پایان نامه ارشد با موضوع مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

ـ2ـ5ـ1ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی 43
1ـ2ـ5ـ1ـ1ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 43
1ـ2ـ5ـ1ـ2ـ زمان پذیرش توبه در قانون مجازات اسلامی مصوب سال1392 45
1ـ2ـ5ـ2ـ زمان قبول توبه از دیدگاه فقهای اسلام 46
1ـ2ـ5ـ2ـ1ـ دیدگاه فقهای امامیه 47
1ـ2ـ5ـ2ـ2ـ دیدگاه فقهای اهل سنت 52
1ـ2ـ6ـ احراز توبه 54
1ـ2ـ7ـ مرور زمان و توبه 54
فصل دوم: آثار فقهی و حقوقی توبه 56
2ـ1ـ آثار اثباتی توبه 57
2ـ1ـ1ـ تبدیل سیئات به حسنات 57
2ـ1ـ2ـ سعادت و آرامش 58
2ـ2ـ آثار ثبوتی توبه 59
2ـ2ـ1ـ سقوط مجازات 60
2ـ2ـ2ـ قابلیت عفو توسط امام 62
2ـ2ـ3ـ قبول شهادت (گواهی) 64
فصل سوم: نقش توبه در سقوط مجازات 65
3ـ1ـ حدود تاثیرگذاری توبه 66
3ـ1ـ1ـ توبه قبل از اثبات جرم 66
3ـ1ـ2ـ توبه بعد از اثبات جرم 67
3ـ1ـ3ـ توبه و علم قاضی 68
3ـ1ـ4ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصاله الصحه 71
3ـ1ـ5ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درأ 72
3ـ2ـ بررسی توبه در حدود 73
3ـ2ـ1ـ توبه در حق الله محض 73
3ـ2ـ1ـ1ـ تاثیر توبه در سقوط جرایم منافی عفت(زنا، لواط، مساحقه و تفخیذ) 73
3ـ2ـ1ـ1ـ1ـ توبه قبل از قیام بیّنه 73
3ـ2ـ1ـ1ـ2ـ توبه بعد از قیام بیّنه 74
3ـ2ـ1ـ1ـ3ـ توبه بعد از اقرار نزد امام و حاکم 75
3ـ2ـ1ـ2ـ شرب خمر 75
3ـ2ـ1ـ3ـ ارتداد 77
3ـ2ـ1ـ4ـ سبّ النبی 80
3ـ2ـ1ـ4ـ1ـ تعریف سبّ النبی و مصادیق آن 80
3ـ2ـ1ـ4ـ2ـ کیفر ساب النبی و تاثیر توبه بر آن 82
3ـ2ـ2ـ توبه در حق الله توام با حق الناس 83
3ـ2ـ2ـ1ـ سرقت 83
3ـ2ـ2ـ1ـ1ـ تعریف سرقت حدّی و مجازات آن 83
3ـ2ـ2ـ1ـ2ـ تاثیر توبه بر مجازات سارق 84
3ـ2ـ2ـ2ـ قذف 86
3ـ2ـ2ـ3ـ محاربه 89
3ـ2ـ2ـ3ـ1ـ تعریف محاربه 89
3ـ2ـ2ـ3ـ2ـ کیفر محاربه 91
3ـ2ـ2ـ3ـ3ـ تاثیر توبه در سقوط مجازات محارب 92
3ـ2ـ2ـ4ـ بغی 94
3ـ2ـ2ـ4ـ1ـ تعریف بغی و مختصات آن 94
3ـ2ـ2ـ4ـ2ـ وجوه افتراق بغی و محاربه 96
3ـ2ـ2ـ4ـ3ـ کیفر بغی و تاثیر توبه بر آن 98
3ـ2ـ2ـ5ـ افساد فی الارض 99
3ـ2ـ2ـ5ـ1ـ تعریف افساد فی الارض 99
3ـ2ـ2ـ5ـ2ـ مجازات افساد فی الارض و تاثیر توبه در سقوط مجازات آن 100
3ـ2ـ2ـ6ـ بررسی توبه در قصاص و دیات 101
3ـ2ـ2ـ7ـ بررسی توبه در تعزیرات و مجازات های بازدارنده .. 103
نتیجه ها ………………………………………………………………………………………………. 105
پیشنهاد ها . 107
فهرست منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………. 109
چکیده انگلیسی . .. 119
صفحه پشت به انگلیسی ……………………………………………………………………………. 120

