دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پایگاه اقتصادی، مراقبتهای بهداشتی، بهداشت و سلامت

دانلود پایان نامه ارشد

بیان مسئله
اهمیت و ضرورت
اهداف

1-1- مقدمه
یکی از شاخصهای توسعه در هر جامعه سطح بهداشت و میزان دسترسی اعضای آن جامعه به خدمات پزشکی و مراقبتهای بهداشتی است. سلامت و بهداشت در زندگی فردی واجتماعی اهمیت روز افزونی دارد ،به طوری که سازمان های بین المللی متعددی این مقوله را مورد توجه خاص قرار داده اند. بیماری ها بدون علت به وجود نمی آیند واگر مراقبت کافی به عمل نیاید تندرستی مدت زیادی دوام نخواهد داشت. سلامت هم چون جامی بلورین بسیار زیبا ولی شکننده است که نگهداری از آن به وقت ودقت زیادی احتیاج دارد. رفتار وشیوه زندگی ،عوامل محیطی ومراقبت های بهداشتی از عوامل تأثیرگذار بر سلامت هستند.افرادی که از طبقه پایین تر اقتصادی- اجتماعی هستند و در محله های فقیرنشین زندگی می کنند احتمالاً بیشتردر معرض جنایت وآلودگی محیطی قرار دارند.مسکن های با کیفیت نا مناسب، خطر ابتلا به انواع بیماریها را برای افراد افزایش می دهد . افراد ساکن در این منازل بیشتر در معرض خطر و سرایت بیماریهای عفونی و مزمن قرار دارند.
توجه جدی به جایگاه تغذیه در بین مردم و توزیع غذای کافی همراه با ویتامینهای لازم به ویژه برای کودکان، دسترسی همگان به آب آشامیدنی سالم همگی از عوامل مؤثر بر سلامت افراد است. توان خرید خدمات درمانی نیز تأثیر بسزایی بر دستیابی به مراقبت های بهداشتی و پزشکی دارد . هر زمان که شرایط اقتصادی جامعه با پیشرفت و رونق همراه باشد ، شرایط اقتصادی اعضای جامعه نیز بهبود می یابد و استفاده آنها از خدمات بهداشتی و پزشکی بیشتر می شود. اما زمانی که اقتصاد دچار رکود گردد، اقشار فقیر و آسیب پذیر جامعه به لحاظ برخورداری از امکانات و خدمات پزشکی با مشکل مواجه خواهند شد. این پژوهش به دنبال یافتن رابطه بین پایگاه اجتماعی -اقتصادی ومراقبت های بهداشتی ودسترسی به آن می باشد و دراين فصل نخست مسأله تحقیق ،سپس اهميت وضرورت و در پایان اهداف اصلی و فرعی تحقیق مطرح خواهند شد.
2-1- بیان مسأله
سلامت يک پروسه چند محوری است که از يک سو عوامل بسياری در ايجاد و تداوم آن نقش دارند و حاصل مشارکت تمام دستگاههای اجرايی يک جامعه است و از طرف ديگر ، مقوله سلامت تأثير قابل توجهی بر ساير بخشهای جامعه دارد. به همين علت در برنامه‌های توسعه هزاره سوم سازمان ملل متحد نيز مقوله سلا‌مت، بعنوان يکی از شاخص‌های اصلی توسعه‌يافتگی جوامع شمرده می‌شود. سازمان بهداشت جهانی نیز در سال 2007 به منظور جلب توجه جهانی به موضوع امنيت بين المللی سلامت ، جلب نظر سطوح بالای سياسی و ضرورت سرمايه گذاری و توجه بيشتر مردم و دولتها ، شعار « سرمايه گذاری در سلامت » را مطرح نمود(UN 2007:19).
