پایان نامه رایگان درمورد مفهوم نما

دانلود پایان نامه ارشد

دانشگاه اصفهان مفهوم خواندن، طلب و درخواست چيزي 7
2-1-1- د- : دعوت کردن به توحيد و پيروي از آن 8
2-1-1- ه- دعا به مفهوم دعا، عبادت، پرستش 8
2-1-1-و-دعا به مفهوم استغاثه و پناه خواستن و ياري طلبيدن………………………………………………………………………9
2-1-1-ز- دعا به مفهوم دعا کردن، خواستن از خداوند، نيايش 10
2-1-2- دريافت نهايي از مفهوم واژه دعا 11
2-2- ندا 11
2-2-1- معناي لغوي ندا 11
2-2-2- مفاهيم گوناگون واژهي ندا در قرآن 12
2-2-2- الف: ندا به مفهوم صداي بلند 12
2-2-2- ب: ندا به مفهوم مطلق دعا و خواندن 12
2-2-3-ارتباط ندا با دعا 13
2-2-4-فرق ندا با دعا 13
2-3-سؤال 14
2-3-1- معناي لغوي سؤال 14
2-3-2- مفاهيم گوناگون واژهي سؤال در قرآن 14
عنوان صفحه
2-3-2- الف: سؤال به مفهوم خواسته(سول) 14
2-3-2- ب: سؤال به مفهوم سؤال از خبر (تسائل) 14
2-3-2- ج: سؤال به مفهوم درخواست واقعي و احتياج (سألتموه) 14
2-3-2- د: سؤال به مفهوم سؤال از عطاء(اسئلكم) 15
2-3-2- هـ: سؤال به مفهوم سؤال از علم(يسئلونك) 15
2-3-2- و: سؤال به مفهوم سؤال از عمل(مسئول) 15
2-3-3- فرق دعا و سؤال 15
2-4- طلب 16
2-4-1- معناي لغوي طلب 16
2-4-2- کاربردهاي گوناگون واژه طلب در قرآن 16
2-4-2- الف- طلب به مفهوم به دست آوردن 16
2-4-2-ب- طلب به مفهوم جستجو و خواستن 16
2-4-2-ج- طلب به مفهوم خواهنده 16
2-4-2-د- طلب به مفهوم مورد طلب 17
2-4-3- ارتباط طلب با دعا 17
2-4-4- فرق سؤال و طلب 17
2-5-استغفار: 17
2-5-1- معناي لغوي استغفار: 17
2-5-2- کاربردهاي گوناگون واژه استغفار در قرآن 18
2-5-2-الف- استغفار به مفهوم آمرزش خواستن از شرک 18
2-5-2-ب- استغفار به مفهوم آمرزش خواستن از گناه 18
2-5-2-ج- استغفار به مفهوم نماز گزاردن 19
2-5-2-د- استغفار به مفهوم بسيار آمرزنده (غفار) 19
2-5-3- ارتباط استغفار با دعا 19
2-6- اجابت و استجابت 20
2-6-1- معناي لغوي اجابت واستجابت 20
2-6-2- کاربردهاي گوناگون واژه اجابت و استجابت در قرآن 21
2-6-2-الف- يجيب 21
عنوان صفحه
2-6-2-ب- اجيب 21
2-6-2-ج-استجيبوا 21
2-6-3- ارتباط اجابت (استجابت) با دعا 21
2-7-ابتهال: 21
2-7-1- معناي لغوي ابتهال: 21
2-7-2- مشتقات واژه ابتهال در قرآن: 22
2-8- تضرع: 23
2-8-1- معناي لغوي: 23
2-8-2-کاربردهاي گوناگون واژه تضرع در قرآن 23
2-8-2-الف- تضرع به مفهوم زاري و خاکساري(يتضرعون) 23
2-8-2-ب- تضرع به مفهوم (تضرعا): 23
2-8-3- ارتباط تضرع با دعا 24
2-9- جايگاه ويژه دعا 24
2-9-1- تاکيد ويژه قرآن بر دعا 24
2-9-2- تاکيد پيامبر و ائمه بر دعا 25
2-10- اقسام دعا: 26
