دانلود پایان نامه با موضوع پرسش نامه

دانلود پایان نامه ارشد

* و همچنين با تقدير و تشکر ازاستاد فرهيخته جناب دکتر مهردادگودرزوندچگيني که از مشاوره هاي ارزنده ايشان در طول نگارش پايان نامه کمال استفاده حاصل گرديد.

* با سپاس از داور محترم جناب آقاي دکتر رضايي کليدبري به خاطر زحمات و راهنمايي هاي ارزنده شان در طول تحصيل و همچنين حسن توجه ايشان حين داوري پايان نامه.

* همچنين ازاساتيد محترم گروه مديريت دانشگاه آزاد اسلامي واحد رشت به خاطر راهنمايي ها وکمک هاي فراوانشان در طول دوران تحصيل سپاسگزارم.

تقديم به :

همسر و فرزند عزيزم
که با صبوري وحمايت بي دريغشان تحقق اين مهم را برايم آسان نمودند.

و

مادر و پدرم
سنگ بناي علم آموزي را مديونشان هستم .

و

همچنين برادارن وخواهرانم
که مشوق وحامي بنده بودند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکيده 1
فصل اول : کليات تحقيق
1-1 . مقدمه 3
1-2. بيان مساله 4
1-3. اهميت و ضرورت تحقيق 6
1-4. اهداف پژوهش 8
1-5. چارچوب نظري 8
1-6. فرضيات تحقيق 10
1-7. تعاريف مفهومي وعملياتي متغير هاي تحقيق 10
1-8. قلمرو تحقيق 14
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
2-2. بخش اول: سازمان يادگيرنده 16
2-2-1. مفهوم سازمان يادگيرنده 16
2-2-2. تاريخچه سازمان يادگيرنده 17
2-2-3. تعاريف سازمان يادگيرنده 18
2-2-4. رويکردهاي سازمان يادگيرنده 21
2-2-4-1. رويکرد تفکر سيستمي 21
2-2-4-2. رويکرد يادگيري 22
2-2-4-3. رويکرد استراتژيک‌ 22
2-2-4-4. رويکرد رويکرد ترکيبي ‌ 22
2-2-5. تفاوت يادگيري سازماني و سازمان يادگيرنده 23
2-2-6. ضرورت ايجاد سازمان يادگيرنده 25
2-2-7. عوامل مؤثر بر ايجاد سازمان يادگيرنده 26
2-2-8. ويژگي‌هاي سازمان يادگيرنده 27
2-2-9. مزاياي سازمان يادگيرنده 30
2-2-10. نظريه‌ها و الگوهاي سازمان يادگيرنده 30
2-2-10-1. سازمان يادگيرنده از نظر سنگه 31
2-2-10-2. سازمان يادگيرنده از نظر گاه 32
2-2-10-3. سازمان يادگيرنده از نظر گاروين 33
2-2-10-4. سازمان يادگيرنده از نظر بنت و اوبراين 33
2-2-10-5. سازمان يادگيرنده از نظر انجمن آموزش و توسعه 34
2-2-10-6. سازمان يادگيرنده از نظر کپلان و نورتون 35
2-2-10-7. سازمان يادگيرنده از نظر گفارت و مارسيک 35
2-2-10-8. سازمان يادگيرنده از نظر جيمز 36
2-2-10-9. سازمان يادگيرنده از نظر مامفورد 37
2-2-10-10. سازمان يادگيرنده از نظر پدلر و همکاران 37
2-2-10-11. سازمان يادگيرنده از نظر مارکوارت 37
2-2-10-12. سازمان يادگيرنده از نظراورتن بلاد 38
2-2-10-13. سازمان يادگيرنده از نظر واتکينزو مارسيک 39
2-2-11. سطوح سازمان‌هاي يادگيرنده 44
2-3. بخش دوم: آمادگي براي تغيير 46
2-3-1. مقدمه 46
2-3-2. مفهوم تغيير، تحول و تغيير بنيادي 47
2-3-3. ابعاد تغيير سازماني 48
2-3-4. انواع تغيير 48
2-3-5. سطوح تغيير 50
2-3-6. مدل‌هاي تغيير سازماني 51
2-3-6-1. الگوي سه مرحله‌اي تغيير کرت لوين 52
2-3-6-2. الگوي برنامه‌ريزي 54
2-3-6-3. الگوي تغيير جامع رالف کيلمن 55
2-3-6-4. الگوي کانون‌هاي بهبود کيفيت 56
2-3-6-5. الگوي مديريت تغييرات استراتژيک استيس و دانفي 57
2-3-6-6. مدل تجزيه و تحليل جرياني جري پوراس 58
2-3-6-7. مدل شش خانه‌اي ويس بورد 59
2-3-6-8. مدل تطبيق براي تحليل سازماني 61
2-3-6-9. چارچوب فرهنگي، سياسي و فني تيجي 62
2-3-6-10. مدل بورک و ليتوين 63
2-3-6-11. الگوي ادکارپروسي 64
2-3-6-12. الگوي فرآيند اتصالي 66
2-3-6-13. الگوهاي تئوريک و پياده‌سازي نظريه‌هاي سهم تغيير رفتاري 66
2-3-7. دلايل تغيير 67
2-3-8. عامل‌هاي مؤثر بر تغيير سازماني 67
2-3-9. مقاومت در برابر تغيير 70
2-3-10. عوامل مقاومت در برابر تغيير 72
2-3-11. مديريت تغيير 73
2-3-12. استراتژي‌هاي اساسي براي مديريت تغيير 74
2-3-13. مهارت‌هاي مديريت تغيير 75
2-3-14. شيوه‌هاي اعمال تغيير و سبک مديريت تغيير 77
2-3-15. پيش ران‌هاي مديريت تغيير 79
2-3-15-1. واکنش و نگرش به تغيير 79
2-3-15-2. آمادگي براي تغيير 83
2-3-16. عوامل موثر در ايجاد آمادگي براي تغيير 84
2-3-17. کاربست آمادگي به تغيير در آموزش عالي 90
2-4. بخش سوم: مروري بر تحقيقات انجام‌شده 92
2-4-1. تحقيقات انجام شده در داخل کشور 92
2-4-2. تحقيقات انجام شده در خارج کشور 98
فصل سوم : روش اجراي تحقيق
3-1. مقدمه 105
3-2. روش تحقيق 105
3-3. جامعه آماري 106
3-4. نمونه آماري 106
3-5. روش جمع آوري داده ها 107
3-6. ابزار سنجش تحقيق 107
3-6-1. پرسش نامه ابعاد سازمان يادگيرنده 107
3-4-2. پرسش نامه آمادگي براي تغيير 108
3-7. روايي و پايايي ابزار گرد آوري داده ها 109
3-7-1. روايي 109
3-7-1-1. روايي صوري و محتوايي 110
3-7-1-2. روايي سازه 110
3-5-2. پايايي 118
3-8. روش تجزيه و تحليل داده ها 120
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1. مقدمه 122
4-2. توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان 123
4-3. توصيف متغيرهاي تحقيق 130
4-4. بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق(آزمون کولوموگروف – اسميرنف) 142
4-5. آزمون فرضيات 143
4-6. مدل مفهومي تحقيق 151
4-6-1. مدل پايه تحقيق درحالت استاندارد 151
4-6-2. مدل پايه تحقيق درحالت اعداد معني‌داري 152
4-6-3. بررسي شاخص هاي مدل اصلي تحقيق 152
فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها
5-1. مقدمه 155
5-2. نتايج آمار توصيفي 155
5-3. نتايج آمار استنباطي 156
5-4. پيشنهادهاي تحقيق 160
5-4-1. پيشنهادها بر اساس يافته هاي تحقيق(پيشنهادات اجرايي) 160
5-4-2. پيشنهادها براي تحقيقات آتي 163
5-5. محدوديت هاي تحقيق 163
پيوست ها 164
منابع و مآخذ 189
فهرست منابع فارسي 190
فهرست منابع غيرفارسي 196
چکيد? انگليسي 203

فهرست جداول
عنوان صفحه
2-1. جدول: طبقه‌بندي تغييرات محيطي 16
2-2. جدول: تغيير رويکرد به مؤلفه‌هاي سازماني 17
2-3. جدول: سير تعاريف سازمان يادگيرنده 20
2-4. جدول: تفاوت بين سازمان يادگيرنده و يادگيري سازماني 25
2-5. جدول: انواع تغييرات سازماني 49
2-6. جدول: انواع تغييرات 49
2-7. جدول: مدل هاي عمده تحول سازماني 51
2-8. جدول: نوع شناسي استراتژي هاي تغيير دانفي و استيس 58
3-1. جدول: توزيع سؤالات پرسشنامه برحسب ابعاد سازمان يادگيرنده و آمادگي براي تغيير 109
3-2. جدول: تحليل عاملي پرسشنامه ابعادسازمان يادگيرنده به تفکيک سؤالات 113
3-3. جدول: تحليل عاملي پرسشنامه ابعاد سازمان يادگيرنده 114
3-4. جدول: شاخص‌هاي برازش مدل اندازه گيري متغير سازمان يادگيرنده 114
3-5. جدول: تحليل عامل تاييدي پرسشنامه آمادگي براي تغيير به تفکيک سؤالات 117
3-6. جدول: شاخص‌هاي برازش مدل اندازه گيري متغير آمادگي براي تغيير 118
3-7. جدول: تحليل عامل تاييدي پرسشنامه آمادگي براي تغيير 118
3-8. جدول: ضريب پايايي پرسشنامه سازمان يادگيرنده و آمادگي براي تغيير 119
4-1. جدول: توصيف جنسيت پاسخ دهندگان 123
4-2. جدول: توصيف سن پاسخ دهندگان 124
4-3. جدول: توصيف تحصيلات پاسخ دهندگان 125
4-4. جدول: توصيف سنوات خدمت پاسخ دهندگان 126
4-5. جدول: توصيف سمت پاسخ دهندگان 127
4-6. جدول: توصيف رتبه علمي پاسخ دهندگان 128
4-7. جدول: توصيف نوع استخدام پاسخ دهندگان 129
4-8. جدول: توصيف متغير خلق فرصت يادگيري مستمر 130
4-9. جدول: توصيف متغير ارتقا پرسشگري و گفتمان 131
4-10. جدول: توصيف متغير ترغيب همکاري و يادگيري گروهي 132
4-11. جدول: توصيف متغير ايجاد سامانه‌هاي کسب و اشتراک يادگيري 148
4-12. جدول: توصيف متغير توانمندسازي افراد براي رسيدن به بينش جمعي 149
4-13. جدول: توصيف متغير ارتباط سازمان با محيط 150
4-14. جدول: توصيف متغير رهبري استراتژيک براي يادگيري 151
4-15.جدول: توصيف متغير نگرش رفتاري 152
4-16. جدول: توصيف متغير نگرش شناختي 153
4-17. جدول: توصيف متغير نگرش احساسي 154
4-18. جدول: توصيف متغير سازمان يادگيرنده 155
4-19. جدول: توصيف متغير آمادگي براي تغيير 156
4-20. جدول: آزمون کولموگروف- اسميرنف 157
4-21. جدول: ضريب همبستگي بين سازمان يادگيرنده و آمادگي براي تغيير 158
4-22. جدول: ضريب همبستگي بين خلق فرصت‌هاي يادگيري مستمر و آمادگي براي تغيير 159
4-23. جدول: ضريب همبستگي بين ارتقا پرسشگري و آمادگي براي تغيير 160
4-24. جدول: ضريب همبستگي بين ترغيب يادگيري تيمي و آمادگي براي تغيير 161
4-25. جدول:ضريب همبستگي ايجاد سامانه‌هاي کسب و اشتراک يادگيري وآمادگي براي تغيير 162
4-26. جدول: ضريب همبستگي بين توانمندسازي افراد براي بينش جمعي وآمادگي براي تغيير 163
4-27. جدول: ضريب همبستگي بين ارتباط سازمان با محيط و آمادگي براي تغيير 164
4-28. جدول: ضريب همبستگي رهبري استراتژيک براي يادگيري و آمادگي براي تغيير 165
4-29. جدول: شاخص هاي برازش مدل تحقيق در حالت کلي 167

