پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، مداخله بشردوستانه، دفاع مشروع

دانلود پایان نامه ارشد

فهرست مطالب
عنوان
صفحه
چکيده ………………………………………………………………………………………………………………
1
مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………..
2
بخش اول: کليات
9

فصل اول: تاريخچه ……………………………………………………………………………………….
10

مقدمه …………………………………………………………………………………………………..
11

مبحث اول: تحولات توسل به زور تا پايان جنگ جهاني اول ……………………………………..
12

الف: دوران باستان و قرون وسطي(جنگ عادلانه) …………………………………………….
12

1/ افلاطون(مفهوم نيازهاي جديد) ………………………………………………………….
12

2/ سيسرون(مفهوم جنگ عادلانه) ………………………………………………………….
13

3/ آگوستين(دليل عادلانه) ……………………………………………………………………
14

ب: عصر جديد و مفهوم جنگ عادلانه ………………………………………………………..
14

1/ ويتوريا – سوارز …………………………………………………………………………
14

2/ گروسيوس و دفاع مشروع ……………………………………………………………..
15

3/ توسل به زور در مباني قراردادي ……………………………………………………….
16

* کنفرانسهاي صلح لاهه ……………………………………………………………
17

مبحث دوم: تحولات توسل به زور تا پايان جنگ جهاني دوم ……………………………………
19

* توسل به زور در ميثاق جامعه ملل …………………………………………………………..
19

1/ بررسي مواد ميثاق ………………………………………………………………………
19

2/ ميثاق و پيشگيري از جنگ(کاربرد زور) ………………………………………………..
20

مبحث سوم: تحولات توسل به زور پس از جنگ جهاني دوم ……………………………………
23

* منشور ملل متحد ……………………………………………………………………………….
24

1/ شيوههاي مسالمتآميز حل اختلاف …………………………………………………..
25

2/ ممنوعيت توسل به زور(ماده2) بند (4) منشور ………………………………………..
26

3/ ماده 51 منشور …………………………………………………………………………..
28
فصل دوم: بررسي مفهوم تهديد يا توسل به زور ………………………………………………….
30

مقدمه…………………………………………………………………………………………………….
31

مبحث اول: ممنوعيت کاربرد زور …………………………………………………………………..
32

* بند4 ماده 2 منشور ……………………………………………………………………………
34
عنوان

صفحه

مبحث دوم: دفاع مشروع و ماده (51) ………………………………………………………………
36

* شرايط کاربرد زور …………………………………………………………………………
39

1/ وقوع حمله مسلحانه ……………………………………………………………………
39

2/ ضرورت ………………………………………………………………………………….
42

3/ فوريت ……………………………………………………………………………………
43

4/ تناسب ……………………………………………………………………………………..
43

مبحث سوم: شوراي امنيت و اقتدار کاربرد زور ………………………………………………
46

الف / شوراي امنيت و استفاده از نيروهاي چندمليتي ………………………………………
47

ب / شوراي امنيت و عمليات حفظ صلح …………………………………………………..
47

ج / شوراي امنيت و سازمانهاي منطقهاي …………………………………………………
48

مبحث چهارم : آراء و نظريات ديوان بين المللي دادگستري ………………………………..
50

الف / دعواي نيکاراگوئه عليه ايالات متحده آمريکا (1986) ……………………………..
51

ب / نظريه مشورتي مشروعيت تهديد به توسل به سلاحهاي هستهاي (1996) ………..
54

ج / راي ديوان در قضيه سکوهاي نفتي (2003) …………………………………………..
56

د/ نظريه مشورتي در خصوص ساخت ديوار حايل در سرزمينهاي اشغالي(2004) ….
57

هـ / رأي ديوان در پرونده کنگو عليه اوگاندا (2005) …………………………………….
59
بخش دوم : تحولات مفهوم تهديد و توسل به زور
62

