تحقیق درباره مدیریت سود، هیئت مدیره، خطای پیش بینی سود

دانلود پایان نامه ارشد

1-12 قلمرو موضوعي تحقيق 26
1-13 جامعه و نمونه دادها 26
1-14 روش گردآوری و آماده سازی داده‌ها 27
1-15 روش تجزيه و تحليل داده‌ها 27
1-16 خلاصه مطالب فصل اول 28
فصل دوم 29
مروری بر ادبيات تحقيق 29
1-2 مقدمه 30
2-2 بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی 31
1-2-1 هیئت‌مدیره‌ها 32
2-2-2 روند تغییرات نقش هیئت‌مدیره 32
3-2-2 تفکیک وظایف رییس هیئت‌مدیره و مدیرعامل 34
4-2-2نقش مدیران غیر موظف (غیر اجرایی) در حاکمیت شرکتی 35
3-2 انگیزه‌های مدیریت سود 37
4-2طبقه‌بندی مدیریت سود 41
1-4-2 انواع روش‌های مدیریت سود 41
5-2 انواع مدیریت سود 46
1-5-2هموارسازی سود 50
6-2 اقلام تعهدی اختیاری 55
1-6-2حسابداری تعهدی و مدیریت سود 55
2-6-2اقلام تعهدی 57
3-6-2کشف و اندازه‌گیری مدیریت سود با اقلام تعهدی اختیاری 59
7-2 تاريخچه پیش‌بینی سود 61
8-2 سود سهام پیش‌بینی‌شده 63
1-8-2 اهميت سود سهام پیش‌بینی‌شده 64
2-8-2روش‌های پیش‌بینی سود 65
9-2خطاي پیش‌بینی سود 68
10-2 عوامل موثر بر خطاي پیش‌بینی سود 71
11-2تحقیقات تجربی در ارتباط با پیش‌بینی سود در ایران 75
12-2تحقیقات تجربی در ارتباط با پیش‌بینی سود در سایر کشورها 77
فصل سوم 80
روش‌ اجرای تحقیق 80
1-3 مقدمه 81
2-3- فرضیه‌های تحقیق 81
3-3 مدل تحقیق 82
4-3 شيوه اندازه‌گیری متغيرها 88
5-3 روش تحقیق 88
6-3- متغیرهای مورد بررسي 89
1-6-3) متغير(هاي) وابسته تحقيق 90
2-6-3) متغير(هاي) مستقل تحقيق 90
3-6-3) متغير(هاي) كنترل تحقيق 90
7-3- جامعه آماري و روش نمونه‌گیری 93
8-3- روش‌هاي جمع‌آوري اطلاعات و داده‌ها 96
1-8-3- منبع اطلاعات 96
2-8-3- آماده سازي اطلاعات 97
9-3- روش‌شناختی تحقیق (تجزيه و تحليل داده‌ها) 98
1 ـ 9 ـ 3 ـ تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي 99
10-3- نرم‌افزارهای تجزيه و تحلیل 102
11-3. خلاصه فصل سوم 102
فصل چهارم 104
تجزيه و تحليل داده‌ها 104
1-4 مقدمه‏ 105
2 ـ 4 شاخصهاي توصيفي متغيرها 105
3 ـ 4 روش آزمون فرضيههاي تحقيق 108
4 ـ 4 تجزيه و تحليل فرضيههاي تحقيق 109
5 ـ 4 بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 109
1-5-4آزمون تغییر هیئت‌مدیره و مدیریت سود 110
2-5-4آزمون خطای پیش‌بینی سود 112
6ـ 4 خلاصه تجزيه و تحليل فرضيهها به تفكيك 114
1ـ 6ـ4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي اول 114
2 ـ 6 ـ 4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي دوم 118
3 ـ 6 ـ 4 تجزيه و تحليل و آزمون فرضيه اصلي سوم 122
1-5- مقدمه 129
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 130
4-2-5جمع‌بندی نتایج آزمون فرضیه‌ها 135
3-5-نتیجه‌گیری کلي پژوهش 136
4ـ5 پيشنهادها 136
3 ـ 4 ـ 5 پيشنهادهايي براي پژوهشهاي آتي 137
منابع فارسی 139
منابع لاتین 142