2-11- دعا يک امر فطري 28
2-12- حقيقت دعا 29
فصل سوم :
3-1- سوره هاي دعايي 34
3-1-1- سوره مبارکه الفاتحه 35
3-1-2- “اخلاص” 35
3-1-3- “الفلق” 36
3-1-4- “الناس” 37
3-2- آيه هاي دعايي: 37
3-2-1- انواع آيه هاي دعا بر اساس منادا: 37
3-2-1-1- “رب”: 37
3-2-1-2- “ربنا” 38
عنوان صفحه
3-2-1-3- “اللهم” 38
3-2-1-4- “ضمير” 39
3-2-2 -آيه هاي دعا بر اساس دعا کنندگان 39
3-2-2-1- نيايشگران حقيقي 39
3-2-2-2- درخواست کنندگان 39
3-2-3- آموزه هاي دعايي: 39
فصل چهارم :
4-1- دعاي آدم وحوا 42
4-1-1 دعا و شرح 42
4-1-2- آموزه هاي تربيتي: 43
4-2- دعاهاي حضرت نوح (ع) 44
4-2-1 سرگذشت حضرت نوح (ع): 45
4-2-2- دعا ها و شرح 46
4-2-2-1- استغفار: 46
4-2-2-2- نصرت خدا 47
4-2-2-3- فتح و پيروزي 47
4-2-2-4- اندوه بزرگ: 49
4-2-2-5- دعاي نوح براي فرزند: 50
4-2-3- آموزه هاي تربيتي دعاهاي حضرت نوح (ع) 50
4-2-3-2- دو نکته تربيتي در نفرين نوح (ع): 52
4-3-دعاهاي حضرت هود (عليه السلام) 53
4-3-1- دعاي تعليمي حضرت هود (ع): 53
4-3-1-1- تعليم و آموزش دعا: 53
4-3-2- نکات آموزنده: 55
4-4- دعاي حضرت صالح (ع) 56
4-4-1- دعاي تعليمي حضرت صالح (ع): 56
4-4-2- نکات آموزشي و تربيتي: 57
4-5- دعاهاي حضرت ابراهيم(عليه السلام) 58
عنوان صفحه
4-5-1-دعا ها و شرح 60
4-5-1-1- درخواست احياء اموات……………………………………………………………………………………………………………….60
4-5-1-3- درخواست پذيرش عمل و توبه و ارائه مناسک: 62
4-5-1-5- توجه دل ها،اقامه نماز، روزي ثمرات 67
4-5-1-6- دعاي ابراهيم (ع) براي فرزندان: 69
4-5-1-7- ربنا و تقبل دعاء: 69
4-5-1-9- دعاي ابراهيم براي پدرو مادر و مومنين: 70
4-5-1-10 -تقاضاي دانش و نام نيک و وراثت بهشت 71
4-5-1-11- قلب سليم: 72
4-5-1-12- برائت از کفار و توکل بر خدا: 73
4-5-2- حکمت و آداب دعا: 74
4-5-3- رمز استجابت دعا: 74
4-5-4 – سپاس و ستايش ابراهيم (ع): 75
4-5-5- نکته تربيتي: 76
4-6- دعاهاي حضرت لوط (ع) 76
4-6-1- سرگذشت حضرت لوط: 76
4-6-2-1- نجات 77
4-6-2-2- دعاي دوم لوط 77
4-6-3- تحليل دعاي حضرت لوط: 78
4-6-4- جهت دعا 78
4-7 – دعاهاي حضرت يعقوب (عليه السلام): 79
4-7-1- سرگذشت حضرت يعقوب: 79
4-8- دعاهاي يوسف(عليه السلام) 80
4-8-1- سرگذشت حضرت يوسف (ع): 80
4-8-2-1- دعاي يوسف (ع) هنگام تهديد به زندان 81
4-8-2-2- دعاي يوسف در قعر چاه 81
4-8-2-3- نکات آموزنده دعا و استمداد حضرت يوسف (ع): 82
4-8-2-4- يوسف وذکر الهي 83
عنوان صفحه
4-8-2-5- شکر و تقاضاي يوسف (ع) 83
4-9- دعاهاي حضرت ايوب (عليه السلام) 84
4-9-1- سرگذشت حضرت ايوب (ع) 84
4-9-2- دعاهاي حضرت ايوب (ع) 85
4-9-3- آزمايش و صبر حضرت ايوب (ع) 85