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………..
63

فصل اول: تهديد يا توسل به زور و دفاع پيشگيرانه و پيشدستانه …………………………..
65

مبحث اول: دفاع پيشگيرانه …………………………………………………………………………..
66

الف/ بررسي دکترين بوش ……………………………………………………………………..
66

ب/ رويه دولتها و تفسير ماده 51 …………………………………………………………….
67

1/ بحران موشكي كوبا 1962 …………………………………………………………….
68

2/ جنگ 6 روزه اعراب و اسرائيل 1967 …………………………………………………
69

3/ حمله اسرائيل به اسيراک عراق 1981 …………………………………………………
70

4/ حمله اسرائيل به تونس 1985 ………………………………………………………….
70

5/ ‌حمله ايالات متحده به ليبي 1986 ………………………………………………………
70

6/ حمله ايالات متحده به عراق 1993 ……………………………………………………
70
عنوان

صفحه

7/ ‌حمله ايالات متحده آمريكا به افغانستان و سودان 1998 ……………………………..
70

8/ حمله ايران به پايگاه هاي تروريستي سازمان مجاهدين خلق 2001 ………………
71

مبحث دوم: دفاع پيش دستانه ……………………………………………………………………….
73

الف/ حمله به عراق و دفاع پيشدستانه …………………………………………………………
73

1/ توجيهها و بهانهها ……………………………………………………………………….
78

* تخلف از اصول و موازين بين المللي …………………………………………..
78

2/ قطعنامههاي شوراي امنيت ……………………………………………………………..
80

* قطعنامه 678 مورخ 29 نوامبر 1990 ………………………………………………
80

* قطعنامه 687 مورخ 3 آوريل 1991 ……………………………………………….
81

* قطعنامههاي 1154 مورخ 25 مارس 1998 و 1205 مورخ 5 نوامبر 1998 ……
81

* قطعنامه 1441 مورخ 8 نوامبر 2002 ………………………………………………
81

‌3/ رويه سازمان ملل متحد‌ ………………………………………………………………..
82

* حمله شوروي به مجارستان 1956 ……………………………………………………
82

* حمله شوروي به مجارستان 1961 ……………………………………………………
83

* حمله اسراييل به فرماندهي ساف در تونس …………………………………………
83

* حمله موشکي آمريکا به تاسيسات شيميايي سودان ………………………………..
83

* حمله اسراييل به مرکز اتمي عراق ……………………………………………………
84

مبحث سوم: تروريسم ………………………………………………………………………………..
86

الف/ مفهوم کلي ………………………………………………………………………………….
87

ب/ مفهوم حقوقي ……………………………………………………………………………….
87

ج/ تعريف تروريسم ……………………………………………………………………………..
88

* تروريسم؛ جنايت عليه بشريت …………………………………………………………
90

د/کاربرد زور در پاسخ به تروريسم …………………………………………………………….
94

ه/ يازده سپتامبر و تحولات حقوق بين الملل …………………………………………………
100

و/ قطعنامه 1373 و مقابله با تروريسم ………………………………………………………..
106

1/ جرم انگاري و تعقيب کيفري تروريسم ……………………………………………….
107

2/ الزام به همکاري و معاضدت دولت ها ………………………………………………
108

عنوان

صفحه

3/ مقابله با تأمين مالي تروريسم ………………………………………………………………..
110

4/ عدم پشتيباني مستقيم و غير مستقيم از تروريسم ………………………………………..
113

فصل دوم: کاربرد زور و حمايت بشردوستانه و مسئوليت حمايت ……………………………..
117

مبحث اول : مداخله بشردوستانه …………………………………………………………………………..
118

الف/ توصيف مداخله بشردوستانه ……………………………………………………………………
118

ب/ روند تاريخي مداخله بشردوستانه ……………………………………………………………….
119

‌1/ مداخله بشردوستانه پيش از تدوين منشور ………………………………………………..
119

2/ مداخله بشردوستانه پس از

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه درمورد تحلیل عاملی، تحلیل عامل، عملکرد بازاریابی Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد توسل به زور، دفاع مشروع، منشور ملل متحد