فهرست نمودارها
نمودار(1-2): انواع هموارسازی سود 55
نمودار(2-2) عوامل مؤثر بر خطای پیش‌بینی سود 75
نمودار (1-4): نمودار هیستوگرام متغییر مدیریت سود قبل از تبدیل 111
نمودار (2-4): نمودار هیستوگرام متغییر مدیریت سود بعد از تبدیل 112
نمودار (3-4): نمودار هیستوگرام متغییر خطای پیش‌بینی سود قبل از تبدیل 113
نمودار (4-4): نمودار هیستوگرام متغییر خطای پیش بینی سود بعد از تبدیل 114
نمودار (5ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون 118
نمودار (6ـ4) : آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون 123
نمودار (7ـ4): آزمون نرمال بودن خطاهاي معادله رگرسيون 128

فهرست جداول
جدول 1-3 : شرکت‌های نمونه 95
جدول (2 ـ 3 ) ويژگي متغيرهاي تحقيق 101
جدول (1ـ4): شاخص‌های توصیف‌کننده متغيرهاي تحقيق، شاخص‌های مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص‌های نمودار توزيع (آماري) 107
جدول (2ـ 4): شاخص‌های توصیف‌کننده متغيرهاي تحقيق، شاخصهاي مركزي، شاخصهاي پراكندگي و شاخص‌های نمودار توزيع (آماري) 108
نگاره (3-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر مدیریت سود 111
نگاره (4-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر مدیریت سود تبدیل‌شده 112
نگاره (5-4)آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر خطای پیش‌بینی سود 113
نگاره (6-4): آزمون کولموگروف – اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیر خطای پیش‌بینی سود تبدیل‌شده 114
جدول (7 ـ 4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين تعدیل‌شده و آزمون دوربين ـ واتسون 115
جدول (8ـ4) : تحليل واريانس رگرسيون 116
جدول (9ـ4): ضرايب معادله رگرسيون براي متغيرهاي تغییر هیئت‌مدیره و مدیریت سود 117
جدول (10 ـ 4): ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعدیل‌شده و آزمون دوربين ـ واتسون 119
جدول (11 ـ 4): تحليل واريانس رگرسيون 120
جدول (12 ـ 4) ضرايب معادله رگرسيون 121
جدول (13ـ4) : ضريب همبستگي، ضريب تعيين، ضريب تعيين تعدیل‌شده و آزمون دوربين ـ واتسون 124
جدول (14ـ4): تحليل واريانس رگرسيون 125
جدول (15ـ4) ضرايب معادله رگرسيون 126
جدول (1-5) خلاصه فرضیه 1 131
جدول (2-5) خلاصه فرضیه 2 133
جدول (3-5) خلاصه فرضیه3 135

