دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان، ژئوپلیتیک، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………………………..70

فصـل چهارم

4- یافته های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………………..72
4-1:یافته ها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73
4-1-1:مهمترین منابع چالش زای امنیتی –سیاسی ایران و افغانستان………………………………………………………………………………………..73
4-1-1-1:مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….73
4-1-1-2:پناهندگان افغانی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….74
4-1-1-3: مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………74
4-1-1-4: تروریسم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………75
4-1-1-5: نیروهای خارجی در افغانستان………………………………………………………………………………………………………………………….78
4-1-1-6 : حقابه رودخانه هیرمند…………………………………………………………………………………………………………………………………..78
4-1-2: مهاجرت اتباع افغانی به ایران………………………………………………………………………………………………………………………………80
4-1-3: مهاجرت اتباع چهار کشور به ایران برای کار………………………………………………………………………………………………………….80
4-1-3-1: افزایش 82 درصدی مهاجرت اتباع بیگانه به ایران………………………………………………………………………………………………..81
4-1-3-2: تهران انتخاب اول خارجی ها برای سکونت و کار……………………………………………………………………………………………….82
4-1-3-3 : تحصیلات مهاجران………………………………………………………………………………………………………………………………………84
4-1-4: رابطه ایران و پاکستان………………………………………………………………………………………………………………………………………..84
4-2- ابعاد داخلي ناامني……………………………………………………………………………………………………………………………………………….86
4-2-1- انزواي جغرافيايي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….86
4-2-2- جنبش هاي قومي دسته جمعي بالقوه…………………………………………………………………………………………………………………..86
4-2-3- تنش هاي قومي – مذهبي و عوامل تاثير گذار………………………………………………………………………………………………………87
4-3- عوامل خارجي ناامني در مناطق جنوب شرق…………………………………………………………………………………………………………….88
4-3-1- حضور قدر تهاي فرامنطقه اي…………………………………………………………………………………………………………………………….88
4-3-2- وجود گرو ههاي تروريست……………………………………………………………………………………………………………………………….89
4-3-3- قاچاق مواد مخدر…………………………………………………………………………………………………………………………………………….90

فصـل پنجم

5-نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….92
5-1 جمع بندی مطالب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….93
5-2:یافته های توصیفی………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
5-2-1: اثبات فرضیه اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………96
5-2-2: اثبات فرضیه دوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………..98
5-3:نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………………………99
5-4: توصیه ها و پیشنهادات……………………………………………………………………………………………………………………………………….100
منابع وماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..102
پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………108

فهرست نقشه ها

نقشه 1- 1: نمایی کلی ازمرز مشترک …………………………………………………………………………………………………………………..8
نقشه 1-2: تقسیمات سیاسی شهرستان …………………………………………………………………………………………………………………8
نقشه 1-3: نمایی از تصاویر ماهواره ایی بین مرز…………………………………………………………………………………………………….12
نقشه 2-1: ساختار فضایی نظریه نظام ژئوپلیتیک جهانی در قرن 21 …………………………………………………………………………..19
نقشه 3-1: موقعیت جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان…………………………………………………………………………………………62
نقشه 3-2: نابرابری در شاخص توسعه ………………………………………………………………………………………………………………..68
نقشه 4-1: محدوده اثرگذاري منطقه ای جغرافیای تروریسم ……………………………………………………………………………………..76

فهرست جداول
جدول 1- 1: طول مرزهای ایران….. …………………………………………………………………………………………………………………………6
جدول 2-1: میزان وابستگی ژئوپلیتیک ایران ………………………………………………………………………………………………………….28
جدول 3-1: شاخص بعد خانوار به تفکیک کل کشور ……………………………………………………………………………………………..63
جدول 3-2: جمیت بر حسب جنس و گروه سنی………………………………………………………………………………………………………63
جدول 3-3: مساحت استان بر حسب وضعیت اراضی…………………………………………………………………………………………………66
جدول 3-4: برخی شاخص های اقتصادی اجتماعی . …………………………………………………………………………………………………68
جدول 4-1: تعداد عملیات خرابکارانه و تروریستی ……………………………………………………………………………………………………76
جدول4-2 : منابع چالش زا و مهمترین دلایل اهمیت ایران و افغانستان …………………………………………………………………………..80
جدول 4-3: استان های دارای بیشترین تعداد خارجی ……………………………………………………………………………………………….82
جدول 4-4: بازگشت مهاجران افغانی از ایران به کشور خود طی سالهای 2010-2002…………………………………………………….96

فهرست نمودارها و تصاویر
نمودار: 3-1: حداقل و حاکثر دما در شهرستانهای استان سیستان و بلوچستان ……………………………………………………………..69
نمودار 4-1: بیشترین اتباع افغانی موجود به تفکیک استانهای کشور…………………………………………………………………………83
نمودار 4-2: بیشترین اتباع عراقی موجود به تفکیک استانهای کشور…………………………………………………………………………83
نمودار 4-3: بیشترین اتباع پاکستانی موجود به تفکیک استانهای کشور…………………………………………………………………….83
نمودار 4-4: عوامل خارجی دخیل در ناامنی جنوب شرق ایران………………………………………………………………………………88
تصویر 5-1: تصاویری از مهاجران غیر قانونی……………………………………………………………………………………………..110-109

چکیده:

ورود غیر قانونی اتباع بیگانه از مرزهای شرقی به شهرهای مختلف کشورمان به خصوص اتباع افغانی و پاکستانی از دیرباز بعنوان یکی از معضلات جامعه ایرانی مطرح بوده و این مسئله در طول سال های گذشته از منظر آسیب های اجتماعی همچون تکدی گری، زاغه نشینی و بزهکاری از سوی صاحب نظران و کارشناسان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
جمهوری اسلامی ایران در منطقه ای از

پایان نامه
Previous Entries دانلود مقاله با موضوع ٤-١٥:، ٢٦/٢١، ٦/٢٠ Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درباره افغانستان، اتباع خارجی، سیستان و بلوچستان