پایان نامه رایگان درباره اجتماع مدار، قانون مجازات، انتقال اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

گفتار چهارم: جرايم عليه امنيت وآسايش عمومي در جرايم رايانه اي 50
گفتار پنجم: طبقه بندي جرايم رايانه اي در اسناد بين المللي و ملي 53
بند اول: طبقه بندي اسناد بين المللي 53
1-گزارش جرم رايانه اي، تحليل سياست هاي قانئني سازمان همکاري و توسعه اقتصادي 1986 54
2-توصه نامه R(89) 9کميته وزراي شوراي اروپا1989 55
3-سازمان پليس جنايي بين المللي 56
بند دوم: طبقه بندي اسناد ملي 57
1-قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح 1382 57
2-پيش نويس قانون تجارت الکترونيکي 1380 58
3-قانون تجارت الکترونيکي 1382 58
4-پيش نويس قانون مجازات جرايم رايانه اي 1383 59
4-لايحه جرايم رايانه اي 1384………………………………………………………………………………………………………………………………60
5-اصلاحيه لايحه جرايم رايانه اي 1384 62
گفتار ششم: صلاحيت کيفري در فضاي سايبر 63
بند اول: صلاحيت تقنيني 65
2-تابعيت………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66
3-حمايت از امنيت و منافع ملي ……………….68
4-اجماع جهاني …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….69
بند دوم: صلاحيت قضايي 70
بند سوم: صلاحيت اجرايي 71
گفتار هفتم: تعيين صلاحيت در جرايم رايانه اي 72
بند اول: صلاحيت در رسيدگي قضايي به جرايم سنتي 72
بند دوم: آيا قواعد سنتي پاسخگوي رسيدگي به جرايم رايانه اي است يا خير؟ 73
مبحث دوم : تحليل و نقد برخي از مصاديق جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي 76
گفتار اول: محاربه 78
بند اول: اخلال در امنيت کشور از طريق رايانه 81
بند دوم: شروع به ارتکاب جرايم رايانه‌اي مخل امنيت کشور 82
بند سوم: تقصير ماموران دولتي در حوزه رايانه‌اي 83
گفتار دوم: جرم جاسوسي 84
بند اول: جاسوسي سنتي 84
بند دوم: جاسوسي رايانه اي 88
1-عنصر قانوني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88
2-عنصر مادي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89
3- عنصر معنوي………………………………………………………………………………………………………………………………………………………90
گفتار سوم: خيانت به کشور 91
بند اول: تشکيل يا اداره جمعيت به قصد برهم زدن امنيت يا عضويت در اين گروهها 93
بند دوم: تبليغ عليه نظام 96
بند سوم: تحريک نيروهاي نظامي به عصيان، فرار و تسليم 100
بند چهارم: تهديد به بمب گذاري 103
گفتار چهارم: جعل 106
بند اول: تعريف جعل 107
بند دوم: جعل رايانه اي 111
بند سوم: تعريف جعل رايانه اي 112
بندچهارم: ارکان جرم جعل اينترنتي 116
الف: رکن قانوني……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….116
ب: رکن مادي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..117
ج: رکن معنوي…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………118
د: رکن ضروري………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..119
گفتارپنجم: مصاديقي از جرايم مطبوعاتي مندرج در جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي 120
بند اول: جرايم مطبوعاتي مصوب سال 1364 121
بند دوم: اصلاحات قانون مطبوعات 124
نتيجه گيري فصل سوم: 126
فصل چهارم:
پيشگيري از جرايم رايانه اي 128
مبحث اول:مباني نظري پيشگيري زودرس و اجتماع مدار 129
گفتار اول: مفهوم و تعريف پيشگيري زودرس و اجتماع مدار در جرم شناسي 129
بند اول: تعريف پيشگيري زودرس 129
بند دوم: شاخص ها و برنامه هاي پيش گيري زودرس 130
بند سوم : مفهوم و تعريف پيشگيري اجتماع مدار در جرم شناسي 132
بند چهارم : شاخص ها و تدابير پيشگيري اجتماع مدار 133
گفتار دوم: مفهوم و تعريف پيش گيري وضعي – محيطي در جرم شناسي 134
مبحث دوم: پيشگيري اجتماعي و وضعي از جرائم و انحرافات سايبري 137
گفتار اول: علل توجه به پيشگيري از جرايم سايبري 137
گفتار دوم: پيشگيري اجتماعي از جرائم و انحرافات سايبري 140
بند اول: ويژگي هاي بزهکاران بزه ديدگان سايبري از ديدگاه پيشگيري اجتماعي 141
الف: سرگرمي و تفريح…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 141
ب: کسب منافع مالي…………………………………………………………………………………………………………………………………………….141
ج: انتقام،اعتقادات يا گرايش هاي مختلف: 142
د: انگيزه هاي جنسي………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 142
بند دوم: پيشگيري اجتماعي رشدمدارسايبري 143
الف:اقدامات مداخله اميز والدين ………………144
ب: تدابير کاربري صحيح…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 144
گفتار سوم: پيشگيري وضعي از جرايم سايبري 144
بند اول: انواع تدابير پيشگيري وضعي از جرايم سايبر 145
الف: تدابير محدود کننده يا سلب کننده دسترس 146
ب: تدابير نظارتي:………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 146
ج: تدابير صدور مجوز………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 147
د: ابزارهاي ناشناس: و رمز گذاري……………………………………………………………………………………………………………………… 148
بند دوم: محدوديت هاي پيشگيري وضعي در فضاي سايبر 148
گفتار چهارم: بزه ديدگان جرايم سايبري 149
بند اول: انواع بزه ديدگان 150
بند دوم: دلايل بزه ديدگي 150
بند سوم: آثار جرم بر بزه ديدگان 150
گفتار پنجم: محدوديت ها و چالشهاي فراسوي پيشگيري اجتماعي و وضعي 151
بند اول: پيشگيرانه اجتماعي 151
الف: محدوديت ناشي از ماهيت تدابير پيشگيرانه اجتماعي 152
ب: محدوديت ناشي از فضاي سايبر 152
ج: محدوديت هاي ناشي از شکاف نسلي 153
بند دوم: پيشگيري وضعي 154
الف: تأثير فضاي سايبر بر آزادي بيان و عقيده 154
ب: تأثير فضاي سايبر بر جريان آزاد اطلاعات 155
ج: تأثير فضاي سايبر بر حريم خصوصي 156
بند دوم: تقابل پيشگيري وضعي با موازين حقوق بشر 156
الف: مراجع تدوين کننده فهرست ها 156
گفتار ششم: نقش پليس در پيشگيري از جرايم سايبر 158
بند اول: پليس ايران وپليس بين الملل 158
بند دوم: نقش پليس در کشف جرايم سايبري 160
نتيجه گيري فصل چهارم: 161
فصل آخر
نتيجه گيري 166
فهرست منابع 171

چکيده:
حقوق کيفري اعم از عمومي و اختصاصي در برخورد با تأثير مستقيم فناوري اطلاعات بر علوم جنايي و در نتيجه آن با مسائلي چون مکان و زمان وقوع جرم و اجزا و عناصر تشکيل دهنده جرايم و عناوين مجرمانه با مسائل جديدي روبروست که ذيل آن طبقه جديدي از جرايم به وجود آمده است که ” جرايم رايانه اي” ناميده مي شود. ضمن اينکه سرعت تحولات به حدي است که گاهي قوانين جديد هم در مدت کوتاهي کارآيي خود را از دست مي دهند. آيين دادرسي کيفري نيز در تعامل با پديده هاي مجرمانه جديد فضاي مجازي نيازمند تغيير و بازنگري شده است.
در اين تحقيق به نقد و بررسي جرايم عليه امنيت و آسايش عمومي در جرايم رايانه اي پرداخته شد . با توجه به اينکه نياز به امنيت و آسايش عمومي از مهم ترين نيازهاي بشري است و هر جامعه اي براي آن ارزش فوق العاده اي قائل است ، سعي در وضع قوانين و مقرراتي کرده است تا آن را پاسداري کنند. در حال حاضر مسأله امنيت و آسايش عمومي فقط به مرزهاي زميني يا دريايي ختم نمي شود، بلکه به خاطر پيشرفت هايي در حوزه فناوري و اطلاعات و درنورديده شدن مرزهاي جهاني ، آن چه مک لوهان آن را “دهکده جهاني ” تعبير مي کند ، جامعه جهاني را با اين چالش روبرو کرده است که چگونه بايد امنيت جامعه را فراهم کرد. در نتيجه تمامي دست اندرکاران حوزه هاي سياسي، اقتصادي و حقوقي به وضع قوانين و امضاي معاهداتي براي مقابله با پديده اي بنام جرايم رايانه اي کنند. و به اين ترتيب از آحاد جامعه جهاني در برابر جرايم سايبري حمايت کنند . جمهوري اسلامي ايران نيز با مشخص کردن مصاديق مجرمانه عليه امنيت و آسايش عمومي در جرايم رايانه اي و با استناد به قانون اساسي و قانون مجازات اسلامي به جرم انگاري آنها پرداخته و با آيين دادرسي کيفري مناسب و اجراهاي کيفري و ضمانت اجرايي مناسب از جامعه در برابر جرايم عليه تماميت ارضي کشور و ساير جرايم رايانه اي يا سايبري محافظت کند .در اين تحقيق دو حوزه مد نظر قرار گرفت. حوزه اول به قوانين کيفري اشاره دارد و آشنا شدن با قوانين ملي ، بين المللي در مبارزه با جرايم رايانه اي و حوزه دوم به مبحث پيشگيري از جرايم رايانه اي و جايگاه آن در حقوق رايانه اي

واژگان کليدي: جرايم رايانه اي، جرايم عليه امنيت، جرايم عليه آسايش عمومي ، قوانين کيفري و غير کيفري، پيشگيري از جرايم رايانه اي

1- مقدمه :
انسان اشرف مخلوقات خداوند است كه از جانب او به قدرت تفكر آراسته شده است بدين سبب از لحظه خلق نخستين انسان تا عصر حاضر برهه اي از تاريخ را نمي توان يافت كه جوامع بشري از مواهب اين نعمت آسماني برخوردار نبوده باشند و يك شيوه فكري جديد يا يك ابزار فني جديد ايجاد نشده باشد. در اين ميان برخي از اين نو آوري ها؛ تحولات اساسي را در اجتماعات بشري سبب شده است .
گاه مكاتب جديد فكري بنيان هاي اجتماع را تحت تاثير قرار داده اند و گاه اختراعات مهم شيوه زندگي انسان ها را متحول كرده است پس از ((انقلاب صنعتي ))1كه با بهره گيري از ابزار هاي صنعتي پيشرفته در امر توليدكالا؛ تحولات شگرفي درسطح دنيا به دنبال داشت و (( عصر صنعتي ))2 را رقم زد؛ اكنون نوبت (( انقلاب اطلاعات ))3 است كه با استفاده از ابزارهاي الكترونيكي پيشرفته در امر انتقال اطلاعات؛ تحولات شگرف ديگري را موجب گرديد و ((عصر اطلاعات ))4 را رقم زند. مهم ترين نمود اين عصر ايجاد ((جامعه اطلاعاتي جهاني))5 در يك دنياي مجازي با همه كاركرد هاي دنياي واقعي، اما فارغ از محدوديت هاي فيزيكي آن است كه در لابلاي تارو پود (( فناوري اطلاعات ))6 شكل گرفته است .7
در اين دنياي مجازي يك فرد مي تواند فارغ از محدوديت هايي چون مرزهاي ملي، حاكميت سياسي ، نظارت

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مصرف مواد، سطح معنادار