منابع پایان نامه با موضوع ورزش‌های تفریحی، ابعاد سرمایه، اوقات فراغت

دانلود پایان نامه ارشد

…………………………………….. 82
فصل چهارم : یافته‌های پژوهش
4-1 توصیف ویژگی‌های فردی آزمودنی‌های پژوهش ………………………………………………………….. 85
4-1-1 جنسیت ………………………………………………………………………………………………………………. 85
4-1-2 سن ……………………………………………………………………………………………………………………. 86
4-1-3 شغل ………………………………………………………………………………………………………………….. 86
4-1-4 وضعیت تحصیلی ………………………………………………………………………………………………….87
4-1-5 میزان درآمد ………………………………………………………………………………………………………. 87
4-1-6 زمان فراغت در طول روز………………………………………………………………………………………. 88
4-1-7 اولویت بندی‌هایی که برای اوقات فراغت در نظر دارند ………………………………………………… 90
4-2 شاخص‌های توصیفی مربوط به متغیر‌های پژوهش ……………………………………………………….. 90
4-2-1 توصیف مشارکت در ورزش‌های تفریحی آزمودنی‌های پژوهش ……………………………………. 90
4-2-2 توصیف ابعاد سرمایه‌اجتماعی آزمودنی‌ها …………………………………………………………………. 91
4-3 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها …………………………………………………………………………… 97
4-4 آزمون فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………… 98
4-4-1 فرضیه اول ………………………………………………………………………………………………………… 98
4-4-2 فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………………………….. 99
4-4-3 فرضیه سوم ……………………………………………………………………………………………………….. 100
4-4-4 فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………………………….. 101
4-4-5 فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………………………… 102
4-4-6 فرضیه ششم ……………………………………………………………………………………………………… 103
4-4-7 فرضیه هفتم ……………………………………………………………………………………………………… 104
4-4-8 فرضیه هشتم …………………………………………………………………………………………………….. 105
فصل پنجم :بحث ونتیجه‌گیری
5-1 خلاصه پژوهش ………………………………………………………………………………………………….. 108
5-2 نتایج پژوهش ……………………………………………………………………………………………………. 109
5-2-1 نتایج توصیفی …………………………………………………………………………………………………… 109
5-2-2 نتایج آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………………………. 111
5-3 بحث و نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………. 112
5-4 پبشنهادات برخاسته از پژوهش ……………………………………………………………………………… 117
5-5 پیشنهاداتی که برای پژوهش آینده ……………………………………………………………………….. 120
فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………..122
پیوست‌ها
پیوست 1 پرسش‌نامه مشخصات فردی ……………………………………………………………………………. 137
پیوست 2 پرسش‌نامه سرمایه‌اجتماعی ……………………………………………………………………………… 138
پیوست 3 پرسش‌نامه مشارکت در ورزش‌های تفریحی ……………………………………………………….. 141
فهرست جداول
جدول 2-1 خصوصیت ورزش‌های تفریحی و اوقات فراغت ……………………………………………….. 30
جدول 2-2 تعاریف، اهداف، تحلیل و منافع حاصل از سرمایه‌اجتماعی…………………………………… 43
جدول 3-2 طبقه بندی عوامل ساخت سرمایه‌اجتماعی ………………………………………………………… 47
جدول 3-1 محل ومناطق توزیع پرسش‌نامه ………………………………………………………………………. 76
جدول 3-2 ارزش‌ها برای محاسبه وضعیت فعالیت جسمانی ………………………………………………… 78
جدول 3-3 نحوه تعیین سطح فعالیت جسمانی …………………………………………………………………. 79
جدول 3-4 ترتیب و شماره گویه‌ها ……………………………………………………………………………… 80
جدول 3-5 ضریب آلفای کرونباخ مشارکت در ورزش‌های تفریحی …………………………………… 81
جدول 3-6 ضریب آلفای کرونباخ ابعاد سرمایه‌اجتماعی …………………………………………………… 81
جدول 4-1 جنسیت آزمودنی‌ها……………………………………………………………………………………..85
جدول 4-2 سن آزمودنی‌ها…………………………………………………………………………………………..86
