پایان نامه با واژه های کلیدی فرآیند کسبوکار، سیستمهای مدیریت، سیستم مدیریت

دانلود پایان نامه ارشد

3-2-11-1- داشبورد مانیتورینگ 83
3-2-12 مستندات و گزارشگیری 87
3-2-12-1 مزایای سیستم مستندات و گزارشگیری 87
3-2-13 قواعد کسبوکار 88
3-2-13-1 موتور قوانین کسبوکار 89
3-2-13-2 مزایای موتور قواعد کسبوکار 89
3-2-14 تأمینکننده 91
3-2-15 خدمات و پشتیبانی 92
3-2-16 سابقهی نرمافزار 94
3-3 شبکه عصبی مصنوعی 95
3-3-1- مدل ارائه شده به کمک شبکه عصبی مصنوعی 96
فصل چهارم: نتایج تحقیق 101
4-1 مقدمه 102
4-2 Oracle 103
4-3 AuraPortal 104
4-4 Bizagi 107
4-5 Software AG 108
4-6 Tibco 110
4-7 BonitaSoft 112
4-8 Appian 113
4-9 Signavio 115
4-10 AccuProcess 117
4-11 Adonis 118
فصل پنجم: نتیجهگیری و پیشنهادها 125
5-1 نتیجهگیری 126
5-2 پیشنهادها 127
ضمائم 129
مراجع 136
چکیده انگلیسی 141

فهرست شکلها
عنوان صفحه
فصل دوم
شکل 2-1- چهار حوزهی مورد پشتیبانی توسط مدیریت فرآیند کسب و کار 17
شکل 2-2- چرخهی حیات مدیریت فرآیند کسب و کار 22
شکل 2-3- اجزاء مدیریت فرآیند کسب و کار 27
فصل سوم
شکل 3-1- شاخصهای اصلی مدیریت فرآیند کسب و کار 41
شکل 3-2 نمودار شماتیک همکاری فرآیند در مدیریت فرآیند کسبوکار 71
شکل 3-3- مدل شبکه عصبی جهت انتخاب BPMS 100

فهرست جدولها
عنوان صفحه
فصل سوم
جدول 3-1- شاخصهای مدلسازی فرآیند کسبوکار 45
جدول 3-2- شاخصهای شبیهسازی فرآیند کسبوکار 55
جدول 3-3- شاخصهای پیادهسازی فرآیند کسبوکار 57
جدول 3-4- شاخصهای تجزیهوتحلیل فرآیند کسبوکار 60
جدول 3-5- شاخصهای فنآوری محصولات فرآیند کسبوکار 64
جدول 3-6- شاخصهای سازگاری نرمافزار فرآیند کسبوکار 70
جدول 3-7- شاخصهای همکاری فرآیند کسبوکار 73
جدول 3-8- شاخصهای مدیریت امنیت فرآیند کسبوکار 76
جدول 3-9- شاخصهای مدیریت فرم فرآیند کسبوکار 78
جدول 3-10- شاخصهای پورتال گردش کار فرآیند کسبوکار 81
جدول 3-11- شاخصهای نظارت و مدیریت فرآیند کسبوکار 85
جدول 3-12- شاخصهای مستندات و گزارشگیری فرآیند کسبوکار 88
جدول 3-13- شاخصهای قواعد فرآیند کسبوکار 90
جدول 3-14- شاخصهای تأمینکننده فرآیند کسبوکار 91
جدول 3-15- شاخصهای خدمات و پشتیبانی فرآیند کسب و کار 93
جدول 3-16- شاخصهای سابقهی نرمافزار فرآیند کسب و کار 95
جدول 3-17- ساختار شبکه عصبی مدل ارائه شده 97
جدول 3-18- اطلاعات لایه ورودی شبکه 98
جدول 3-19- اطلاعات لایه خروجی شبکه 99
فصل چهارم
جدول 4-1- نتایج حاصل از مقایسهی نرمافزارها 121