چكيده
سود حسابداري يكي از اقلام مهم صورت هاي مالي است كه استفاده كنندگان از صورتهاي مالي آن را به عنوان مبنايي براي اتخاذ تصميمات اقتصادي به كار مي برند. پيش بيني سود به وسيله مديريت، از مهمترين منابع اطلاعاتي سرمايه گذاران و ساير اشخاص به شمار مي رود، زيرا در بازارهاي سرمايه، يكي از عمده ترين راه هاي دستيابي بسياري از سرمايه گذاران به اطلاعات شركت ها، اعلاميه ها و اطلاعيه هايي است كه از جانب شركتها در رابطه با اعلام سود پيش بيني شده هر سهم منتشر مي شود. اگر پيش بيني هاي سود به وسيله مديريت از دقت لازم برخوردار باشد مي تواند به بهبود فرآيند تصميمگيري استفاده كنندگان از گزارش هاي حسابداري منجر گردد.
سازوكارهاي حاكميت شركتي بركيفيت اطلاعات افشا شده توسط شركت ها، از جمله اطلاعات مربوط به پيش بيني هاي سود اثر مي گذارند. افشاي اطلاعات مالي شفاف، مشكلات و مسائل نمايندگي را از طريق كاهش عدم تقارن اطلاعاتي بين مديريت و سهامداران به حداقل مي رساند. در مقابل، افشاي ضعيف اطلاعات مالي اغلب باعث گمراهي سهامداران و در نتيجه تأثيرات نامطلوبي بر ثروت آنان ميگردد. بنابراين، مي توان گفت حاكميت شركتي عاملي است كه مي تواند باعث بهبود كيفيت اطلاعات ارائه شده توسط مديريت گردد. دقت پيش بيني هاي سود توسط مديريت در شكل گيري اعتماد سرمايه گذاران به افشا پیش بینی سود يك فاكتور حياتي به شمار مي رود. ما در این پژوهش تغییر اعضای هیئت مدیره را به عنوان ابزار حاکمیت شرکتی در نظر گرفته ایم تا بتوانیم از این طریق میزان دقت پیش بینی سود را برآورد نماییم.
تغییر در اعضای هیئت مدیره اغلب به دلیل تغییر در سرمایه گذاران و یا عملکرد ضعیف اعضا می باشد، بنابر این اعضای هیئت مدیره برای نمایش عملکرد قوی خود نسبت به اعضای سابق، سعی می نمایند عملکرد سال آتی شرکت را بهتر نمایش دهند. در نتیجه اغلب به دستکاری سود می پردازند و در سال اول حضور اعمال مدیریت سود کاهشی می نمایند.
موضوع پژوهش حاضر «بررسی نقش انگیزه های مدیریت سود بر خطای پیش بینی سود» می باشد. دراین پژوهش به بررسی رابطه بین مدیریت سود و خطای پیش بینی سود با حضور و بدون حضورمتغیرتغییر هیئت مدیره پرداخته شده است. قلمرو مکانی تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زمانی نیز فاصله بین سال های 1385 تا 1390 را دربرمی گیرد. هدف تحقیق بررسي تأثير و رابطه ی مدیریت سود و تغییر هیئت مدیره، مدیریت سود و خطای پیش بینی سود مي باشد. تحقیق شامل دو متغیر مستقل (مدیریت سود و تغییر هیئت مدیره)، متغیروابسته (مدیریت سود و خطای پیش بینی سود) و متغیرهای کنترل می باشد. در فرضیه اول به بررسی رابطه بین مدیریت سود با تغییر هیئت مدیره، در فرضیه دوم به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود با مدیریت سود و در فرضیه سوم به بررسی رابطه بین خطای پیش بینی سود و تغییر هیئت مدیره می پردازیم. اطلاعات به دو طریق کتابخانه ای و میدانی جمع آوری گردیده است. با توجه به اینکه تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و برحسب روش توصیفی است. متغیر مدیریت سود با استفاده از مدل جونز،1995 ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی داری 95 درصد استفاده شده است. لازم به توضیح است که از ضرایب هبستگي پیرسون و اسپیرمن در سطح معنی داری 95 درصد نیز استفاده شده است. مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه حاصل از آزمون نشان داد که فرضیه های اول و دوم تأیید شدند و فرضیه سوم رد شده است.

