پایان نامه با کلید واژه های افراد بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

پايان نامه کارشناسي ارشد آقاي روح‌اله شفيعي با عنوان بازشناسي تأثير اخلاط وامزاج اربعه در بروز جرم در جلسه مـورخ30/4/92 تحت نظارت شـوراي دفاع پايان نامـه متشکل از اسـتادان زير با درجه بسيار خوب و نمره 75/17 مورد تأييد قرار گرفت .
1-استاد راهنما : دكتر محمود مالمير امضاء
2- استاد مشاور: دكتر حميد افشار امضاء
3- استاد داور داخل گروه: دکتر محمدرضا شادمانفر امضاء
4- استاد داور خارج گروه: دکتر قدرت الله خسروشاهي امضاء

دکتر سهيلا پرستگاري
معاون پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات اصفهان

تاريخ: ………………………امضاء:………………

تقديم به :
شور و شوق کودکي ام
نا و ناي جواني ام
تاب و توان روزگارم
مادرم …
تقديم به
تمام تپيدن هاي قلبم ، روحم ، روانم
مادرم …
تقديم به
سوز سينه ام
شور حالم
صفاي خاطرم
مادرم …
و
تقديم به
سجاده و نماز وقنوت وسجود ونيايش هايش
که تمام زندگي ام بسته به آن است.

با سپاس فراوان از :

استاد همايون

مديرموسسه مطالعاتي تحقيقاتي تسنيم انديشه صبوح

كه دانش و بينشش بدرقه راهم شد و تمام حقوق مادي و معنوي اين اثر را متعلق به او مي‌دانم.

و جناب آقاي دکتر محمود مالمير که توفيق شاگردي ايشان را داشته و خواهم داشت

و

جناب آقاي دكتر حميد افشار (موسسه مطالعات تحقيقات روان تني اصفهان)
و
تمام کساني که بنده را در به پايان رساندن اين مجموعه بي نظير، خلاقانه ياري رسانداند.