چکیده
توبه در حقوق جزای اسلام به عنوان یکی از موارد سقوط مجازات شمرده شده است و به عنوان یک تاسیس حقوقی محسوب می شود. به گونه ای که در سایر مکاتب امروزی نمونه آن به چشم نمی خورد. دراهمیت آن همین بس که یکی از بهترین شیوه های جلوگیری از تکرار جرم واصلاح مجرمین است. با تأمل در آیات وروایات وسخنان فقهای اسلام استنباط می شود که برای توبه، ندامت حقیقی و عزم بر ترک گناه برای همیشه کافی است و انجام آن نیاز به لفظ و اعمال خاصی ندارد. در قانون مجازات اسلامی، توبه از جایگاه ویژه ای برخوردار است و اگر با شرایط کامل انجام شود، یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات شناخته شده است. توبه در جرایم حق الله، قبل از ثبوت جرم به وسیله اقرار یا شهادت شهود، مسقط مجازات بوده ولی در جرایمی که جنبه حق الناس دارند، موجب سقوط مجازات نیست، چون مرتکب علاوه بر اینکه اوامر و نواهی الهی را نادیده گرفته، موجب ضرر و زیان مالی، جسمی یا آبرویی برای دیگران شده و باید جبران کند. البته توبه مجازات اخروی را ساقط می نماید، ولی باید دانست که وضع مجازات دنیوی تابع خاصه مجازات اخروی نیست. از جمله نکات قابل توجه در باب توبه به عنوان یکی از معاذیر قانونی معافیت از مجازات این است که اگر بزهکار بعد از اقرار توبه کند، قاضی می تواند (مخیراست) که از ولی امر برای او تقاضای عفو نماید یا مجازات را در حق او اِعمال کند. اما توبه بعد از اقامه بیّنه هیچ اثر حقوقی ندارد.
حال با توجه به نکات ذکر شده این نتیجه به دست می آید که توبه همواره یکی از مهم ترین ابزارهای سقوط یا تخفیف مجازات است که می بایست مورد توجه هر چه بیشتر دستگاه های قضایی قرار گیرد. زیرا با اِعمال مقررات مربوط به توبه ضمن آنکه از حجم پرونده های مطروحه در دادگستری کاسته می شود، برای خود فرد تائب و به تبع آن برای جامعه بسیار مفید و مؤثر خواهد بود و موجب اعتماد و اطمینان نسبت به شخص تائب می شود و او را برای بازگشت به اجتماع و زندگی خانوادگی آماده می گرداند.
با توجه به مطالب ذکر شده، اهدافی را نیز می توان ترسیم نمود:
هدف از طرح موضوعی با عنوان توبه، شناساندن و آشنایی هرچه بیشتر دانشجویان، اساتید و هم کارکنان و افراد دستگاه های قضایی با مفهوم توبه و تأثیرات آن در روند پرونده های قضایی است.
شناخت دقیق توبه و آثار آن موجب می گردد که افراد گناه کار بعد از آگاهی و شناخت مفهوم توبه و نحوه ی انجام آن، با توبه از
کرده ی خویش بتوانند راهی برای بازگشت به اجتماع داشته باشند.
هدف دیگری که می توان برشمرد این است که باید توبه و آثار آن دقیق و بسیار شفاف مطابق آنچه که در قرآن و روایات ائمه معصومین وکلام فقهای اسلامی است بیان شود تا گناه کاران و مجرمان بر این باور نباشند که می توانند هر گناهی را هر زمانی مرتکب شوند و سپس با توبه از بند مجازات رها گردند که این هدف با به تحریر درآوردن کتاب ها و مقالات و برگزاری کلاس هایی پیرامون توبه و برگزاری جلسات پرسش و پاسخ با اهل فن و علم به دست خواهد آمد.

کلید واژه ها: توبه، جرم، اقرار، بینه، سقوط مجازات

مقدمه:

الف) بیان موضوع
پدید آمدن روحیه ندامت وپشیمانی در مجرم یکی از اهداف بنیادین دادرسی کیفری است. به عبارت دیگر هدف غایی دادرسی کیفری این است که مجرم در مواجهه با دادرسی وآشنا شدن با دستگاه قضایی به چنان انقلاب درونی مبتلا گردد که به دنبال آن از تکرار جرم فاصله بگیرد. به نظر می رسد این هدف غایی دادرسی به زیباترین شکل در عنوان توبه قابل مشاهده است. از این رو تأمل درعنوان توبه، تعیین تعریف مشخصی از آن، مشخص نمودن شرایط آن از یک سو و آثار آن از سوی دیگر و پی بردن به نقش توبه در احکام فقهی و جزایی ضروری است. اثبات اینکه توبه میتواند راهکاری باشد برای پیشگیری از تکرار جرم، چرا که تحقق توبه با آن شرایط خاص خودش که در بیانات ائمه و هادیان دین اشاره شده است، یقیناً از تکرار جرم توسط تائب مانع خواهد شد. چون در توبه واقعی شرط اصلاح نهفته شده، که اصلاح موقت مراد نیست بلکه استمرار آن منظور است و حرکت در مسیر اصلاح یعنی خط بطلان کشیدن بر مسیر انحراف، گناه و جرم.