مراقبت بهداشتی اوليه، جزء ضروری مراقبت های سلامت هستند كه بايستی به شكل يكسان در دسترس همه افراد و خانواده های يك جامعه باشد. شكل ارائه آن بايستی برای افراد و خانواده ها قابل قبول بوده، با مشاركت كامل آنها و با صرف هزينه ای كه از سوی جامعه و كشور قابل پرداخت باشد، ارائه گردد. مراقبت های بهداشتی اوليه، هسته اصلی نظام سلامت هر كشور و جزئی اصلی از توسعه اجتماعي و اقتصادی آن كشور است. دسترسی به بهداشت مناسب مکانیسم کلیدی برای ارتقا سلامتی ورفاه افراد است اما اغلب اوقات بهداشت نادیده گرفته می شود زیرا دولتها ملزم خواهند بود تعهدات سیاسی ومالی رابپذیرد تا تغییراتی را ایجاد کنند.
امروزهدربيشتركشورهایجهان،تلاشبرایصنعتیشدن هرچهبيشترازيكسووازسويیديگررشدسريعجمعيت، شهرنشينیومهاجرتبهچشممیخورد. بهدنبالاينتغييرات بنيادين،روزبهروزبراسترسهاومسايلومشكلاتروانی -اجتماعیجوامعافزودهشدهوجهانشاهدتغييراتعمدهدراپيدميولوژیبيماریهاونيازهایبهداشتیافرادخواهدبود، بهگونهایكهبيماریهاي جسمی- رواني،درصدرعواملايجادكننده ناتوانيومرگهايزودرسقرارميگيرند.شيوعبالاياين بيماريهاوناتوانیطولانيمدتومزمنهمراهآنها،باعث گرديدهتااينمشكلاتدرتمامیجوامعبهعنوانيك اولويتبهداشتیموردتوجهقرارگيرد. (Murray et al. 2001)
در حال حاضر نابرابری در برخورداري از سلامت در بين كشورهای مختلف به صورت چالشي جهاني درآمده است، به طوري كه امروزه شاهد تفاوت 48ساله در اميد به زندگي بين كشورهاي مختلف و تفاوتي 20ساله در داخل برخی از كشورها هستيم. بنا به مطالعه صورت گرفته، سهم ژنتيك در سلامت افراد 15درصد، محيط فيزيكي با 10درصد، نظام مراقبت بهداشتی در كشورها با 25درصد و عوامل اجتماعي با 50درصد از عوامل مؤثر بر سلامت هستند. در كشورهاي بسيار ثروتمند، فقرا عمر كوتاهتری دارند. همچنين در سراسر دنيا، افراد محروم دسترسی كمتری به منابع بهداشتی دارند. به اعتقاد كميسيون بررسی عوامل تاثيرگذار بر سلامت اجتماعی افراد، بی عدالتی در سلامت در كشورها در حال گسترش است و دليل اصلی آن نيز نگاه سرمايه داری به جهان است(Stansfield & Marmot 1992: 739).
در كشور های توسعه يافته نابرابری در برخورداری از امكانات بهداشتی درمانی در شهر های مهمی همچون لندن،واشنگتن و…. نيز به چشم می خورد.در اين شهرها هنوز تبعيض های بهداشتی باعث مرگ و ميرهای دردناكی می شود(پاگ 1383) . مطالعات انجام شده در آمريكا نشان مي دهد كه بيماريهای قلبی يكی از عوامل اصلي مرگ و ميردر اين كشور است. در اين كشور نرخهاي گوناگون مرگ و مير به تنهايي ناشي از ويژگي هاي جمعيتي نيست بلكه در بسياری از موارد ناشی از سطوح گوناگون دسترسی به خدمات و تسهيلات بيمارستانی است(تيموتي 2007).
دسترسی به بهداشت توسط افراد ودر سایه پایگاه اقتصادی – اجتماعی قرار می گیرد.افرادی که از حمایت‌های اجتماعی برخوردار نیستند، معمولا کمترین دسترسی را نیز به خدمات بهداشتیـ درمانی دارند. برای ارتقای سلامت باید توجه ویژه‌ای به زنان و کودکان شود و از پزشک محوری به بهداشت محوری حرکت کرد. از آن مهمتر این است که داشتن جامعه‌ای سالم نه ‌تنها باید به یک خواست و مطالبه عمومی تبدیل شود، بلکه باید به یک اراده و همت ملی منتهی شود. باید مردم پیش از آن که دیگران را مسئول سلامت جامعه بدانند، خود را مکلف به حفظ و ارتقای سلامت جامعه ببینند(ملک افضلی 1385: 39).
