاوله نامه بينالمللي در پاريس راجع به تأمين يک حمايت موثر عليه معاملات جنايتکارانه موسوم به خريد و فروش سفيدپوستان به امضاء رسيد. پس از اين اسناد ديگري در اين زمينه منعقد گرديد که از جمله آنها ميتوان به کنوانسيونهاي 1910، 1912، 1933 و 2000 که کنوانسيون اخيرالذکر در خصوص سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ويژه زنان و کودکان منعقد گرديده است.
قاچاق انسان يکي از جرايم سازمان يافته فراملي است .اين جرم که جوهره آن نقض شديد حقوق بشر بزه ديدگان قاچاق انسان است، همزمان موجب شکلي از بردگي نوين است به همين دليل اين جرم با صداي بلند از سوي جامعه جهاني تقبيح شده است. به اعتقاد بعضي از صاحبنظران مشکل قاچاق انسان در قرن بيست و يکم همچون استعمارگري قرن نوزدهم و جنگ سرد قرن بيستم است. اين تعبير ظريف در کنار رشد روزافزون جلوههاي فراملي قاچاق انسان ، ياد آور لزوم مبارزهاي همه جانبه با اين معضل جهاني است و تحقق اين خواسته نيز مستلزم به کارگيري ابزارهاي جهاني است.
پژوهشهاي جامعهشناسان گواه آن است که نوعاً شکاف طبقاتي و گستره دامنه فقر و اقدامات فرصتطلبانه شبکههاي قاچاق انساني که چتر خود را براي فريب و اغواء عناصر گرفتار در چاه استيصال پهن کردهاند، موجبات پديدار شدن معقوله قاچاق انسان ، کودکان، زنان و فقرا را فراهم آورده است. در اين راستا و در جهت مبارزه با قاچاق انسان جامعه ملل اقدامات بسياري انجام داد که متأسفانه به علت وجود مشکلات ايجاد شده اين اقدامات به نتيجه نرسيده است و از آنجايي که حجم عمده فعاليتهاي مربوط به قاچاق انسان به صورت سازمان يافته و از طريق گروههاي تبهکار صورت ميپذيرد که داراي تشکيلات منسجم و منظمي هستند، سازمان ملل لازم ديد تا به مسئله قاچاق انسان به عنوان يک پديده تبهکارانه سازمان يافته نگاه کند. در اين راستا سازمان اقدامات بسيار عديدهاي را انجام داد که از آن جمله ميتوان به برگزاري کنگرههاي پنج سالانه پيشگيري از جرم و اصلاح بزهکاران اشاره نمود که عمده محور اصلي مباحثات آن کنگرهها مبارزه با جرايم سازمان يافته و يکي ازموارد مهم آن قاچاق انسان بود. در نهايت در سال 2000 ميلادي بود که اقدامات سازمان ملل تحت يک کنوانسيون به نام کنوانسيون سازمان ملل عليه جنايات سازمان يافته فراملي موسوم به کنوانسيون پالرمو انجاميد و مبارزه با اين جنايات سازمان يافته فراملي هماهنگ شده و تحت کنوانسيون واحدي قرار گرفت.

2- اهميت موضوع :
قاچاق انسان را ميتوان بعد از قاچاق مواد مخدر و قاچاق اسلحه به عنوان سومين منبع درآمد به وسيله سازمانهاي جنايي فرامليدانست.
قاچاق انسان يکي از پر منفعت ترين تجارتهاي جهاني است که با فعاليتهايي از قبيل: انتقال غيرقانوني پول به بانکهاي کشورهاي خارجي، قاچاق دارو، جعل اسناد در ارتباط دانست. افزايش اين مورد را ميتوان تغييرات انجام شده در اروپا از سال 1989 همزمان با گشايش مرزها که به بيشتر مردم اروپا آزادي بخشيده و چهره زندگي را با صلح و امنيت آراسته دانست. نتيجه منفي اين تحولات ، بحران عميق فقر و فساد و تشکيلات اجتماعي و سياسي و به عبارت ديگر منبع جنايت سازمانهاي فراملي دانست. علاوه بر اين خود قاچاق آثار سوئي دارد و قاچاق انسان نيز داراي آثار و تبعاتي مثل ابتلاء به بيماريهاي مسري است که باعث تزلزل در بنيان خانوادهها و بروز آسيبهاي اجتماعي ميگردد.
آنچه که بعنوان يک واقعيت در خصوص قاچاق انسان بايد بيان کرد اين است که در دهه هاي گذشته قاچاق انسان به درجهاي عالمگير رسيده تا جايي که هيچ کشوري از آن در امان نميباشد.
اهميتي که اين موضوع دارد به دلايل مختلف است اولاً: اين که قاچاق انسان به عنوان يک جنايت سازمان يافته فراملي مطرح ميشود که به سبب آثار سوئي که در بعضي از عرصهها در سطح ملي و بينالمللي از خود بر جاي ميگذارد حائز اهميت بوده و آثار آن نيز قابل انکار نيست. قاچاق انسان همان طور که بيان شد آثار سياسي هم به دنبال دارد، به طوري که گروههاي تبهکار سازمان يافته در آمريکاي لاتين و مرکزي، اقدام به قاچاق انسان مينمايند. بعد ديگر اين مسئله ارتباط اين پديده با ساير جنايات سازمان يافته فراملي ميباشد که اين ارتباط به حدي زياد و آشکار است که شايد بتوان ساير جنايات سازمان يافته فراملي را که توسط گروههاي تبهکار صورت ميگيرد اقدام فرعي در جهت نيل به اهداف قاچاقچيان بينالمللي دانست.
رشد قاچاقچيان انسان در سراسر جهان به علت فرآيند جهاني سازي و عوامل ديگر است.
قاچاق انسان به وسيله گروههاي سازمان يافته، سياستهاي موجود در مورد مهاجرت را به هم ريخته و در کشورهاي مقصد با سوء استفاده از حقوق، اين نوع رفتار را غالباً به شکل جديد بردگي منجر مينمايند.
قاچاق انسان يک مسئله فزاينده و آن شامل بهره برداري جنسي و بهره کشي کاري قربانيان است که در همه مناطق جهان وجود دارد. مردان و زنان هر دو ممکن است که قرباني قاچاق شوند اما قرباني اصلي در جهان زنان ،دختران و کودکان هستند که اکثريت براي اهداف جنسي قاچاق ميشوند. پس از فروپاشي کمونيسم، تجارت زنان و دختران کشورهاي اروپاي شرقي و مرکزي و همچنين جمهوري شوروي سابق افزايش چشمگيري داشته است. به گفته سازمان جهاني مهاجرت، شمار اين زنان در کشورهاي مزبور بين 300 تا 350 هزار نفر در سال برآورد ميگردد.
در بسياري از اين کشورها مجازاتي براي قاچاقچيان انسان وجود ندارد و احتمال شناسايي و دستگيري اين قاچاقچيان بسيار اندک است و همراه با رشد اين پديده شوم نيز تحولاتي صورت گرفته است.
بدين ترتيب که مسيرهاي سنتي قاچاق که آسياي شرقي و آفريقا بودند، کم کم در برابر حجم عظيم انتقال زنان اروپاي شرقي اهميت کمتري پيدا کرده است.
گزارشهاي مختلف ارائه شده توسط کشورها زنان ، کودکان ومردان به بازارهاي جنسي بينالمللي با هدف ابتذال و فحشاء، توريسم جنسي، خدمات جنسي تجاري، اجبار به کار کودکان در وضعيت بد بيگارخانهها، مکانهاي ساختماني و محيطهاي کشاورزي قاچاق ميشوند.
قاچاقچيان اغلب قربانيان خود را از اجتماع و جامعهشان به مناطق ديگر (در داخل کشور خودشان يا کشورهاي بيگانه) ميبرند. در جايي که قربانيان تنها هستند، قادر به صحبت کردن به زبان و آشنا به فرهنگ آنها نيستند و قربانيان برگ اقامت ندارند يا داراي مدرک جعلي اقامت که توسط قاچاقچيان تهيه شده ميباشند و از همه مهمتر اينکه قربانيان حمايت خانواده و دوستان خود را از دست داده که اين موضوع آنها را در مقابل تقاضاها و تهديدهاي قاچاقچيان آسيبپذير ميکند. قربانيان به لحاظ ترسي که از مقامات دولتي به لحاظ زنداني شدن يا اخراج شدن دارند به پليس مراجعه نميکنند.
براساس گزارشي که توسط دفتر نظارت و مبارزه عليه قاچاق انسان در آمريکا ارائه گرديده است همه کشورهاي جهاني به نحوي درگير اين پديده ميباشند. در کشور ما ايران نيز هرچند گزارشهايي از قاچاق زنان و دختران به چشم ميخورد ليکن تاکنون اقدام عملي انجام نگرفته است. شايان ذکر است که کشور ايران يکي از منابع و مبادي قاچاق دختران و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع فقهای امامیه، مجازات اسلامی، قانون مجازات Next Entries پایان نامه ارشد درباره کرامت انسان، کتاب نوشته ها، زنان و دختران