منابع تحقیق با موضوع امور مالی، امور مالیاتی، کارت امتیازی متوازن

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان: ارزیابی عملکرد امور مالیاتی استان آذربایجان غربی براساس کارت امتیازی متوازن در سال
فصل سوم
3-1 مقدمه 91
3-2 مفهوم پژوهش و ویژگی‌های آن 91
3-3 نوع و روش پژوهش 93
3-4 جامعه‌ی آماری 93
3-5 نمونه آماری و حجم نمونه 94
3-6 ابزارهای اندازه‌گیری در تحقیق 95
3-6-1 پرسشنامه 95
3-6-2 مصاحبه 96
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 97
3-8 روش سنجش پایایی پرسشنامه 97
3-9 روش سنجش روایی پرسشنامه‌ها 98

فصل چهارم
4-1. مقدمه 100
4-2. استخراج اهداف عملیاتی اداره امور مالیاتی استان آذربایجان غربی 100
4-3. شاخص‌های مرتبط با هریک از اهداف عملیاتی 101
4-3-1. شاخص‌های درآمد 101
4-3-2. شاخص‌های کاهش هزینه 102
4-3-3. شاخص‌های افزایش رضایت مؤدیان مالیاتی 102
4-3-4. شاخص های اصلاح و بهبود فرایندها و فعالیت‌ها 102
4-3-5. شاخص‌های تسهیل ارتباط بین ادارات 102
4-3-6. شاخص‌های ارتقای سلامت نظام اداری 103
4-3-7. شاخص‌های تغییر و تحول سازمانی 103
4-3-8. شاخص‌های بهبود فرایندهای ارتباط با مؤدیان مالیاتی 103
4-3-9. شاخص‌های اعتلای فرهنگ سازمانی 103
4-3-10. شاخص‌های افزایش رضایت کارکنان 103
4-3-11. شاخص‌های توانمندسازی نیروی انسانی 104
4-3-12. شاخص‌های توانمند‌سازی فناوری اطلاعات 104
4-4. هدف‌گذاری شاخص‌های مرتبط با هریک از اهداف عملیاتی در سال 1389 104
4-5. دسته‌بندی اهداف عملیاتی در قالب مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن 105
4-6. توصیف داده‌ها 106
4-6-1. توصیف متغیرهای مربوط به مدیران، معاونین، رؤسای ادارات، امور و گروه 107
4-6-1-1. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی مدیران، معاونین، رؤسای ادارات، امور و گروه 107
4-6-1-2. توصیف متغیرهای جنسیت مدیران، معاونین، رؤسای ادارات، امور و گروه 108
4-6-1-3. توصیف متغیرهای تحصیلات مدیران، معاونین، رؤسای ادارات، امور و گروه 109
4-6-2. توصیف متغیرهای جمعیت شناختی کارکنان 110
4-7. تحلیل داده‌ها در این قسمت با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای پرسشنامه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته‌اند. 114
4-7-1. آزمونt پرسشنامه مدیران 114
4-7-2. آزمونt پرسشنامه کارکنان 115
4-7-3. آزمون t پرسشنامه مؤدیان مالیاتی 115
4-8. تشکیل کارت امتیازی متوازن امور مالیاتی استان آذربایجان‌غربی 116
4-9. تحلیل نتایج حاصل از تشکیل کارت امتیازی متوازن 118
4-10. تحلیل سؤالات تحقیق 119
4-11. نتیجه‌گیری 119

فصل پنجم
5-1. مقدمه 121
5-2. استخراج بیانیه مأموریت امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در سال 1389 121
5-3. استخراج بیانیه چشم‌انداز امور مالیاتی استان آذربایجان غربی در سال 1389 121
5-4. نتیجه‌گیری سؤالات تحقیق 122
5-4-1 نتیجه‌گیری سؤال اصلی 122
5-4-2. نتیجه‌گیری سؤالات فرعی 123
5-4-2-1. نتیجه‌گیری سؤال اول فرعی 123
5-4-2-2. نتیجه‌گیری سؤال دوم فرعی 124
5-4-2-3. نتیجه‌گیری سؤال سوم فرعی 125
5-4-2-4. نتیجه‌گیری سؤال چهارم فرعی 127
5-5. نتیجه‌گیری 129
5-6. پیشنهادات پژوهش 130
5-6-1. پیشنهادهای کاربردی 130
. 5-6-2. پیشنهادهای پژوهشی 130
5-7. محدودیت‌های پژوهش 131
فهرست منابع فارسی……………………………………………………………………………………. 132
فهرست منابع انگلیسی……………………………………………………………………………………135