نظام سلامت در ايران در رده 123 جهانی است و استانداردهای نظام سلامت ايران با پارامترهای سازمان بهداشت جهانی چندان همخوانی نداشته است.این رتبه نشان دهنده بی عدالتی در توزیع بهداشت و سلامت است. بر اساس مطالعات و محاسبات سال 87 سرانه تعيينی از سوی سازمان نظام‌پزشكی 12 هزار و 900 تومان بود اما عملا سرانه خروجی هفت هزار تومان شد7.9 درصد ميزان سهمی است كه دولت در خوشبينانه‌ ترين شرايط برای نظام سلامت از صندوق ملی سلامت كنار می ‌گذارد در حالی كه اين رقم نبايد كمتر از 16درصد باشد. پوشش نامناسب بيمه‌ای و بضاعت ناكافی صندوق‌های بيمه‌ای يکی از مشکلات مردم است و بيمه‌ها به‌جای سلامت‌محور بودن صرفاً به درمان توجه ميی كنند(وزارت بهداشت، درمان و آموزش  پزشكي 1389: 85).
كشور ما در حال گذر تغذيه است، بطوری كه 6/16 درصد زنـان 45-15 سـال دچار كم خونی فقر آهن، 6/15 درصد كودكان زير 5 سال دچار سوء تغذيه از نوع متوسط و شديد كه در نتيجه 000/800 كودك دچار كوتاهی قد تغذيه ای هستند. سوء تغذيه پروتئين ـ انرژی مشكلی است جهانی و در دنيا 32 درصد كودكان زير 5 سال دچار سوء تغذيه متوسط و شديد هستند كه كوتاهي قد تغذيه ای یك عارضه آن است. در كشور‌های كم توسعه يافته ميزان آن 45 درصد، كشور‌های در حال توسعه 33 درصد و كشور‌های صنعتی، صفر است. 149 ميليون كودك زير 5 سال هنوز از سوء تغذيه رنج می ‌برند، يكی از اهداف سال 2000 كاهش سوء تغذيه به ميزان 50 درصد بوده است ولی اين هدف در كشور‌های در حال توسعه فقط 17 درصد كاهش يافته است، يعنی از 177 ميليون به 149 ميليون نفر رسيده است (UNICEF 2001:68-111).
44 درصد كودكان زير 5 سال در كشور‌های در حال توسعه و 70 درصد كودكان كشور‌های كم توسعه يافته از كمبودويتامين A رنج می ‌برند. كمبود ويتامين D ، روی، آهن، كلسيم و يُد از ديگر ريزمغذی‌هايی است كه در دنيا شايع است. كمتر از 50 درصد خانوارها در سطح جهان از نمك يد دار استفاده می ‌كنند، در كشور ما 95 درصد خانوارها از نمك يد دار استفاده می نمايند.در عين حال كه 20 درصد مردم كشور نمی ‌توانند رفع گرسنگی كنند، 40 درصد جمعيت دچار پرخوری هستند به طوری كه در بعضی مطالعات محدود در زنان بالای 30 سال روستايی اطراف تهران 24 تا 72 و در مناطقی از شهر تهران تا 82 درصد، دچار افزايش وزن و چاقی بوده‌اند. اين پديده منجر به افزايش فشارخون، ديابت، بيماری ‌های  قلبی عروقی و بيماری ‌های استخوان و مفصل می ‌شود (میران و همکاران 1387: 69-87).