فصل اول
کلیات تحقیق

مقدمه
بورس اوراق بهادار تأثيرپذيري زيادي از تغيير چرخههاي اقتصادي دارد. مديران سرمايهگذاري و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين بازار به معاملات سهام و ساير داراييهاي مالي ميپردازند، براي حفظ و افزايش ارزش سبد سرمايهگذاري خود نياز به بررسي عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمايهگذاريهاي خوددارند.
يكي از اهداف اطلاعات حسابداري كمك به استفاده‌کنندگان در پيشبيني جريانهاي نقد ورودي آتي به واحد تجاري و به تبع آن پيشبيني بازده سرمايهگذاري است. بخشي از متغيرهاي تأثيرگذار بر بازده سهام شركتها در بازار سهام ناشي از اطلاعات مالي است كه از طريق سيستم حسابداري تهيه ميشود. ميزان تأثير اين اطلاعات بسيار پيچيده و تا حدي ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداري براي تعيين بازده سودمند باشد در آن صورت تغييرات در دادههاي حسابداري بايد سبب تغيير در بازده سهام شركتها شود.
تصميمگيرندگان براي اتخاذ تصميمات صحيح و دقيق، نيازمند اطلاعاتي مفيد و سودمند هستند. بالتبع بيشتر اطلاعات بايد از طريق گزارشهاي مالي شركت در اختيار آنها قرار گيرد. اكثر استفادهكنندگان بر اقلامي تأكيد دارند كه تصور ميكنند مربوطترين اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، از نظر بيشتر استفادهكنندگان با اهمیت و مربوط محسوب ميشود. مشاهدات مستقيم و غيرمستقيم مؤيد اين است كه سود هر سهم گزارش‌شده و سود هر سهم پیش‌بینی‌شده بر قيمت بازار سهام عادي اثر مستقيم ميگذارد و سرمايهگذاران خواستار اين اطلاعات هستند. مديريت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه‌شده از طريق صورتهاي مالي، برآورد آتي از دورنماي شركت در قالب سود هر سهم پیش‌بینی‌شده را در اختيار استفادهكنندگان بگذارد.
پيشبينيهاي سود هر سهم در سرمايهگذاريها از اهمیت ويژهاي برخوردار است، زيرا در شيوههاي ارزيابي سهام، عامل مهمي تلقي ميشود و در بيشتر موارد، جزء اساسي روشهاي انتخاب سهام ميباشد. اهميت اين پيشبيني به ميزان انحرافي بستگي دارد كه با واقعيت دارد. هر چه ميزان اين انحراف كمتر باشد، پيشبيني از دقت بيشتري برخوردار است و اين مسئله براي استفاده‌کننده و تهیه‌کننده مهم تلقّي ميشود.
تصميمگيري صحيح سبب ميشود سرمايهگذار به انتظارات و توقعات خود از سرمايه برسد و شركت با ارائه اطلاعات درست ميتواند اعتماد استفادهكننده را جلب كند.
بيان مسئله
موضوع تئوری نمایندگی، مطالعه تعرض بین صاحبکار و عامل است. این تضاد از متفاوت بودن اهداف آنان ناشی می شود. در رابطه نمایندگی فرض می شود که هر یک از طرفین سعی دارند منافع خود را حد اکثر کنند. فرض وجود تضاد منافع بین صاحبکار یا مالک و نماینده یا عامل موجب می شود که هر یک سعی در بهینه و حداکثر نمودن منافع خویش باشند.
شیپر (1989) مدیریت سود را مداخله اي هدفمند در فرآیند گزارشگري مالی برون سازمانی با قصد دست یابی به منافع خصوصی، تعریف کرد. همچنین جونز و شارما مدیریت مدیریت سود را این چنین تعریف کردند «مدیریت سود یعنی اعمال قضاوت مدیران در گزارشگري مالی جهت گمراه نمودن برخی از ذینفعان درباره عملکرد اقتصادي شرکت یا تحت تأثیر قرار دادن نتایج قراردادهایی که به ارقام حسابداري گزارش شده وابسته است»(جونز و شارما، 2001).
هما نطور که مشخص است بستر مدیریت سود گزارش هاي برون سازمانی شرکت هاست و از آنجایی که مسئول تهیه گزارش هاي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره پرسش نامه، بودجه ریزی، امور مالی Next Entries تحقیق درباره رشد شرکت، اقلام تعهدی، قلام تعهدی