جدول 4-3 فراوانی شرکت کنندگان به تفکیک وضعیت شغلی…………………………………………… 87
جدول 4-4 وضعیت تحصیل نمونه‌ها ………………………………………………………………………………87
جدول 4-5 میزان درآمد آزمودنی‌ها ………………………………………………………………………………88
جدول 4-6 زمان اوقات فراغت …………………………………………………………………………………….89
جدول 4-7 اولویت‌های اوقات فراغت …………………………………………………………………………..90
جدول 4- 8 توصیف مشارکت در ورزش‌های تفریحی آزمودنی‌ها ………………………………………91
جدول 4-9 توصیف ابعاد سرمایه‌اجتماعی ………………………………………………………………………91
جدول 4-10 تعداد گروه‌ها…………………………………………………………………………………………..92
جدول 4-11 توصیف وضعیت عضویت در گروه‌ها و شبکه‌های جوانان شهر تهران……………………93
جدول 4-12 تعداد دوستان صمیمی نمونه‌های مورد پژوهش ……………………………………………….94
جدول 4-13 تعداد دفعات تماس تلفنی و غیره …………………………………………………………………94
جدول 4-14 دسترسی به منابع اطلاعتی جوانان مورد پژوهش ……………………………………………..95
جدول 4- 15 عوامل خشونت‌زا در شهر تهران از نظر جوانان مورد پژوهش ……………………………96
جدول 4-16 تعداد دفعاتی که افراد دور هم جمع شده‌اند ………………………………………………….96
جدول 4-17 آزمون نرمال بودن توزیع داده‌های مشارکت در ورزش‌های تفریحی …………………97
جدول 4-18 آزمون نرمال بودن توزیع داده های سرمایه اجتماعی و ابعاد آن ……………………….97
جدول 4-19 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش های تفریحی با سرمایه اجتماعی جوانان شهرتهران………………………………………………………………………………………………………………98
جدول 4- 20 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با عضویت در گروه‌ها و شبکه‌ها در جوانان شهر تهران……………………………………………………………………………………………………99
جدول 4- 21 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با اعتماد و اتحاد در جوانان شهر تهران……………………………………………………………………………………………………………………100
جدول 4- 22 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با فعالیت‌های اشتراکی و همکاری در جوانان شهر تهران…………………………………………………………………………………………………..101
جدول 4- 23 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با اطلاعات و ارتباطات در جوانان شهر تهران…………………………………………………………………………………………………………….102
جدول 4- 24 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با وابستگی و شمول اجتماعی در جوانان شهر تهران…………………………………………………………………………………………………..103
جدول 4-25 ماتریس همبستگی بین مشارکت در ورزش‌های تفریحی با توانمندسازی و شرکت در فعالیت‌های سیاسی در جوانان شهر تهران……………………………………………………………………..104
جدول 4-26 نتایج آزمون رگرسیون برای پیش‌بینی سرمایه‌اجتماعی………………………………….105
فهرست شکل‌ها
شکل 2-1 هرم مدیریت ورزشی ………………………………………………………………………………27
شکل 2-2 طیف ورزش تفریحی ……………………………………………………………………………. 29
شکل 4-1 تأثیر رگرسیونی متغیر مشارکت در ورزش‌های تفریحی بر ابعاد سرمایه‌اجتماعی….106

فصل اول:
مقدمه و کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
سرمایه‌اجتماعی1 با دامنه‌ی وسیعی از مفاهیم خود در 20 سال گذشته به طور فزاینده‌ای توجه متخصصان و اندیشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. این سرمایه منشاء گروه‌هایی است که به طور خودجوش و داوطلبانه سازمان می‌یابند و وجود آن برای کار کرد صحیح نهادهای عمومی و رسمی نیز ضروری و حیاتی است. شبکه‌ها و هنجارهای اجتماعی مرتبط با سرمایه اجتماعی از طریق شکل‌های متفاوت مشارکت در

پایان نامه
Previous Entries منابع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، فرهنگ اصطلاحات Next Entries منابع پایان نامه با موضوع اوقات فراغت، سرمایه اجتماعی، وزارت ورزش