در تمام کشور های دنيا هزينه های سلامت را دولتها ، بيمه ها و مردم پرداخت می کنند و سهم هر بخش متفاوت است.در کشور ما نيز مطابق اصل 29 قانون اساسي : برخورداری از تامين اجتماعی از نظر بازنشستگی، بيكاری ، پيری، ازکارافتادگی ، بیسرپرستی ،در را ه ماندگی، حوادث و سوانح ، نياز به خدمات بهداشتی درمانی ومراقبتهای پزشكی به صورت بيمه و غيره ، حقی است همگانی. دولت موظف استطبق قوانين از محل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل از مشارکت مردم ، خدماتو حمايتهای مالی فوق را براي يك يك افرادکشورفراهم نماید(ماهر 1384: 130).
با وجود همه تلاشهايی که در اين جهت صورت گرفته ، متأسفانه بخش سلامت با چالش های زيادی مواجه بوده و مردم در تأمين هزينه های درمان با مشکلاتی روبرو بوده اند .در جهان با توسعه فناوری در بخش سلامت و استفاده از آن در سطح وسيع در تشخيص پزشکی و افزايش عرضه‌کنندگان بخش سلامت و نيز دسترسی بيشتر خانوار‌ها به امکانات پزشکی همراه با توسعه فرهنگ سلامت، هزينه مصرف خدمات سلامتی افزايش يافته است؛ به گونه‌ای که سهم هزينه‌های سلامت از کل توليد ناخالص جهانی از 3 درصد در سال 1948 به 7/9 درصد در سال 1997 افزايش يافته است(UNICEF 2002:10).
مطالب بالا حاکی از تفاوت درمیزان سلامت در کشورهای جهان و نابرابری ملتها در دسترسی به خدمات پزشکی و مراقبتهای بهداشتی است. این تفاوت متأثر از عوامل متعددیست که یکی از این عوامل موقعیت اقتصادی-اجتماعی افراد است. در ایران نیز همانند سایر کشورهای در حال توسعه وضعیت سلامت افراد و میزان دسترسی آنها به خدمات درمانی و بهداشتی تا حد زیادی ناشی از پایگاه اقتصادی – اجتماعی آنان است. علی رغم اینکه تصویر کلی بهداشت و سلامت در ایران می تواند به بسیاری از استانها تعمیم یابد. با این حال ، این سئوال ذهن محقق را به خود مشغول کرده است که در شهر سمنان به عنوان یکی از نزدیکترین شهرها به پایتخت ، وضعیت دسترسی مردم به خدمات و مراقبتهای بهداشتی و پزشکی چگونه است و سلامت شهروندان تا چه حد با پایگاه اقتصادی – اجتماعی آنان در رابطه می باشد.
3-1- اهمیت وضرورت مساله
يكی از مهمترين مسائل جوامع موضوع سلامت است. سلامت افراد در جامعه به صورت مستقيم با امر بهداشت در ارتباط است رعايت كردن بهداشت ودسترسی افراد به بهداشت باعث بالا رفتن ميزان سلامتی در جامعه می شود. سلامت در بين افراد جامعه باعث مي شود افراد بتوانند به درستی به كار پرداخته و بدون غيبت بر سر كار خود حاضر شوند. كار منظم ودقيق درآمد بيشتر را در برداشته كه موجب رفاه بيشتر افراد در جامعه مي شود.يك جامعه ايده آل جامعه اي است كه افراد در آل داراي رفاه باشند و حاصل اين كه داشتن يك جامعه سالم وايده آل ملزم به دسترسی مناسب به بهداشت برای همه افراد جامعه است.
بهره مندی و برخورداری از سلامت، مصون ماندن از بیماری ها و دستیابی به مراقبت های بهداشتی، یکی از حقوق انسانی به شمار می آید که در بسیاری از قطعنامه های سازمان ملل متحد و کنوانسیون های بین المللی بر آن تأکید شده است. امروزه موضوع خدمات درماني يك استراتري ضروري و الزم اور براي ارتقاي سلامتي همگاني و به شكل گسترده به عنوان راه حلي جهاني براي به منظور بهبود كيفيت بهتر زندگي و جمعيت در جهان به شمار مي آيذ.براي اين منظور دسترسي به خدمات

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مدیریت سود، روش‌شناسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع خدمات بهداشتی، نیروی کار، نیروی انسانی