ب) سابقه تحقیق
در بررسی به عمل آمده مشخص گردید نویسندگانی همچون آقایان رضا ولی زاده (توبه نامه به انضمام مناجات خواجه عبدالله انصاری)، علیرضا حسنی (توبه در قرآن وسنت)، محمد ضیاء آبادی (تفسیر سوره توبه)، محمد رضا حق پناه (کتاب توبه)، جواد محدثی (توبه بازگشت به فطرت)،محمد رضا مقدسی(حقیقت توبه) و غیره اقدام به نوشتن کتاب در زمینه توبه نموده اند و لیکن آنچه به نظر می آید در اکثریت آنها به توبه به عنوان موضوعی اخلاقی پرداخته شده است.لازم به توضیح است که افرادی چون آقایان داوود اسدی، محمد کاظم بیات، محمد ولی علمشاهی و خانمها فاطمه باوند، مریم سلطانیان و معصومه هندوانی بر آن شده اند تا با تقریراتی از جمله کتاب، پایان نامه یا مقاله به موضوع توبه وآثار آن در فقه و حقوق بپردازند. اینجانب نیز به دنبال این بوده تا به موضوع توبه و آثار آن با توجه به فقه و قانون در سقوط برخی جرایم پرداخته تا مبانی آن به درستی شناخته شده و در امر پیشگیری از جرم مؤثر واقع شود تا اِن شاءالله به کاربرد مناسب تر آن در اجتماع و مراجع قضایی کمک گردد.

پ) اهداف و کاربرد های تحقیق
در راستای جمع آوری مطالب متناسب با موضوع تحقیق، اهداف نگارنده را میتوان در قالب موارد ذیل گنجاند:
1. آشنایی اجمالی با مفهوم توبه و مباحث پیرامون آن ازقبیل مستندات، شرایط و آثار توبه.
2. با شناخت مفهوم، شرایط وآثار توبه عناصر متشکله آن را نیز شناخته و سپس به بررسی نقش توبه در سقوط مجازات انواع جرایم خواهیم پرداخت.
3. با توجه به وسعت دامنه مباحث مربوط به سقوط مجازات، قصد بررسی توبه از دیدگاه فقه و قانون مجازات اسلامی، مدّ نظر است.
4. شناسایی توبه و آثار آن، به قضات ومجریان امر کمک خواهد کرد دربررسی پرونده های قضایی هم توبه مجرم و تأثیر آن را در تخفیف یا سقوط مجازات در نظر بگیرند.

ت) سؤالات تحقیق
سؤالاتی که در این تحقیق مطرح می شود به این شرح است:
1- آیا توبه پذیرفته می شود یا خیر؟
2- احراز توبه چگونه است ؟
3- کدام مقام قضایی صلاحیت احراز توبه را دارد؟
4- آیا مرور زمان در حدود میتواند از علل سقوط مجازاتها محسوب شود؟

ث) فرضیه های تحقیق
در مقابل سوالات مطرح شده، فرضیاتی به شرح زیر می توان مطرح نمود:
1- چنانچه توبه با شرایط صحیحی که گفته می شود، صورت گیرد پذیرفته می شود. زیرا قرآن در آیات متعددی خداوند را توبه پذیر معرفی می نماید. از جمله این آیات، آیه 45سوره شوری می باشد که میفرماید: «اوست خدایی که توبه بندگان را می پذیرد و گناهان را می بخشد.»
2- از آنجا که توبه یک مسئله درونی و باطنی است و تنها از طرف فرد تائب معلوم می شود، لذا صرف ادعای شخص مبنی بر توبه برای احراز آن کفایت می کند. مگر آنکه دلیلی بر خلاف آن یافت شود و یا یقین به کذب اظهار وی باشد.
3- صرفاً قاضی دادگاه رسیدگی کننده به پرونده، صلاحیت احراز توبه و ترتیب اثر دادن به آن را داشته و مقامات دادسرا فاقد چنین صلاحیتی هستند.
4- در حدود، مرور زمان می تواند از علل سقوط مجازاتها محسوب شود و مرور زمان از این جهت که کاشف از توبه است، مسقط مجازات است.

ج) روش تحقیق
با توجه به اینکه تحقیق پیش رو از نوع تحقیق بنیادی ـ نظری است، مطالب با استفاده از کتب معتبر موجود در کتابخانه ها، پایان نامه ها و مقالات موجود و سایتهای معتبر جمع آوری گردیده است. روش تحقیق، روش توصیفی و تحلیلی می باشد.

ح) معرفی پلان و ساختار تحقیق
این تحقیق در سه فصل تنظیم گردیده است. فصل اول با عنوان توبه وشرایط آن شامل مباحثی می باشد. در این فصل راجع به تبیین توبه، مفهوم، حقیقت توبه و جایگاه واقسام توبه و مستندات و شرایط توبه و نیز مواردی مانند زمان انجام توبه، احراز توبه و زمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع فقهای امامیه، قانون مجازات، مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه ارشد با موضوع اعمال مجرمانه، حقوق جزا، آیات و روایات