فهرست جداول

2-1 روند تغییرات در اندازه گیری عملکرد……………………………………………………………………………………16
2-2 چارچوب‌های ارزیابی عملکرد……………………………………………………………………… 19
2-3 خلاصه مطالعات انجام شده در ایران و جهان……………………………………………………….. 87
3-1 جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………….. 95
3-2 ضرایب آلفای کرونباخ……………………………………………………………………………… 98
4-1 هدف‌گذاری شاخص‌های مرتبط با هریک از اهداف عملیاتی در سال 1389…………………………….. 104
4-2 دسته‌بندی اهداف عملیاتی در قالب مناظر چهارگانه کارت امتیازی متوازن……………………….. 106
4-3 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی مدیران………………………………………………………. 107
4-4 توصیف متغیرهای جنسیت مدیران……………………………………………………………….. 108
4-5 توصیف متغیرهای تحصیلات مدیران…………………………………………………………….. 109
‌ 4-6 جدول فراوانی برای سابقه کارکنان……………………………………………………………….. 110
4-7 جدول فراوانی برای متغییر جنسیت در کارکنان………………………………………………….. 111
4-8 جدول فراوانی برای متغیرتحصیلات کارکنان……………………………………………………. 112
4-9 فراوانی برای وضعیت تاهل کارکنان………………………………………………………………. 113
4-10 آمار توصیفی متغیر مربوط به نظر مدیران در ارتباط با عملکرد…………………………………. 114
4-11 آزمون t نظر مدیران در ارتباط با عملکرد………………………………………………………… 114
4-12 آمار توصیفی متغیر مربوط به رضایت کارکنان…………………………………………………… 115
4-13 آزمونt پرسشنامه کارکنان………………………………………………………………………. 115
4-14 آمار توصیفی متغیر مربوط به رضایت مؤدیان……………………………………………………. 115
4-15 آزمون t پرسشنامه مؤدیان مالیاتی………………………………………………………………… 116
4-16کارت امتیازی متوازن امور مالیاتی آذربایجان غربی……………………………………………….. 116
4-18 نتایج سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………… 119

فهرست اشکال

2-1 موانع اساسی درسرراه پیاده‌سازی استراتژی……………. ……. ………………………………….. 40
2-2 همسو کردن و تمرکز کردن در جهت استراتژی…………………………………………………….. 44
2-3 اصول سازمان استراتژی محور……………………………………………………………………… 45
2-4 چارچوب كارت امتيازي متوازن…………………………………………………………………….. 50
2-5 روابط علت و معلولی در چهار منظر ارزیابی متوازن………………………………………………… 52

فهرست نمودارها

1- 1نمودار مراحل انجام تحقیق……………………………………………………………………………. 11
2-1 عناصر سیستم سنجش عملکرد ……………………………………………………………………………………………..27
2-2 ساختار سازمان امور مالیاتی کشور………………………………………………………………………………………….72
4-1 فراوانی سنی مدیران……………………………………………………………………………….. 107
4-2 فراوانی جنسیت مدیران……………………………………………………………………………. 108
4-3 میزان تحصیلات مدیران……………………………………………………………………………… 109
4-4 میزان سابقه خدمت کارکنان……………………………………………………………………….. 110
4-5 فراوانی جنسیت کارکنان…………………………………………………………………………… 111
4-6 فراوانی تحصیلات کارکنان………………………………………………………………………… 112
4-7 وضعیت تأهل کارکنان……………………………………………………………………………… 113