فهر ست مطالب

عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول کليات تحقيق
-1-1مقدمه 2
1-2- بيان مسئله 6
1-3-پيشينه تحقيق 7
1-4- ضرورت و اهميت انجام تحقيق 9
1-5- اهداف 9
1-6- سوالات پژوهش 9
1-7- فرضيه ها پژوهش 10
1-8-روش تحقيق 10
1-9- ساماندهي تحقيق 11
1-10- نگاهي ويژه به تعريف اصطلاحات تخصصي 12
فصل دوم: ماهيت شخصيت
2-1- تعريف شخصيت 15
2-2- شخصيت از ديدگاه اسلام و سنت 19
2-2-1- ماهيت شاکله…………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-1-1- نيت 20
2-2-1-2- خلق و خوي 21
2-2-1-3- مذهب 22
2-2-1-4- هيئت و ساخت رواني 23
2-3- شکل گيري شاکله يا شخصيت در دوران جنيني 24
2-4- مراحل رشد شخصيت 27
2-4-1- دوره شيرخوارگي (تولد تا 2 سالگي) 27
2-4-2- دوره پيش‌دبستاني (كودك اول، 2-5 سالگي) 30
2-4-3- دوره دبستاني (كودكي ميانه) (6-12 سالگي) 30
2-5- دوره بلوغ 31
2-6- عناصر تشکيل دهنده ي شخصيت 31
2-6-1- منش 31
2-6-1-1- انواع منش 31
2-6-2- مزاج‌ها 34
2-7- روان 36
2-8- نقش محيط در شخصيت 39
2-9- نظرّيه‌هاي شخصيت 41
2-9-1- نظرّيه‌هاي روانكاوانه، فرويد، يونگ، و آدلر 41
2-9-2- نظرّيه‌هاي شناختي به عنوان نمونه نظرّيه جرج كلي 43
2-9-3- نظرّيه‌هاي تحليل عاملي شامل نظرّيه كاتل و آيزنك 44
2-10- مزاج و اخلاط 45
فصل سوم :جرم و شخصيت
3-1- تعريف شخصيت جنايي و انواع آن 46
3-2- تحقيق علمي در شخصيت مجرمان 48
3-3- جرم و شخصيت ضد اجتماعي 54
3-3-1- ويژگيهاي شخصيت ضد اجتماعي 55
3-3-2- ويژگيهاي خاص وابسته به فرهنگ، سن و جنسيت 56
3-3-3- شيوع اختلال شخصيت ضد اجتماعي 57
3-3-4- سير اختلال شخيصت ضد ا جتماعي 57
3-3-5-الگوي خانوادگي……………………………………………………………………………………………………………..57
3-4- جرم و شخصيت در نظريه هاي انسان شناسي جنايي 58
3-4-1- ارتباط بين نابساماني هاي بدني و جرم 59
3-4-1-1- نارسائيهاي آنتروپولوژيک و مرفولوژيک 59
3-4-1-2- نارسائيهاي فيزيولوژيابي 60
3-5- نظريه مجرم مادرزاد و نکاتي از کتاب “انسان جنايتکار” 62
3-5-1- ريشه نظريه مجرم مادرزاد 63
3-5-2- محتوي نظريه مجرم مادرزاد (بالفطره) 63
3-6- نظريه هاي تيپ شناسي شخصيت 66
3-6-1- طبقه بندي ايتاليائي از بزهکاران………………………………………………………………………………………..66
3-6-2- طبقه بندي کرچمر 69
3-6-3- طبقه بندي رواني شلدن 71
3-6- 4- نظريه نارسائيهاي غدد……………………………………………………………………………………….79
3-6-4-1-نظريه‌هاي زيست – شيميايي و عصب شناختي……………………………………………………………….80
3-6-4-2- تحقيقات آماري در ارتباط با نارسائيهاي مغز و بزهکاري…………………………………………………81
3-6-5- نظريه رواني – زيست شناختي…………………………………………………………………………………………81
3-6-5-1- عوامل ژنتيک و جرم…………………………………………………………………………………………………..81
3-6-5-2- خانواده …………………………………………………………………………………………………………………….82
3-7- وراثت از نظر علمي…………………………………………………………………………………………………………….85
3-8- جرم و شخصيت از ديدگاه قرآن……………………………………………………………………………………………88
3-9- سيما شناسي ……………………………………………………………………………………………………………………….91
فصل چهارم اركان، اخلاط و جرم
4-1- پيشگفتار 94
4-2- تعريف ارکان يا عناصر طبيعت 95
4-3- موقعيت مکاني عناصر نسبت به يکديگر 95
4-3-1- خاک 95
4-3-2- آب 95
4-3-3- هوا 96
4-3-4- آتش 96
4-4- مزاج ها 98
4-5- حقيقت مزاج 99
4-6- علائم باليني و ويژگي هاي افراد سرد مزاج و گرم مزاج از منظر قدما 100
4-7- مزاج ازديدگاه پزشكي مدرن 101
4-7-1- تعبير اول 101
4-7-2- تعبير دوم 101
4-7-3- تعبير سوم 102
4-7-4- تعبير چهارم 102
4-8- ويژگي هاي مورد انتظار از تعبير جديد از مزاج 102
4-8-1- ويژگي اول 102
4-8-2- ويژگي دوم 102
4-8-3- ويژگي سوم 103
4-8-4- ويژگي چهارم 103
4-8-5- ويژگي پنجم 103
4-8-6- ويژگي ششم 103
4-9- مباني تجربي تعبير اول 103
4-9-1- هوموس 104
4-9-2- تاز طبيعي اسيد و باز 104
4-9-3- اختلالات تعادل اسيد – باز 104
4-9-4- علائم اختلالات اسيد- باز 104
4-9-4-1-اسيد تنفسي 105
4-9-4-2- آلکالوز تنفسي 105
4-9-4-3- اسيدوز متابوليک 105
4-9-4-4- آلکالوز متابوليک 105
4-10- مباني تجربي تعبير دوم 105
4-10-1- غد? تيروئيدي 106
4-10-2- هيپوتيروئيدي 106
4-10-3- هيپروتيروئيدي 106
4-11- مباني تجربي تعبير سوم 107
4-12- مباني تجربي تعبير چهارم 108
4-12-1- دستگاه عصبي محيطي 108
4-12-2- بخش حرکتي دستگاه عصبي محيطي 108
4-12-3- دستگاه عصبي اتونوم 109
4-12-4- ارتباط سيستم عصبي خود مختار با سيستم عصبي مرکزي 109
4-12-5- ارتباط سيستم عصبي خودمختار با سيستم هورموني 109
4-13- نتايج حاصل از پذيرفتن تعبير چهارم 111
4-14- نظريه ي مزاج ها در طب سنتي ايران 113
4-14-1- مزاج سني. 115
4-14-2- مزاج فصلي. 115
4-14-3- مزاج عضوي 116
4-15- تعريف اخلاط اربعه و ارتباط آن با مزاج 116
4-15-1- تعريف خلط 116
4-15-2- اخلاط 117
4-16- انواع اخلاط موجود در خون 118
4-17- علائم غلبه اخلاط 118
4-17-1- نشانه هاي غلبه صفرا 118
4-17-2- نشانه هاي غلبه ي خون 119
4-17-3- نشانه هاي غلبه ي بلغم 119
4-17-4- نشانه هاي غلبه سودا 119
4-18- نقش اخلاط در بدن 120
4-18-1- خلط دم 120
4-18-2- خلط بلغم 120
4-18-3- خلط صفرا 121
4-18-4- خلط سودا. 122
4-19- بازنمايي‌هاي اوليه‌ي اخلاط چهارگانه به عنوان يک مدل شخصيتي 123
4-20- اخلاط از ديدگاه دانشمندان 125
4-20-1- طبيعت چهارگانه 125
4-20-2- نظريه آيزنک 126
4-20-3- نظريه پاولوف 129
4- 21- اخلاط، مزاج و جرم 129
4-21-1- دماي بدن 131
4-21-2-تيپ يا اندام ( نماي بيروني بدن ) 132
4-21-3-چگونگي اکثر حرکات بدني و فيزيکي 133
4-21- 4- اعضاء – ويژگي هاي بدني 134
4-21-5-وضعيت بيماري در طول زندگي 135
4-21-6-سازگاري با دماي محيط/ درجه حرارت محيط 136
4-21-7-موي سر 137
4-21-8-پوست 138
4-21-9-رگ هاي زير پوست 139
4-21-10- پرخاشگري 140
4-21-11-توانايي خطر کردن – ريسک پذيري 141
4-21-12-جنجال و جرو بحث 142
4-21-13-بلند پرواز 143
4-22-توضيح داده ها 144
4-22-1-تشخيص مزاج 144
4-22-2-تشخيص خلط 145
4-23- بررسي فرضيه‌ها 146
فصل پنجم نتيجه‌گيري
5-1- پيشنهاداتي براي تحقيقات بعدي – زمينه براي ديگر محققان 160
فهرست منابع 162
چکيده انگليسي ……………………………………………………………………………………………………………………….173

