دانلود مقاله با موضوع اکوتوریسم، سنجش از دور، آمایش سرزمین

دانلود پایان نامه ارشد

جناب آقاي مهندس حسیﲏ، کارشناس ﳏﱰم سازمان حفاظت ﳏیط زیست سرکار خاﱎ مهندس حسیﲏ، کارشناس ارشد آمار دانشگاه تربیت مدرس

تقدﱘ به پدر و مادرم

به پاس ﲤام مهربانی ها، فداکاری ها و گذشت هایشان در طول زندگی ام و به پاس برق نگاه گرم، مهربان و پر از امید شان که ﳘواره دلگرمم کرد و امید ﲞش راهم بود،

این ﳎموعه کوچک را تقدﱘ به پیشگاه شان می کنم.

چکیده:

به دلیل بهر برداری های غیر مجاز و همچنین ترویج جاذبه های طبیعی مناطق ساحلی در شمال کشور به عنوان منبعی برای تفرج، فشار زیادی به منابع طبیعی این مناطق وارد شده است. بنابراین با توجه به گسترش شتابان اکوتوریسم در مناطق ساحلی از یکسو وآسیب پـذیری بـالقوه آنهـا از سوی دیگر، در این تحقیق سعی گردید بخش هایی از اراضی همجوار ساحل در شهرسـتان هـای رودسر, لنگرود, لاهیجان و آستانه اشرفیه در استان گیلان برای کاربری اکوتوریسم در نظـر گرفتـه شود که ویژگی های طبیعی منطقه دیکته می کند و سپس ایـن ویژگـی هـا بـا عوامـل اقتـصادی-اجتماعی تطبیق داده شد. بدین منظور مکانیابی برای کاربری هـای مـورد نظـر در منـاطق سـاحلی مذکور در مقیاس ١٠٠٠٠٠:١ و با روش تجزیه و تحلیل سیستمی به انجام رسـید و ارزیـابی تـوان اکولوﮊیک سرزمین بر حسب هدف مورد نظر و با توجه به مدل اکولوﮊیک ویژه منطقه انجام شـد. نسبت مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریـسم متمرکـز بـه سـطح محـدوده واقـع در هـر شهرستان, در رودسر برابر %٠٧/٠, لنگرود % ٢٦/٠, لاهیجان %١١/٠ و آسـتانه اشـرفیه برابـر ٠ مـی باشد. نسبت مساحت پهنه های دارای توان برای اکوتوریسم گسترده به سطح محدوده واقع در هر شهرستان, در رودسر برابر %٧/٣, لنگرود %٣/١٨, لاهیجان %٦/٢٨ و در آستانه اشـرفیه برابـر %٧/٣١ می باشد.

همچنین اولویت بندی این پهنه ها با توجه به پارامتر های اقتصادی- اجتماعی نقشه سـازی شـده در ,GIS به صورت کمی انجام گردید. در نهایت, ارزیـابی تـوان محـیط زیـستی محـدوده مـورد مطالعه برای کاربری های مذکور, با مد نظر قرار دادن تؤامان توان اکولوﮊیک و تناسب نسبی واحد ها از لحاظ اقتصادی- اجتماعی انجام گردید که نتایج را می توان به صورت زیر بیان کرد:

در مورد اکوتوریسم متمرکز, پهنـه هـای دارای تـوان اکولوﮊیـک واقـع در شهرسـتان لاهیجـان در اولویت اول و پهنه های واقع در شهرستان های لنگرود, رودسـر و آسـتانه اشـرفیه بـه ترتیـب در اولویت های بعدی قرار دارند.

در مورد اکوتوریسم گسترده, پهنه هـای دارای تـوان اکولوﮊیـک در محـدوده واقـع در شهرسـتان لاهیجان در اولویت اول و بعد به ترتیب محدوده های واقع در شهرستان های آستانه اشرفیه, لنگرود و رودسر قرار دارند.

کلمات کلیدی: ارزیابی تـوان سـرزمین, مکانیـابی, منـاطق سـاحلی, ,GIS اکوتوریـسم متمرکـز, اکوتوریسم گسترده, گیلان.

فهرست مطالب
صفحه

فصل اول- مقدمه و کلیات

١-١- سرآغاز……………………………………………………………………………………………….
…………..٢
١-١-٢- ضرورت پهنه بندی اکوتوریسم بر اساس………………………………………………………
……………..٢
١-١-٢- اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………
……………..٣
١-٢- کلیات……………………………………………………………………………………………………………….
…………….٤
١-٢-١- تعاریف آمایش سرزمین………………………………………………………………………………
……………….٤
١-٢-٢- مفهوم اکوتوریسم…………………………………………………………………………………………
……………..٦
١-٢-٢-١- هم پیوندی اکوتوریسم با حفاظت و توسعه……………………………………………….
…………….٧
١-٢-٢-٢- مفهوم ظرفیت برد…………………………………………………………………………………
…………………٩
١-٢-٣- سامانه اطلاعات جغرافیایی………………………………………………………………………………
١٠
١-٢-٣-١- تعریف………………………………………………………………………………………………….
………………١٠
١-٢-٣-٢- تکامل دانش ………………………………………………………………………………….GIS
……………..١٠
١-٢-٣-٣- عناصر بنیادی ………………………………………………………………………………. GIS
……………..١١
١-٢-٣-٤- کاربرد GIS در آمایش سرزمین…………………………………………………………………..
…………١١
١-٢-٣-٥- کاربرد GIS در ارزیابی و برنامه ریزی توریسم…………………………………………..
………….١٢
١-٢-٣-٦- فواید GIS در سیاست گذاری توریسم پایدار…………………………………………….
………….١٦
١-٢-٤- سنجش از دور:……………………………………………………………………………………………….
…………١٧
١-٢-٥- ارتباط سنجش از دور و …………………………………………………………………….. GIS
……………١٧
فصل دوم- مرور منابع و پیشینه مطالعاتی

٢-١- مرور منابع……………………………………………………………………………………………………..
……………..١٩
فصل سوم- مواد و روش ها

٣-١- روش کار……………………………………………………………………………………………………….
…………….٣٢
٣-٢- روش عملی تحقیق…………………………………………………………………………………………
…………….٣٤
٣-٢-١- مدل رقومی ارتفاع ……………………………………………………………………………….(DEM)
…….٣٤
٣-٢-٢- تولید نقشه های طبقات درصد شیب, جهت و ارتفاع از سطح دریا…………………………..
…٣٥
٣-٢-٣- تولید نقشه خاکشناسی (عمق, زهکشی, بافت و فرسایش خاک)…………………………….
…..٣٥
٣-٢-٤- تولید نقشه زمین شناسی…………………………………………………………………………….
……………..٣٥

فهرست مطالب
صفحه

٣-٢-٥- تولید نقشه پوشش گیاهی……………………………………………………….
…………………. ………………٣٦
٣-٢-٦- طریقه بهنگام نمودن نقشه کاربری اراضی محدوده مطالعاتی…………………………..
……………٣٦
٣-٢-٧- تولید نقشه توزیع دما و رطوبت نسبی………………………………………………………………..
………٣٦
٣-٢-٨- تولید نقشه توزیع دبی آب…………………………………………………………………………………
……….٣٦
٣-٢-٩- تولید نقشه های اقتصادی- اجتماعی…………………………………………………………………
………..٣٧
٣-٢-١٠- تولید نقشه های ترکیبی…………………………………………………………………………………
…………٣٧
٣-٢-١١- تولید نقشه ارزیابی توان…………………………………………………………………………………
………..٣٧
٣-٣- منطقه مورد مطالعه………………………………………………………………………………………………
…………٣٨
٣-٣-١- موقعیت جغرافیایی………………………………………………………………………………………..
…………..٣٨
٣-٣-٢- شناسایی منابع اکولوﮊیک………………………………………………………………………………….
……….٣٨
٣-٣-٢-١- کلیات اقلیم…………………………………………………………………………………………………
………..٣٨
٣-٣-٢-٢- بارندگی……………………………………………………………………………………………………….
……….٣٩
٣-٣-٢-٣- دما ………………………………………………………………………………………………………………………
٤٠
٣-٣-٢-٤- رطوبت نسبی………………………………………………………………………………………………………..
٤٢
٣-٣-٢-٥- تبخیر……………………………………………………………………………………………………………………
٤٢
٣-٣-٢-٦- ساعات آفتابی………………………………………………………………………………………………………
..٤٢
٣-٣-٢-٧- تعداد روز های یخبندان…………………………………………………………………………………………
٤٢
٣-٣-٢-٨- جهت و سرعت باد…………………………………………………………………………………..
…………..٤٣
٣-٣-٢-٩- کلیات زمین شناسی…………………………………………………………………………………..
…………..٤٤
٣-٣-٢-٩-١- چینه شناسی عمومی منطقه……………………………………………………………………..
…………٤٤
٣-٣-٢-١٠- شکل زمین و ناهمواری ها…………………………………………………………………………..
………٤٤
٣-٣-٢-١١- منابع آب…………………………………………………………………………………………………..
………..٤٥
٣-٣-٢-١١-١- منابع آب سطحی………………………………………………………………………………….
…………٤٥
٣-٣-٢-١١-٢- منابع آب زیرزمینی………………………………………………………………………………………….
٤٦
٣-٣-٢-١٢- خاکشناسی………………………………………………………………………………………………………….
٤٧
٣-٣-٢-١٣- تیپ اراضی………………………………………………………………………………………………………..
٥٠
٣-٣-٢-١٤- مناطق تحت حفاظت…………………………………………………………………………………………..
٥١
٣-٣-٢-١٤-١- پناهگاه حیات وحش امیرکلایه………………………………………………………………………..
٥١
٣-٣-٢-١٤-٢- پارک ملی بوجاق…………………………………………………………………………………
………….٥٢

فهرست مطالب
صفحه

٣-٣-٢-١٤-٣- ذخیره گاه جنگلی صفرابسته……………………………………………………….
…………………..٥٣
٣-٣-٣- شناسایی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، ارتکاب جرم، معاونت در ارتکاب جرم Next Entries پایان نامه رایگان درباره قانون مجازات، داده ها و اطلاعات