فصل اول
کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
در سالهای اخیر، به دلیل رشد روزافزون تکنولوژی و فنآوری اطلاعات و تغییرات سریع محیطی، سازمانها و کسبوکارها با چالشهایی اساسی روبهرو شدهاند، بنابراین راههایی را جهت تطبیق خود با محیطهای پیچیدهی امروزی و مقابله با سایر سازمانهای رقیب، انتخاب میکنند، که آنها را در جهت برونرفت کارآمد از آن پیچیدگیها و تغییرات حمایت کنند. مدیریت فرآیند کسبوکار یکی از مهمترین و کارآمدترین راهها در جهت پشتیبانی از سازمان در برابر پویایی محیط میباشد که با استقرار سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار نمود پیدا میکند. سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار، براساس توسعه در دو حوزهی فنآوری اطلاعات و کسبوکار بنیان نهاده شده است. مهمترين قسمتها در حوزهی كسبوكار، مديريت كيفيت فراگير و مهندسي مجدد فرآيند كسبوكار است. در حوزهی فنآوری اطلاعات، انواع مختلف سيستمهاي اطلاعاتي مانند برنامهریزی منابع سازمان، سيستمهاي مديريت جريان كار و سیستمهاي برنامهريزي پيشرفته بر روي سيستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار تأثير ميگذارند [8].
امروزه فرآیندهای کسبوکار کلید موفقیت هر سازمان هستند. بنابراین داشتن یک رویکرد مدیریت فرآیند کسب‌وکار قوی در سازمان‌ها حائز اهمیت است. فرآیندها در سازمانها، به سه گروه تقسیمبندی میشوند: فرآیندهای اصلی، فرآیندهای حمایتی و فرآیندهای مدیریتی [9]. سازمان‌ها به تجربه آموخته‌اند که مدیریت فرآیند کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری قوی در رویارویی سریع با تغییرات محیطی است. با توجه به این که سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار بستری را فراهم می‌آورد تا انجام کلیهی فرآیندها در سازمان به صورت خودکار درآیند، همهی راه‌ها در حال منتهی شدن به سیستم مدیریت فرآیند کسب‌وکار به عنوان هسته اصلی سیستمهای سازمانی، جهت بهبود عملکرد کسبوکار می‌باشد [1].
با رشد فنآوری‌ها و تکنولوژیهای ابداع ‌شده توسط بشر، امکانات ساده‌تر و کارآمدتری در اختیار افراد قرار گرفته است. این فنآوری‌های جدید، همان فنآوری اطلاعات است که از آن به عنوان بزرگ‌ترین انقلاب در زندگی بشر یاد شده است. در سیستمهای پیشین، کنترل و گردش فرآیندهای کسب‌وکار داخل سازمان اکثراً دستی بود، زیرا فرهنگ فنآوری اطلاعات در بسیاری از سازمان‌های کسبوکار استفاده نمی‌شد. اما امروزه سازمان‌ها برای افزایش چالاکی، کاهش هزینه، معنا بخشیدن و ملموس کردن فرآیندها، درون سازمان‌های کسب‌وکار، به سوی فنآوری اطلاعات حرکت کردهاند و سعی دارند از تکنولوژیهای مطرح استفاده نمایند [2]. نرمافزارهای سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار در ایران، در مقایسه با سایر نرمافزارهای کاربردی مانند حسابداری، بسیار اندک هستند و تعداد انگشتشماری از شرکتهای ایرانی در این زمینه به صورت حرفهای فعالیت نمودهاند. علت این موضوع، عمدتاً به واسطهی دانش فنی و علم گستردهای است که در حوزهی BPMS مورد نیاز است. اساساً، در حوزهی بینالمللی نیز، شرکتهای قدرتمند نرمافزاری (مانند Oracle و …) توانایی خلق سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار را داشتهاند. امروزه، بستههای نرمافزاری در حوزهی مدیریت فرآیند کسب وکار توانسته است تا حد زیادی مشکلات سازمانها را برطرف و فعالیت آنها را بهینه سازد. شرکت پژوهشی فورستر اعلام کرده است: “استفاده از سیستم مدیریت فرآیندهای کسبوکار، باعث افزایش 46 درصدی بهرهوری در شرکتها خواهد شد”.

