پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، حقوق مدنی، حقوق بشری، حقوق بشر اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………….1
1- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………………….1
2- سابقه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………2
3- ضرورت و نوآوری تحقیق……………………………………………………………………………………………………….3
4- سئوال¬های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………3
5- فرضیه¬های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..3
6- اهداف و کاربردهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..4
7- شیوه¬ی انجام تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….4
8- طرح تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………….4
فصل اول: مفهوم و تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………..6
بخش اول: معنا و مفهوم حقوق بشر……………………………………………………………………………………………7
گفتار¬اول: معنای حقوق بشر……………………………………………………………………………………………………….8
1- معنای¬حقوق بشر در نگاه کلی………………………………………………………………………………………………………………………………………8
2- معنای حقوق بشر در نگاه اسلام………………………………………………………………………………………….9
گفتار دوم: تعریف حقوق بشر…………………………………………………………………………………………………9
1- تعریف حقوق بشر از منظر بین الملل…………………………………………………………………………………..9
2- حقوق بشر از دیدگاه فلسفی………………………………………………………………………………………………10
3- حقوق بشر از نگاه جامعه شناسی……………………………………………………………………………………….10
4- تعریف لیبرالیستی حقوق بشر……………………………………………………………………………………………10
5- حقوق بشر در رویکرد دینی……………………………………………………………………………………………..10
گفتار¬سوم: مفهوم تاریخی و اجتماعی حقوق بشر……………………………………………………………………..11
گفتار¬چهارم: ماهیت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………..12
گفتار¬پنجم: فرهنگ حقوق بشر………………………………………………………………………………………………12
گفتار¬ششم: قرائت حقوق بشر……………………………………………………………………………………………….13
گفتار¬هفتم: ارزش¬های حقوق بشری……………………………………………………………………………………….13
گفتار¬هشتم: نسبت مدرنیسیم و حقوق بشر……………………………………………………………………………..13
بخش دوم: تاریخچه حقوق بشر……………………………………………………………………………………14
گفتار¬اول: بررسی دیدگاه¬های مختلف……………………………………………………………………………………..14
1- دیدگاه حقوق طبیعی مدرن………………………………………………………………………………………………14
2- دیدگاه رواقیون……………………………………………………………………………………………………………….14
3- بینش متفکران مسیحی……………………………………………………………………………………………………..14
گفتار¬دوم: حق و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………….15
گفتار¬¬سوم: تاریخچه حقوق بشر تا تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………..15
گفتار¬¬چهارم: تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………18
بخش سوم: بررسی تاریخچه حقوق بشر در اسلام………………………………………………………20
گفتار¬اول: تاریخچه حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………20
گفتار¬دوم: بررسی نقش پیامبر(ص) در احیا و توسعه¬ی حقوق بشر……………………………………………..22
1- مهمترین اهداف پیامبران الهی……………………………………………………………………………………………22
2- وضعیت حقوقی بشر در آستانه¬ی بعثت……………………………………………………………………………..24
3- تاریخ تدوین حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………..26
الف- قرآن و حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………26
ب- اصول حقوق بشر در نهج-البلاغه……………………………………………………………………………………..27
پ- اعلامیه حقوق بشر اسلامی…………………………………………………………………………………………….27
4- انسان در نگاه پیامبر………………………………………………………………………………………………………..28
5- برابری اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………….28
6- برابری در حقوق و تکالیف…………………………………………………………………………………………….29
گفتار¬سوم: حقوق بشر از منظر اسلام……………………………………………………………………………………..29
1- ویژگی¬های حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………………………….30
2- انگیزه¬های حقوق بشری در اسلام…………………………………………………………………………………..31
فصل دوم: بررسی اسناد بین¬المللی و منطقه¬ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر………………………………………………………………………………………………………34
بخش اول: نگاهی به اسناد بین¬المللی حقوق بشر………………………………………………………35
گفتار¬اول: اعلامیه جهانی حقوق بشر…………………………………………………………………………………….35
گفتار¬دوم: میثاق بین¬المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی………………………………………………36
گفتار¬سوم: میثاق بین¬المللی حقوق مدنی و سیاسی………………………………………………………………….37
1- اولین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………….37
2- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین¬المللی حقوق مدنی وسیاسی…………………………………………..38
گفتار¬چهارم: کنوانسیون منع و مجازات کشتار دسته جمعی(ژنوساید)……………………………………….38
گفتار¬پنجم: کنوانسیون بین¬المللی محو هر نوع تبعیض نژادی…………………………………………………..38
گفتار¬ششم: کنوانسیون بین¬المللی منع و مجازات جرم نژادپرستی(آپارتاید)………………………………..39
گفتار¬هفتم: کنوانسیون ضد شکنجه و رفتار یا مجازات خشن، غیرانسانی یا تحقیرکننده………………40
گفتار¬هشتم: کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان…………………………………………………………………….40
گفتار¬نهم: کنوانسیون حقوق کودک……………………………………………………………………………………41
گفتار¬دهم: کنوانسیون بین¬المللی ضدآپارتاید در ورزش………………………………………………………..42
بخش دوم: بررسی اسناد منطقه¬ای حقوق بشر…………………………………………………………43
گفتار¬اول: نظام اروپایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………43
1- منشور اجتماعی اروپایی……………………………………………………………………………………………..44
2- سازمان امنیت و همکاری اروپا…………………………………………………………………………………….44
گفتار¬دوم: نظام حقوق بشری حاکم بر سازمان کشورهای آمریکایی………………………………………..45
1- کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر……………………………………………………………………………………46
گفتار¬سوم: منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت-ها………………………………………………………………….46
گفتار¬چهارم: اعلامیه¬های شورای اسلامی اروپا و اجلاس کویت…………………………………………….46
1- اعلامیه اسلامی جهانی شورای اسلامی اروپا………………………………………………………………….47
2- اعلامیه اجلاس کویت………………………………………………………………………………………………..48
3- اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام…………………………………………………………………..48
بخش سوم: مبانی و منابع نظام بین¬الملل حقوق بشر و نظام حقوقی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ج1،، اول،، ج4،، بیروت، Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی حقوق بشر، مجازات اعدام، نظام حقوقی اسلام، فقه اسلامی