1-1 مقدمه
با افزايش رقابت در عرصه توليد و خدمات، سازمانها به شاخص‌ها و الگوهايي براي بررسي عملكرد خود نياز پيداكردند. ضعف معيارهاي اندازه‌گيري سنتي و تغيير محيط رقابتي، نياز به طراحي مجدد سيستمها‌ي انداز‌ه‌گیري عملكرد را در سازمان‌ها مطرح كرده است. يكي از ابزارهاي موفق در زمينه‌ی پياده‌سازي برنامه‌هاي استراتژيك سازمان به منظور دستيابي به يك سيستم اندازه‌گيري عملكردجديد، سيستم كارت امتيازي متوازن است. در گذشته براي ارزيابي عملكرد سازمان فقط شاخصهاي مالي در نظر گرفته می‌شد؛ ولي شاخص‌هاي مالي داراي محدوديت‌هايي هستند، با اينكه آنها يك بازنگري عالي از آنچه كه در گذشته رخ داده است فراهم مي‌آورند؛ ولي در نشان دادن سازوكارهاي واقعي ارزش‌آفريني در سازمان‌هاي امروزي يعني داراييهاي نامشهودي نظير دانش فني و شبكه ارتباطات ناكافي هستند. لذا آگاهي از عملكرد تمامي جنبه‌هاي يك سازمان براي تصميم‌گيري مديران حياتي مي‌باشد. براي دستيابي به اين آگاهي باید عملكردها بدرستي اندازه‌گيري شده و به صورت قابل دركي بيان شوند. اين اندازه‌ها علاوه بر اين كه بايستي در راستاي مأموريت و چشم انداز سازمان باشند، بايستي تمام جنبه‌هاي عملكرد يك سازمان را نيز پوشش دهند و تنها بر روي جنبه‌هاي مالي و اهداف كوتاه‌مدت تمركز ننمايند. روش كارت امتيازي متوازن براي به وجود آوردن اين اندازه‌ها و استفاده از نشانگرهايي براي اندازه‌گيري عملكرد و سلامت سازمان با در نظر گرفتن نكات عنوان شده توسعه يافته است. براي اين منظور نياز به يك سيستم اندازه‌گيري عملكرد مي‌باشد كه بر مبناي استراتژي، عملكرد كليه اجزاء سازمان را به طور پيوسته تحت كنترل و نظارت در آورده و آن را با برنامه‌ها و اهداف سازمان مقايسه كند تا بتواند امور را، بهتر واثربخش‌تر مديريت كرده، ميزان موفقيت، خروجي كار و پيشرفت در دستيابي به اهداف راهبردي را بسنجد. سنجش عملكرد سازمان، باعث افزايش آگاهي از ميزان پيشرفت، در بهبود عملكرد سازمان ميگردد، و در نتيجه انگيزه و فرصت لازم را براي ارتقاء عملكرد سازمان فراهم مي‌نمايد.
تكنيك كارت امتيازي متوازن در نتيجه يك مطالعه تحقيقي كه در سال 1990 انجام شد، متولد و از آن زمان تاكنون يكي از مهمترين ابزارهاي كسب وكار براي سازمان ها در سراسر جهان بوده است. در واقع تخميني كه اخيراً زده شده است نشان مي‌دهد كه بيش از 50 درصد شركت‌هايي که مجله‌ی فورچون 1000 آنها را فهرست کرده، روش ارزيابي متوازن را به عنوان روش مديريت عملكرد خود برگزيده‌اند (پل آر، 1368، ص67).
كاپلان و نورتون منطق ارزيابي متوازن را چنين بيان مي‌دارند: معيارهاي مالي كه حكايت از رويدادهاي گذشته دارد، براي ارزيابي عملكرد شركت‌هاي عصر صنعتي، كه درآن ايجاد قابليت‌هاي بلندمدت و روابط با مشتريان عوامل حياتي دركسب موفقيت به شمار نمي‌آمد، كافي بود. اما اين معيارها براي هدايت و ارزيابي عملكرد شركت‌ها درعصر كنوني كه در آن ايجاد ارزش و توليد ثروت از طريق سرمايه‌گذاري در مشتريان، تامين‌كنندگان مواد وكالا، كاركنان، فرايندها، تكنولوژي و نوآوري امكان پذيراست، كافي نيست. ارزيابي متوازن ضمن لحاظ كردن

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد واجب الوجود، نهج البلاغه، عاشق و معشوق Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد واجب الوجود، فصوص الحکم، اصالت وجود