1-2- تعریف مسئله
مدیریت فرآیندهاي کسبوکار1(BPM) پارادیمی مدیریتی است، که هدف آن کنترل و بهبود فرآیندهاي سازمانی در بستر فنآوري اطلاعات است. مدیریت فرآیندهاي کسبوکار به دنبال کنترل بر چرخهی حیات فرآیندها، از زمان تعریف ومدلسازي تا زمان اجرا و بهینهسازي است. فنآوري اطلاعات نقش مهمی در پشتیبانی فنی و ابزاري از این رویکرد دارد و به مدیران سازمان کمک میکند، اجرا و مدیریت بر فرآیندها را از کانال ابزارها و سیستمهاي گردش کار محقق سازند [3]. هر فرآیند کسبوکار دارای یک ساختار، ورودی، خروجی و کاربر میباشد و وظایف و عملکردهای داخلی و خارجی را شامل میشود [10].
فرآیندهاي موجود در سازمان‌ها، پیچیده، پویا و دائماً در حال تغییر هستند، که به صورت نامنظمی گسترش‌یافته‌اند و در هر سیستم و سکویی به صورتی متفاوت، محلی سازي شده‌اند. سیستم مدیریت فرآیندهاي کسب‌وکار 2( (BPMS، باهدف اتوماسیون گردش کار فرآیندهاي سازمانی و ایجاد امکان پایش و مدیریت فرآیندها ارائه شده است. این‌ سیستمها سعی دارند تمام چرخهی حیات فرآیندها را از زمان تعریف و مدل‌سازی تا زمان اجرا و بهینه‌سازی تحت ابزارهاي مبتنی بر فنآوري اطلاعات مدیریت کنند [3].
این موضوع اهمیت راه‌اندازی سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار را در سازمان نشان میدهد که نهتنها موجب اتوماسیون فعالیتهای درون سازمان میشود، بلکه قابلیت پایش و بهبود فرآیندها را در سازمان ایجاد میکند. مدیران در راستای سنجش و ارزیابی سازمان به طور مداوم، گلوگاه‌ها و نقاط ضعف طراحی فرآیندها را کشف کرده و با اصلاح مستمر فرآیندهاي سازمانی به منظور تطابق با تغییرات محیطی، به هدف نهایی هر کسبوکار یعنی افزایش سطح کارایی و رضایتمندی دست مییابند.
از این رو، بر مبناي ارزیابی کارایی کل فرآیندهای یک سازمان، شاخص‌های ارزیابی سیستمهای فرآیند کسبوکار مورد توجه قرار میگیرند. در واقع سازمانها علیرغم استفاده از روشهایی نظیر: مدیریت منابع سازمان، مدیریت کیفیت، مدیریت رضایت مشتری، مدیریت زنجیره تأمین و غیره، به دلیل عدم وجود یک سیستم یکپارچه سازمانی که کل فرآیندها را در بر گیرد، دچار عدم هماهنگی فعالیتها و فرآیندها بین بخشهای مختلف میباشند و این مسئله لزوم پیادهسازی یک سیستم مدیریت فرآیند کسب و کار را بیش از پیش نشان میدهد. ارزیابی سیستم پیادهسازی شده، به کمک معیارهایی انجام میشود که کل فعالیتهای درون سازمانی و برون سازمانی را پوشش دهد.
در این تحقیق سعی شدهاست تا با ترکیب ایدههای نوین نظیر شبکههای عصبی از روش فراابتکاری الگوی مناسبی برای مدلسازی سیستمهای مدیریت فرآیند کسب و کار ارائه شود.

1-3- سوال تحقیق
مهمترین مرحله در انجام تحقیق، بیان مسئله است. سوال اصلی این تحقیق عبارت است از:
1. نحوهی انتخاب مؤثر BPMS مناسب جهت پیادهسازی در سازمان ها بر چه اساسی صورت میگیرد؟
2. شاخصهای پایه جهت ارزیابی یک سیستم مدیریت کسبوکار در چند دسته طبقهبندی میشوند و هرکدام شامل چه زیر معیارهایی میشود؟

1-4- اهداف تحقیق
نرم‌افزارهای مختلفی در حیطهی مدیریت فرآیند کسب‌وکار و گردش کار و فرآیندها وجود دارند، که هر کدام ویژگی‌های خاص خود را داشته و بعضاً ویژگی‌های مشترکی نیز در آن‌ها یافت می‌شود. این تحقیق درصدد است که با استفاده از پیشینهی نظری و تجربی موجود و ارائهی یک مدل در شبکه عصبی به بررسی و تحلیل قابلیتهای نرم‌افزارهای مرتبط با مدیریت فرآیند کسبوکار بپردازد، تا بتواند بستری مناسب جهت استفاده از این نرم‌افزارها ایجاد نماید. ضرورت انجام این طرح به منظور تسهیل استفاده از نرم‌افزارها برای کاربران و سازمان‌های مختلف می‌باشد تا بتوانند هرچه بیشتر در دنیای در حال رقابت، پویاتر گام بردارند. استفادهی بهینه از امکانات و منابع و رسیدن به بالاترین حد از عملکرد و کارایی از نتایج انجام این پروژه می‌باشد. لذا سازمانهایی که قصد استقرار سیستمهای مدیریت فرآیند کسبوکار را دارند، با استفاده از شاخصهای جمعآوری شده در این تحقیق، میتوانند با سنجش سیستم در سازمان گامی مطمئنتر بردارند.

1-5- پیشفرضهای تحقیق
• مدیریت فرآيند كسبوكار، یک روش ساختاریافته و سیستماتیک برای تحلیل، توسعه، کنترل و مدیریت فرآيندها با هدف توسعهی کیفیت محصولات و خدمات ميباشد. در واقع مجموعه فرآیندهایی است که به سازمانها کمک میکنند تا کارایی کسبوکارشان را بهبود بخشند. کارایی و اثربخشی هر سازمان با اتوماتیک نمودن فرآیندهای کسبوکار بهینه میشوند.
• سیستم مدیریت فرآیند کسبوکار، ابزاري مبتني بر فنآوري اطلاعات میباشد که بخشي از چرخهی مديريت فرآيندهاي کسبوکار را اجرا ميکنند و از تمام چرخهی عمر فرآيندهاي كسب وكار پشتيباني مي‎كند. هدف از استقرار BPMS در یک سازمان، کاهش خطاهای انسانی ناشی از تبادل نادرست اطلاعات بین افراد و نیز سوق دادن افراد به ایفای بهینهی مسئولیتهای خود میباشد.
• نشانگذاری مدلسازی فرآیند کسبوکار3، زبان نشانهگذاری و استانداری است که توانایی کافی برای مدلسازی و بیان فرآیندها را دارد. مدل نمودن فرآيندهاي سازمان باعث میشود که ديد بهتر و كاملتري نسبت به فرآيندها ایجاد شود.

1-6- قلمرو تحقیق
پژوهش مورد بررسی از نوع پژوهش توسعهای است که با تحلیل روش کار نرم‌افزارهای مرتبط با مدیریت فرآیند کسب‌وکار انجام می‌شود. پژوهش توسعهای پژوهشي است که با هدف گسترش مرزهاي دانش عمومي بشر صورت ميگيرد. بنابراين هر يک از موضوعاتي که در حوزهی علوم انساني و تجربي بتواند به گسترش اين علوم کمک نمايد و به شرح و تبيين آن بپردازد و وجوه ناشناختهی آن را روشن کند، در حوزهی تحقيقات توسعهاي جاي ميگيرد.

1-7- محدودیتهای تحقیق
هر تحقیقی بسته به ماهیت موضوع مورد پژوهش با محدودیتهایی سرکار دارد که وجود برخی از آنها گاهی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژه های مواد مخدر Next Entries پایان نامه با کلید واژه های ارتکاب جرم، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان