منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، پایگاه دانش فازی

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان
صفحه
1- کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………….. 1
1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1
1-2- معرفی موضوع تحقیق و ضرورت انجام آن…………………………………………………………………………………………….. 2
1-3- واژه‌های کلیدی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………. 2
1-4- هدف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4
1-5- فرضیه‌ی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5
1-6- روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5
1-7- محدودیت‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………… 8
1-8- جنبه‌های جدید و نوآوری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 9
1-9- نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
2- امنیت بانکداری الکترونیکی و حملات دام‌گستری…………………………………………. 11
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
2-2- بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………………… 12
2-3- چالش‌های بانکداری الکترونیکی در ایران…………………………………………………………………………………………… 14
2-4- زیرساخت‌های بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………… 15
2-5- امنیت در بانکداری الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… 18
2-6- تهدیدات و کلاهبرداری‌ها در اینترنت…………………………………………………………………………………………………. 19
2-7- دام‌گستری………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21
2-8- آمارهای مربوط به دام‌گستری…………………………………………………………………………………………………………….. 24
2-9- روش‌های تشخیص دام‌گستری…………………………………………………………………………………………………………… 32
2-10- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39
3- نظریه‌ی مجموعه‌های فازي و مجموعه‌های ژولیده………………………………………… 40
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 40
3-2- نظريه‌ی مجموعه‌هاي فازي………………………………………………………………………………………………………………… 41
3-3- سامانه‌ی فازي…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 47
3-4- نظریه‌ی مجموعه‌های ژولیده……………………………………………………………………………………………………………… 49
3-5- انتخاب ویژگی…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 52
3-6- فروکاست‌ها و هسته……………………………………………………………………………………………………………………………. 54
3-7- ترکیب مجموعه‌های فازی و مجموعه‌های ژولیده………………………………………………………………………………. 56
3-8- نتیجه‌گیری………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57
4- طراحی سامانه‌ی خبره‌ی فازی برای تشخیص دام‌گستری…………………………….. 58
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 58
4-2- ویژگی‌های مؤثر در تشخیص دام‌گستری……………………………………………………………………………………………. 59
4-3- تعیین متغیرهای ورودی…………………………………………………………………………………………………………………….. 77
4-4- تعیین متغیرهای خروجی………………………………………………………………………….. 86
4-5- تعریف توابع عضویت متغیرهای ورودی و خروجی……………………………………………………………………………… 88
4-6- فازی‌سازی………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 91
4-7- پایگاه قواعد فازی………………………………………………………………………………………………………………………………… 92
4-8- وافازی‌سازی……………………………………………………………………………………….. 97
4-9- موتور استنتاج فازی……………………………………………………………………………………………………………………………. 97
4-10- ارزیابی سامانه‌ی خبره‌ی فازی شناسایی دام‌گستری……………………………………………………………………….. 99
4-11- بهبود سامانه‌ی خبره‌ی فازی به کمک نظریه‌ی مجموعه‌های ژولیده……………………………………………. 110
4-12- نتیجه‌گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………. 116
5- نتیجه‌گیری و پیشنهاد……………………………………………………………………………… 118
5-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 118
5-2- نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
5-3- نوآوری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….. 120
5-4- پیشنهاد پژوهش‌های آتی………………………………………………………………………………………………………………… 121
فهرست منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 123

فهرست جدولها
عنوان
صفحه
جدول ‏11 روش‌ها و ابزار مورد استفاده در تحقيق به تفکيک مراحل………………………………………………………………. 7
جدول 2-1 مزاياي بانکداري الکترونيکی از جنبه‌هاي مختلف……………………………………………………………………….. 13
جدول 2-2 ده وبگاه برتر از نظر میزان حملات دام‌گستری در سالهای اخیر………………………………………………….. 28
جدول 2-3 خسارات مالی دام‌گستری………………………………………………………………………………………………………………. 31
جدول 3-1 پايگاه قواعد سامانه با دو متغير ورودي…………………………………………………………………………………………. 49
جدول 4-1 ویژگی‌های حملات دام‌گستری……………………………………………………………………………………………………… 60
جدول 4-2 اطلاعات دموگرافی خبرگان شرکت کننده در نظرسنجي…………………………………………………………… 78
جدول 4-3 میانگین شاخص‌ها و محاسبه‌ی حامل‌ها برای دو عامل……………………………………………………………….. 80
جدول 4-4 دسته‌بندی متغیرها بر اساس جهت تأثیر……………………………………………………………………………………… 82
جدول 4-5 رتبه‌بندی شاخص‌ها به ترتیب نزولی…………………………………………………………………………………………….. 82
جدول 4-6 محموله‌های مربوط به دسته‌ها………………………………………………………………………………………………………. 83
جدول 4-7 شاخص‌های مؤثر در تشخیص دام‌گستری در بانک‌های ایرانی…………………………………………………….. 85
جدول 4-8 دسته‌بندی واژه‌های زبانی خروجی بر اساس عدد قطعی خروجی (درصد دام‌گستری)……………….. 87
جدول 4-9 توابع عضویت فازی متغیرهای ورودی…………………………………………………………………………………………… 90
جدول 4-10 بخشی از قواعد پایگاه دانش فازیِ سامانه‌ی خبره‌ی اولیه………………………………………………………….. 95
جدول 4-11 نتایج اجرای سامانه‌ی خبره‌ی فازی شناسایی

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد دانلود نیروی انسانی، بهره وری نیروی انسانی، مدیریت کیفیت جامع Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه بانکداری الکترونیکی، بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی