منبع پایان نامه درمورد توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان، مدل رگرسیون

دانلود پایان نامه ارشد

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بيان مسأله اساسی تحقیق 4
1-3- اعتبارات هزینه‌ای 5
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 5
1-4- اهداف مشخص تحقيق 6
1-4-1- هدف اصلي 6
1-4-2- اهداف فرعی 6
1-5- فرضيه‏هاي تحقیق 7
1-5-1- فرضیه اصلی تحقیق 7
1-5-2- فرضیه‌های فرعی 7
1-6- قلمروتحقیق 8
1-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق 8
1-6-2- قلمرو زمانی تحقیق 8
1-6-3- قلمرو مکانی تحقیق 8
1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 8

فصل دوم: مبانی نظری تحقیق و پیشینه
2-1- مقدمه 12
2-2- کنترل داخلی 13
2-2-1- کنترل داخلی اداری 13
2-2-2- کنترل داخلی حسابداری 13
2-3- دسته بندی کنترل‌های داخلی 17
2-3-1- کنترل‌های داخلی اداری 17
2-3-2- کنترل‌های داخلی حسابداری 17
2-3-2-1- کنترل‌های پایه (اولیه) 17
2-3-2-2- کنترله‌ای انضباطی (ثانویه) 18
2-4- اجزای کنترل داخلی 19
2-4-1- محیط کنترلی 19
2-4-2- فرایند ارزیابی خطر توسط واحد مورد رسیدگی 19
2-4-3- سیستم اطلاعاتی، شامل فرایندهای تجاری مربوط، در ارتباط با گزارشگری مالی و اطلاع رسانی 20
2-4-4- فعالیتهای کنترلی 20
2-4-5- نظارت بر کنتر‌لها 20
2-5- ضرورت وجود کنترل‌های داخلی 21
2-6- محدودیت‌های کنترل‌های داخلی 21
2-7- ارزیابی سیستم کنترل داخلی توسط حسابرسان 23
2-7-1- مراحل ارزیابی ساختار کنترل داخلی صاحبکار توسط حسابرسان به شرح زیر است 24
2-7-1-1- کسب شناختی کافی از سیستم کنترل داخلی 24
2-7-1-2- روش‌های برآورد خطر 25
2-7-1-3- سایر منابع کسب اطلاعات درباره ساختار کنترل‌های داخلی 26
2-7-1-4- پرسشنامه کنترل‌های داخلی 27
2-7-1-5- شرح نوشته سیستم کنترل داخلی 27
2-7-1-6- نمودگر سیستم کنترل داخلی 28
2-7-2- آزمون شناخت سیستم 28
2-7-3- برآورد احتمال خطر کنترل و طراحی آزمونهای اضافی کنترل‌ها 29
2-7-4- اجرای آزمون‌های اضافی کنترل‌ها 30
2-8- گزارش مسایل مربوط به ساختار کنترل داخلی 31
2-9- جایگاه قانونی دیوان محاسبات و نقش آن در کنترل‌های داخلی 32
2-9-1- از قانون اساسی جمهوری اسلامي‌ ایران 32
2-9-2- قانون دیوان محاسبات کشور 33
2-10- فرآیند حسابرسی و بررسیهای فنی و مالی در دیوان محاسبات کشور 35
2-11- حسابرسی مورد عمل در دیوان محاسبات کشور 37
2-12- دستگاههای مشمول رسیدگی دیوان محاسبات کشور 40
2-13- رسیدگی‌های شبه قضایی به تخلفات و انحرافات مالی دستگاه‌ها در دیوان محاسبات کشور 48
2-14- حسابرسی و انواع آن 60
2-14-1- تعریف حسابرسی 60
2-14-2- تعریف حسابرسی دولتی 62
2-14-2-1- هدف حسابرسی دولتی 63
2- 14-2-2- اظهار نظر حسابرسی دولتی 64
2-14-2-3- حسابرسی دولتی از دیدگاهGAAFR 64
2-14-2-4- عوامل مربوط به کیفیت اجرای حسابرسی دولتی از دیدگاه محققین مختلف 67
2-15- جمعبندی مطالب 68
2-16- پیشینه تحقیق 69
2-16-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 69
2-16-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 70

فصل سوم: روش تحقیق
3-1- مقدمه 73
3-2- روش تحقیق 73
3-3- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی 75
3-4- جامعه آماري و نمونه آماری 76
3-5- حجم نمونه 77
3-6- ابزار گردآوری اطلاعات 78
3-7- روایی و پایایی پرسشنامه 78
3-7-1- روایی 78
3-7-2- پایایی 79
3-8- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها 80

فصل چهارم: یافته‌های تحقیق
4-1 مقدمه 82
4-2-یافته‌هاي توصیفی پژوهش 83
4-2-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب جنسیت 83
4-2-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن 84
4-2-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات 86
4-2-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب رشته تحصیلی 87
4-2-5- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب عنوان شغلی 88
4-2-6- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سابقه خدمت 89
4-2-7- بررسی متغیر‌هاي اصلی پژوهش 90
4-2-8- بررسی تفاوت متغیر‌هاي اصلی تحقیق به تفکیک جنسیت 91
4-3- تحلیل داده‌هاي پژوهش 92
4-3-1 بررسي نرمال بودن متغیر‌هاي اصلی 92
4-3-2- فرضیه اول: 93
4-3-3- فرضیه دوم: 95
4-3-3- فرضیه سوم: 97
4-3-4- فرضیه چهارم: 99
4-3-5- فرضیه اصلی: 101

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1 – مقدمه 104
5-2- نتایج تحقیق 104
5-3- یافته‌های تحقیق 108
5-4- بحث و نتیجه‌گیری 108
5-5- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه‌ها 109
5-6- پیشنهادات برای پژوهش‌هاي آتی 110
5-7 – محدودیت‌های تحقیق 110
منابع و مآخذ 111
پیوست 115
چكيده انگليسي 135

فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 3-1 آلفای کرونباخ 80
جدول3-2 جورج ومالری 80
جدول 4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت 83
جدول 4-2 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن 84
جدول 4-3 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تحصیلات 86
جدول 4-4 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک رشته تحصیلی 87
جدول 4-5 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک عنوان شغلی 88
جدول 4-6 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه خدمت 89
جدول 4- 7 آماره‌هاي توصیفی مولفه‌هاي ارزیابی کنترلهای داخلی 90
جدول4-8 شاخص‌هاي توصیفی متغیر‌هاي اصلی به تفکیک جسیت و معنا داری آزمون تی برای گروه‌هاي مستقل 91
جدول 4-9 آزمون کولموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها 92
جدول 4-10 آزمون دوربین- واتسون 93
جدول 4-11 خلاصه مدل رگرسیون 93
جدول 4-12 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون 94
جدول 4-13 ضرایب معادله رگرسیون 94
جدول 4-14 آزمون دوربین- واتسون 95
جدول 4-15 خلاصه مدل رگرسیون 95
جدول 4-16 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون 96
جدول 4-17 ضرایب معادله رگرسیون 96
جدول 4-18 آزمون دوربین- واتسون 97
جدول 4-19 خلاصه مدل رگرسیون 97
جدول 4-20 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون 98
جدول 4-21 ضرایب معادله رگرسیون 98
جدول 4-22 آزمون دوربین- واتسون 99
جدول 4-22 خلاصه مدل رگرسیون 99
جدول 4-24 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون 100
جدول 4-25 ضرایب معادله رگرسیون 100
جدول 4-26 آزمون دوربین- واتسون 101
جدول 4-27 خلاصه مدل رگرسیون 101
جدول 4-28 خلاصه مدل تحلیل رگرسیون 102
جدول 4-29 ضرایب معادله رگرسیون 102

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 2-1 انواع حسابرسی 61
نمودار 2-2 رابطه بین مولفه‌ها، داده‌ها و ستانده‌ها در حسابرسی عملکرد 66
نمودار 3-1 طبقه بندی جامع روشهای تحقیق 74
نمودار 3-2 مدل مفهومی 76
نمودار 4-1 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک جنسیت 83
نمودار 4-2 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سن 84
نمودار 4-3 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک تحصیلات 86
نمودار 4-4 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک رشته تحصیلی 87
نمودار 4-5 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک عنوان شغلی 88
نمودار 4-6 توزیع فراوانی نمونه به تفکیک سابقه خدمت 89

 چکیده
در سالهای اخیر ارزیابی کنترلهای داخلی مورد توجه حسابرسان قرار گرفتهاست چرا که در صورت ارزیابی صحیح این کنترلها توسط حسابرسان ریسک انجام حسابرسی ملموس شده و این امر در نتیجه باعث ایجاد شناخت دقیق از سیستم تحت حسابرسی شده و به دلیل بکارگیری روشهای صحیح حسابرسی که خود باعث کاهش ریسک میگردد موجبات اجرای یک حسابرسی موفق توسط حسابرسان فراهم میگردد.. این پژوهش با هدف جایگاه ارزیابی کنترلهای داخلی در حسابرسی موفق دستگاههای اجرایی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات در سال 1393 انجام گردید. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع پیمایشی و همبستگی است. جامعه آماری شامل کارکنان حوزه فنی(حسابرسان) دیوان محاسبات کشور به تعداد 635 نفر بود که تعداد 240 نفر بر اساس روش نمونهگیری کوکران جامعه محدود، انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه 5 گزینه‌ای لیکرت بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی همچون رگرسیون و از نرم‌افزار آماری SPSS استفاده شد. پس از بررسی و آزمون فرضیه‌های فرعی و در نهایت فرضیه اصلی مشخص گردید ارزیابی اجزای سیستم کنترلهای داخلی بر اساس مدل کوزو که عبارتند از: محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیتهای کنترلی و اطلاعات و ارتباطات و نظارت بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات کشور تأثیر گذارند، بدین صورت که بیشترین تأثیر مربوط به محیط کنترلی و کمترین تأثیر مربوط به نظارت میباشد و ارزیابی سیستم کنترل داخلی نیز در نهایت تأثیر معنیداری بر انجام یک حسابرسی موفق در دستگاههای اجرایی تحت حسابرسی دیوان محاسبات کشو دارد.