فهرست جدول‌ها
عنوان
صفحه
جدول 3-1- اهميت نقش تيپ استخواني ( صفراوي ) در جرم زايي از منظر “شواب و سازا” 70
جدول 3-2- نقش تيپ لاغر اندام ها ( صفراوي ) در جرم زايي از منظر ” دوگريف” 70
جدول 3-3- نقش تيپ مزومورفي ( صفراوي ) در جرم زايي از منظر ” شلدن ” 72
جدول 3-4-: ارتباط فيزيک بدن و خلق وخوي از منظر شلدن و توفق تيپ مزومورف ( صفراوي ) در ايجاد ناسازگاري 73
جدول 3-5- همبستگي بين رفتار وشکل ظاهري بدن يا سيما شناسي از منظر شلدن 77
جدول 3-6-همبستگي بين مولفه‌هاي مربوط به سيماشناسي 78
جدول 3-7- همبستگي بين مولفه‌هاي مربوط به منش شناسي 78
جدول 3-8- همبستگي بين ويژگي‌هاي بدني و ويژگيهاي رواني 78
جدول 3-9- بررسي تطبيقي نظريات کرچمر و شلدن با تيپ شناسي بقراطي 79
جدول 3-10- درصد فرزند خواندگان مجرم مذکر در ارتباط با مجرم بودن والدين 84
جدول 4-1- مزاج فصول و سن 116
جدول 4-2- مزاج واخلاط در ابعاد گوناگون 122
جدول 4-3- ارتباط چهره ها با اخلاط چهار گانه از منظر مونتگومري 123
جدول 4-4- ارتباط شخصيت با طبيعت هاي چهارگانه از منظر دانشمدان 123
جدول 4-5- مدل چهار خلقي بر اساس اخلاط چهار گانه از منظر ” آبراهام ميرسون” 124
جدول 4-6- ارکان يا عناصر چهار گانه از منظر “بورلند” 126
جدول 4-7- ارکان يا عناصر چهار گانه از منظر “آيزنگ” 127
جدول 4-8- اخلاط چهار گانه ازمنظر ” گولان- وور ، 1990″ 128
جدول 4-9- جدول توصيفي مربوط به دماي بدن افراد بزهکار 131
جدول 4-10- جدول توصيفي مربوط به تيپ افراد بزهکار 132
جدول 4-11- جدول توصيفي مربوط به حرکات افراد بزهکار 133
جدول 4-12- جدول توصيفي مربوط به اندام افراد بزهکار 134
جدول 4-13- جدول توصيفي مربوط به وضعيت بيماري افراد بزهکار 135
جدول 4-14 – جدول توصيفي مربوط به سازگاري با دماي محيط افراد بزهکار 136
جدول- 4-15- جدول توصيفي مربوط به موي سر افراد بزهکار 137
جدول 4-16- جدول توصيفي مربوط به وضعيت پوست افراد بزهکار 138
جدول 4-17- جدول توصيفي مربوط به رگ هاي زير پوست افراد بزهکار 139
جدول 4-18- جدول توصيفي مربوط به پرخاشگري افراد بزهکار 140
جدول 4-19- جدول توصيفي مربوط به اعتماد به نفس افراد بزهکار 141
جدول4-20- جدول توصيفي مربوط به جنجال و جر و بحث افراد بزهکار 142
جدول 4-21- جدول توصيفي مربوط به ويژگي بلند پرواز بودن افراد بزهکار) 143
جدول 4-22- جدول توصيفي مربوط به تشخيص مزاج 144
جدول 4-23- جدول توصيفي مربوط به تشخيص خلط 145
جدول 4-24- آزمون آنوا براي تعيين آزمودن تفاوت بين طبايع در بزهکاران 146
جدول 4-25- جدول پس آزمون

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع کتاب مقدس Next Entries منابع پایان نامه با موضوع داراي، موقعيت، مکاني