4-9-4- استجابت دعاي ايوب و بازگشت نعمت ها 86
4-9-5- نکته هاي آموزنده دعاي ايوب (ع) 87
4-9-6- سه حجت خدا 88
4-10 – دعاهاي حضرت شعيب (عليه السلام) 88
4-10-1- سرگذشت حضرت شعيب (ع) 89
4-10-2- نکات تربيتي و اخلاقي 90
4-10-3- آموزش دعا و توبه 91
4-10-4- معارف و نکات آموزنده 92
4-11- دعاهاي حضرت موسي (عليه السلام) 93
4-11-1- دعا واستغفار حضرت موسي (ع) 94
4-11-2- نکات آموزنده دعاي موسي (ع) 95
4-11-3- نجات از ظالمان 96
4-11-4- موسي در خانه شعيب 97
4-11-5- درس هاي آموزنده دعاهاي موسي (ع) 97
4-11-6- تقاضاي رويت 98
4-11-7- نکته اخلاقي و تربيتي دعاي موسي (ع) 100
4-11-8- تقاضاي شرح صدر 101
4-11-9- گشايش زبان و نعمت بيان 101
4-11-10- تقاضاي وزارت براي هارون 101
4-11-11- هدف حاجات موسي (ع) 102
4-11-12- حسنه در دنيا و آخرت 102
4-11-13- دعا براي همه 103
4-11-14- نفرين حضرت موسي (ع) (دعا عليه فرعونيان) 103
عنوان صفحه
4-11-15- دعا و اجابت 104
4-12 – دعاي حضرت داوود (ع) 104
4-12-1- سرگذشت حضرت حضرت داوود (ع) 105
2-12-2- نکته آموزنده 106
3-12-3- قضاوت و استغفار 106
4-12-4- دعا و توبه و استغفار 106
4-13- دعاهاي حضرت سليمان (عليه‌السلام) 107
4-13-1- تقاضاي حضرت سليمان 108
4-13-2- اجابت دعاي سليمان 109
4-14 – دعاي حضرت يونس (عليه السلام) 112
4-15- دعاهاي حضرت زکريا (عليه السلام) 114
4-15-1 -نكات آموزنده 115
4-15-2- علامت و نشانه فرزند 116
4-16 – دعاهاي حضرت عيسي (عليه السلام) 117
4-16-1- درخواست طعام آسماني 118
4-17-دعاهاي حضرت محمد(صلي الله عليه و آله) 121
4-17-1 – زبان حال و ميل باطني پيامبر (ص) 121
4-17- 4- تقاضاي ورود و خروج صادقانه 125
4-17-6- غفران و رحمت 127
4-18 – دعاي مشترک پيامبران و مردان الهي در جنگ 127
فصل پنجم: دعاي مشرکان و کافران (خواندن غير خدا)
5-1- دعاي مشرکان و کافران (خواندن غير خدا) 130
5-2- استدلال قرآن بر نفي طلب آميخته به شرک 131
5-2-1- قادر نبودن بت و معبودهاي مشرکين بر امر خلقت 131
نتيجهگيري 141

فصل اول
کليات تحقيق

1-1- تبيين مساله پژوهشي و اهميت آن:
زيباترين رابطه در جهان خلقت رابطه بنده با خداست و دعا به عنوان بهترين وسيله براي اين ارتباط است. دعا ابزار نياز از سوي نياز مطلق به درگاه بي نياز مطلق است. اهميت و جايگاه “نيايش و پرستش” به اندازه اي است که خداوند، بندگانش را به “دعا” و خواستن از خود فرامي خواند و آنان را به اجابت و برآوردن خواسته هايشان از سوي خود اميدوار مي گرداند و نيز فرجام آنانکه در برابرش بزرگي کنند و از “نيايش و پرستش” او روي گردان باشند را خواري و سرافکندگي در آتش بيان مي دارد: “وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ” (الغافر/60)
البته زيباترين دعا، دعايي است که خداوند، خود به بندگان خويش تعليم دهد و با آن بهترين روش ارتباط با خود را به آنان بياموزاند. در اين ميان دعاهائي که از پيامبران در قرآن کريم ذکر شده از جهاتي بر ساير ادعيه داراي برتري زيرا دعاي برگزيدگان خداوند،اين عصاره هاي خلقت اند که آداب و کيفيت دعا را به انسان مي آموزد و به او تعليم مي دهد چگونه با خداي خود سخن گفته و عرض حاجت کند و از سوئي ديگر دعاي پيامبران بيانگر صفات و حالات دروني اين اسوه هاي الهي است كه خود آموزه هايي تربيتي و اخلاقي را براي آناني است كه اين بزرگان را الگوي خويش قرار مي دهند.
براي نمونه در دعاي بنده ي ممتازي چون حضرت ابراهيم(ع)از درگاه خداوند سه خواسته مورد طلب قرار مي گيرد: * همسر شايسته * فرزند صالح * و اين که به مقامي برسد که پيشوا و الگو و راهنماي مردم شود، يعني پيامبران بيشتر به کيفيت دعا توجه دارند، امور مهم را از خدا مي‏خواهند و براي تحقق آن، سعي مي‏نمايند، آنها مي‏گويند: پروردگارا! همسر و فرزندانمان را نور چشم ما قرار بده، اين تعبير (نور چشم) رمز کمال و سعادت است، چرا که همسر و فرزند نيک موجب آرامش و سعادت انسان شده و روح و روان انسان را شاد نموده و در نتيجه باعث روشني چشم خواهد شد، و به عبارت روشن‏تر، همسر و فرزندان شايسته، به زندگي انسان نور و صفا مي‏بخشند و باعث آبرو و روسفيدي و سربلندي دنيا و آخرت خواهند شد.چنين دعايي مفيد و داراي آثار درخشان است، به خلاف دعاهاي بيهوده و يا کم فايده که ارزش چنداني ندارند، انسان بايد در همه چيز حتي در دعا، داراي همت عالي و نظري بلند باشد، و در پرتو نورانيت دعا، به مقام‏هاي عالي برسد.تا آنجا که دعا کند که امام و الگوي مردم شود.
اين پژوهش به دنبال بررسي دعاهايي است که بخشي از آن به طور مستقيم از خود پيامبران و بخشي مربوط به دعاهايي است که خداوند به آنان تعليم فرموده و يا به آنان آموخته که چگونه دعا کرده، به چه صورت با خداوند راز و نياز داشته باشند که اين خود در حقيقت بهترين نوع دعا و نيايش مي باشد و در اين جا آن، ذات غني و بي نياز است که به بندگان صالحش مي آموزد که در سختي ها و مشکلات چگونه او را بخوانند. در اين پايان نامه کوشش مي گردد شرح حال مختصري از پيامبراني که در قرآن به دعاي آنان اشاره شده- به ترتيب رسالت و نبوتشان- ادعيه و مناجات ايشان بررسي شود که بخش

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، ضریب همبستگی، ضریب همبستگی اسپیرمن Next Entries پایان نامه رایگان درمورد پيامبران، ادعيه، چيزي