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
4-1.نمودار: توزيع فراواني مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان 123
4-2. نمودار: توزيع فراواني مربوط به سن پاسخ دهندگان 124
4-3. نمودار: توزيع فراواني مربوط به تحصيلات پاسخ دهندگان 125
4-4. نمودار: توزيع فراواني مربوط به سنوات خدمت پاسخ دهندگان 126
4-5. نمودار: توزيع فراواني مربوط به سمت پاسخ دهندگان 127
4-6. نمودار: توزيع فراواني مربوط به رتبه علمي پاسخ دهندگان 128
4-7. نمودار: توزيع فراواني مربوط به نوع استخدام پاسخ دهندگان 129
4-8. نمودار: هيستوگرام متغير خلق فرصت يادگيري مستمر 130
4-9. نمودار: هيستوگرام متغير ارتقا پرسشگري 131
4-10. نمودار: هيستوگرام متغير ترغيب يادگيري تيمي 132
4-11. نمودار: هيستوگرام متغير ايجاد سامانه‌هايي براي تغيير 133
4-12. نمودار: هيستوگرام متغيرتوانمندسازي افراد براي رسيدن به بينش جمعي 134
4-13. نمودار: هيستوگرام متغير ارتباط سازمان با محيط 135
4-14. نمودار: هيستوگرام متغير رهبري استراتژيک 136
4-15. نمودار: هيستوگرام متغير نگرش رفتاري 137
4-16. نمودار: هيستوگرام متغير نگرش شناختي 138
4-17. نمودار: هيستوگرام متغير نگرش احساسي 139
4-18. نمودار: هيستوگرام متغير سازمان يادگيرنده 140
4-19. نمودار: هيستوگرام متغير آمادگي براي تغيير 141

فهرست شکل ها
عنوان صفحه
1-1. شکل: مدل مفهومي تحقيق 9
2-1. شکل: شبکه سازمان يادگيرنده 36
2-2. شکل: سطوح سازمان‌هاي يادگيرنده 45
2-3. شکل: سطوح تغيير 50
2-4. شکل: الگوي تغييرکرت لوين 52
2-5. شکل: مراحل الگوي برنامه‌ريزي 54
2-6. شکل: مدل تجزيه و تحليل جرياني 59
2-7. شکل: مدل شش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد دفاع مشروع، افغانستان، توسل به زور Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد سازمان ملل، قطعنامه 1373، توسل به زور