واژههای کلیدی: کنترلهای داخلی، حسابرسی موفق، دستگاههای اجرایی، دیوان محاسبات کشور

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1- مقدمه:
در نظام مقدس جمهوری اسلامي‌ انتظار عموم مردم از کارگزاران بخش دولتی این است که منصفانه در خدمت عموم مردم بوده و منابع عمومي‌ را به طریق مناسب اداره کنند. البته اهمیت مراقبت ویژه از منابع عمومي‌ که میبایست در مسیر تامین منافع عموم بکار گرفته شوند بر کسی پوشیده نیست و اهمیت حفاظت از این منابع که در اختیار دستگاههای اجرایی قرار دارد مستلزم تاکیید بیشتری است.
با توجه به وظایف دستگاههای حکومتی وطبق قانون، هرساله بودجههایی برای اجرای عملیات قانونی آنها تهیه شده که پس از سیر مراحل قانونی در اختیار آنها قرار می‌گیرد تا درچارچوب قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند که می‌بایست توسط قانونگذار نظارت گردد تا درآمدهای قانونی بر اساس قوانین و مجوزهای مربوطه وصول و به خزانه واریز گردد تا از آن محل وجوه مورد نیاز در قالب بودجههای جاری و تملکدارائیهای سرمایه‌ای به دستگاههای اجرایی تخصیص یافته و دستگاههای متولی نیز بتوانند پس از دریافت وجه در قالب مجوزهای قانونی (قانون محاسبات عمومی، موافقتنامه متبادله و…….) برنامههای خود را اجرا نمایند.
از آنجائی که اعتبارات دولتی منابع بیتالمال بوده و متعلق به همه افراد جامعه است لذا می‌بایست نظارت تخصصی حرفه‌ای برآن صورت گیرد، تا انحراف از قوانین و مقررات احصاء شده و در صورتی که انحراف از قوانین و مقررات باعث وارد شدن ضرر و زیان به بیتالمال می‌گردد با آن برخورد مناسب شود و از تضییع بیتالمال جلوگیری گردد.
به جهت صیانت از بیتالمال، براساس اصل (55) قانون اساسی جمهوری اسلامي‌ سازمانی تحت عنوان دیوان محاسبات کشور تشکیل گردیدهاست که براساس تعریف: ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه‌ها، موسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههائي كه بنحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند و به ترتيبي كه قانون مقرر مي‌دارد رسيدگي يا حسابرسي مي‌نمايد كه هيچ هزينه‌اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد.
با توجه به مواد (5) و (6) قانون دیوان محاسبات کشور، بررسی جهت اطمینان از برقراری روشها و دستورالعملهای مناسب مالی و کاربرد موثر آنها در جهت نیل به اهداف دستگاههای مورد رسیدگی و اعلام نظر در خصوص وجود و کفایت مراجع کنترل کننده دستگاههای اجرایی، از وظایف و اختیارات دیوان محاسبات کشور مي‌ باشد.
ارزیابی کنترلهای داخلی مورد توجه حسابرسان دیوان محاسبات قرار دارد چرا که در صورت ارزیابی صحیح این کنترلها توسط حسابرسان ریسک انجام حسابرسی ملموس شده و این امر در نتیجه باعث ایجاد شناخت دقیق از سیستم تحت حسابرسی شده و به دلیل بکارگیری روشهای صحیح حسابرسی که خود باعث کاهش ریسک میگردد موجبات اجرای یک حسابرسی موفق توسط حسابرسان فراهم میآید.

1-2- بيان مسأله اساسی تحقیق:
انجام رسالت و ماموریت سازمان متاثر از عوامل گوناگونی مي‌ باشد که برای تحقق آن از فرایندی بنیادی و برنامهریزی شده تحت عنوان کنترل داخلی استفاده میشود. در این فرآیند، اهداف عمومي‌ دیگر شامل اجرای کارا، موثر و با صرفه عملیات سازمان، مطابقت عملیات با قوانین و مقررات و حفاظت از منابع سازمانی نیز دنبال میشود که لازمه فعالیتها و عملیات در تحقق رسالت و ماموریت سازمان به شمار میرود.
در ماده ششم قانون دیوان محاسبات کشور اعلام نظر در خصوص لزوم وجود مرجع

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع توزیع فراوانی، توزیع فراوانی پاسخگویان Next Entries منبع پایان نامه درمورد ارزیابی ریسک، صورتهای مالی، تحلیل ریسک