پایان نامه با واژه های کلیدی نقش برجسته

دانلود پایان نامه ارشد

تقديم به:
سياستمداران متعهّد، کشورداران و تاريخ‏سازان ايران اسلامي؛
و
آنان که در راه عزّت و سربلندي اين سرزمين گام برمي‏دارند؛

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
مقدّمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 2
فصل اوّل: کليّات تحقيق
1-1 بيان مسأله ………………………………………………………………………………………………………………………….. 6
1-2 اهداف تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………… 7
1-3 سؤالات تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-4 فرضيه‏هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………. 8
1-5 پيشينه‏ي تحقيق ………………………………………………………………………………………………………………….. 9
1-6 بررسي منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………… 10
1-7 روش تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………….. 14
فصل دوّم: مفاهيم نظري و نگاهي اجمالي به ظهور و سقوط سلسله‏ي هخامنشيان
2-1 اصول کشورداري ……………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-1 حکومت ……………………………………………………………………………………………………………………….. 16
2-1-2 سياست مدن …………………………………………………………………………………………………………………. 17
2-1-3 سياست داخلي ………………………………………………………………………………………………………………. 18
2-2 سياست خارجي ………………………………………………………………………………………………………………….. 18
2-2-1 تعاريف و ديدگاه‏ها …………………………………………………………………………………………………………. 19
2-2-2 سياست خارجي: تاريخچه و تفاوت آن با روابط بينالملل …………………………………………………… 20
2-2-3 اهداف سياست خارجي …………………………………………………………………………………………………… 22
2-2-4 عوامل مؤثّر بر سياست خارجي ………………………………………………………………………………………… 23
2-2-5 عوامل سياست‏گذاري خارجي ………………………………………………………………………………………….. 24
2-2-6 ابزارهاي سياست خارجي ………………………………………………………………………………………………… 25
2-2-7 اجراي سياست خارجي و تفاوت آن با سياست داخلي …………………………………………………………. 28
2-2-8 سياست خارجي و قدرت ملّي ………………………………………………………………………………………….. 29
2-3 نگاهي اجمالي به ظهور و سقوط سلسله‏ي هخامنشيان ………………………………………………………….. 30
2-3-1 خاستگاه هخامنشيان ……………………………………………………………………………………………………… 30
2-3-2 نام و مدّت سلطنت پادشاهان هخامنشي ………………………………………………………………………….. 32
2-3-3 سقوط ماد به دست کوروش دوّم هخامنشي ……………………………………………………………………… 33
2-3-4 کمبوجيه دوّم ………………………………………………………………………………………………………………… 37
2-3-5 کودتاي گئوماتا يا بردياي دروغين …………………………………………………………………………………… 40
2-3-6 داريوش اوّل ………………………………………………………………………………………………………………….. 42
2-3-7 از خشايارشا تا داريوش سوّم ……………………………………………………………………………………………. 43
فصل سوّم: بررسي و تحليل
‏3-1 اصول کشورداري و سياست خارجي هخامنشيان در دوران کوروش …………………………………………. 51
3-1-1 اصول کشورداري کوروش ………………………………………………………………………………………………. 51
3-1-1-1 رعايت اصل اوّل کشورداري توسّط کوروش …………………………………………………………………. 53
3-1-1-2 رعايت عدالت و اصول کشورداري توسّط کوروش …………………………………………………………. 65
3-1-1-3 سياست لشکري و نظامي کوروش در خدمت کشورداري ……………………………………………….. 66
3-1-1-4 سياست چندپايتختي ………………………………………………………………………………………………….. 70
3-1-2 سياست خارجي کوروش …………………………………………………………………………………………………. 60
3-1-2-1 تصرّف ماد با تکيه بر سياست سازش با بزرگان ماد ………………………………………………………. 60
3-1-2-2 سياست جنگ و توسعه‏ي قلمرو حکومتي با تصاحب سه مرکز مهم از چهار قدرت بزرگ جهان آن زمان با تکيه بر تساهل و مدارا با ملل مغلوب ………………………………………………………………………….. 62
3-1-2-3 سياست تساهل ديني …………………………………………………………………………………………………. 67
3-1-2-4 نقش درياها در کشورداري و سياست خارجي کوروش …………………………………………………… 70
3-1-2-5 مرگ کوروش و ناتمام ماندن سياست توسعه‏ي قلمرو حکومتي ……………………………………… 71
3-2 ‏اصول کشورداري و سياست خارجي هخامنشيان در دوران کمبوجيه ………………………………………… 73
3-2-1 اصول کشورداري کمبوجيه …………………………………………………………………………………………….. 73
3-2-1-1 پيش از حمله به مصر ………………………………………………………………………………………………… 74
3-2-1-2 نقش خراج و ماليات به عنوان اصل اقتصادي کشورداري در دوران حکومت کمبوجيه ………. 74
3-2-2 سياست خارجي کمبوجيه ………………………………………………………………………………………………… 79
3-2-2-1 توسعه‏طلبي و ادامه‏ي فتوحات کوروش ……………………………………………………………………….. 79
3-2-2-2 تاکتيک تأسيس نيروي دريايي ………………………………………………………………………………………….. 82
3-2-2-3 سياست‏هاي کمبوجيه در مصر و سياست او در قبال کاهنان مصري ……………………………….. 82
3-2-2-4 سياست‏هاي کمبوجيه پس از فتح مصر ……………………………………………………………………….. 84
3-3 ‏اصول کشورداري و سياست خارجي هخامنشيان در دوران گئومات …………………………………………. 88
3-3-1 سياست‏هاي داخلي و خارجي گئومات ………………………………………………………………………………. 90
3-3-2 حمايت از طبقات فرودست ……………………………………………………………………………………………… 93
3-4 ‏اصول کشورداري و سياست خارجي هخامنشيان در دوران داريوش اوّل …………………………………… 93
3-4-1 اصول کشورداري داريوش ………………………………………………………………………………………………. 93
3-4-1-1 تشکيلات حکومتي و کشورداري داريوش ……………………………………………………………………. 95
3-4-1-2 تقسيم قلمرو شاهنشاهي به چندين ساتراپ ………………………………………………………………….. 97
3-4-1-3 نظام‏مندي ماليات ……………………………………………………………………………………………………. 100
3-4-1-3-1عنوان‏هاي ماليات و خراج …………………………………………………………………………………….. 101
3-4-1-3-2 نظام خراجگذاري در دوران داريوش اوّل ……………………………………………………………….. 102
3-4-1- 3-3 شيوه‏ي گردآوري ماليات‏ها …………………………………………………………………………………. 104
3-4-1-3-4 هدايا و خراج (اقوام هديه‏دهنده و خراج‏دهنده) ……………………………………………………….. 106
3-4-1-3-5 نقش برجسته‏ي هيأت‏هاي نمايندگي ملّت‏هاي امپراتوري در تخت جمشيد ………………. 109
3-4-1-4 ايجاد راه شاهي ………………………………………………………………………………………………………. 110
3-4-1-5 ايجاد لشکر جاويدان ………………………………………………………………………………………………….113
3-4-1-6 رعايت حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي توسّط داريوش ………………………………………… 114
3-4-1-6-1 قانون‏گذاري ……………………………………………………………………………………………………….. 114
3-4-1-6-2 برپا کردن اقتصاد سالم ………………………………………………………………………………………… 116
3-4-1-6-3 توجّه ويژه به توسعه‏ي کشاورزي ………………………………………………………………………….. 116
3-4-1-6-4 توجّه ويژه به حقوق مربوط به کار

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع عدم تحمل ابهام، سلسله‌مراتب، توسل به زور Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع رقابت در بازار