منبع پایان نامه ارشد درباره مواد مخدر، مبارزه با مواد مخدر، تحت درمان

دانلود پایان نامه ارشد

مقدمهکند از جمله نژاد، زبان، مذهب و جمعيت را.1
الف: نژاد
نژاد به گروهي از افراد اطلاق مي شود که در طول نسل هاي متوالي ويژگي هاي مشترک جسمي يا زيستي خود را حفظ کرده اند.2 در منطقه کلاله اقوامي همچون ترکمن، سيستاني، فارس، ترک، بلوچ و کرد زندگي مي کنند.
ترکمن ها که آنها را “اغوز” يا “غز” نيز ناميده اند شاخه اي از ترکان آسياي ميانه هستند که از عهد قديم در صحراهاي وسيع با زندگي چادر نشيني روزگار مي گذراندند در مورد چگونگي پيدايش و خاستگاه اين قوم نظريات متفاوتي وجود دارد ولي نظر غالب بر اين است که از آسياي جنوب شرقي (حوالي چين) به اين منطقه آمده اند تا حدود قرن هفتم ميلادي ترکمن ها جزئي از قوم بزرگ ترک بودند پيدايش لفظ ترکمن به حدود قرن 10 -9 ميلادي مربوط مي شود. ترکمن ها به 9 ايل تقسيم مي شوند البته در مورد ايل ها، طوائف و تيره هاي ترکمن تشتت آراء وجود دارد بعضي آن را تا 9 و بعضي تا 24 نيز ذکر کرده اند. قوم ترکمن (55درصد) که شامل 17542 خانوار و 108674 نفر جمعيت قوم ترکمن ساکن در شهر کلاله مي باشند. قوم سيستاني 30درصد، فارس 10درصد و ديگر اقوام در اين منطقه زندگي مي کنند.
ب: زبان
کسي واقعاً نمي داند که انسان چگونه و تحت چه شرايطي به فراگيري ميراث ديرينه اش يعني زبان پرداخته است در مطالعات انساني، زبان از نقش هاي اساسي و مهم برخوردار است از جمله اين نقش ها انسان، وجه تمايز انسان از انواع ديگر مي باشد زبان يکي از مهم ترين و برجسته ترين صفات قومي است که نقش و جايگاه موجود ناطق و سخنگو را در طبيعت مشخص مي سازد. بر اساس نظريه “هاليدي”3 کاربردهاي زبان به عنوان ارضاء نيازهاي انساني، برقراري روابط اجتماعي، بيان و ابراز شخصيت، شرح و بيان مسائل مي باشد.
در منطقه کلاله مردم بيش تر به زبان محلي خود گويش مي کنند ترکمن ها، ترکمني و سيستاني ها، سيستاني ولي زبان رسمي فارسي است که در معاملات و کارهاي روانه از زبان فارسي استفاده مي شود از اين رو و با توجه به مشاهدات نگارنده نيز بيش تر مردم کلاله دو زبانه مي باشند.
ج: مذهب
دين مردم کلاله اسلام و به مذهب هاي سني و شيعه تقسيم مي شوند. و تنوع و تعدد مراسم مذهبي علي الخصوص در روستاهاي شهرستان کلاله مثال زدني مي باشد و امتزاج مذهب و سنت نيز در مردم قابل مشاهده است به نحوي که جمعيت کثيري از اهل تسنن در مراسم مذهبي مخصوص شيعيان مشارکت و همدلي دارند.
د: جمعيت
از حيث جمعيت شناسي (دموگرافي) واحد مطالعه جمعيت در مرتبه نخست فرد است تا خانواده چرا که وقايع جمعيتي و محيط پيراموني در مرتبه نخست بر افراد تأثير مي گذارند و سپس بر خانوارها اثرگذاري مي نمايند.4 جمعيت شهرستان کلاله در سال 1385 برابر 153261 نفر بوده است که از اين ميان 108674نفر ترکمن مي باشند و همچنين در خصوص جمعيت مهاجرين سيستاني در شهرستان کلاله بايد گفت پس از ترکمن ها از نظر تعداد دومين گروه جمعيتي را تشکل مي دهند. شناخت جمعيت و کشف اطلاعات دقيق در خصوص جمعيت شهرستان کلاله و درگرگوني هاي آن در گذشته و پيش بيني آن در آينده براي برنامه ريزي توسعه فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي، سياسي و امنيتي کلاله ضرورتي اجتناب ناپذير است. 60 درصد جمعيت ترکمن، 30 درصد سيستاني و 10 درصد متفرقه مي باشد.
مبحث دوم: تحليل مفهوم اعتياد و واژگان نزديک به آن
يکي ديگر از مبحث هاي تحقيق، مبحث؛ تحليل مفهوم اعتياد و واژگان نزديک به آن بوده و بررسي و شناخت اين مبحث را از طريق دو گفتار تحت عناوين:گفتار نخست: مفهوم لغوي و اصطلاحي اعتياد و گفتار دوم: تحليل واژگان نزديک به اعتياد؛ انجام مي دهيم.
گفتار نخست: مفهوم لغوي و اصطلاحي اعتياد
الف: مفهوم لغوي:
در فرهنگ عميد اعتياد اين گونه تعريف شده عادت کردن، خو گرفتن.
واژه اعتياد در دايره المعارف جهاني بزرگ وي کاپديا به نقل از لغات آمريکايي هريتيچ (2004) اين گونه تعريف شده: نياز اجباري جسماني و رواني براي يک عادت شکل يافته مواد. در همين فرهنگ در عبارتي ديگر اين گونه آمده که اعتياد عبارت است از: شرايط عادت کردن يا اجباراً تحت اشغال واقع شده با چيزي يا در چيزي.5
فرهنگ پزشکي و بستر اعتياد را يک شرايط عود کننده مومن، با تقاضاي وسواس گونه اي براي سوء مصرف مواد و تغييرات شيميايي بلند مدت در مغز تعريف مي کند.6
ب: مفهوم اصطلاحي
دانشمندان با توجه به رشته تخصصي خود (روانشناسي، پزشکي و غيره) تعريف هاي گوناگوني از اعتياد کرده اند. در روانشناسي اعتياد عادت کردن به چيزي است اثرات آن به شرح زير است:
اعتياد به مواد مخدر نياز به مصرف يک ماده مخدر است که در صورت عدم مصرف آن حالات خاصي به وجود مي آيد که گاهي براي معتاد غير قابل تحمل است.
ـ افزايش مصرف ماده مخدر براي ايجاد همان حالت و کيفيتي که در اولين بار استعمال مواد مخدر ميسر شده است.
ـ اتکاء جسمي و رواني به مواد مخدر که مبتني بر تلاش براي تهيه آن مي شود.7
ـ اعتياد در واقع ابتلاي اسارت آميز به ماده مخدر که از نظر جسمي يا اجتماعي زيان آور مي باشد است. اعتياد به معناي وسيع کلمه عموماً به وابستگي هاي انسان در رابطه با هر چيز اطلاق مي شود بنابراين عادت شديد به مواد يا ماده اي که براي بدن غير ضروري باشد و اختلالات بدني محسوس و غير قابل تحمل ايجاد نمايد و قطع آن موجب به هم ريختن نظم دروني باشد اعتياد محسوب مي گردد. به عقيده جامعه شناسان اخلاق و عادات تابع شرايط اجتماعي و اقتصادي است به عقيده بو علي سينا “عادت نتيجه تکرار يک عمل در زمان هاي نزديک به هم است” ابن مسکويه عقيده داشت “عادت حالتي است در روان انسان که او را بدون انديشه به سوي انجام عملي سوق مي دهد.” به نظر فارابي “مجموعه عادات، اعمال و اخلاق انسان را تشکيل مي دهد و آنچه اعمال انسان را تشکيل مي دهد يا در خور ستايش است يا نکوهش و بي تفاوت” و بالاخره “هر عادت خوب يا بد ريشه در جائي از زندگي انسان دارد” به طور کلي مي توان از اعتياد در مفهوم تخصصي چنين تعريفي ارائه داد: “وابستگي جسمي و رواني که انسان با هر درجه و شدت به يک ماده خارجي به خصوص ماده مخدر يا الکل پيدا مي کند به صورتي که قطع آن به آساني قابل تحمل نباشد.” بنابراين مصرف سيگار و مشروبات الکلي نظير مواد مخدر هر يک به منزله اعتياد با شدت متفاوت به حساب مي آيد. در جامعه ما اصطلاحاً اعتياد مبتلا شدن به مواد مخدر است و کسي معتاد شناخته مي شود که مصرف کننده مواد مخدر باشد.8
در تحقيقات سازمان بهداشت جهاني (وابسته به سازمان ملل) اعتياد را چنين تعريف کرده است:
معتاد فردي است که در اثر استعمال مکرر و مداوم متکي به مواد مخدر و يا دارو و يا ساير مواد است و داراي مشخصات چهارگونه زير مي باشد:
اول در اثر مصرف مکرر مواد يا دارو، عادت رواني ايجاد شود و اين عادت فرد را به علت نياز و تمايل رواني به سوي مصرف مواد مخدر و يا دارو به حد وسواس تشويق و ترغيب نمايد.
دوم براي نگهداري اثري که منظور و مطلوب معتاد است مقدار مواد مصرفي افزايش يابد.
سوم در اثر قطع مواد مخدر يا دارو علائم خاصي در معتاد ظاهر مي گردد که آن علائم بستگي به نوع مواد مخدر و يا داروي مصرفي دارد.
چهارم اعتياد به مواد مخدر و يا دارو براي فرد و يا جامعه زيان آور باشد.9
در سال 1964 سازمان بهداشت جهاني (WHO) به اين نتيجه رسيد که اصطلاح اعتياد (Addiction) ديگر اصطلاحي علمي نيست و وابستگي دارويي(drug dependence) را به جاي آن توصيه نمود.10
به هر حال و صرف نظر از تعاريف روانشناسي، پزشکي، جامعه شناسي و بهداشتي خالي از لطف نيست که ديدگاه قانونگذار و تعريف حقوقي از اعتياد را ارائه نماييم. هر چند در حقوق ايران تعريف مشخصي از اعتياد بيان نشده است لکن از ديدگاه کيفري و مجرمانه هر جرم به واسطه عناصر سه گانه آن تشريح مي گردد. 1 ـ عنصر قانوني 2ـ عنصر مادي 3 ـ عنصر معنوي. البته در عنصر قانوي اعتياد برخي حقوقدانان بر اين باورند که جرم از 2 عنصر مادي و معنوي تشکيل شده و نيازي به احصاء عنصر قانوني نمي باشد.11 به هر حال در ماده 15 مصوبه مبارزه با مواد مخدر اشعار مي دارد. “اعتياد جرم است” لذا چاره اي نيست که به عناصر 3 گانه آن بپردازيم :
1- عنصر قانوني: بر اساس بند الف ماده 15 مصوبه قبل از اصلاح کليه معتادان به مواد مخدر موظف بودند ظرف شش ماه اقدام به ترک اعتياد نمايند و ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف بود طبق برنامه زمان بندي شده معتادان را به مراکز ترک اعتياد معرفي نمايد و ماده 16 مصوبه نيز مقرر داشته بود پس از انقضاي مهلت ماده فوق معتادان به مواد مخدر مذکور در ماده 8 به مجازات هاي … محکوم خواهند شد. لذا پس از انقضاي مهلت 6 ماهه اعتياد به مواد مخدر جرم شناخته مي شد. لکن در اصلاحات سال 1376 ماده 15 اصلاح شد و در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر گرديد: اعتياد جرم است ولي به کليه معتادان اجازه داده مي شود به مراکز مجازي که از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي مشخص مي گردد مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام نمايند و طبق تبصره يک اين ماده معتادان مذکور در طول مدت درمان و بازپروي از تعقيب کيفري جرم اعتياد معاف مي باشند. در صورت عدم ترک اعتياد طبق ماده 16 اسلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر معتادان به مواد مخدر در دو ماده 4 و 8 به جزاي نقدي و شلاق محکوم مي شوند.12 به نظر نگارنده با تصويب قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام مفهوم اعتياد در معناي مجرمانه آن دچار تحولات جديدي شده است از جمله قيد عناوين چون “تجاهر” به اعتياد و عدم اخذ گواهي تحت درمان و کاهش آسيب در مواد 6 و 7 اين قانون عناصر متشکله جرم را توسعه داده است. به نحوي که به صراحت ماده 6 اين قانون معتادان مکلفند با مراجعه به مراکز مجاز دولتي، غير دولتي يا خصوصي و يا سازمان هاي مردم نهاد درمان و کاهش آسيب، اقدام به ترک اعتياد نمايند. معتادي که با مراجعه به مراکز مذکور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان و کاهش آسيب دريافت نمايد، چنانچه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب کيفري معاف مي باشد. معتادان که مبادرت به درمان يا ترک اعتياد ننمايند مجرمند. در پي اين تلقي مجرمانه از اعتياد نوعي اقدامات تأميني در ماده 7 همان قانون در نظر گرفته شده است که همان نگه داري يک تا سه ماهه معتاد در مراکز درماني مي باشد. به عبارتي در قانون جديد مصوب 1389 اعتياد همچون تيغي دو لبه مي باشد در حالت اول چنانچه معتاد دستگير شد و اقدام به ترک اعتياد خود نمود و بدون تجاهر به اعتياد تحت درمان قرار گرفت مجرم نيست و معاف از مجازات محسوب مي گردد و در حالت دوم چنانچه معتاد وفق تبصره 2 ماده 7 اين قانون پس از سپردن تأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده 15 قانون و صدور تعليق تعقيب وي به مدت شش ماه گزارش ماهيانه روند درمان اعتياد را به مقام قضايي ارائه نمود با صدور قرار موقوفي تعقيب توسط دادستان پرونده بايگاني (معاف از مجازات) و در صورت تخلف بدون عذر موجه از تکاليف موضوع تبصره 2 اين ماده به موجب تبصره 3 اين ماده به حبس از نود و يک روز تا شش ماه محکوم مي شود.
2 ـ عنصر مادي اعتياد: از نظر عنصر مادي اعتياد عبارت است از حالت و وضعيت ناشي از فعل مثبت مادي که در اثر کثرت استعمال مواد مخدر حاصل مي شود.13 لايحه قانوني مجازات مرتکبين جرايم مواد مخدر اعتياد را فقط در صورتي جرم مي شناخت که معتاد ولگرد باشد وراي وحدت رويه شماره 14 مورخه 28/9/1361 هيأت عمومي ديوانعالي کشور نيز مؤيد اين مطلب مي باشد لکن به نظر مي رسد اين رأي پس از قانونگذاري هاي جديد از جمله مصوبه مبارزه با مواد مخدر و قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و همچنين اصلاحيه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر مصوب 1389 مجمع تشخيص مصلحت نظام با به کار بردن لفظ “مطلق” اعتياد و از بين بردن “قيد” آن نسخ شده است. و همان طور که بيان شد اوضاع و احوال و شرايط مادي جرم از جمله تجاهر به اعتياد و عدم ارائه گواهي تحت درمان و کاهش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد مجلس شورای اسلامی، بازنشستگان Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره مصرف مواد، مواد مخدر، سوء مصرف مواد